Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 23 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2024 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.634 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (562) z dnia 20.05.2022
Poradnik VAT
nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Usługi finansowe a obowiązek podatkowy w VAT - informacja MF
Od 1 stycznia 2022 r. usługi finansowe zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 ustawy o VAT - świadczone (...)
str. 4
II.
Zmiany w VAT od 1 lipca 2022 r.
Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczenia VAT: umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Biała lista - weryfikacja danych kontrahenta w wykazie podatników
Już od dłuższego czasu podatnicy VAT mogą bezpłatnie korzystać z elektronicznego wykazu podatników prowadzonego przez Szefa KAS, w którym znajdują się podmioty zarejestrowane jako podatnicy (...)
str. 7
1.
Korzystanie z białej listy - obowiązkowe czy dobrowolne?
Korzystanie z białej listy nie jest obowiązkowe, jednak brak weryfikacji kontrahenta może spowodować zarzut niedochowania należytej staranności w kontaktach z kontrahentem i skutkować jednocześnie brakiem (...)
str. 7
2.
Konieczność zapłaty na rachunek bankowy z białej listy
Weryfikacja danych kontrahenta (w tym jego rachunku bankowego) może uchronić podatnika przed nieuczciwymi kontrahentami. Jeżeli bowiem przedsiębiorca (nabywca) nie dokona takiej weryfikacji i dokona wpłaty (...)
str. 7
3.
Czy zapłata na rachunek spoza białej listy skutkuje brakiem prawa do odliczenia VAT?
Czy przelew należności wynikającej z faktury na kwotę przekraczającą 15.000 zł (niezależnie od tego, czy potwierdza nabycie towarów/usług z załącznika nr 15 do ustawy o (...)
str. 9
1.
Refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej
Spółka otrzymuje faktury za energię elektryczną z 5% stawką VAT. Następnie refakturuje na rzecz kontrahentów koszty zużycia ww. energii elektrycznej (ale nie wynajmuje lokali). Jaką (...)
str. 10
2.
Stosowanie symbolu GTU_12 przy refakturowaniu usług reklamowych
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług w ramach agencji reklamowej (PKD 73.11.Z). W ramach umowy agencyjnej świadczy na rzecz (...)
str. 11
V.
Zasady przechowywania faktur
Faktura stanowi podstawowy dokument umożliwiający rozliczanie podatku VAT. Sprzedawca za pomocą faktury dokumentuje dokonaną sprzedaż, natomiast dla nabywcy stanowi ona podstawę do odliczenia podatku naliczonego. (...)
str. 14
1.
Termin przechowywania faktur przez sprzedawcę i nabywcę
W myśl art. 112 i art. 112a ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności (...)
str. 14
2.
Możliwość przechowywania przez nabywcę faktur wyłącznie w formie elektronicznej
W ciągu miesiąca firma otrzymuje kilka tysięcy faktur w formie papierowej. Czy może przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej? Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania (...)
str. 15
1.
Prawo do odliczenia VAT naliczonego - zasada ogólna
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 16
2.
Zakup posiłków profilaktycznych - wyjaśnienie organu podatkowego
Z art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) wynika, że na pracodawcy (...)
str. 17
1.
Obciążanie dzierżawcy kosztem ubezpieczenia samochodu
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT zawarła umowę dzierżawy samochodu ciężarowego. Z tytułu dzierżawy podatnik wystawia faktury. W umowie poza określeniem wysokości czynszu dzierżawnego zawarto zapis, (...)
str. 19
2.
Podatek od środków transportowych jako część składowa czynszu dzierżawnego
W jaki sposób należy obciążyć dzierżawcę samochodu podatkiem od środków transportowych? Czy będzie to faktura z 23% stawką VAT? W odniesieniu do podatku od środków (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Przerwy w dostawach energii a rejestrowanie sprzedaży - odpowiedź na interpelację poselską
Generalnie podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wymienieni podatnicy (...)
str. 22
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Odliczenie ulgi przysługującej na zakup kasy
Świadczę usługi pilota i przewodnika turystycznego. W związku z przekroczeniem limitu wartości sprzedaży od 1 stycznia br. jestem zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy (...)
str. 23
2.
Obowiązek wydania paragonu kupującemu
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy możemy ponieść jakieś konsekwencje, jeśli wyrzucimy wydrukowany paragon, który nie został (...)
str. 25
3.
Świadczenie usług w zakresie edukacji
Prowadzę szkołę języków obcych. Czy usługi nauczania języków obcych (za które zapłata następuje przelewem i gotówką) powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej? Zgodnie z § (...)
str. 26
4.
Jak sprawdzić uprawnienia serwisanta kas fiskalnych?
Czy mogę zmienić podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących? Jeśli tak, to w jakim terminie muszę powiadomić prowadzącego serwis główny o zmianie? W jaki sposób mogę (...)
str. 26
5.
Zwolnienie z kasy przy usługach najmu
Świadczę usługi wynajmu lokali mieszkalnych osobom prywatnym (obywatelom z Ukrainy). Należności z tego tytułu otrzymuję na rachunek bankowy oraz gotówką. Czy mogę korzystać ze zwolnienia (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Rejestracja dla potrzeb podatku VAT
Podatnicy przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, mają obowiązek dokonać stosownej rejestracji. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów zwolnionych z podatku ze względu na (...)
str. 29
2.
Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją
Kwestia terminu odliczenia VAT pojawia się w sytuacji, gdy podatnik ponosi wydatki związane z przyszłą opodatkowaną działalnością gospodarczą przed jej rozpoczęciem. W art. 88 ust. (...)
str. 29
1.
Rozliczanie transakcji realizowanych z użyciem karty paliwowej
W praktyce podmioty gospodarcze dokonując zakupu paliwa, płacą za nie kartami paliwowymi. Wystawcą tych kart nie zawsze jest jednak koncern paliwowy, od którego podatnik nabył (...)
str. 30
2.
Kwalifikacja dostawy dokonywanej przez emitenta kart
Organy podatkowe mogą jednak kwestionować uznanie takiej transakcji za łańcuchową i uznać, że jest to wyłącznie świadczenie usług finansowych. W takim przypadku wystawca kart nie (...)
str. 31
3.
Korzystne stanowisko organów podatkowych w zakresie odliczania VAT od zakupów opłaconych kartą
Obecnie organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych uznają generalnie, że jeżeli z treści zawartych umów wynika, że pośrednik ma prawo do kształtowania ceny paliwa, warunków jego (...)
str. 32
4.
Karty na zakup energii elektrycznej do samochodów
Naszym zdaniem podobnie, jak karty paliwowe - traktowane powinny być karty na zakup energii elektrycznej do ładowania samochodów. Energia jest bowiem towarem, a w przypadku (...)
str. 33
1.
Jak wypełnić formularz VAT-UE?
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, podmiotem zobowiązanym do złożenia informacji podsumowującej jest podatnik, który dokona: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatników od wartości (...)
str. 33
2.
Kiedy i w jaki sposób podatnik winien złożyć korektę VAT-UEK?
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE (np. wykazanie w pierwotnej wersji informacji podsumowującej VAT-UE nieprawidłowej podstawy opodatkowania (...)
str. 35
XIII.
Brak informacji o odwrotnym obciążeniu na fakturze od zagranicznego kontrahenta
Otrzymałem od włoskiego kontrahenta fakturę za naprawę urządzeń mechanicznych. Na fakturze nie naliczono podatku VAT, ale nie ma w niej adnotacji o odwrotnym obciążeniu (reverse (...)
str. 37
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Stosowanie symboli EE i WSTO_EE przy opłatach abonamentowych za kartę GSM
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją oznaczenie WSTO_EE stosowane jest począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. Natomiast za miesiące lipiec-grudzień 2021 (...)
str. 39
2.
Czy transakcje pomiędzy gminą a wójtem powinny być oznaczane symbolem TP?
W myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, w przypadku istnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)
str. 40
3.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości a konieczność stosowania GTU_10
Jak wynika z obowiązującego rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym (...)
str. 40
4.
Udostępnianie powierzchni reklamowej na stronie internetowej
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.831.2021.4.RK wyjaśnił, że podatnik nie jest zobowiązany do stosowania oznaczenia GTU_12 (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Faktury zbiorcze wystawiane na rzecz jednego nabywcy - prawo czy obowiązek?
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, (...)
str. 42
2.
Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności za fakturę zbiorczą
Jeżeli wystawiona faktura zbiorcza potwierdza dokonane na rzecz podatnika dostawy towarów/świadczenie usług wykazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i wartość tej faktury (...)
str. 43
3.
Zbiorcza faktura korygująca w związku z udzielonym rabatem
Jeżeli sprzedaż została potwierdzona fakturą to sposobem na udokumentowanie rabatu (opustu, obniżki ceny) jest wystawienie faktury korygującej. Na podstawie art. 106j ust. 2 ustawy o (...)
str. 44
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT
W celu pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych oprócz określenia zasad używania tych pojazdów oraz złożenia do naczelnika urzędu skarbowego (...)
str. 45
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Ulga w akcyzie na alkohol etylowy produkowany w gorzelni należącej do producenta owoców
Do alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, (...)
str. 48
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wynajem samochodu osobowego w ramach działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy samochód osobowy na podstawie umowy najmu. Obecnie samochód ten na okres jednego miesiąca oddaliśmy w odpłatne używanie (wynajem nie (...)
str. 52
2.
Wycofanie nieruchomości z działalności i przekazanie do najmu prywatnego
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej lokal usługowo-handlowy, w odniesieniu do którego odliczyłem podatek VAT i przekazać (...)
str. 53
3.
Termin odliczenia VAT z faktury dokumentującej zaliczkę
W lutym 2022 r. wpłaciliśmy zaliczkę na poczet towaru (środka trwałego). Fakturę zaliczkową otrzymaliśmy w marcu br. Czy VAT naliczony z faktury zaliczkowej mogliśmy odliczyć (...)
str. 54
4.
Rozliczenie zaliczki otrzymanej z NFZ w sytuacji niezrealizowanych turnusów
Uzdrowisko w 2020 r. odwołało turnusy sanatoryjne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 oraz zarządzeniem premiera nakazującym wstrzymanie leczenia uzdrowiskowego. NFZ zapłacił zaliczki za (...)
str. 55
5.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
Podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku i już w momencie jej rozpoczęcia przewiduje, że wartość sprzedaży wyliczona proporcjonalnie zostanie przekroczona. Czy można w takiej sytuacji (...)
str. 57
6.
Prawo do odliczenia VAT z faktury uproszczonej
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupuję towary, które są dokumentowane fakturami uproszczonymi (z NIP mojej firmy). Czy mogę odliczyć VAT z tak wystawionych faktur (wartość (...)
str. 58
7.
Korekta faktury po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
W marcu 2022 r. zakończyłem indywidualną działalność gospodarczą i zostałem wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych. W styczniu 2021 r. błędnie została opodatkowana przeze mnie (...)
str. 59
8.
Zamiana nieruchomości a właściwe określenie podstawy opodatkowania
Gmina zamierza dokonać zamiany niezabudowanej działki na działkę, która jest własnością osoby prywatnej. Czy dokonując takiej zamiany powinna doliczyć podatek VAT do wartości netto, tj. (...)
str. 60
9.
Podatek VAT przy działalności nierejestrowanej
Od czerwca 2022 r. zamierzam świadczyć drobne usługi jubilerskie. Nie mam obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, gdyż nie przekroczę w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. (...)
str. 61
10.
Dokumentowanie wydatków na adaptację lokalu
Osoba prowadząca w wynajmowanym pomieszczeniu jednoosobową działalność gospodarczą (gabinet stomatologiczny) dokonała zakupu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w celu przystosowania go na gabinet. Wydatki związane (...)
str. 63
11.
Wcześniejsza zapłata zobowiązania w VAT - skonto
Jestem czynnym podatnikiem rozliczającym VAT za okresy miesięczne. W czerwcu 2022 r. chciałbym na kilkanaście dni przed ustawowym terminem uregulować zobowiązanie w podatku VAT za (...)
str. 64
12.
Rezygnacja z zamówienia a prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury
Na początku marca 2022 r. zrezygnowaliśmy z prenumeraty czasopisma obejmującej drugi kwartał 2022 r. Sprzedawca mimo to wystawił nam fakturę. Otrzymaliśmy ją pod koniec marca, (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2022 r., pod poz. 974, opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W związku (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2022 r., pod poz. 971, opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków (...)
str. 67
3.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2022 r., pod poz. 10, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego (...)
str. 67
4.
Nowe rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2022 r., pod poz. 898, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.