Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (552) z dnia 10.03.2022
Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Dodatek nr 6
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6
z dnia 10.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy to całokształt instytucji i norm prawa ustanowionych w celu ochrony zatrudnienia, a także życia i zdrowia pracowników przed (...)
str. 3
I.
OCHRONA PODMIOTOWA
1.1.
Zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego
Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat jest (...)
str. 3
1.1.1.
Formy i podstawa przygotowania zawodowego
Przygotowanie zawodowe młodocianych może się odbywać w formie: nauki zawodu, której celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje (...)
str. 4
1.1.2.
Badania profilaktyczne
Młodociany przed przyjęciem do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Skierowanie młodocianego na badania wstępne jest niezależne od (...)
str. 6
1.1.3.
Czas pracy
Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, natomiast młodocianego w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin (...)
str. 6
1.1.4.
Urlop wypoczynkowy i bezpłatny
dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do urlopu po rocznym okresie zatrudnienia nabywane jest (...)
str. 7
1.1.5.
Prace wzbronione
Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach im wzbronionych. Wykaz tych prac ustaliła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie (...)
str. 8
1.1.6.
Rozwiązywanie umów
Rozwiązując z młodocianymi umowy o pracę zawarte w celu przygotowania zawodowego, pracodawca powinien stosować ogólne przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony (...)
str. 9
1.2.
Zatrudnieni przy pracach lekkich
Pracodawcy mogą zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celach zarobkowych przy wykonywaniu prac lekkich. Warunkiem zatrudniania młodocianych przy pracach lekkich jest ustalenie w regulaminie (...)
str. 9
2.
Ochrona pracy kobiet oraz ze względu na funkcje rodzicielskie
Ochrona pracy tej grupy zatrudnionych obejmuje ochronę ze względu na czas, rodzaj i warunki pracy stosownie do właściwości fizycznych i psychicznych kobiet oraz ochronę zatrudnienia (...)
str. 10
2.1.
Warunki zatrudnienia w okresie ciąży lub karmienia piersią
Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub (...)
str. 10
2.2.
Zwolnienia na badania lekarskie związane z ciążą oraz przerwy w pracy
Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą (...)
str. 11
2.3.
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracownica w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego podlega szczególnej ochronie. Według art. 177 § 1 K.p. jej stosunek pracy nie może być w tym okresie (...)
str. 12
2.4.
Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o: udzielenie urlopu wychowawczego (...)
str. 13
3.
Ochrona pracowników niepełnosprawnych
Ochrona osób niepełnosprawnych została uregulowana przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z (...)
str. 14
3.1.
Czas pracy i przerwy od pracy
Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy o rehabilitacji, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a (...)
str. 15
3.2.
Dodatkowy urlop i zwolnienia od pracy
Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop dodatkowy nie przysługuje (...)
str. 16
4.
Ochrona zatrudnienia w wieku przedemerytalnym
Umowa podlega ochronie w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku, w którym pracownik może przejść na emeryturę (tzw. przedemerytalnym). Ważne: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy (...)
str. 18
II.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA WARUNKÓW PRACY
1..
str. 19
1.1.
Forma i liczebność służby bhp
Zgodnie z art. 237 11 § 1 K.p., pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, dalej służbę bhp. Pracodawca zatrudniający (...)
str. 19
1.2.
Zadania i kompetencje służby bhp
Zakres działania służby bhp obejmuje w szczególności: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są (...)
str. 20
2.
Komisja do spraw bhp
Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "komisją bhp", jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp (...)
str. 21
3.1.
Regulacje prawne
Pracodawcy są obowiązani prowadzić działalność zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami bhp dla danej branży. W art. 237 15 K.p. upoważniono (...)
str. 23
3.2.
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i (...)
str. 23
3.3.
Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów (...)
str. 26
4.
Ryzyko zawodowe
Pracodawca powinien chronić życie i zdrowie pracowników zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207 i 304 K.p.). Jako organizator procesu pracy ma on (...)
str. 29
5.
Obowiązki kadry kierowniczej
Obowiązkiem osoby kierującej pracownikami jest według art. 212 K.p.: organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przygotowywanie i prowadzenie prac, z uwzględnieniem (...)
str. 30
6.
Obowiązki pracownika
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Przyjmuje się, że zasadami bhp są powszechne, również pozaprawne reguły bezpiecznego wykonywania pracy wynikające z wiedzy (...)
str. 31
7.
Uprawnienie pracownika do niewykonywania pracy w warunkach zagrożenia
Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego (...)
str. 32
8.
Badania profilaktyczne
Dla celów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli ich zdrowia, powołano służbę medycyny pracy. Status tej służby reguluje ustawa z dnia 27 czerwca (...)
str. 34
9.
Środki ochrony oraz odzież i obuwie robocze
Obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej uregulowane w art. 237 6 K.p. polegają na: dostarczeniu wszystkim zatrudnionym nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających (...)
str. 40
10.
Szkolenie bhp
Pracownik może zostać dopuszczony do wykonywania pracy tylko wtedy, gdy posiada dostateczną znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 237 3 K.p.). Dlatego (...)
str. 42
11.
Posiłki, napoje oraz środki higieny
Pracodawcy obowiązani są do wydawania nieodpłatnie posiłków profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Posiłki profilaktyczne wydaje się wówczas, gdy z uwagi na uciążliwość pracy (...)
str. 44
12.
Obsługa monitora ekranowego
Powinności pracodawców zatrudniających pracowników przy komputerze reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (...)
str. 47
13.
Bezpieczeństwo przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych
Prace polegające na transportowaniu lub podtrzymywaniu przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, (...)
str. 50
14.
Praca w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze, mutagenne i biologiczne
Przepisami art. 222 i 222 1 K.p. wprowadzono wzmożoną ochronę zatrudnionych przed szkodliwymi czynnikami w środowisku pracy. Ochroną objęto nie tylko pracowników zatrudnionych w warunkach (...)
str. 51
III.
NADZÓR NAD OCHRONĄ ZATRUDNIENIA
1.
Społeczna inspekcja pracy
Społeczna inspekcja pracy (dalej SIP) sprawuje nadzór nad zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony wynikających z przepisów prawa pracy uprawnień pracowniczych. (...)
str. 53
2.
Państwowa Inspekcja Pracy
Organem zewnętrznym, powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności (...)
str. 55
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.