Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (604) Z DNIA 10.05.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (563) z dnia 01.09.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka zdrowotna przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę
1) Od 1 sierpnia br. zatrudniam dwóch pracowników za wynagrodzeniem minimalnym. Jeden z nich nie ukończył 26 lat. Na początku września br. otrzymają oni wynagrodzenie (...)
str. 4
2.
Skutki zapłacenia przez pracodawcę zaległych składek ZUS, które powinien sfinansować pracownik
W wyniku kontroli ZUS pracodawca zobowiązany został do rozliczenia składek od składnika wynagrodzenia, którego wcześniej nie uwzględnił w podstawie wymiaru składek ZUS jednego z pracowników. (...)
str. 6
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu stosunku pracy
Z końcem lipca br. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Wynagrodzenie za lipiec br., zgodnie z regulaminem wynagradzania, wypłaciliśmy mu 10 sierpnia br. Czy ustalając (...)
str. 7
4.
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną według skali podatkowej. Z tej działalności podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak powinien obliczyć miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie (...)
str. 9
5.
Opłacanie małego ZUS plus po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Osoba prowadząca działalność gospodarczą od 25 lipca 2021 r. do 23 lipca 2022 r. pobierała zasiłek macierzyński. W tym okresie z działalności podlegała tylko ubezpieczeniu (...)
str. 12
6.
Stanowisko MZ w sprawie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym objęto osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (art. (...)
str. 13
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Nietypowe składniki w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytania naszego Wydawnictwa
Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków (dalej świadczeń chorobowych) przyjmuje się, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, także inne składniki wynagrodzenia przysługujące za różne okresy, np. (...)
str. 15
2.
Nagroda roczna i premia kwartalna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu
Pracownikowi zatrudnionemu od kilku lat podwyższono wymiar czasu pracy odpowiednio od 1 lipca 2021 r. z 1/3 do 1/2 etatu, natomiast od 1 stycznia 2022 (...)
str. 17
3.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy w razie krótkiej przerwy w niezdolności do pracy
W zakładzie pracy od 1 grudnia 2021 r. umowy zlecenia (zawierane na okresy miesięczne) wykonuje osoba fizyczna, która z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (...)
str. 18
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Kontrola ZUS na wniosek pracodawcy w zakresie prawidłowości orzeczonej niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby
Jeden z pracowników wystąpił o kilka dni nieplanowanego urlopu wypoczynkowego. Z przyczyn organizacyjnych odmówiliśmy jego udzielenia. Następnego dnia na profil PUE ZUS płatnika składek wpłynęło (...)
str. 20
2.
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym pełnoletnim dzieckiem
Pracownica ma dwoje dzieci w wieku 7 i 21 lat. Starsze z dzieci pod koniec sierpnia 2022 r. przeszło zabieg chirurgiczny i po wypisaniu ze (...)
str. 22
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Restytucja umowy o pracę po przedłożeniu przez byłą pracownicę zaświadczenia o stanie ciąży
Zlikwidowaliśmy dział rozwiązując za wypowiedzeniem umowy z zatrudnionymi w nim pracownikami. Tuż przed końcem zatrudnienia na PUE ZUS wpłynęło zwolnienie lekarskie jednej ze zwalnianych pracownic (...)
str. 24
2.
Przekształcenie umowy na czas określony w kontrakt bezterminowy w związku z przekroczeniem limitu czasowego
Zatrudniamy pracownika na podstawie trzeciej już umowy zawartej na czas określony. W trakcie jej wykonywania nastąpi przekroczenie limitu czasowego (33 m-ce). W którym momencie umowa (...)
str. 25
3.
Stosunek pracy w samorządowym kolegium odwoławczym i regionalnej izbie obrachunkowej
1) Stosunek pracy etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego jest nawiązywany na podstawie powołania. Czy wobec fragmentarycznych przepisów odrębnych można uznać, że podstawowym źródłem regulacji jest (...)
str. 27
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.1.
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
1) Zatrudniamy dwie pracownice na pełny etat, które pracują naprzemiennie: przez jeden tydzień od poniedziałku do piątku po 8 godzin, a kolejny tydzień od wtorku (...)
str. 29
1.2.
Nadgodziny w razie dodatkowej pracy, również w organizacji z wydłużoną dniówką
1) W zakładzie pracy tydzień pracy trwa od poniedziałku do piątku, jednak zdarza się, że pracownicy są wzywani do pracy w sobotę. W lipcu 2022 (...)
str. 33
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
1) Jak należy dopełniać podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, tj. czy przeliczając według obowiązującego wzoru wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach, czy łącznie w całym okresie (...)
str. 35
2.
Egzekucja ze świadczeń pozawynagrodzeniowych
1) Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych najpierw przez jednego, a po pewnym czasie przez kolejnego komornika sądowego. Czy świadczenia z zakładowego funduszu (...)
str. 37
3.
Zasady klasyfikacji dodatku specjalnego jako składnika jednorazowego i periodycznego
Dodatek specjalny z tytułu zwiększenia obowiązków, przyznany pracownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej na okres od stycznia do czerwca 2022 r., został wypłacony jednorazowo w czerwcu (...)
str. 39
4.
Odprawa emerytalna dla nauczyciela będącego jednocześnie pracownikiem niepedagogicznym
Szkoła samorządowa zatrudnia osobę na stanowisku nauczyciela - bibliotekarza w wymiarze 20/30 pensum oraz na 1/2 etatu jako pracownika administracyjnego. Są to dwa odrębne stosunki (...)
str. 41
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci elektronicznej i jej przechowywanie
Pracodawca chciałby prowadzić ewidencję czasu pracy w postaci elektronicznej. Czy jest to dopuszczalne? Przepis art. 149 K.p. nie rozstrzyga o tym, w jakiej formie ma (...)
str. 44
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego
Zatrudniliśmy pracownika, który w innym podmiocie jeszcze przez pewien czas pozostawał w okresie wypowiedzenia, korzystając z urlopu wypoczynkowego. Obecnie dostarczył nam świadectwo pracy, z którego (...)
str. 45
2.
"Etapowe" nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego odpowiednio do kolejno zawieranych umów o pracę
Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu na trzymiesięczny okres próbny. Ponieważ sprawdza się na powierzonym stanowisku, zamierzamy zawrzeć z nim kolejną umowę o pracę, tym razem (...)
str. 46
3.
Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia służby terytorialnej
Pracodawca otrzymał z jednostki wojskowej informację roczną, z której wynika, że szkolenia rotacyjne pracownika powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej będą się odbywały głównie w (...)
str. 47
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Podział między pracowników - rodziców zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
1) Pracownica zatrudniona na 0,8 etatu złożyła wniosek o udzielnie jej zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze 2 godzin. Dotychczas nie (...)
str. 49
2.
Zgodność z przepisami ustawowymi braku dopłat do wypoczynku finansowanych z ZFŚS
U pracodawcy, pomimo spadku zatrudnienia poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nadal jest prowadzony ZFŚS. Jego regulamin nie zawiera zapisów o tzw. wczasach (...)
str. 50
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zasady organizowania pierwszej pomocy w zakładzie pracy
Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakładzie pracy, a w razie konieczności, zorganizować pierwszą pomoc. W jaki sposób powinien tego dokonać? (...)
str. 52
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę w podstawie opodatkowania
Termin wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc w zakładzie pracy przypada 28. dnia tego miesiąca. Wpłaty do PPK obliczone/pobrane od tych wynagrodzeń przekazujemy na rachunek instytucji (...)
str. 54
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Kwalifikowanie wyjazdu do podróży służbowych
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 56
2.
Czas trwania podróży krajowej
Podróż służbowa ma charakter nieprzerwany, a czas jej trwania liczy się - niezależnie od dób astronomicznych czy rozkładu czasu pracy wysłanego - w przypadku podróży (...)
str. 57
3.
Świadczenia z tytułu podróży służbowej
3.1. Podstawa i rodzaje należności Pracodawca nie może przerzucać na pracownika kosztów prowadzonej działalności, dlatego pracownikowi przysługuje pokrycie/zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową. (...)
str. 58
3.1.
Podstawa i rodzaje należności
Pracodawca nie może przerzucać na pracownika kosztów prowadzonej działalności, dlatego pracownikowi przysługuje pokrycie/zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową. Warunki wypłacania tych należności u (...)
str. 58
3.2.
Naliczanie diet z tytułu krajowej podróży służbowej
Należność z tytułu diet oblicza się odpowiednio do czasu trwania podróży służbowej liczonego od jej rozpoczęcia (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. Jeżeli (...)
str. 59
3.3.
Zwrot kosztów przejazdu, dojazdu i innych wydatków związanych z podróżą służbową
Środek transportu właściwy do odbycia podróży, a także jego rodzaj i klasę określa pracodawca. Może on też wyrazić zgodę na przejazd samochodem osobowym, motocyklem lub (...)
str. 60
3.4.
Koszty noclegu w czasie podróży służbowej
Zwrot kosztów noclegów może wystąpić w dwóch formach, tj. według kwoty rzeczywistej lub w postaci ryczałtu, co przedstawiamy w tabeli: należność wysokość uwagi w wysokości (...)
str. 61
4.
Czas pracy w podróży służbowej
Okres podróży służbowej rzadko jest wliczony w całości do czasu pracy zdefiniowanego jako przedział, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w wyznaczonym przez niego (...)
str. 62
5.
Termin rozliczenia kosztów podróży służbowej
Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży, załączając dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety (...)
str. 63
6.
Oskładkowanie i opodatkowanie należności z tytułu podróży służbowej
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie podróży służbowych są zwolnione z oskładkowania - (...)
str. 63
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Nowe rozwiązania w placówkach oświatowych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), dalej zwana nowelą sierpniową, (...)
str. 64
1.1.
Zmodyfikowany system awansu zawodowego
Od 1 września 2022 r. z dotychczasowych czterech stopni awansu zawodowego pozostały dwa: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany (nowe brzmienie art. 9a ust. 1 ustawy (...)
str. 64
1.2.
Modyfikacje w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy
Nowela sierpniowa nie zmieniła zasad mianowania nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Przeformułowała jednak procedury w zakresie zawierania umów o pracę, co jest konsekwencją przebudowy systemu awansu (...)
str. 64
1.3.
Zmiany płacowe
W myśl zmienionego art. 30 ust. 3 ustawy KN, średnie wynagrodzenie liczy się jako iloczyn - odpowiednio: 120% (nauczyciel początkujący), 144% (nauczyciel mianowany), 184% (nauczyciel (...)
str. 66
1.4.
Konsultacje w ramach czasu pracy
Czas pracy nauczycieli obejmuje, obok pensum (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz) inne zajęcia i czynności (...)
str. 67
1.5.
Przeformułowana ocena pracy
Od 1 września 2022 r. ocena pracy jest związana z awansem nauczyciela, tzn. musi być minimum dobra do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego i bardzo dobra (...)
str. 67
2.
Ograniczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych po ustaniu zatrudnienia
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota ta ustalana jest miesięcznie, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.