Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 2 (548) z dnia 10.01.2022
Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
Dodatek nr 2
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2
z dnia 10.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY
(publikacja: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; ze zmianą w Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) Preambuła (uchylona)
str. 3
DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem jest osoba zatrudniona (...)
str. 3
DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na (...)
str. 8
DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1 . (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania (...)
str. 30
DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania (...)
str. 37
DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej (...)
str. 46
DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w (...)
str. 48
DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § (...)
str. 60
DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Art. 175 1 . (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka (...)
str. 65
DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 (...)
str. 78
DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na (...)
str. 83
DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez (...)
str. 100
DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § (...)
str. 109
DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną (...)
str. 112
DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń
Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (...)
str. 114
DZIAŁ CZTERNASTYa
(zawierający art. 295 1 i art. 295 2 - uchylony)
str. 115
DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe
Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej* ) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego (...)
str. 115
II.
KOMENTARZ REDAKCJI
1.
Wymiar czasu pracy w 2022 r.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 § 1-2 K.p., przy czym dla zatrudnionych w (...)
str. 119
2.
Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na niektóre inne świadczenia ze stosunku pracy
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 1 ustawy (...)
str. 120
3.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2022 r.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do (...)
str. 122
4.
Dodatek za pracę w nocy
Pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151 (...)
str. 123
5.
Najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków (w tym świadczenia rehabilitacyjnego) z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, przysługujących pracownikom z tytułu pracy w pełnym (...)
str. 123
6.
Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 § 1 K.p., oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za (...)
str. 123
7.
Wpływ regulacji wynikających ze specustawy na przepisy kodeksowe
Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 (...)
str. 124
7.1.
Jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego
Co do zasady, pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego, dalej urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik ma do niego prawo (art. 161 K.p.). W (...)
str. 124
7.2.
Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań
Zgodnie z art. 15gd ust. 1 specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy (...)
str. 125
7.3.
Polecenie wykonywania pracy zdalnej
Przepisy specustawy w art. 3 zawierają regulację, na mocy której w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy (...)
str. 125
7.4.
Zawieszenie obowiązków tworzenia lub funkcjonowania Funduszu, odpisu podstawowego, wypłaty świadczenia urlopowego
Zgodnie z art. 15ge specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu (...)
str. 126
7.5.
Zmiany w badaniach profilaktycznych
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 § 2 (...)
str. 126
7.6.
Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, na podstawie art. 15gf specustawy, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po (...)
str. 127
8.
Dłużnik alimentacyjny w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909), dalej ustawy o (...)
str. 128
9.1.
"Podstawowa" kwota wolna od potrąceń
Zgodnie z art. 87 1 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom (...)
str. 128
9.2.
Podwyższona kwota wolna od potrąceń
Nadal kwota wolna od potrąceń podlega podwyższeniu na mocy obowiązującego art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw (...)
str. 129
10.
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia (art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz. (...)
str. 130
11.
Projektowane zmiany w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej i badania stanu trzeźwości pracowników
W dniu 6 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)
str. 131
12.
Zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Z dniem 1 lutego 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i (...)
str. 134
13.
Brak terminowej implementacji dyrektywy o sygnalistach
Do krajowego porządku prawnego powinna zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających (...)
str. 134
III.
WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE
1.
Stosowanie limitów 3/33 wobec pracownika przejętego w trybie art. 231 K.p.
Czy w razie przejścia pracowników w trybie art. 23 1 K.p. wobec zatrudnionych na czas określony, limity 3/33 wskazane w art. 25 1 § 1 (...)
str. 136
2.
Urlop pracownika na kwarantannie lub objętego izolacją w warunkach domowych, wykonującego pracę zdalnie
Czy pracownik wykonujący w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych pracę zdalną może skorzystać z urlopu wypoczynkowego? Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w stanowisku (...)
str. 136
3.
Badania kontrolne pracowników powracających do pracy po okresie kwarantanny lub izolacji
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)
str. 137
4.
Zawartość dokumentacji pracowniczej, w tym nowych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika
Nasze Wydawnictwo wystąpiło do resortu pracy z następującymi pytaniami: 1) Czy w razie ponownego zatrudnienia pracownika w nowych aktach osobowych pracodawca może lub powinien przechowywać (...)
str. 138
5.
Rozliczenie krajowych odcinków zagranicznej podróży służbowej
Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub (...)
str. 139
6.
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Czy obowiązek wydania informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej istnieje wówczas, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu się umowy o pracę (lub w ciągu 7 dni od dnia (...)
str. 140
7.
Skutki nieudzielenia 14-dniowego urlopu - stanowisko GIP
Główny Inspektorat Pracy 2 sierpnia 2021 r. udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie braku sankcji za niewykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej (...)
str. 141
8.
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy
W myśl art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (...)
str. 141
9.
Zawieszenie instytucji "fikcji doręczeń" na czas pandemii
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. (...)
str. 142
10.
Przerwanie urlopu ojcowskiego tylko w razie hospitalizacji dziecka
Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio m.in. art. 181 K.p., który - z zastrzeżeniem niemającym znaczenia w odniesieniu do urlopu ojcowskiego - pozwala na przerwanie (...)
str. 144
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.