Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (565) z dnia 01.10.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Nominalny czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 r.
Łączny czas pracy w nadchodzącym roku kalendarzowym będzie o 8 godzin krótszy, ale analogicznie jak w obecnym tylko jednokrotnie wystąpi obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego (...)
str. 4
2.
W 2023 r. dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
W przyszłym roku nastąpi dwukrotny wzrost płacy minimalnej, tj. od 1 stycznia do kwoty 3.490 zł, a następnie od 1 lipca do kwoty 3.600 zł. (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie zawarcia z własnym pracownikiem kolejnej umowy o pracę
Zawarliśmy z własnym pracownikiem drugą umowę o pracę (na kilka miesięcy, na czas określony). Czy z tej umowy powinniśmy zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i (...)
str. 8
2.1.
Sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych - nadal wątpliwy
W UiPP nr 17/2022, str. 9 zamieściliśmy artykuł w sprawie ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej. Jak w nim napisaliśmy, dochód (...)
str. 11
2.2.
Składka zdrowotna osoby będącej wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o. i spółce komandytowej
Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest również wspólnikiem w spółce komandytowej. Od jakiej kwoty powinien opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Osoba, o której mowa w (...)
str. 13
3.
Składki na FP i FS oraz FGŚP po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem w razie ponownego zatrudnienia
Pracodawca od 1 kwietnia 2020 r. korzystał ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP za pracownicę, która w połowie marca (...)
str. 14
4.
Pomoc dla podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Pracownik oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymuje raz w roku dofinansowanie składki do Izby Inżynierów, które podlega oskładkowaniu. Z uwagi na to, iż składnik ten nie (...)
str. 17
2.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika wykonującego wcześniej w tym samym zakładzie umowę zlecenia
Zleceniobiorca do 31 grudnia 2021 r. wykonywał w naszym zakładzie pracy umowę zlecenia. Z tego tytułu był objęty ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym, oraz ubezpieczeniem (...)
str. 19
3.
Świadczenia chorobowe dla pracownika młodocianego za czas choroby przypadającej na okres urlopu bezpłatnego
Zatrudniamy pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W okresie od 1 do 5 sierpnia 2022 r. korzystał on z urlopu (...)
str. 21
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie limitu dni, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe
Zatrudniamy pracownika (w wieku 52 lat) na 1/2 etatu (od 8 00 do 12 00 ), który pracuje również w innym zakładzie pracy na 1/2 (...)
str. 22
2.
Kiedy pracownik jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego w dodatkowym wymiarze?
Pracownikowi 23 września 2022 r. urodziło się dziecko. Po kilku dniach zostało ono wypisane ze szpitala, jednak żona pracownika ze względu na stan zdrowia musi (...)
str. 23
3.
Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym jako warunek otrzymania zasiłku opiekuńczego w czasie opieki nad chorym rodzicem
Pracownik wystąpił z wnioskiem (Z-15B) o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny (matką). We wniosku oświadczył, że w okresie, za (...)
str. 25
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony po rozwiązaniu kontraktu bezterminowego
Pracownica nabyła prawo do emerytury i w związku z tym rozwiązała dotychczasowy stosunek pracy. Obecnie chcielibyśmy ponownie ją zatrudnić na kilkanaście miesięcy. Czy możemy zawrzeć (...)
str. 27
2.
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy na czas określony pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Chcielibyśmy rozwiązać umowę o pracę zawartą z pracownicą na czas określony (do 30 czerwca 2023 r.). Czy jest to dopuszczalne, jeśli w lipcu br. osiągnęła (...)
str. 28
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Odpoczynki tygodniowe kierowców
W zależności od tego, jakie przepisy mają zastosowanie wobec konkretnego kierowcy z uwagi na wykorzystywany przy pracy pojazd oraz rodzaj wykonywanych przewozów, odpoczynek tygodniowy obejmuje (...)
str. 29
1.1.
Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz kierowca wykonujący przewóz regularny na trasie do 50 km
Kierowcy zatrudnieni w oparciu o stosunek pracy, z wyjątkami, które zostały szerzej omówione w kolejnym punkcie opracowania, oraz kierowcy wykonujący przewozy regularne, których trasa nie (...)
str. 29
1.2.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy na terenie państw Unii Europejskiej i poza nią
Podobnie jak w przypadku przewozów regularnych osób na trasach do 50 km, odpoczynek tygodniowy rozpoczyna się, co do zasady, najdalej po 6 okresach 24-godzinnych od (...)
str. 31
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie pracownika młodocianego za miesiąc, w którym nie usprawiedliwił absencji w pracy
Pracownik młodociany w wieku poniżej 16 lat, będący w pierwszym roku nauki, z dniem 31 sierpnia 2022 r. za porozumieniem stron rozwiązał umowę o pracę (...)
str. 34
2.
Podstawa prawna i zaliczanie do innych świadczeń premii o charakterze wyrównawczym
1) Firma transportowa zatrudnia powyżej 50 pracowników za wynagrodzeniem określonym stawką miesięczną. Ponadto pracownicy otrzymują składniki ruchome, do których należą dodatki za pracę w nocy, (...)
str. 37
3.
Wysokość nagrody jubileuszowej w razie nieprzepracowania części dni w okresie przyjmowanym do podstawy
Pracownik, który jest wynagradzany stawką godzinową, nabył prawo do nagrody jubileuszowej, liczonej jak ekwiwalent za urlop. W poprzednich trzech miesiącach korzystał z 2 dni urlopu (...)
str. 39
4.
Prawo i termin wypłaty nagrody jubileuszowej
Pracownicy mają prawo do nagrody jubileuszowej za każde 5 lat pracy. Wynika to z obowiązującego w zakładzie zarządzenia. Jeden z zatrudnionych miał wypłaconą nagrodę jubileuszową (...)
str. 41
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Miejsce przechowywania PIT-2 oraz oświadczenia o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dokumenty takie jak PIT-2 oraz oświadczenie pracownika o spełnianiu warunku do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów można przechowywać w (...)
str. 43
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy, w tym z tytułu niepełnosprawności, w razie zmiany etatu oraz obowiązującej normy dobowej
Jak obliczyć pulę urlopu wypoczynkowego pracownika, który do końca ubiegłego roku był zatrudniony na pełny etat, a od początku bieżącego roku pracuje na część etatu, (...)
str. 44
2.
Wykorzystywanie wydłużenia urlopu rodzicielskiego spowodowanego łączeniem tego urlopu z pracą
1) Pracownica przez 10 tygodni łączy urlop rodzicielski z pracą na pół etatu. Czy wydłużenie musi przypadać bezpośrednio po zakończeniu "podstawowego" wymiaru tego urlopu? Tak, (...)
str. 47
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Różnicowanie świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikowi i zakładowym emerytom
Tworzymy obligatoryjnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy różnicować wysokość wypłacanych z niego świadczeń pracownikom i emerytom zakładowym? Takie zróżnicowanie nie znajduje podstaw w przepisach (...)
str. 49
2.
Oznaczenie prac lakierniczych w świadectwie pracy jako prac w szczególnych warunkach
Pracownik, który był zatrudniony na stanowisku lakiernika meblowego w pełnym wymiarze czasu pracy domaga się adnotacji w świadectwie pracy, że pracował w warunkach szczególnych. Czy (...)
str. 50
3.
Rozliczenie podróży służbowej do Polski pracownika świadczącego pracę w Wielkiej Brytanii
Zatrudniamy pracownika stale zamieszkującego w Wielkiej Brytanii, któremu wyznaczono miejsce pracy na terytorium tego kraju. Jakimi zasadami należy kierować się, jeżeli w ramach podróży służbowej (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania kontrolne przed urlopem wypoczynkowym
Pracownica przez dwa miesiące była niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży, a następnie do połowy października br. korzysta z urlopów związanych (...)
str. 53
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Od 30 października 2022 r. zmiany w ustawie o rehabilitacji wprowadzone ustawą o ekonomii społecznej
Jak sygnalizowaliśmy w UiPP nr 18/2022, str. 65, z dniem 30 października 2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji, wprowadzone ustawą z (...)
str. 54
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Dopiero w marcu 2023 r. autozapis niektórych osób zatrudnionych, które wcześniej zrezygnowały z PPK
Większość naszych pracowników po przystąpieniu do PPK zrezygnowała z dokonywania wpłat do PPK, składając stosowną deklarację. Czy taką deklarację muszą oni co pewien czas ponawiać? (...)
str. 57
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Zatrudnienie w szkole publicznej obywatela Ukrainy jako nauczyciela języka ukraińskiego
W niniejszym opracowaniu omawiamy warunki na jakich można zatrudnić w szkole publicznej na stanowisku nauczyciela języka ukraińskiego obywatela Ukrainy, który przyjechał do Polski z powodu (...)
str. 59
1.
Ustalenie wypełnienia warunku legalności pobytu w Polsce obywatela Ukrainy
Szkoła publiczna może zatrudnić obywatela Ukrainy jedynie wtedy, gdy przebywa on w Polsce legalnie. Jeśli przybył na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 (...)
str. 59
2.
Kryteria formalne zatrudnienia jako nauczyciela języka ukraińskiego obywatela Ukrainy
Szkoła publiczna ma prawo przyjąć do pracy obywatela Ukrainy jako nauczyciela języka ukraińskiego, jeżeli spełni kryteria formalne wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia (...)
str. 60
3.
Wymagane kwalifikacje dla zatrudnienia na stanowisko nauczyciela języka ukraińskiego
Na stanowisko nauczyciela języka ukraińskiego może być przyjęty tylko taki obywatel Ukrainy, który dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami. Musi więc: posiadać wykształcenie adekwatne do typu szkoły, która (...)
str. 61
4.
Forma zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisko nauczyciela języka ukraińskiego
Szkoła publiczna może powierzyć obywatelowi Ukrainy stanowisko nauczyciela języka obcego tylko na podstawie umowy o pracę, do której stosuje: ustawę KN (§ 2 ust. 2 (...)
str. 62
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Minimalne stawki wynagrodzeń pracowników oraz przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi w 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2022 r. pod poz. 1952 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości (...)
str. 64
2.
Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 sierpnia 2022 r. pod poz. 1822 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w (...)
str. 65
3.
Wyższy ryczałt dla nauczycieli kierowanych i delegowanych do państw europejskich i pozaeuropejskich
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2022 r. pod poz. 1859 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające (...)
str. 65
4.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w IV kwartale 2022 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia ( art. 19 (...)
str. 66
5.
Nadal trwają prace nad zmianami w Kodeksie pracy oraz ustawą o ochronie sygnalistów
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku do krajowego porządku prawnego nie zostały implementowane dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): 2019/1937 z dnia 23 (...)
str. 66
6.
Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców - informacja RM
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl/web/premier) znajduje się informacja na temat projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr UD400). Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców: (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.