Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024 r., godz. 14:59 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (568) z dnia 10.11.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Sprawdź co zmieni się w urlopach związanych z rodzicielstwem w razie adopcji dziecka
Z dniem 1 lutego 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (...)
str. 4
2.
Zapewnienie pracownikom posiłków w okresie zimowym
Przypominamy, że pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1.500 kcal (6.280 (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składek ZUS pracownicy łączącej urlop rodzicielski z pracą na część etatu
Pracownica (w wieku 24 lat) od 1 września 2022 r. łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu. Jak należało rozliczyć składki ZUS i wykazać (...)
str. 8
2.
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP w razie zatrudnienia pracownika po zakończonym stażu
1) Zatrudniliśmy pracownika w wieku 28 lat, bezpośrednio po zakończeniu przez niego stażu, na który został skierowany z urzędu pracy. Czy jesteśmy zwolnieni z opłacania (...)
str. 10
3.
ZUS potwierdził stanowisko redakcji w sprawie dokumentów zgłoszeniowych przy zawarciu z własnym pracownikiem kolejnej umowy
W UiPP nr 19/2022, na str. 8 opublikowaliśmy artykuł pt. "Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie zawarcia z własnym pracownikiem kolejnej umowy o pracę". Przedstawiliśmy w nim (...)
str. 11
4.
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w razie nieprzekazania do ZUS informacji o dochodzie lub przychodzie z działalności
Zgodnie z art. 81 ust. 2zc ustawy zdrowotnej (w brzmieniu przed zmianą), w przypadku gdy ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2c, 2f (...)
str. 12
5.
Czy za sędziego wykonującego umowę zlecenia opłaca się składki ZUS?
Zawarliśmy umowę zlecenia z sędzią. Czy z tytułu wykonywania tej umowy trzeba zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a w konsekwencji opłacać składki (...)
str. 12
6.
Składka zdrowotna osoby fizycznej będącej prokurentem, pełnomocnikiem oraz członkiem zarządu w spółce z o.o.
Osoba fizyczna jest prokurentem w spółce z o.o., pełnomocnikiem w spółce z o.o. oraz członkiem zarządu w innej spółce z o.o. Są to spółki osób (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie nieprzerwanego pobierania różnego rodzaju zasiłków
Pracownikowi od 1 listopada 2022 r. podwyższono wymiar czasu pracy z 3/4 do pełnego etatu. Od 28 października do 2 listopada 2022 r. sprawował on (...)
str. 15
2.
Wpływ urlopu bezpłatnego na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
1) Pracownik zachorował na początku listopada 2022 r. W okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających chorobę przez 2 miesiące korzystał z urlopu bezpłatnego. W jaki sposób (...)
str. 16
3.
Jednorazowy dodatek specjalny oraz wartość szczepień przeciw grypie w podstawie wymiaru zasiłku
We wrześniu 2022 r. pracownik wykonywał dodatkowe zadanie i z tego tytułu wypłaciliśmy mu jednorazowo dodatek specjalny. Ponadto w tym samym miesiącu pracodawca sfinansował mu (...)
str. 18
4.
Krótkie umowy zlecenia zawierane co miesiąc z własnym pracodawcą nie podwyższą zasiłku opiekuńczego
W każdym miesiącu zawieramy z pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie określonego zadania. Od wynagrodzenia z tych umów pobierana jest każdorazowo m.in. składka na ubezpieczenie (...)
str. 19
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. zadecyduje o statusie płatnika zasiłków w 2023 r.
Prawo do zasiłków z ubezpieczeń społecznych (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego) i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: płatnicy składek na ubezpieczenie (...)
str. 21
2.
Obowiązek odbycia kontrolnych badań lekarskich w przypadku niestawienia się pracownika na badania przez lekarza orzecznika ZUS
ZUS wezwał na kontrolę do lekarza orzecznika pracownika, który od 2 miesięcy jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Osoba ta nie stawiła się (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Powierzenie pracownikowi innego stanowiska pracy
W prywatnym zakładzie pracy zatrudniamy nauczycieli terapeutów oraz nauczycieli wychowawców. Jedna z naszych pracownic, zatrudniona na pierwszym z wymienionych stanowisk, ma w najbliższym czasie wrócić (...)
str. 24
2.
Ochrona zatrudnienia i odprawa w przypadku powołania pracownika do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
Pracownik przedłożył kartę powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wydanej na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. Czy podlega on szczególnej ochronie? Czy pracodawca ma obowiązek (...)
str. 25
3.
Warunki wypowiedzenia umowy pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego
Jedna z pracownic na początku grudnia 2022 r. wraca do pracy po 35-miesięcznym urlopie wychowawczym. W tym czasie na jej dotychczasowym stanowisku pracy zaszły zmiany, (...)
str. 26
V.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Zaliczanie premii do podstawy wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną, a ostatnio również progresywną, ustaloną kwotowo (400 zł lub 800 zł) premią za efekty pracy, która nie przysługuje, jeśli pracownik (...)
str. 27
2.
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Zgodnie z adnotacją komornika korzysta ono z kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości (...)
str. 29
3.
Przyznanie odprawy emerytalnej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Regulamin wynagradzania SPZOZ przewiduje odprawę emerytalną na poziomie ustawowym. Nie zawiera on zapisów wykluczających jej nabycie przez kierownika SPZOZ, który odchodzi na emeryturę. Czy należy (...)
str. 30
4.
Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika jednostki kultury po rozwiązaniu stosunku pracy
Z pracownikiem artystycznym została rozwiązana umowa o pracę. Pracownik domaga się wypłacenia nagrody jubileuszowej za 55 lat pracy, do której, gdyby nadal pracował nabyłby prawo (...)
str. 32
VI.
Dokumentacja kadrowa
1.
Treść aneksu do umowy pracownika przejętego wcześniej na mocy art. 231 K.p.
W 2020 r. przejęliśmy pracowników innego pracodawcy. Jednemu z nich zamierzamy zmienić warunki zatrudnienia za porozumieniem stron. Jak sporządzić aneks do umowy o pracę? W (...)
str. 34
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy w razie zmiany wymiaru czasu pracy
Pracownik w pierwszym roku pracy został zatrudniony 3 lutego 2020 r. na cały etat. Po prawie trzech miesiącach (od 1 maja) jego wymiar czasu pracy (...)
str. 36
2.
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi oddelegowanemu w trakcie roku do pracy za granicę
W jaki sposób obliczyć wymiar i udzielić urlopu pracownikowi, który w trakcie roku został oddelegowany do pracy w Holandii, uwzględniając to, że holenderskie przepisy przewidują (...)
str. 38
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Dopłata do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą dla pracowników na urlopach związanych z rodzicielstwem
Regulamin ZFŚS przewiduje, że dopłata do wypoczynku pracownika (tzw. wczasy pod gruszą) następuje na jego wniosek po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 (...)
str. 40
2.
Wpływ wizyt w bazie transportowej oraz w siedzibie pracodawcy na podróż służbową kierowcy
Kierowca z miejsca zamieszkania udaje się do bazy transportowej, w której parkowane są samochody dostawcze zakładu pracy, a następnie firmowym samochodem ciężarowym przyjeżdża do oddalonej (...)
str. 41
3.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego w dodatkowym miejscu pracy
Nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w 2019 r. W trakcie zatrudnienia w naszej szkole (podstawowe miejsce pracy) na cały etat (pensum 18/18) i (...)
str. 43
4.
Długość zagranicznej podróży służbowej obejmującej noc zmiany czasu z letniego na zimowy
Czy przejście z czasu letniego na zimowy w trakcie trwania zagranicznej podróży służbowej wpływa na jej długość? Czy obliczając czas trwania podróży w omawianym przypadku (...)
str. 46
5.
Okresy zaliczane do stażu pracy pracownika samorządowego
Kandydat do pracy w samorządowym zakładzie budżetowym, oprócz świadectw pracy przedstawił zaświadczenie, z którego wynika, że w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 (...)
str. 47
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
Jesteśmy zakładem pracy zatrudniającym aktualnie 400 osób. Czy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy możemy korzystać z tzw. outsourcingu, czy też musimy zatrudniać specjalistę na (...)
str. 48
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Stopień niepełnosprawności i schorzenie szczególne po przedłożeniu przez pracownika kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności
1) Zatrudniamy pracownika, który do 31 sierpnia 2022 r. legitymował się lekkim stopniem niepełnosprawności (od sierpnia 2018 r.) oraz schorzeniami 05-R, 02-P. W dniu 10 (...)
str. 50
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Od 21 listopada 2022 r. nowe zasady rozliczania nienależnych wpłat do PPK
Wpłaty do PPK ewidencjonowane na indywidualnym koncie uczestnika PPK w wybranej instytucji finansowej pochodzą ze środków własnych uczestnika PPK i podmiotu zatrudniającego, a także ze (...)
str. 52
F.
VADEMECUM KADROWCA
X.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ustalenie okresu korzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS
1) Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 21 października 2020 r. i od tego dnia zgłosił się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem (...)
str. 54
2.
Uzupełnienie wynagrodzenia stałego dla celów wypełnienia zaświadczenia płatnika składek Z-3
1) Pracownik w październiku 2021 r. przez 12 dni, w tym 8 dni roboczych, był niezdolny do pracy z powodu choroby. Z obowiązujących do przepracowania (...)
str. 55
3.
Dokument uprawniający do zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
Pracownik uległ wypadkowi komunikacyjnemu i od kilkunastu dni przebywa w szpitalu. Otrzymaliśmy zaświadczenie wystawione przez szpital potwierdzające datę jego przyjęcia na oddział oraz informację, że (...)
str. 56
4.
Zasiłek opiekuńczy dla matki dziecka, gdy w czasie opieki ojciec korzysta z urlopu wypoczynkowego
We wniosku Z-15A pracownica oświadczyła m.in. że w okresie, za który ubiega się o zasiłek opiekuńczy na 1,5 roczne dziecko jego ojciec korzystał z urlopu (...)
str. 57
5.
Zasady sporządzania oraz rozwiązywania umów na zastępstwo
1) Zatrudniliśmy pracownicę na czas określony na zastępstwo innej, która obecnie korzysta z urlopu wychowawczego. W umowie nie wpisaliśmy, że zawarty stosunek pracy ma taki (...)
str. 57
6.
Prawo do nagrody jubileuszowej w podmiocie spoza sfery budżetowej
Spółka z o.o. na podstawie przepisów o wynagradzaniu wypłaca pracownikom co 5 lat nagrody jubileuszowe. Pracownik nabył prawo do tego świadczenia 1 stycznia 2022 r., (...)
str. 58
7.
Skutki nieuprawnionego skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Firma bezprawnie skróciła o 3 tygodnie pracownikowi okres wypowiedzenia licząc jego termin niezgodnie z art. 30 § 2 1 K.p. (bez uwzględnienia zakończenia wypowiedzenia z (...)
str. 59
1.
Przepisy ogólne dotyczące przeprowadzania szkoleń bhp
Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad (...)
str. 60
2.
Szkolenie wstępne
Szkolenie wstępne ma na celu zapoznanie pracownika z przepisami, warunkami zatrudnienia oraz bezpiecznym sposobem wykonywania pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi to szkolenie przed dopuszczeniem (...)
str. 61
3.
Szkolenia okresowe
Szkolenie to ma na celu przypomnienie i ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy. Szkoleniom okresowym są poddawani: 1) pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, (...)
str. 62
4.
Dokumentowanie przeprowadzonych szkoleń z zakresu bhp
Oprócz dokumentów takich jak karta szkolenia wstępnego, czy zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego, z przeprowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza się inną (...)
str. 64
5.
Szczególne zasady organizowania szkoleń z zakresu bhp wynikające ze specustawy
Na mocy art. 12e ust. 1 specustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszczono przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zawiadomienie ZUS o zmianach tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania z wykorzystaniem formularza elektronicznego
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 października 2022 r. pod poz. 2185 opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 66
2.
Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE obowiązujące w 2023 r.
Wysokość wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) W danym roku kalendarzowym kwota wpłat na IKE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (...)
str. 66
3.
Będą uregulowania w zakresie płatników składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek
Do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (nr 2721). Projektowana ustawa przewiduje zmiany m.in. (...)
str. 67
4.
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.