Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 10 (604) Z DNIA 10.05.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (552) z dnia 10.03.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zakres zwolnienia z obostrzeń dotyczących czasu pracy pracownika niepełnosprawnego - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 4
2.
Ustalenie wynagrodzenia do wypłaty po kolejnych zmianach w ustawie o pdof
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem stanowiska ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
W UiPP nr 5/2022, str. 15 i nast. pisaliśmy na temat ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych. W tym (...)
str. 8
2.
Obniżenie składki zdrowotnej na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej, z uwzględnieniem odpowiedzi MZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepisem art. 41 ust. 1c ustawy o pdof, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o (...)
str. 11
3.
Ograniczenie wysokości podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy
Spółka z o.o. od 1 grudnia 2020 r. zawarła umowę o świadczenie usług z osobą fizyczną. Z tego tytułu zgłosiła ją do ubezpieczeń społecznych, w (...)
str. 13
4.
Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej z własną pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim
1) Pracodawca chciałby zawrzeć umowę zlecenia z własną pracownicą przebywającą obecnie na urlopie macierzyńskim. Czy zakres tej umowy może obejmować część obowiązków wykonywanych przez nią (...)
str. 14
5.
Opłacenie składki zdrowotnej z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania - stanowisko MZ
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Tak (...)
str. 16
6.
Od 1 marca br. wyższa kwota zwolnienia z oskładkowania udostępnionych pracownikom posiłków oraz nowe zwolnienie ze składek ZUS
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 lutego 2022 r. pod poz. 449 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2022 r. (...)
str. 18
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Wykazanie pracownicy na urlopie wychowawczym w dokumentach rozliczeniowych po podjęciu dodatkowej pracy
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obecnie poinformowała pracodawcę o podjęciu pracy na podstawie (...)
str. 19
2.
Płatnik opłacający za pracownika składki na FEP - do 31 marca br. przekazuje zgłoszenia danych o pracy szczególnej
Za pracowników urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. wykonujących prace szczególne wymienione w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. (...)
str. 20
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.1.
Dodatek za dyżury w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Pracownik w niektóre soboty w miesiącu pełni dyżur domowy. W tym czasie zazwyczaj praca nie jest wykonywana, przy czym za samą gotowość do pracy ma (...)
str. 22
1.2.
Czy dodatek sezonowy zwiększy podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?
W okresie zimowym trwającym od 1 października do 31 marca następnego roku niektórzy pracownicy otrzymują dodatek za odśnieżanie. Jego wysokość ustalana jest jako określony procent (...)
str. 23
2.
Wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu
Jesteśmy jednostką tzw. sfery budżetowej. Nasza pracownica jest zatrudniona od 1 lutego 2021 r. najpierw w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 stycznia 2022 (...)
str. 25
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Okres zasiłkowy pracownicy niezdolnej do pracy w czasie ciąży
Jedna z naszych pracownic jest w ciąży i od połowy lutego 2022 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na jakich zasadach ustalić okres zasiłkowy, jeśli wcześniej (...)
str. 27
2.
Potrącenie należności alimentacyjnej i niealimentacyjnej z zasiłku macierzyńskiego
Pracownik od 5 stycznia 2022 r. wykorzystuje część urlopu rodzicielskiego i pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. W marcu 2022 r. wpłynęło zajęcie (...)
str. 29
3.
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługiwał nie dłużej niż do wyczerpania pełnego okresu zasiłkowego, tj. odpowiednio (...)
str. 31
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawarcie umowy na zastępstwo na okres krótszy niż nieobecność zastępowanego
W związku z nieobecnością pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim chcielibyśmy zatrudnić innego pracownika. Jednakże nie na cały okres jej nieobecności, ale tylko na (...)
str. 33
2.
Rozwiązanie się umowy o pracę w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego
Pracownica zatrudniona na czas określony przedłożyła pracodawcy zaświadczenie o ciąży. Z naszych obliczeń wynika, że ostatni dzień zatrudnienia przypadnie kilka tygodni po porodzie. Czy umowa (...)
str. 34
3.
Postać oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę
Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym w formie e-maila lub wiadomości sms? Czy sytuacja ulegnie zmianie, jeśli pracodawca dokona (...)
str. 36
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Godziny ponadwymiarowe i nadgodziny pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. W styczniu br. przepracował 140 godzin, a powinien 114 godzin. Czy godziny przepracowane ponad wymiar (...)
str. 37
2.
Powstanie nadgodzin w związku z pełnieniem dyżuru
W zakładzie produkcyjnym pracownicy działu technicznego pracują od poniedziałku do piątku (od 8 00 do 16 00 ). Produkcja trwa bez przerwy, a tym samym (...)
str. 39
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kwalifikowanie premii do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Na uposażenie pracownika składa się stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze i miesięczna premia uznaniowa w stawce procentowej wynagrodzenia zasadniczego. Czy premię należy przyjmować do podstawy urlopowej? (...)
str. 40
2.
Wysokość wynagrodzenia zagwarantowana w umowie o pracę w świetle stawki minimalnej
Zgodnie z umową pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.509 zł miesięcznie oraz premia motywacyjna w kwocie 501 zł miesięcznie, prawo do której w ogóle (...)
str. 42
3.
Wynagrodzenie za czas nauki w miesiącu, w którym młodociany był nieobecny w pracy
Pracownik młodociany, zatrudniony w celu nauki zawodu, w jednym z miesięcy nie przychodził do pracy, nie przedkładając zwolnień lekarskich. Czy mimo nieprzepracowania ani jednej godziny, (...)
str. 44
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych w razie ponownego zatrudnienia
Tego samego pracownika zatrudniliśmy ponownie po 30 dniach od ustania poprzedniego zatrudnienia. Czy możemy dla niego kontynuować prowadzenie akt osobowych? Jeżeli tak, to jakie należy (...)
str. 46
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy w przypadku zatrudnienia w ramach dwóch umów u tego samego pracodawcy
Zatrudniamy pracownika na dwóch stanowiskach pracy, na podstawie odrębnych umów o pracę (w pełnym wymiarze i na część etatu). Jak w takim przypadku rozliczać urlop (...)
str. 47
2.
Wymiar urlopu ojcowskiego po jednoczesnym przysposobieniu dwojga dzieci
Pracownik dostarczył postanowienie sądu o jednoczesnym przysposobieniu dwojga dzieci w wieku 5 i 6 lat. Czy może skorzystać z urlopu ojcowskiego? Jeśli tak, to w (...)
str. 48
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dziecka z ZFŚS
Czy placówka oświatowa może wypłacać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dwa rodzaje dofinansowania wypoczynku, tj. "wczasy pod gruszą" i dopłaty do obozów lub kolonii dzieci (...)
str. 50
2.
Przewóz na potrzeby własne a Pakiet Mobilności
Czy kierowca wykonujący przewóz na potrzeby własne pracodawcy podlega pod przepisy Pakietu Mobilności? Czy po zmianach pracownik może nadal otrzymywać diety i ryczałty noclegowe z (...)
str. 51
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wymagania jakie musi spełniać specjalista bhp spoza zakładu pracy
Spółka z o.o. zamierza zatrudnić specjalistę bhp spoza zakładu pracy. Czy taka osoba powinna spełniać jakieś szczególne wymagania? Za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Kontrola inspekcji pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących PPK
Obowiązek wdrożenia PPK, tj. zawarcia w odpowiednim terminie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, dotyczy generalnie wszystkich podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zwolnienie z oskładkowania nagrody jubileuszowej
Pracownikom spółki z o.o. na podstawie zapisu w regulaminie wynagrodzeń przysługuje nagroda jubileuszowa, gdy przepracują w spółce 25 lat. Jest ona obliczana w wysokości 300% (...)
str. 56
2.
Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych
W jakim terminie spółka jawna ma obowiązek przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za zatrudnionych w spółce pracowników? Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 (...)
str. 56
3.
Świadczenie chorobowe dla pracownika z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy
1) Od 1 października 2021 r. zatrudniamy pracownika uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy. Na początku listopada 2021 r. pracownik zachorował i do (...)
str. 57
4.
Preferencyjna wysokość zasiłku chorobowego dla niektórych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Czy zasiłek chorobowy dla medyków za czas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych nadal przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru? Tak, gdyż preferencyjne zasady wypłaty (...)
str. 58
5.
Premia roczna w podstawie ekwiwalentowej
Pracownik do połowy 2020 r. był zatrudniony na stanowisku uprawniającym do premii kwartalnej, a następnie został przeniesiony na stanowisko z premią roczną, która jest wypłacana (...)
str. 59
6.
Przekazanie pracownikowi w okresie stanu epidemii oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 K.p.
1) Pracownikowi, który przez dłuższy czas nie pojawiał się w pracy (bez usprawiedliwienia absencji) wysłaliśmy pismo o zwolnieniu dyscyplinarnym. Pisma tego pracownik nie odebrał. Czy (...)
str. 59
1.
Przetwarzanie danych kandydatów oraz pracowników
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i (...)
str. 61
2.
Zasady, jakie należy stosować przetwarzając dane osobowe
W przepisach RODO, dla zapewnienia ochrony danych osobowych osób fizycznych, zamieszczono zasady, które powinien stosować podmiot zobowiązany, w tym pracodawca, aby przetwarzać dane zgodnie z (...)
str. 61
3.
Przetwarzanie danych osobowych pracowników
Przetwarzanie danych to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, (...)
str. 62
3.1.
Zbieranie (pobieranie) informacji
Ze zbieraniem danych o osobie fizycznej zatrudniający ma do czynienia zarówno na etapie rekrutacji, kiedy to gromadzi informacje na temat kandydatów na pracownika, jak i (...)
str. 62
3.2.
Organizowanie i porządkowanie danych pracowniczych
Dane pozyskane przez pracodawcę powinny być odpowiednio zorganizowane oraz uporządkowane. Wymóg taki wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a K.p.), a sposób uporządkowania (...)
str. 64
3.3.
Ujawnianie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie danych
Regułą jest, że do przetwarzania danych uprawniony jest ich administrator, czyli osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot. To on samodzielnie lub (...)
str. 65
3.4.
Przechowywanie danych
Do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy również ich przechowywanie. Regulacje prawne w tym zakresie znajdują się zarówno w Kodeksie pracy, jak i w (...)
str. 66
3.5.
Usuwanie i niszczenie danych
W myśl art. 94 pkt 9b K.p., pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.