Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (556) z dnia 10.05.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na wniosek przedsiębiorcy
Prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W ubiegłym roku zgłosiłem się też do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Za luty i (...)
str. 4
2.
Ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu spółki z o.o. podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS
Na członka zarządu spółki z o.o. została powołana osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, ale poniżej 6 ha przeliczeniowych. Jako (...)
str. 5
3.
Do 31 maja br. przedsiębiorca-rolnik objęty ubezpieczeniem społecznym rolników informuje KRUS o podatku z działalności gospodarczej
Rolnik (lub domownik), który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (...)
str. 7
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wysokość podstawy wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy wykonującego przewozy międzynarodowe
Czy przepisy § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego i art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof mają zastosowanie do kierowcy wykonującego (...)
str. 9
2.
Oskładkowanie wartości świadczenia w postaci udostępnionego zleceniobiorcy lokalu mieszkalnego
Zleceniobiorcy w umowie zlecenia określono wynagrodzenie w stawce kwotowej, a ponadto zapewniono mu zakwaterowanie w lokalu mieszkalnym, który jest własnością zleceniodawcy. Czy wartość świadczenia w (...)
str. 10
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnienie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik chorował i przebywał na urlopie wypoczynkowym
Wynagrodzenie pracownika składa się z płacy zasadniczej w stałej miesięcznej wysokości oraz z prowizji, której wskaźnik procentowy uzależniony jest m.in. od efektywności podpisanych umów oraz (...)
str. 11
2.
Wynagrodzenie chorobowe, gdy wypłata premii za poprzedni miesiąc została opóźniona
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Otrzymuje również premie miesięczne zmniejszane za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy, w tym za czas choroby. Ich wypłata (...)
str. 13
3.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika wykonującego zlecenie u własnego pracodawcy
Pracownik co pewien czas dodatkowo wykonuje w zakładzie pracy umowy zlecenia. Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego w kwietniu 2022 r.? Zgodnie z art. 92 (...)
str. 14
4.
Wpływ podwyższenia etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego na wysokość zasiłku macierzyńskiego
Pracownicy na jej wniosek od 1 maja 2019 r. do 31 marca 2022 r. na mocy art. 186 7 K.p. obniżono wymiar czasu pracy z (...)
str. 16
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalanie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy
1) Od 7 kwietnia 2022 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Do końca marca (...)
str. 18
2.
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika będącego dawcą narządu
Pracownik na początku marca 2022 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 7 dni w wysokości 80% podstawy wymiaru. (...)
str. 20
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 31 maja 2022 r. trzeba powiadomić ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne
Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy emerytalnej. W powołanym przepisie ustawy emerytalnej chodzi o (...)
str. 21
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zasady zatrudniania i wynagradzania obywateli Ukrainy
1) Zamierzamy zatrudnić dwóch obywateli Ukrainy, z których jeden przyjechał do Polski w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a pobyt drugiego w naszym kraju (...)
str. 23
2.
Ochrona zatrudnienia w okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego
1) Pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym (udzielonym na 3,5 m-ca). Czy w okresie urlopu bezpłatnego (...)
str. 29
3.
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na dwutygodniowy okres próbny
Chcielibyśmy wypowiedzieć pracownikowi umowę zawartą na 2-tygodniowy okres próbny. Jak ustalić i jak liczyć obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia? Umowę zawartą na okres próbny można rozwiązać (...)
str. 30
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Określenie limitu pracy ponadwymiarowej pracownika niepełnoetatowego w ujęciu miesięcznym
1) Zatrudniliśmy pracownika na 1/3 etatu. Czy postąpiliśmy prawidłowo ustalając mu limit pracy ponadwymiarowej w ujęciu miesięcznym? Jeżeli jest on objęty jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym lub (...)
str. 31
2.
Praca w niedzielę w organizacji zmianowej
W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowy, a praca jest wykonywana na 3 zmiany (6 00 -14 00 , 14 00 -22 00 i 22 00 (...)
str. 33
3.
Dokonywanie korekt w rozkładach czasu pracy
Pracownicy produkcyjni są objęci systemem równoważnym i pracują według układanych systematycznie rozkładów. Zdarzają się jednak sytuacje, w których trzeba je modyfikować, np. obecnie z powodu (...)
str. 35
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie wynagrodzenia w razie absencji chorobowej pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym, wynagradzany stawką miesięczną, był niezdolny do pracy przez 5 dni marca 2022 r., w tym dwa dni dla niego wolne (...)
str. 37
2.
Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
1) Jak należy dopełnić podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownika, który w okresie przyjmowanym do podstawy z powodu podjęcia pracy w trakcie roku (od połowy (...)
str. 38
3.
Dodatek specjalny w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny
Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe? Nadmieniamy, że przyznano go na czas określony. Godziny nadliczbowe są instytucją prawa pracy, zasadniczo (...)
str. 40
4.
Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania się umowy o pracę wskutek nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy
Pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego złożyliśmy propozycję zmiany stanowiska pracy, której nie przyjęła. W konsekwencji doszło do rozwiązania umowy o pracę. Już po ustaniu zatrudnienia (...)
str. 42
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z dokumentacją pracowniczą
1) Jakie dokumenty oprócz umowy o pracę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika? Zasadniczo to jakie dokumenty należy przechowywać w aktach osobowych zostało szczegółowo wymienione (...)
str. 43
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Do 31 maja 2022 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz są zobowiązani przekazać środki na rachunek bankowy Funduszu w terminach określonych w art. 6 ust. 2 (...)
str. 46
2.
Minimalny okres wypoczynku przy przyznawaniu świadczenia w postaci tzw. wczasów pod gruszą
W regulaminie ZFŚS zapisano, że warunkiem wypłaty wczasów pod gruszą jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni kalendarzowych w trakcie roku, w (...)
str. 47
3.
Ustalanie właściwości sądu pracy
W przepisach związanych z prawem pracy jako właściwy do dochodzenia roszczeń jest wskazany sąd pracy. Taki zapis jest bardzo ogólny i w zasadzie trudno na (...)
str. 48
4.
Skutki określenia wynagrodzenia w walucie obcej
Czy w umowie o pracę wynagrodzenie może być określone w walucie obcej, w kwocie netto? Jeśli tak, to czy należy zamieścić informację w sprawie przeliczenia (...)
str. 49
5.
Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku
Rodzinie zmarłego pracownika musimy wypłacić obok odprawy pośmiertnej ekwiwalent za urlop. Kto jest adresatem tych świadczeń? Komu powinniśmy wydać świadectwo pracy? Zgodnie z art. 63 (...)
str. 50
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Składanie wyjaśnień przez poszkodowanego w wypadku przy pracy
Pracownik uległ wypadkowi na terenie zakładu pracy i obecnie przebywa w szpitalu. W związku z tym nie możemy odebrać od niego wyjaśnień. Co w takim (...)
str. 51
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Wydłużenie terminu na przekazywanie do PFRON wniosku niepełnosprawnego przedsiębiorcy o refundację składek emerytalno-rentowych
Z dniem 20 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 53
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Czy nowo zatrudnioną pracownicę będącą obywatelką Ukrainy należy zgłosić do PPK?
W zakładzie pracy od 2020 r. funkcjonuje PPK. W połowie kwietnia 2022 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę na czas określony obywatelkę Ukrainy w wieku (...)
str. 55
F.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Kod tytułu ubezpieczenia w dokumentach rozliczeniowych
Już po rozwiązaniu umowy o pracę wypłaciliśmy byłemu pracownikowi ekwiwalent za urlop. Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia należało wykazać w raporcie ZUS RCA rozliczone od (...)
str. 57
2.
Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownicy otrzymują nagrodę roczną zmniejszaną za okresy absencji chorobowych. W jakiej wysokości powinniśmy przyjmować ją do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli w roku, za który (...)
str. 57
3.
Czas pracy osoby młodocianej wykonującej umowę zlecenia
Chcielibyśmy zatrudnić osobą młodocianą. Czy powinna to być umowa o pracę? Jeśli nie i moglibyśmy podpisać z nią umowę zlecenia, to czy dotyczyłyby ją ograniczenia (...)
str. 58
4.
Odstępstwo od stosowania kryterium socjalnego oraz wyłączenie z kręgu uprawnionych
1) Czy można sfinansować z ZFŚS imprezę integracyjną dla wszystkich pracowników, w tym organizowane w jej trakcie konkursy z nagrodami, z pominięciem kryterium socjalnego? Co (...)
str. 58
5.
Spłata pożyczki z funduszu rezerwowego kasy zapomogowo-pożyczkowej
Zmarły pracownik nie spłacił pożyczki udzielonej mu z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Chcielibyśmy pozostałą do zapłaty kwotę spłacić ze środków KZP. Czy istnieje taka możliwość? Podstawą prawną (...)
str. 59
1.
Dwie ścieżki ponownego zatrudnienia
Do ponownego zatrudnienia może dojść w wyniku: wspólnego uzgodnienia stron przyszłego stosunku pracy, bez względu na to, kto (pracodawca czy pracownik) wystąpił z inicjatywą jego (...)
str. 60
2.
Charakter stosunku pracy
2.1. Nowy stosunek pracy z inicjatywy jego stron Kolejny stosunek pracy, zawierany przez pracodawcę i pracownika po przerwie od rozwiązania wcześniejszego, ma zupełnie nowy charakter. (...)
str. 60
2.1.
Nowy stosunek pracy z inicjatywy jego stron
Kolejny stosunek pracy, zawierany przez pracodawcę i pracownika po przerwie od rozwiązania wcześniejszego, ma zupełnie nowy charakter. Jego warunki w zakresie wymiaru czasu pracy, rodzaju (...)
str. 60
2.2.
Reaktywacja stosunku pracy po przywróceniu do pracy
Jeżeli pracownik zgłosi gotowość podjęcia pracy w ciągu 7 dni (lub później w razie zdarzeń usprawiedliwiających spóźnienie) od przywrócenia do niej, pracodawca nie może odmówić (...)
str. 61
3.
Zakres obowiązków pracodawcy
3.1. Obowiązki przy nawiązaniu lub reaktywacji stosunku pracy Zawarcie stosunku pracy z reguły wiąże się z koniecznością skierowania pracownika na badania lekarskie, przeszkolenia w zakresie (...)
str. 62
3.1.
Obowiązki przy nawiązaniu lub reaktywacji stosunku pracy
Zawarcie stosunku pracy z reguły wiąże się z koniecznością skierowania pracownika na badania lekarskie, przeszkolenia w zakresie bhp, odebrania od pracownika oświadczeń z jego danymi (...)
str. 62
3.2.
Dodatkowe obowiązki przy restytucji stosunku pracy
W przypadku przywrócenia do pracy i jej podjęcia przez pracownika stosunek pracy jest reaktywowany w odniesieniu do przyszłości, a okres między jego rozwiązaniem a restytucją (...)
str. 64
4.
Staż pracy i uprawnienia od niego zależne
Zakładowy staż pracy to suma wszystkich okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na podstawy stosunków pracy oraz przerwy między nimi. Uwzględnia on również okresy (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRAC
1.
Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy uchodźcom
Wprowadzona do porządku prawnego ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. (...)
str. 66
2.
Zmiany w klasyfikacji zawodów i specjalności
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2022 r. pod poz. 853 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. (...)
str. 66
3.
Zapowiadane zmiany w ustawie o pdof, które wpłyną na ustalenie wynagrodzeń
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186). Zmiany zawarte (...)
str. 66
4.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 67
5.
Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych - wytyczne Ministerstwa Infrastruktury
Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (www.gov.pl/web/infrastruktura) zostały opublikowane wytyczne w sprawie nowych regulacji dotyczących wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, będących wynikiem wdrożenia do krajowego (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.