Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (557) z dnia 01.06.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 11 (557) z dnia 01.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Ustalenie okresu niezdolności do pracy z powodu choroby na potrzeby stosowania art. 53 K.p., z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytania naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 K.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: (...)
str. 4
2.
Odcinek krajowej podróży kierowcy w przewozach międzynarodowych - odpowiedź MI na pytanie naszego Wydawnictwa
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym... (Dz. U. poz. 209) wprowadziła zmiany m.in. do ustawy z dnia 16 (...)
str. 6
3.
Kwota wolna od potrąceń, gdy do wynagrodzenia pracownika stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów, z uwzględnieniem odpowiedzi MF na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 87 § 1 pkt 2 K.p., z wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował (...)
str. 8
4.
Do 30 czerwca br. można składać wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek sprzed 2022 r. po terminie
Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. przepisem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o sus, dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dobrowolne (...)
str. 9
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zaliczenie opłaconych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zgodnie z regulaminem wypłaca wynagrodzenie zasadnicze ostatniego dnia danego miesiąca i premie miesięczne 10. dnia miesiąca następnego. Czy spółka może składki ZUS (...)
str. 10
2.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zleceniobiorcy
Osoby, z którymi zawieramy umowy zlecenia są wynagradzane stawką godzinową lub akordową. W związku z tym ich wynagrodzenia za niektóre miesiące są niższe niż minimalna (...)
str. 13
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika delegowanego do pracy za granicę oraz kierowcy w przewozach międzynarodowych
1) Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę przychód pomniejszamy o równowartość diet. Zdarza się wówczas, że podstawa ta jest (...)
str. 15
4.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika, który ukończył wiek emerytalny
Nasz pracownik 5 maja br. ukończył wiek emerytalny (65 lat) i następnego dnia złożył pracodawcy na piśmie oświadczenie, iż spełnia warunki do stosowania zwolnienia, o (...)
str. 18
5.
Składka zdrowotna zleceniobiorcy w razie niepobierania zaliczki na podatek dochodowy
Zleceniobiorca na podstawie art. 41 ust. 1c ustawy o pdof złożył zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Czy w związku z tym od (...)
str. 20
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny dobowe, a raz na kwartał - z uwagi na trzymiesięczny okres rozliczeniowy - dodatki za (...)
str. 22
2.1.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pracownikom uczelni publicznej wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W jakiej proporcji (...)
str. 23
2.2.
Nagroda rektora
Pracownicy, o których mowa w punkcie 2.1., otrzymują także nagrody rektora. Są one przyznawane na podstawie oceny pracownika za osiągnięcia w pracy zawodowej w poprzednim (...)
str. 25
3.
Wpływ zmiany systemu pracy na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) mamy zapis, zgodnie z którym pracownikom zatrudnionym w systemie zmianowym (wg harmonogramu czasu pracy) przysługuje dodatek za każdą godzinę (...)
str. 26
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wyczekiwanie na wypłatę świadczenia chorobowego w razie przerwy spowodowanej urlopem wychowawczym
Pracownica zatrudniona od 2 maja 2022 r. po kilku dniach od podjęcia pracy zachorowała i otrzymała zwolnienie lekarskie na kilka dni. Wcześniej nie pracowała przez (...)
str. 27
2.
Dane wykazywane w zaświadczeniu Z-3 przekazywanym do ZUS po ustaniu zatrudnienia
Nauczyciel zatrudniony w szkole do 31 maja 2022 r. otrzymywał m.in. dodatek wiejski. Od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. jest on niezdolny do (...)
str. 29
3.
Ograniczenie wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia
Wysokość zasiłku chorobowego wynosi odpowiednio 80% lub 100% podstawy wymiaru i jest on wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od (...)
str. 30
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Możliwość zatrudnienia pracownika na dwóch stanowiskach
Chcielibyśmy w ramach jednej umowy zatrudnić pracownika na dwóch stanowiskach pracy (jako dietetyka oraz pomoc nauczyciela). Czy powinniśmy w umowie precyzyjnie określić wielkość etatu dla (...)
str. 32
2.
Wpływ zmiany warunków zatrudnienia oraz związany z tym obowiązek wypłaty odprawy ekonomicznej
Pracownik, którego awansowaliśmy na stanowisko kierownicze nie sprawdził się na nim i dlatego zamierzamy zaproponować mu "powrót" na poprzednio zajmowane. Czy można tego dokonać w (...)
str. 33
3.
Warunki jakie musi spełniać przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Zatrudniamy na czas nieokreślony pracownika, który jest emerytem. Od pewnego czasu leczy się on psychiatrycznie korzystając z częstych zwolnień lekarskich. Ze względu na to i (...)
str. 34
V.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Potrącenia z powtarzającej się umowy zlecenia
Z tą samą osobą zawieramy umowę zlecenia na następujące po sobie okresy obejmujące pełne miesiące kalendarzowe. W umowie określona jest liczba godzin do przepracowania i (...)
str. 35
2.
Wprowadzenie dodatkowej premii dla kilku pracowników
1) Zamierzamy wprowadzić nową, dodatkową premię, której wysokość będzie zależała od ilości sprzedanych produktów. Premia ta będzie dotyczyła jedynie trzech pracowników zajmujących stanowisko brygadzisty. Czy (...)
str. 38
3.
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela, którego zatrudnienie ustaje w pierwszym dniu miesiąca
Nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 1 czerwca 2022 r., na co dyrektor szkoły się zgodził. Czy w tej sytuacji nauczyciel powinien (...)
str. 40
4.
Wpływ korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego na odprawę pośmiertną
W związku ze śmiercią pracownika jesteśmy zobowiązani wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną. Jej wysokość zależy od stażu pracy. Problem w tym, że w trakcie zatrudnienia (...)
str. 41
VI.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady wykazywania okresów choroby jako okresów nieskładkowych w treści świadectwa pracy
Czy podawane w ust. 6 pkt 9 wzoru świadectwa pracy, przypadające w 2003 r. okresy niezdolności do pracy, za które pracownik nie nabył prawa do (...)
str. 42
2.
Sporządzenie umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia dla obcokrajowca
Zamierzamy zatrudnić obcokrajowca, który słabo komunikuje się w języku polskim. Czy w związku z tym umowę o pracę oraz informację o warunkach zatrudnienia musimy sporządzić (...)
str. 43
3.
Przesyłanie pracownikom pasków wynagrodzeń i informacji PIT-11 na prywatne e-maile
Pracodawca chciałby przesyłać pracownikom na ich prywatne e-maile paski płacowe i informacje PIT-11. Jak powinno to formalnie wyglądać? Dane osobowe pracownika, które może przetwarzać pracodawca (...)
str. 44
VII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop pracownika pozostającego przez pewien czas w równoległym zatrudnieniu
Od 1 czerwca 2022 r. na 7 m-cy zatrudniliśmy pracownika, który jeszcze przez cały czerwiec pozostaje w zatrudnieniu u poprzedniego pracodawcy. Pracownik ten ma prawo (...)
str. 46
2.
Zaliczenie do stażu urlopowego okresu nauki w zagranicznej uczelni
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę obywateli Słowacji i Ukrainy. Czy ustalając ich staż urlopowy powinniśmy uwzględnić szkołę wyższą, którą ukończyli oni w swoich krajach? (...)
str. 47
3.
Ustalanie wymiaru godzinowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego
Pracownik do 3 lipca 2021 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym, a w międzyczasie 1 kwietnia 2021 r. uzyskał orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Do (...)
str. 49
VIII.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Przeprowadzanie wyborów przedstawicieli pracowników lub ich reprezentantów
Jakie decyzje z zakresu prawa pracy należy konsultować z przedstawicielami pracowników? Jak przeprowadzić wybór tych osób w nowo powstałej spółce z o.o.? Udział przedstawicieli pracowników (...)
str. 50
2.
Zwrot kosztów dojazdów do podopiecznych na podstawie umowy zlecenia
Czy miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej powinien zwracać koszty dojazdu do podopiecznych opiekunce wykonującej umowę zlecenia? Czy ma taki obowiązek, gdy zlecenie jest zawierane z własną (...)
str. 52
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy
Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w sytuacji zgłoszenia przez pracownika wypadku przy pracy? Czy po powołaniu zespołu powypadkowego ten zespół jest odpowiedzialny za wszystkie czynności (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpłaty do PPK prezesa spółki komunalnej a ustawowe limity wysokości wynagrodzenia
Spółkę komunalną ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego obejmują ograniczenia wynikające z ustawy kominowej. Czy osoba powołana na prezesa zarządu tej spółki, zatrudniona na podstawie (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Pojęcie i zakres prawa do odłączenia
Pojęcie "the right to disconnect" (z ang. prawo do odłączenia się), zwane prawem do bycia offline, nie występuje w przepisach prawa unijnego i polskiego. Po (...)
str. 58
2.
Granice dyspozycyjności pracownika
Brak regulacji w zakresie prawa do bycia offline nie oznacza, że dzięki środkom komunikacji na odległość pracodawcy mogą dowolnie "rozciągać" czas pracy albo oczekiwać od (...)
str. 59
3.
Naruszenie granic dyspozycyjności pracownika
Pracodawca popełnia wykroczenie, jeżeli nie przestrzega przepisów o czasie pracy i urlopach związanych z rodzicielstwem oraz nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża (...)
str. 61
4.
Zakres niezbędnych uregulowań prawa do bycia offline
W rezolucji Parlament Europejski uznał prawo do bycia offline za jedno z praw podstawowych pracownika, które powinno zostać unormowane. Zaapelował przede wszystkim o uregulowanie w (...)
str. 62
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2022 r. z działalności, której przekroczenie wyłączy rolnika - przedsiębiorcę z ubezpieczenia społecznego rolników
Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (...)
str. 63
2.
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych zostało podwyższone o 4,4%. Podwyżka obowiązuje w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. Wynika (...)
str. 64
3.
Od 6 czerwca do 8 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
ZUS ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. Termin składania wniosków o ich dofinansowanie (...)
str. 65
4.
Wzrośnie wysokość diety z tytułu krajowej podróży służbowej
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży . Tak stanowi § 7 ust. (...)
str. 67
5.
Informacja ZUS w sprawie terminu, do którego przedsiębiorca i zleceniobiorca mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) została opublikowana informacja w sprawie świadczenia postojowego. Czytamy w niej, że: "(...) Od 16 maja 2022 r. w Polsce został (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.