Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (564) z dnia 20.06.2022
Poradnik VAT
nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej oraz zmiany w akcyzie i VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 maja 2022 r., pod poz. 1137, opublikowano ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 4
1.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
» Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany m.in. w ustawie o podatku akcyzowym polegające na: przedłużeniu obowiązywania przepisów epizodycznych art. 163d ust.1 ustawy do (...)
str. 4
2.
Nowelizacja ustawy o VAT
Ustawa nowelizująca implementuje dyrektywę Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i (...)
str. 6
II.
Stawka VAT dla opłaty dystrybucyjnej dotyczącej dostawy gazu - informacja MF
W ramach tzw. Tarczy antyinflacyjnej 2.0 od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. wprowadzono obniżki stawek VAT m.in. dla gazu ziemnego (CN (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Modele uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
W świetle obowiązujących przepisów podatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej dla dokumentowania transakcji sprzedaży - oprócz wystawiania faktur w formie papierowej lub elektronicznej - mają również (...)
str. 8
1.
Samofakturowanie - uprawnienia w KSeF
Podatnik (sprzedawca) - uprawnienia bezpośrednie Podatnik (sprzedawca) posiada w KSeF pełen zakres uprawnień pierwotnych i domyślnych (właścicielskich). Posiada on m.in. uprawnienie do nadawania uprawnień w (...)
str. 8
2.
Inne rodzaje modeli uprawnień KSeF
Podatnik (sprzedawca) posiada w KSeF pełen zakres uprawnień pierwotnych i domyślnych (właścicielskich) do: nadawania uprawnień, wystawiania faktur, dostępu do faktur. Przedstawiciel podatkowy Przedstawiciel podatkowy - (...)
str. 9
1.
Dokumentowanie czynności zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT
Jak wynika z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie: (...)
str. 11
2.
Jakie elementy powinna zawierać faktura potwierdzająca czynności zwolnione z VAT?
Mając na uwadze przepisy art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT oraz § 3 rozporządzenia w sprawie faktur, faktura wystawiana przez podatnika zwolnionego (...)
str. 12
3.
Termin wystawienia faktury dokumentującej czynności zwolnione z VAT
W art. 106i ust. 6 ustawy o VAT określono termin, w jakim należy wystawić fakturę na żądanie nabywcy, tj.: do 15. dnia miesiąca, następującego po (...)
str. 13
1.
Zaliczka otrzymana przez podatnika zwolnionego z VAT
Od 1 czerwca 2022 r. jestem czynnym podatnikiem VAT. W kwietniu br. (a zatem w okresie gdy nie byłem czynnym podatnikiem VAT) otrzymałem zaliczkę na (...)
str. 14
2.
Podstawa opodatkowania zaliczki
Prowadzę hurtownię materiałów budowlanych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Na początku czerwca 2022 r. otrzymałem zaliczkę na poczet transakcji, która zostanie zrealizowana dopiero w sierpniu (...)
str. 14
3.
Brak faktury potwierdzającej uiszczenie zaliczki
Wpłaciliśmy zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towaru. Czy sprzedawca ma bezwzględny obowiązek udokumentowania otrzymanej zaliczki fakturą? Jeśli tak, to jakie są konsekwencje u nabywcy niewystawienia (...)
str. 16
4.
Wpłaty dokonywane na poczet przyszłej dostawy towarów
Przed złożeniem zamówienia otrzymaliśmy od kontrahenta przedpłatę. Na dzień jej otrzymania nie jest jednak znany rodzaj przyszłej dostawy towarów, ilość, oraz stawka VAT. Czy w (...)
str. 16
IV.
Zmiany w stawkach VAT - odpowiedzi MF na zapytania i interpelacje poselskie
1.
Czy czasowo obniżone stawki VAT na żywność i energię zostaną przedłużone?
W ramach tzw. Tarczy antyinflacyjnej 1.0 zdecydowano się na czasowe (od 1 stycznia 2022 r.) obniżenie stawek VAT na: gaz ziemny (CN 2711 11 00 (...)
str. 17
2.
Czy książki zostaną opodatkowane 0% stawką VAT?
W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT 5% stawką VAT opodatkowane są towary wymienione w załączniku nr 10 do tej ustawy. Stawka w (...)
str. 18
3.
Usługi związane z prowadzeniem serwisów w zakresie finansowania społecznościowego
Według definicji Wikipedii finansowanie społecznościowe (w języku angielskim crowdfunding) to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. (...)
str. 19
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Rodzaj wykonywanych czynności a zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
Fundacja będąca czynnym podatnikiem VAT oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług parkingowych, szkoleniowych oraz sprzedaży sprzętu sportowego. Z uwagi na przekroczenie (...)
str. 21
2.
Przekazywanie prezentów o małej wartości
Zdarza się, że na cele reklamy i reprezentacji fundacja przekazuje osobom fizycznym (potencjalnym sponsorom) nieodpłatnie towary (prezenty) w postaci kubków, smyczy, długopisów o wartości poniżej (...)
str. 24
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Forma dokonywanej zapłaty a prawo do zwolnienia z kasy
W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi remontowo-budowlane m.in. na rzecz osób prywatnych. Zdarza się, że osoby te należność za daną usługę częściowo płacą gotówką, a (...)
str. 24
2.
Kwota limitu uprawniającego do zwolnienia z kas fiskalnych
Dnia 10 września 2021 r. rozpoczęłam sprzedaż dla osób fizycznych. Do końca ubiegłego roku nie przekroczyłam limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z kasy wyliczonego (...)
str. 25
3.
Podatnik zwolniony z VAT a zwrot kwoty wydanej na zakup kasy on-line
Jestem podatnikiem podmiotowo zwolnionym z VAT. Czy aby ubiegać się o zwrot ulgi na zakup kasy on-line muszę złożyć stosowny wniosek? Sposób rozliczenia ulgi na (...)
str. 26
4.
Stosowanie kasy on-line w gastronomii
Prowadzimy działalność w zakresie prowadzenia klubu bilardowego. W lokalu sprzedajemy zimne napoje, przygotowujemy herbatę i kawę w ekspresie. Czy mamy obowiązek stosowania do ewidencjonowania sprzedaży (...)
str. 27
5.
Sprzedaż towarów na rzecz pracowników
W prowadzonej działalności sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy sprzedaż przyczepy samochodowej pracownikowi podlega ewidencji w kasie? Co do zasady, sprzedaż (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
IX.
Transakcje trójstronne - sposób rozliczania podatku VAT
Wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną (WTT) jest transakcja, która spełnia łącznie poniższe warunki: uczestniczy w niej trzech różnych podatników VAT, każdy z podatników zarejestrowany jest w innym (...)
str. 29
X.
Funkcjonowanie magazynów call-off stock na gruncie ustawy o VAT
Uproszczenie rozliczeń przy zastosowaniu magazynów call-off stock ułatwia podatnikom dokonywanie rozliczeń w ten sposób, że w sytuacji gdy towary przemieszczane są na terytorium Polski przez (...)
str. 32
1.
Warunki zastosowania uproszczenia
Gdyby nie uproszczenie w postaci procedury magazynu call-off stock, zagraniczny podatnik VAT już przywożąc towar do Polski musiałby wykazać WNT zgodnie z art. 11 ustawy (...)
str. 32
2.
Zastąpienie podatnika
Ustawodawca przewidział także możliwość zastąpienia podatnika, któremu miały być dostarczone towary, przez innego podatnika, regulując w art. 13c ustawy skutki, jakie to zastąpienie wywołuje. W (...)
str. 34
3.
Sytuacje wyłączające towary z procedury call-off stock
Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock przestaje być spełniony którykolwiek z warunków umożliwiających stosowanie (...)
str. 35
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie zakupu usług transportowych dotyczących importowanych towarów
Nasza firma zleca wykonanie usług transportowych drogą morską na trasie Chiny-Polska chińskiej agencji transportowej. Po doliczeniu marży, obciążamy kosztami tego transportu polskiego importera przewożonych towarów. (...)
str. 36
2.
Import towarów przewożonych przez terytorium innego państwa UE
Dokonujemy zakupu towarów od chińskiego sprzedawcy. Towar został przewieziony do Niemiec a następnie do Polski przez firmę kurierską, która nie przekazała nam żadnych dokumentów celnych. (...)
str. 38
3.
Świadczenie usług na rzecz osoby prawnej spoza terytorium UE
Świadczymy usługi prawnicze na rzecz osoby prawnej z Wielkiej Brytanii, która nie posiada numeru VAT UE. Czy w związku z tym na wystawionej fakturze powinniśmy (...)
str. 40
4.
Skutki opóźnionej rejestracji VAT UE
W dniu 4 maja br. złożyłem formularz VAT-R, w którym poinformowałem o rejestracji dla potrzeb VAT i transakcji wewnątrzwspólnotowych, wskazując, że będę dokonywał takich transakcji (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Obowiązek stosowania oznaczeń TP - uregulowania ustawowe
W myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, w przypadku istnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)
str. 44
2.
Czy transakcje ze spółkami zależnymi i instytucjami kultury należy oznaczać symbolem TP?
Zgodnie z § 10 ust. 4b rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją oznaczenia TP nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Zmiana statusu rolnika ryczałtowego
Generalnie, dostawa produktów rolnych oraz świadczenie usług w zakresie rolnictwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach. Rolnicy, którzy zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT (...)
str. 46
2.
Powrót rolnika do zwolnienia z VAT
Zarejestrowany czynny podatnik VAT ma prawo do rezygnacji z opodatkowania i skorzystania ze zwolnienia z VAT - w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących (...)
str. 47
3.
Obowiązki związane ze zmianą statusu
Zmiana statusu przez rolnika wiąże się z pewnymi obowiązkami o charakterze formalnym. Zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany zgłosić (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Odroczenie terminu złożenia JPK_FA - wzór wniosku
W myśl art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Produkcja napojów winiarskich poza składem podatkowym - preferencje w podatku akcyzowym
Z dniem 7 marca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. (...)
str. 52
1.
Napoje fermentowane objęte preferencjami dla ich produkcji
Napojami fermentowanymi, które mogą być produkowane poza składem podatkowym bez obowiązku uiszczania przedpłaty akcyzy, zgodnie z ustawą o wyrobach winiarskich są: 1) miód pitny jakościowy (...)
str. 52
2.
Uproszczona rejestracja małych producentów napojów winiarskich
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest zobowiązany do spełnienia szeregu wymogów określonych w art. 8 ustawy o wyrobach winiarskich. (...)
str. 53
3.
Preferencyjne stawki akcyzy na napoje fermentowane
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, produkcją napojów fermentowanych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie napojów fermentowanych, a także ich (...)
str. 54
4.
Warunki zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy
Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy warunkiem zastosowania obniżonej o 50 % stawki akcyzy jest: 1) otrzymanie napoju fermentowanego w wyniku fermentacji owoców, jagód, (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Usługa świadczona na rzecz osoby prywatnej a prawo do ulgi na złe długi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla osób prywatnych świadczę usługi polegające na wykonaniu zabudowy szaf wnękowych lub zabudowy kuchennej w lokalach (...)
str. 56
2.
Korekta odliczonego VAT w związku z połączeniem się spółek
W 2020 r. spółka Alfa rozpoczęła budowę budynku przeznaczonego do czynności opodatkowanych. Z tego tytułu odliczała podatek naliczony od usług i materiałów budowlanych związanych z (...)
str. 57
3.
Ustalenie limitu wartości sprzedaży w samorządowej instytucji kultury
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy zmuszeni zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni z uwagi na przekroczenie limitu wartości sprzedaży uprawniającej do (...)
str. 58
4.
Czy sprzedaż wierzytelności własnych podlega opodatkowaniu VAT?
Firma rozlicza podatek VAT metodą kasową. Kilka faktur (wartość netto 10.000 zł; podatek VAT 2.300 zł) nie zostało opłaconych przez kontrahentów będących podatnikami VAT. Firma (...)
str. 60
5.
Opłata za brak biletu parkingowego a VAT
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zarządzania parkingami. W opracowanym przez nas regulaminie zawarty jest m.in. zapis dotyczący uiszczenia kary umownej za brak ważnego biletu parkingowego (...)
str. 62
6.
Zakup związany z działalnością zwolnioną z VAT
Wymieniliśmy stolarkę okienną w lokalu mieszkalnym, który wynajmujemy (najem zwolniony z VAT). Faktura zakupu zawiera 8% podatek VAT. Czy możemy odliczyć VAT naliczony? Działalnością gospodarczą, (...)
str. 63
7.
Sprzedaż gruntów po eksploatacji kruszyw - skutki w podatku VAT
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT zamierza sprzedać działki po eksploatacji złóż, z których jedna objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jako teren eksploatacji, a (...)
str. 64
8.
Sposób korygowania błędnej informacji dodatkowej na fakturze
Otrzymałem fakturę dokumentującą zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w działalności opodatkowanej, w której błędnie wpisano numer rejestracyjny pojazdu. Czy nieprawidłowość tę mogę usunąć wystawiając notę (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT oraz w ustawie o podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 maja 2022 r., pod poz. 1137, opublikowano ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.