Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Forma i zakres sprawozdania finansowego KZP - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
W związku z licznymi pytaniami Czytelników w kwestii skorzystania przez kasy zapomogowo-pożyczkowe (KZP) z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z (...)
str. 4
2.
Termin publikacji sprawozdań OPP sporządzonych za 2021 r.
W Dziennik Ustaw z 11 kwietnia 2022 r. pod poz. 797 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 7 kwietnia 2022 r. (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Utworzenie rezerwy na skutki postępowania sądowego i korekta sporządzonego już sprawozdania
W kwietniu 2022 r. otrzymaliśmy wyrok zasądzający na naszą niekorzyść zapłatę całej kwoty zobowiązania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego. Kwota zasądzonych odsetek oraz (...)
str. 6
2.
Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych wykazywana w rachunku zysków i strat spółki z o.o.
Spółka z o.o. w 2021 r. płaciła miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. W zeznaniu rocznym CIT-8 odliczyła stratę z lat ubiegłych i (...)
str. 9
3.
Ujęcie w księgach i sprawozdaniu podatnika VAT faktury dotyczącej kosztów grudnia, a wystawionej w styczniu
Jesteśmy podatnikiem VAT. W styczniu 2022 r. otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną zużytą w grudniu 2021 r. Faktura wystawiona została w styczniu 2022 r. W (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Odpisy aktualizujące wartość należności w ujęciu bilansowym i podatkowym
Nasza spółka z o.o. w grudniu 2021 r. wniosła pozew do sądu o zapłatę należności. Jednocześnie utworzyliśmy odpis aktualizujący na pełną kwotę tej należności. Bilansowo (...)
str. 15
1.
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności
Więcej na temat odpisów aktualizujących można dowiedzieć się z wideoporady dostępnej w serwisie www.wideoporadniki.gofin.pl Zasady aktualizacji wartości należności określa art. 35b ustawy o rachunkowości. Stosownie (...)
str. 15
2.
Rozwiązanie i korekta odpisów aktualizujących wartość należności
W świetle art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości, należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Oznacza to, że w (...)
str. 16
3.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym
W bilansie nie wykazuje się oddzielnie salda konta 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności". Jak bowiem wynika z art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy o (...)
str. 17
4.
Podatkowe rozliczenie odpisów aktualizujących wartość należności
Odpisy aktualizujące zasadniczo nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztami podatkowymi są jednak odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, (...)
str. 18
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów bhp
Obowiązek wyposażenia pracownika w odzież i obuwie robocze wynika z przepisów Kodeksu pracy (K.p.). W myśl art. 237 7 K.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi (...)
str. 19
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń bhp
Wartość wydanej odzieży i obuwia roboczego bądź też wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnych ubrań, a także wydana woda i inne napoje są dla pracownika (...)
str. 21
3.
Wydatki na bhp pracowników w kosztach pracodawcy
Dla celów bilansowych wydatki ponoszone na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wody i innych napojów wskazane jest kwalifikować do innych świadczeń na rzecz pracowników, (...)
str. 21
4.
Wątpliwości związane z ewidencją świadczeń przyznanych w ramach bhp
Zaliczka pobrana przez pracownika w celu zakupu odzieży i obuwia roboczego Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jesteśmy zobowiązani wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze. (...)
str. 22
IV.
Rezerwy na świadczenia pracownicze oraz ich wpływ na zmianę stanu produktów
Nasza jednostka pod koniec 2021 r. podjęła decyzję o utworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze. Dotychczas takich rezerw nie tworzyliśmy. Utworzone rezerwy planujemy ująć na koncie (...)
str. 26
1.
Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Na przyszłe świadczenia pracownicze tworzy się rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych (...)
str. 26
2.
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze
Zamiana biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w zobowiązanie, wobec przekształcenia się przewidywanego ryzyka wykonania przez jednostkę świadczeń, wynikających z ciążących na niej obowiązków w pewność, powoduje (...)
str. 27
3.
Zamknięty krąg kosztów i zmiana stanu produktów
Zmianę stanu produktów wyraża saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów". Na dzień bilansowy saldo tego konta przenosi się na konto 86 "Wynik finansowy". Konto 49 koryguje (...)
str. 29
4.
Wpływ rezerw na świadczenia pracownicze na sprawozdanie finansowe
Przykład Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy I. Założenia: Jednostka "X" do końca 2020 r. nie ujmowała w księgach rachunkowych biernych rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 30
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Rozliczenie kosztów budowy łącznika między budynkami
Spółka jawna osób fizycznych jest właścicielem dwóch budynków produkcyjnych położonych blisko siebie. Budynki są w całości zamortyzowane. Jeden z budynków nie posiada zaplecza sanitarnego, w (...)
str. 34
2.
Szczegółowe zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące środków trwałych
Jesteśmy spółką jawną osób fizycznych. Zgodnie z polityką rachunkowości obejmujemy ewidencją środków trwałych składniki majątku powyżej 10.000 zł. Obecnie chcielibyśmy w naszej polityce rachunkowości niektóre (...)
str. 36
3.
Amortyzacja środków trwałych podlegających sezonowemu wykorzystaniu
Nasza spółka prowadzi księgowość parku wodnego. W skład tego parku wchodzi wiele urządzeń, z których część wykorzystywana jest przez cały rok, a część tylko w (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Jednostki zobowiązane do tworzenia ZFŚS
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się i gospodaruje jego środkami na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (...)
str. 39
2.
Wysokość odpisów na ZFŚS obowiązująca w 2022 r.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS, fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu (...)
str. 40
3.
Możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS z powodu COVID-19
Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji (...)
str. 41
4.
Ujęcie odpisów na ZFŚS w księgach rachunkowych
Z art. 6 ust. 1 ustawy o ZFŚS wynika, że odpisy na ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy. Wartość odpisu zalicza się do kosztów działalności operacyjnej (...)
str. 42
5.
Przekazanie środków na rachunek bankowy ZFŚS
Jak stanowi art. 12 ust. 1 ustawy o ZFŚS, środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. W księgach rachunkowych środki ZFŚS ujmuje się na (...)
str. 43
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z licznymi pytaniami Czytelników nadsyłanymi do redakcji zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Jak w budżecie (...)
str. 46
2.
Darowizna pieniężna w księgach placówki opiekuńczej
Na rachunek bieżący placówki opiekuńczej (jednostki budżetowej) wpłynęły środki pieniężne tytułem darowizny. Jak zaksięgować taką darowiznę? Otrzymane w formie darowizny środki pieniężne powinny zostać ujęte (...)
str. 47
3.
Wpływ środków z tytułu udziału w podatkach dochodowych na rachunek budżetu jst
Czy w związku ze zmianą sposobu przekazywania udziałów w podatkach dochodowych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego wpływy z tytułu tych dochodów można ujmować w (...)
str. 48
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Identyfikacja dnia transakcji, w sytuacji gdy jeden dokument potwierdza wiele różnych transakcji
Zgodnie z wytycznymi paragrafu 21 MSR 21, transakcje w walucie obcej w momencie ich początkowego ujęcia przeliczane są na walutę funkcjonalną z wykorzystaniem natychmiastowego kursu (...)
str. 49
2.
Świadczenia realizowane w sposób ciągły oraz przychody i koszty powstające w określonym czasie
W niektórych przypadkach dzień transakcji może się różnić od księgowego określania dnia transakcji w systemie finansowo-księgowym lub na dokumencie (np. fakturze). Przykład 2 Spółka "Theta" (...)
str. 52
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach dotację otrzymaną w 2022 r., dotyczącą środka trwałego przyjętego do używania w 2021 r.?
W 2021 r. ponieśliśmy koszty budowy środka trwałego. W październiku 2021 r. przyjęliśmy do używania wybudowany środek trwały, a od listopada 2021 r. rozpoczęliśmy jego (...)
str. 55
2.
Czy koszty usługi nadzoru budowlanego uwzględnia się w wartości początkowej środka trwałego?
Nasza jednostka buduje nieruchomość. Czy wartość usługi nadzoru budowlanego powinniśmy zaliczyć bezpośrednio w koszty, czy może odnieść ją na konto 08 "Środki trwałe w budowie", (...)
str. 56
3.
Jak wykazać w bilansie kwotę zaliczki otrzymanej na poczet wykonania usługi?
W naszych księgach na dzień bilansowy figuruje nierozliczone saldo Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" z tytułu zaliczki otrzymanej na poczet usługi montażu instalacji fotowoltaicznej. (...)
str. 56
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Możliwość podpisania sprawozdania za 2021 r. przez jedną osobę wchodzącą w skład kierownictwa jednostki
Jesteśmy jednostką, którą kieruje organ wieloosobowy. Czy do sprawozdania finansowego sporządzonego za 2021 r. można zastosować uproszczenie polegające na podpisaniu sprawozdania przez jednego członka tego (...)
str. 57
2.
Moment ujęcia w kosztach opłat bankowych i podstawa ich udokumentowania
Na wyciągu bankowym za kwiecień 2022 r. widnieją prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku za marzec 2022 r. Czy na podstawie dowodu "PK - (...)
str. 58
3.
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, wynikające z rosyjskiej agresji na Ukrainę
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych ustalamy co miesiąc. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę pracownicy z Ukrainy, zatrudnieni dotychczas w systemie trzyzmianowym, (...)
str. 59
4.
Kwoty przeznaczone do wypłaty tytułem zaliczek na poczet zysku w księgach spółki komandytowej
Jesteśmy spółką komandytową. Na jakim koncie powinniśmy ujmować kwoty przeznaczone do wypłaty tytułem zaliczek na poczet zysku? Czy możemy księgować je bezpośrednio na koncie 82 (...)
str. 61
5.
Zwrot kontrahentowi zagranicznemu w gotówce nadpłaty wynikającej z rozliczenia dostawy towarów
Nasza spółka z o.o. w 2019 r. otrzymała zapłatę od klienta z Ukrainy w formie przelewu bankowego. Kwota była wyższa niż wymagana. Od tej pory (...)
str. 62
6.
Sprzedaż udziałów przez dotychczasowego wspólnika spółki z o.o. na rzecz innego wspólnika
Wspólnik spółki z o.o. sprzedał swoje udziały na rzecz innego wspólnika. Jakich zapisów należy dokonać w księgach spółki w związku z tą sprzedażą? Czy taka (...)
str. 63
7.
Zaliczenie parkingu obsługującego dwie nieruchomości inwestycyjne do właściwej grupy aktywów trwałych
Nasza spółka zakupiła grunt z utwardzonym placem, na którym powstanie parking, który będzie obsługiwał dwie nieruchomości. Zarówno grunt, jak i obie nieruchomości zakwalifikowaliśmy do nieruchomości (...)
str. 64
8.
Ustalenie średniorocznego zatrudnienia dla potrzeb określenia statusu jednostki
Jesteśmy spółką handlową. Czy obliczając średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty dla celów ustalenia statusu jednostki mikro, należy wziąć pod uwagę także osoby, z (...)
str. 65
9.
Wypłata pracownikowi wynagrodzenia należnego za czas niezdolności do pracy wskutek choroby
Pracownik zatrudniony w naszej spółce przebywa na zwolnieniu lekarskim od 1 kwietnia 2022 r. Jest to jego pierwsze zwolnienie w tym roku. Powinniśmy więc wypłacić (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.