Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (562) z dnia 10.08.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę
W UiPP nr 15/2022 , str. 4 i nast. przedstawiliśmy projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i opieką nad członkami (...)
str. 4
1.1.
Zmiany dotyczące zawierania umów o pracę
Umowy o pracę na okres próbny Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę dotyczą okresu próby oraz powiązanych z tym obowiązków formalnych, co prezentujemy w (...)
str. 4
1.2.
Podwyższenie standardu zatrudnienia
Pracownik (z wyjątkiem zatrudnionego na okres próbny) zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić z wnioskiem (w postaci papierowej lub elektronicznej) (...)
str. 7
1.3.
Uzasadnianie i konsultowanie wypowiedzenia umowy na czas określony
Projektowana ustawa przewiduje w razie wypowiedzenia umowy na czas określony obowiązek wskazania w oświadczeniu w tej sprawie przyczyny je uzasadniającej. Poza tym przed jego dokonaniem (...)
str. 8
1.4.
Zasady dotyczące szkoleń pracowników
W przypadku obowiązku pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników, niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku, jeśli zobowiązanie to będzie wynikało z (...)
str. 8
1.5.
Więcej przerw w pracy wliczanych do czasu pracy
W aktualnym stanie prawnym, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej (...)
str. 8
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka zdrowotna pracownika w wieku do ukończenia 26 lat zatrudnionego przez część miesiąca
Umowa o pracę z pracownikiem w wieku 23 lat rozwiązała się 10 lipca 2022 r. Za 10 dni lipca pracownik otrzymał tylko wynagrodzenie chorobowe w (...)
str. 9
2.
Odliczenie składki zdrowotnej od podatku bądź zaliczenie jej do kosztów a podstawa wymiaru tej składki
W UiPP nr 15/2022, str. 16 sygnalizowaliśmy o rozbieżnych stanowiskach ZUS i Ministerstwa Finansów w sprawie pomniejszenia przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu (...)
str. 10
3.
Proporcjonalne zmniejszenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W lipcu br. przez kilka dni chorował. Czy (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Tytuł ubezpieczenia w ZUS w razie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wykonywania zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej
Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę równocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto wykonuje umowę zlecenia zawartą z innym (...)
str. 14
2.
Ubezpieczenia w ZUS i KRUS rolnika wykonującego umowę zlecenia
Na okres od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą będącą rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Czy ze zlecenia podlega ona (...)
str. 16
3.
Opieka nad małym dzieckiem jako tytuł do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
W firmie od sześciu miesięcy umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponieważ jest ona matką 3-letniego (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Składniki przysługujące za okresy roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
1) Pracownik w 2021 r. przepracował efektywnie tylko 179 dni i w związku z tym nie nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia za ten rok. W (...)
str. 19
2.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownicy po urlopie wychowawczym
1) Pracownica do 31 maja 2022 r. (35 m-cy) korzystała z urlopu wychowawczego, następnie wykorzystała zaległy urlop (od 1 czerwca do 17 lipca 2022 r.), (...)
str. 21
3.
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla prowadzącego działalność gospodarczą
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności od 1 stycznia 2021 r. podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Składki na przedmiotowe ubezpieczenia opłaca od kwoty 60% prognozowanego (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zliczanie kolejnych okresów niezdolności do pracy z powodu choroby do jednego okresu zasiłkowego
Jakimi zasadami pracodawca powinien kierować się przy ustalaniu okresu zasiłkowego? Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (...)
str. 24
2.
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego bez wpływu na zasiłek macierzyński
Pracownica przebywająca obecnie na urlopie macierzyńskim złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 31 sierpnia 2022 r. Czy okoliczność (...)
str. 27
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Warunki zmiany prawa, któremu podlega pracownik zatrudniony przez pracodawcę zagranicznego
Firma zarejestrowana w Czechach (s.r.o.) zatrudnia pracowników (Polaków) na różnych stanowiskach (m.in. przedstawicieli handlowych, projektantów). Wykonują oni obowiązki zawodowe w Polsce, a do siedziby firmy (...)
str. 28
2.
Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika
Pod koniec lipca 2022 r. pracownik złożył wypowiedzenie i poinformował pracodawcę, że chciałby rozwiązać umowę o pracę z końcem sierpnia br. Zgodnie z Kodeksem pracy (...)
str. 30
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rekompensowanie pracy wykonywanej w wolną dla pracownika sobotę
Pracownicy są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. W ostatnim tygodniu lipca 2022 r. jeden z nich (...)
str. 31
2.
Organizacja czasu pracy w razie konieczności wydłużenia wymiaru dobowego powyżej 8 godzin
Pracodawca zamierza wyznaczyć jeden dzień w tygodniu, w którym pracownicy biura będą pracowali o dwie godziny dłużej, a w zamian w innych dniach zorganizuje krótszą (...)
str. 33
3.
Czas pracy dietetyka zatrudnionego w placówce medycznej
Całodobowy zakład opieki medycznej zatrudnił dietetyka. Czy obowiązują go skrócone normy czasu pracy, właściwe dla tzw. białego personelu szpitalnego, czy kodeksowe? Dietetyk jest objęty skróconymi (...)
str. 34
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie minimalne w razie całomiesięcznej choroby pracownika
Pracownik jest wynagradzany na poziomie minimalnym (wynagrodzenie zasadnicze 2.800 zł i premia uznaniowa od 210 zł do 600 zł). Premia uznaniowa jest pomniejszana za okresy (...)
str. 35
2.
Wybrane przypadki opłacania nieobecności w pracy wynagrodzeniem ustalanym jak za urlop
W przepisie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie (...)
str. 37
3.
Uwzględnianie dodatku emerytalnego w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Pracodawca przyznał pracownikom dodatek (tzw. pension allowance) w wysokości 3,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki chorobowej. Czy dodatek ma wpływ na wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? (...)
str. 39
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumenty potwierdzające przegląd i usunięcie danych zgromadzonych do celów ZFŚS
Po zakończeniu sezonu letniego dokonujemy przeglądu danych zgromadzonych do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz usuwamy dane zbędne. Czy te czynności należy dokumentować? Nie jest (...)
str. 40
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Obniżenie urlopu wypoczynkowego za okres urlopu bezpłatnego, gdy nie następuje powrót do efektywnej pracy
Pracownik w trakcie roku zawnioskował o kilkumiesięczny urlop bezpłatny. W ostatnim dniu tego urlopu wystąpił z ofertą rozwiązania umowy, która została przyjęta. Czy możemy proporcjonalnie (...)
str. 43
2.
Urlop pracownika długotrwale niezdolnego do pracy z powodu choroby
Wieloletni pracownik, zatrudniony na czas nieokreślony, po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (16 lipca 2022 r.) złożył w ZUS wniosek o ustalenie prawa do renty z (...)
str. 44
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Czy informować pracowników o wypłacie świadczenia urlopowego?
1) Od 1 stycznia br. wypłacamy pracownikom świadczenie urlopowe. Czy do tego celu powinniśmy wydać regulamin? Czy mamy obowiązek poinformować pracowników o wypłacie tego świadczenia? (...)
str. 45
2.
Podwyższenie odpisu na ZFŚS
Spółka z o.o. przyznała określonej grupie pracowników dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, jednocześnie podwyższając za nich odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy postąpiła (...)
str. 47
3.
Zeznania świadków jako dowód na pracę w gospodarstwie rolnym
1) Pracownik samorządowy w celu otrzymania nagrody jubileuszowej przedstawił pracodawcy oświadczenie oraz zeznania dwóch świadków, z których wynika, że wykonywał pracę w gospodarstwie rolnym. Czy (...)
str. 48
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Kierowanie na badania wstępne po ponownym zatrudnieniu byłego pracownika
Od 16 sierpnia 2022 r. ponownie zamierzamy zatrudnić na to samo stanowisko pracownika, który świadczył u nas pracę do 30 czerwca br. Czy powinniśmy skierować (...)
str. 50
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Uprawnienie pracodawcy do dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością
1) Czy każdy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników? Nie. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w (...)
str. 51
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Rezygnacja uczestnika PPK z dokonywania wpłaty dodatkowej
Część naszych pracowników - uczestników PPK dokonujących dodatkowych wpłat do PPK zamierza z tego zrezygnować. Jakich w związku z tym formalności powinni dopełnić? Wpłaty ewidencjonowane (...)
str. 54
2.
Maksymalny limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki PPK uczestnika
Od wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe naliczamy wpłatę do PPK. W lipcu br. przekroczyło ono roczny limit podstawy wymiaru składek na (...)
str. 56
F.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
1) Z pracownikiem w dniu 1 czerwca 2022 r. zawarliśmy umowę o pracę na okres próbny, w której jako czas trwania umowy wpisaliśmy od 1 (...)
str. 57
2.
Zasiłek opiekuńczy w razie skrócenia przez pracownika okresu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem
Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat, obejmujące 8 dni. Jednak po 3 (...)
str. 58
3.
Przesunięcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu dziecka w szpitalu
1) Pracownica kilka dni po urodzeniu dziecka wyszła ze szpitala, jednak dziecko pozostanie w nim jeszcze przez jakiś czas. Czy pracownica może przerwać urlop macierzyński? (...)
str. 58
4.
Przerwanie urlopu wychowawczego
Pracownica, która do końca 2023 r. miała przebywać na urlopie wychowawczym, złożyła rezygnację z tego urlopu. Z naszych informacji wynika, że jest w kolejnej ciąży. (...)
str. 59
5.
Sposób wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat przez pracownika niepełnoetatowego
Zatrudniliśmy na 1/8 etatu pracownika - rodzica dziecka w wieku uprawniającym do zwolnienia od pracy z art. 188 K.p. Złożył on oświadczenie, iż będzie korzystał (...)
str. 59
6.
Poinformowanie pracowników o przyznanej im premii uznaniowej
Pracodawca przyznał kilku pracownikom premię uznaniową za szczególne osiągnięcia. Jest to wyjątkowa sytuacja i wynika z pozyskania przez nich nowego, dużego kontrahenta. Czy informacja o (...)
str. 60
XIII.
Informacja o urlopach w treści świadectwa pracy
W trakcie zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego ( art. 152 i nast. K.p.), dodatkowego urlopu wypoczynkowego, np. z tytułu niepełnosprawności (...)
str. 60
1.
Wykazanie urlopu wypoczynkowego w świadectwie pracy
Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze, który ustala się na podstawie trzech zmiennych: ogólnego stażu urlopowego - w stosunku rocznym urlop wynosi 20 (...)
str. 61
2.
Okres urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy
Urlop bezpłatny może być udzielany pracownikowi na różnych podstawach prawnych. To, w jakim trybie do tego dojdzie ma wpływ na uprawnienia pracownicze. Na przykład okresu (...)
str. 63
3.
Urlopy związane z rodzicielstwem w świadectwie pracy
Urlop ojcowski Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, które może wykorzystać łącznie lub rozdzielnie (art. 182 (...)
str. 63
4.
Wykazanie dodatkowego urlopu w świadectwie pracy
Urlopy dodatkowe mogą wynikać z różnych przepisów szczególnych i dotyczyć rozmaitych grup społecznych czy zawodowych np. kombatantów, prokuratorów, urzędników służby cywilnej. Do tych urlopów należy (...)
str. 66
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Od 29 lipca 2022 r. nowe wzory zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2022 r. pod poz. 1558 ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.