Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ryczałt od dochodów spółek (nowa wersja estońskiego CIT) - część I
Niektórzy podatnicy CIT mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. mogą korzystać z alternatywnej formy opodatkowania (ryczałtu od dochodów (...)
str. 4
1.1.
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu
Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli podlegający w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Jednocześnie (...)
str. 4
1.2.
Podmioty wyłączone z ryczałtu
Uprawnionym do zastosowania ryczałtu nie jest żaden z podmiotów wskazanych w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 updop. Podmiotami tymi są: 1) przedsiębiorstwa finansowe, o (...)
str. 6
1.3.
Szczególne zasady odliczenia straty podatkowej
Podatnik, który w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem osiągnął stratę ze źródła przychodów i nabył prawo do jej odliczenia na zasadach określonych w (...)
str. 8
1.4.
Rozliczenia podatkowe przed zmianą zasad opodatkowania na ryczałt
Wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok (...)
str. 10
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Przychody objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego należy uwzględniać w limitach podatkowych
Ze względu na sytuację spowodowaną COVID-19 przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie finansowe: z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w formie subwencji finansowej, która w rzeczywistości traktowana była (...)
str. 13
2.2.
Podatnicy uzyskujący w 2022 r. dochody z prywatnego najmu opodatkowane skalą podatkową nadal nie mogą składać PIT-2
Na podstawie art. 32 ust. 3 updof, pracodawca obliczając zaliczki PIT od pracowniczych należności, uprawniony jest do zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie w przypadku, (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2022 r.
W Mon. Pol. z 2021 r. pod poz. 1160 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń (...)
str. 15
2.
Korzystne zmiany podatkowe dla samochodów napędzanych wodorem
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2269 opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (...)
str. 15
3.
Rodzinny kapitał opiekuńczy - skutki w PIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2270 opublikowano ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Ustawa określa m.in. (...)
str. 16
4.
Rozszerzenie katalogu świadczeń odszkodowawczych wolnych od PIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2328 opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (...)
str. 17
5.
Kwalifikacja świadczenia wyrównawczego dla osób z wcześniejszą emeryturą w związku z zajmowaniem się dziećmi specjalnej troski
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 2314 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej (...)
str. 17
6.
Przychody wynikające z rozliczeń energii wytworzonej przez prosumenta - bez podatku
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zwana (...)
str. 18
7.
Zmiany przepisów wprowadzonych do PIT i CIT w ramach Polskiego Ładu
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (...)
str. 18
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Data powstania przychodu
Spółka z o.o. wystawiła fakturę sprzedaży w listopadzie 2021 r. Towar został wydany z magazynu 1 grudnia 2021 r. Kiedy powstał przychód w CIT? W (...)
str. 19
2.
Odszkodowanie z tytułu poniesionych strat jest przychodem podatkowym
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem są maszyny wykorzystywane w firmie. Składniki te zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 19
3.
Zajęta przez prokuraturę zapłata a skutki braku uregulowania zobowiązania
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT, kupiła od dostawcy złom, otrzymała fakturę dokumentującą transakcję na kwotę brutto 62.863,82 zł oznaczoną MPP, z terminem płatności (...)
str. 21
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Spłata rat leasingowych po utracie przedmiotu leasingu
Spółka z o.o. na podstawie umowy leasingu operacyjnego wykorzystywała w firmie samochód ciężarowy. W wyniku wypadku uległ on całkowitemu zniszczeniu (zawinił kierowca innego pojazdu). W (...)
str. 23
4.2.
Ulga na złe długi rozliczana na etapie ustalania zaliczki CIT i w zeznaniu podatkowym
Spółka z o.o. nie otrzymała od kontrahenta zapłaty za wykonaną usługę. W październiku 2021 r. minęło 90 dni od wyznaczonego terminu uregulowania tej należności. Czy (...)
str. 24
4.3.
Kwalifikowanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku podziału spółki
Spółka z o.o. w grudniu 2021 r. uległa podziałowi poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Majątek pozostający w spółce dzielonej również stanowi zorganizowaną część (...)
str. 25
4.4.
Prezenty dla kontrahentów
W okresie świąteczno-noworocznym spółka ponosi koszty upominków przekazywanych kontrahentom. Czy wydatki te ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Wydatki na prezenty dla kontrahentów są (...)
str. 26
5.
Opodatkowanie środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej z tytułu zatrudnienia osoby pozbawionej wolności
Podmiot (podatnik CIT) w ramach programu "Praca dla więźniów" zamierza zatrudnić osobę osadzoną. Z tego tytułu może uzyskać z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju (...)
str. 26
6.
Strata w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W sytuacji gdy strata powstała na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia dla starannie działającego przedsiębiorcy, to jej wartość może stanowić koszt uzyskania przychodów. Tak (...)
str. 27
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Stosowanie pracownikowi ulgi dla klasy średniej przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
Od 2022 r. zakład pracy jako płatnik stosuje ulgę dla pracowników (potocznie nazywaną ulgą dla klasy średniej). Przysługuje ona za miesiące, w których podatnik uzyska (...)
str. 29
2.
Obciążenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia członka zarządu pełniącego w 2022 r. swą funkcję na podstawie powołania
Spółka wypłaca wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania. Od wynagrodzenia tego pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Czy Polski Ład zmienił na 2022 (...)
str. 32
3.
Dofinansowanie z ZFŚS do wyjazdu pracownika oraz jego dziecka do SPA
W 2021 r. pracodawca zorganizował wyjazd do SPA dla pracowników oraz ich dzieci, dofinansowany z ZFŚS. Czy od kwoty dofinansowania przyznanej na dziecko pracownika należało (...)
str. 33
4.
Kupony podarunkowe przekazane wolontariuszom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wartość kuponów podarunkowych wręczonych wolontariuszom robiącym zakupy seniorom podczas trwania pandemii, nie stanowi u nich przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym (...)
str. 35
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Zmian w amortyzacji dokonuje się z początkiem nowego roku podatkowego
Ustawodawca przewidział dokonywanie pewnych modyfikacji w zakresie amortyzacji. Do niektórych z nich podatników obligują przepisy, inne zaś są wynikiem ich autonomicznej decyzji. Bez względu na (...)
str. 36
1.1.
Obowiązkowe przejście z metody degresywnej na liniową
Przy amortyzacji środka trwałego metodą degresywną przewidzianą dla składników zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 36
1.2.
Zmiana stawki amortyzacyjnej
W odniesieniu do tzw. liniowej metody amortyzacji, o której mowa w art. 22i ust. 1 updof i art. 16i ust. 1 updop, ustawodawca przewidział możliwość (...)
str. 37
1.3.
Stosowanie współczynnika podwyższającego
Stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT można podwyższyć o współczynnik nie wyższy niż 2,0, o (...)
str. 38
1.4.
Wybór częstotliwości dokonywania odpisów
Stosownie do art. 22h ust. 4 updof i art. 16h ust. 4 updop, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych: w równych ratach co miesiąc albo w (...)
str. 39
2.
Amortyzacja samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1367667] Czy da się jakoś ominąć limit 150.000 zł przy zakupie samochodu osobowego? Leasingodawca zaproponował nam wysoką kwotę wykupu. Jest jakaś optymalniejsza podatkowo metoda na (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w 2022 r.
Pozarolnicza działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych: w ustawie o PIT lub w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym (...)
str. 41
1.1.
Opodatkowanie a forma prawna prowadzenia działalności
Dokonując wyboru lub zmiany formy opodatkowania, należy pamiętać o ograniczeniach, które są związane m.in. z formą prowadzenia działalności. Forma opodatkowania w 2022 r. Forma prowadzenia (...)
str. 41
1.2.
Rozpoczęcie działalności w trakcie roku podatkowego
Zwróć uwagę! W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy. Jeżeli rozpoczynający działalność gospodarczą podatnicy (w przypadku spółek (...)
str. 42
1.3.
Zmiana formy opodatkowania
Wybór sposobu opodatkowania działalności gospodarczej dokonany na dany rok podatkowy dotyczy również lat następnych. W efekcie, gdy w 2022 r. podatnicy zamierzają kontynuować dotychczas stosowaną (...)
str. 43
2.1.
Termin wpłaty
Do zakresu podstawowych obowiązków podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, należy obliczanie we własnym zakresie i wpłacanie bez (...)
str. 44
2.2.
Odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu ostatniej zaliczki za 2021 r.
Nieuiszczona w terminie zaliczka na podatek dochodowy stanowi zaległość podatkową, od której są naliczane odsetki za zwłokę. Generalnie odsetki wpłaca się za okres od dnia (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Nowe zasady ustalania rezydencji podatkowej w zakresie CIT
Jednym z kluczowych zagadnień wpływających na prawidłowość rozliczeń podatkowych jest określenie rezydencji podatkowej podatnika. Zgodnie z art. 3 ust. 1 updop, podatnicy, jeżeli mają siedzibę (...)
str. 46
2.
Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej w 2022 r.
Certyfikat rezydencji to dokument urzędowy potwierdzający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca odpowiednio zamieszkania (...)
str. 47
2.1.
Stopniowa liberalizacja przepisów
Przed rokiem 2019 organy podatkowe w Polsce uznawały jedynie oryginały certyfikatów rezydencji lub kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Od 1 stycznia (...)
str. 47
2.2.
Certyfikat rezydencji z określonym (lub nie) terminem ważności
Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego dotyczy, certyfikat ten jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat dokonywanych w tym okresie, niezależnie od momentu (...)
str. 48
3.
Działalność artystyczna z podatkiem u źródła
Spółka z o.o. planuje zawrzeć z brytyjskim muzykiem prowadzącym własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii (nieposiadającym zakładu na terenie Polski w rozumieniu umowy o unikaniu (...)
str. 49
3.1.
Zryczałtowany podatek dochodowy
Jeżeli osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Wówczas taka osoba (...)
str. 49
3.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W omawianym przypadku opodatkowanie dochodów uzyskanych przez brytyjskiego przedsiębiorcę (tu: muzyka) w Polsce należy rozpatrywać na gruncie postanowień konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem (...)
str. 49
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
W ramach programu Polski Ład podatnikom zostało odebrane prawo odliczania od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych przez nich lub pobranych przez płatnika w danym (...)
str. 51
1.1.
Adresaci ulgi
Zakres podmiotowy ulgi jest ograniczony. Z nowej preferencji, po spełnieniu określonych warunków, skorzystają wyłącznie osoby: zatrudnione w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej i (...)
str. 51
1.2.
Progi wyznaczające prawo do ulgi
Specyfiką ulgi dla klasy średniej jest to, że warunkiem uzyskania prawa do jej stosowania jest osiągnięcie przez podatników określonej wielkości przychodów ze wskazanych w ustawie (...)
str. 52
1.3.
Kwota ulgi
Zasady ogólne Na potrzeby obliczenia kwoty odliczenia wprowadzone zostały progi przychodów, a dla każdego z nich określono inny wzór służący obliczeniu kwoty ulgi. Przedstawia to (...)
str. 52
2.
Ulga B+R w świetle zmian wprowadzonych przez Polski Ład
Ulga na działalność badawczo-rozwojową, zwaną dalej ulgą B+R, została wprowadzona jako forma zachęty dla przedsiębiorców do podejmowania działań mających na celu zwiększenie innowacyjności firm. Preferencja (...)
str. 54
2.1.
Zwiększone limity kosztów kwalifikowanych
Zasady i warunki stosowania ulgi B+R w odniesieniu do podatników PIT określają przepisy art. 26e-26g updof, a w odniesieniu do podatników CIT - przepisy art. (...)
str. 54
2.2.
Rozliczenie niewykorzystanej ulgi
Zasady ogólne Zasadą pozostaje, że ulgę B+R stosuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym koszty kwalifikowane zostały poniesione, a odliczenia przysługującej kwoty (...)
str. 55
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Przychód z umorzenia subwencji a 9% stawka CIT
Spółka z o.o. w 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości niższej niż równowartość 2 mln euro. Poza tym uzyskuje również inne przysporzenia, np. (...)
str. 57
2.
Limit przychodów dla oceny statusu małego podatnika przy wydłużonym roku podatkowym
Spółka z o.o. została utworzona we wrześniu 2020 r. Jako pierwszy rok podatkowy wybrała okres od września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Czy (...)
str. 58
3.
Wartość transakcji kontrolowanych w informacji o cenach transferowych sporządzanej za 2020 r.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonujemy transakcji usługowych z podmiotem powiązanym, przy czym wartość tych usług w roku obrotowym przekracza 2.000.000 zł. Czy w informacji (...)
str. 59
4.
Czy spółka kapitałowa powstała z przekształcenia przedsiębiorcy ma prawo do uproszczonych zaliczek CIT?
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej zostanie przekształcone w jednoosobową spółkę z o.o. Od 1 stycznia 2022 r. podatnikiem podatku dochodowego stanie się spółka. Czy w 2022 r. (...)
str. 60
5.
Opodatkowanie prywatnego najmu w 2022 r.
W 2022 r. nadal istnieje możliwość wyboru formy opodatkowania prywatnego najmu: na zasadach określonych w ustawie o PIT, tj. według skali podatkowej, lub zryczałtowanym podatkiem (...)
str. 61
5.1.
Opodatkowanie według skali podatkowej
W przypadku opodatkowania prywatnego najmu według skali podatkowej podstawę opodatkowania stanowi dochód. Ustala się go jako nadwyżkę przychodów z tego źródła osiągniętych w roku podatkowym (...)
str. 61
5.2.
Najem na ryczałcie ewidencjonowanym
Od 2019 r. stosowanie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów z prywatnego najmu nie wymaga informowania na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o (...)
str. 62
5.3.
Rozliczenie u małżonków
W przypadku gdy przedmiotem najmu są składniki objęte wspólnością majątkową małżeńską, to przyjmuje się, że każdy z małżonków ma równy udział w przychodzie z tego (...)
str. 64
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Płatność zrealizowana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
W 2021 r. kontrahent spółki z o.o. wystawił fakturę na kwotę przekraczającą 15.000 zł, na której zawarł wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Płatność za tę fakturę (...)
str. 65
2.
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. a preferencyjna stawka CIT
Spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. jest podatnikiem CIT. Obecnie będzie przekształcona w spółkę z o.o. Czy spółka z o.o. będzie uprawniona do korzystania (...)
str. 66
3.
Minimalny CIT nie dla wszystkich spółek
Wspólnikami spółki z o.o. działającej od 1997 r. są dwaj wspólnicy, ojciec i syn. Osoby te nie posiadają udziałów w innych spółkach oraz tytułów uczestnictwa (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.