Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (566) z dnia 10.10.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy w wieku do ukończenia 26 lat za miesiąc, w którym chorował
Zleceniobiorca (w wieku 25 lat) z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie zlecenia wynagrodzenie określono w (...)
str. 4
2.
Opłacanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę
1) Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Z tej działalności podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co miesiąc z działalności odnotowuję stratę. Czy składkę (...)
str. 7
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.1.
Dwie umowy o pracę zawarte na część etatu i prowadzenie działalności gospodarczej
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na część (...)
str. 10
1.2.
Zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia wykonywanej w ramach prowadzonej działalności
Zatrudniamy pracownika prowadzącego równocześnie działalność gospodarczą, która obejmuje m.in. pisanie programów komputerowych. Chcielibyśmy zawrzeć z nim umowę zlecenia w ramach prowadzonej przez niego działalności. Czy (...)
str. 11
1.3.
Wykonywanie umowy zlecenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która pobiera zasiłek macierzyński z tytułu pracowniczych ubezpieczeń społecznych. Czy ze zlecenia trzeba zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalenie proporcji w jakiej premie kwartalne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku
Pracodawca od 1 stycznia 2022 r. wprowadził w zakładzie pracy premie kwartalne, które są zmniejszane kwotowo za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Jeden z pracowników (...)
str. 14
2.
Uzupełnianie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy i choroba
Wynagrodzenie miesięczne pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego w stałej wysokości (3.830 zł) oraz premii w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik był niezdolny do pracy (...)
str. 15
3.
Trzynastka za niepełny rok w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany etatu
Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2021 r. początkowo na 1/4 etatu, a od 20 kwietnia 2021 r. na pełny etat. Kolejna zmiana wymiaru czasu (...)
str. 17
4.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownica ostatnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego łączyła z pracą na 1/2 etatu u pracodawcy, który udzielił jej tego urlopu. Pracę w takim samym wymiarze wykonywała (...)
str. 18
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy
1) Pracownik był zatrudniony do 5 września 2022 r. za wynagrodzeniem w wysokości 3.681 zł. W dniach 1 i 2 września 2022 r. chorował, nabywając (...)
str. 20
2.
Zaświadczenie lekarskie za czas rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Pracownik w okresie od 3 do 26 października 2022 r. korzysta z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Czy i w jakim terminie ośrodek (...)
str. 22
3.
Termin złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego
Przedsiębiorca objęty ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym, zamierza skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego. Czy obowiązuje go termin na złożenie wniosku (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ustalenie połowy okresu wypowiedzenia
W dniu 1 września br. wręczyliśmy pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia. Jak należało ustalić połowę okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownika obowiązywał dwutygodniowy okres wypowiedzenia? Warunki zatrudnienia (...)
str. 25
2.
Obowiązek zatrudniania pracownika w wieku przedemerytalnym niezdolnego do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku
Pracownik po długotrwałej chorobie został skierowany na badania kontrolne. W ich wyniku pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy na zajmowanym przez niego dotychczas stanowisku (...)
str. 26
3.
Zgłoszenie powrotu do pracy przez pracownika zwolnionego w trybie art. 53 K.p.
1) Pracownik zwolniony z pracy w trybie art. 53 K.p. po zakończonym leczeniu zgłosił chęć powrotu do pracy. Czy pracodawca ma obowiązek jego ponownego zatrudnienia? (...)
str. 27
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy w okresie oczekiwania na wynik odwołania od orzeczenia obniżającego stopień niepełnosprawności
Pracownik legitymujący się niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, orzeczoną na czas określony do 31 sierpnia 2022 r., objęty normami 7 godzin na dobę i 35 godzin (...)
str. 29
2.
Rozliczanie nadgodzin pracownika instytucji kultury - checklista
Po zsumowaniu liczby godzin pracy w upływającym okresie okazało się, że pracownik instytucji kultury, zatrudniony na pełny etat w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, (...)
str. 30
3.
Wykonywanie pracy w nadgodzinach w dniu wolnym za oddanie krwi
Pracownikowi oddającemu krew przysługują dwa dni wolne z tytułu oddania krwi lub jej składników (w dniu oddania krwi i w dniu następnym). Jeden z zatrudnionych, (...)
str. 33
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia wypłacana co dwa miesiące w wynagrodzeniu urlopowym
1) Pracownicy przyznano premię za normalne wykonywanie powierzonych obowiązków, której wysokość zależy od uznania pracodawcy (brak zapisów w regulaminie wynagradzania). Jej wypłata następuje co drugi (...)
str. 34
2.
Nagroda roczna w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
Czy wypłacaną cyklicznie nagrodę roczną należy przyjmować do podstawy wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Jeśli tak, to według jakich zasad? Nagroda nie wchodzi do (...)
str. 35
3.
Wpływ stanu nieczynnego na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną nauczyciela
Nauczyciel został przeniesiony na swój wniosek w stan nieczynny na okres od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Zadeklarował, że po zakończeniu (...)
str. 37
4.
Rozliczenie diet i kosztów noclegu z tytułu zagranicznej podróży służbowej
1) Pracownik, który odbył dwudniową podróż służbową do Hiszpanii, przedłożył fakturę za hotel, która nieznacznie przekracza limit za nocleg, a ponadto zawiera w opisie sformułowanie (...)
str. 38
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Obliczanie stażu urlopowego z uwzględnieniem okresu nauki w szkole bądź zatrudnienia w trakcie jej trwania
Jeden z nowo zatrudnionych pracowników przedłożył dokumenty, z których wynika, że 13 czerwca 2014 r. ukończył szkołę zawodową, a w okresie od 1 września 2014 (...)
str. 40
2.
Urlop dodatkowy dla urzędników służby cywilnej
Jednym z uprawnień przysługujących urzędnikom służby cywilnej, czyli osobom zatrudnionym w służbie cywilnej na podstawie mianowania, jest dodatkowy urlop wypoczynkowy. Warunki nabycia prawa do takiego (...)
str. 41
1.1.
Nabycie prawa do urlopu dodatkowego
Prawo, a także wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia w służbie cywilnej. Przy czym do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza (...)
str. 41
1.2.
Ustalanie stażu pracy do urlopu dodatkowego
Co do zasady w stażu pracy wymaganym przy ustalaniu uprawnień pracowniczych wlicza się tylko okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, chyba że przepisy określające warunki (...)
str. 42
1.3.
Wymiar urlopu dodatkowego
Jak już wspomnieliśmy, dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje urzędnikowi w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia w służbie cywilnej 1 dzień. Jego wymiar zwiększa się z (...)
str. 42
1.4.
Udzielanie urlopu dodatkowego
Ustawa o służbie cywilnej nie określa w jaki sposób dodatkowy urlop wypoczynkowy powinien być udzielany. Oznacza to, że również w tym zakresie - w myśl (...)
str. 43
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zaliczenie do pracowniczego stażu okresu pracy na roli przez uczącego się domownika
Pracownik po ukończeniu 16. roku życia, co nastąpiło w 1990 r., uczył się w szkole średniej (codziennie dojeżdżał) i jednocześnie pomagał ojcu w pracy na (...)
str. 44
2.
Czy pracodawca może wystąpić do szkoły wyższej o potwierdzenie ukończenia studiów przez pracownika?
Zatrudniliśmy pracownika, który złożył pisemne oświadczenie, że ukończył szkołę wyższą, ale nie przedstawił na to stosownego dyplomu. Czy jeżeli pracownik wyrazi zgodę, to będziemy mogli (...)
str. 46
3.
Uprawnienia pracownika - ojca w zakresie opieki nad dzieckiem do 4. roku życia
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, a jego żona obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Pracodawca polecił zatrudnionemu pracę w nadgodzinach, ale ten odmówił (...)
str. 47
4.
Procedura uchylenia regulaminów pracy i wynagradzania
W związku z redukcją zatrudnienia (obecnie 9 osób) z początkiem przyszłego roku zamierzamy uchylić regulaminy: pracy i wynagradzania. Czy wystarczy informacja na tablicy ogłoszeń? Czy (...)
str. 49
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Organizowanie szkoleń bhp w biurze rachunkowym
Jesteśmy dużym biurem rachunkowym, zatrudniającym jedynie pracowników administracyjnych. Czy możemy zrezygnować z organizowania szkoleń wstępnych bądź okresowych? Czy szkolenia wstępne można zorganizować w formie samokształcenia (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Obowiązek utworzenia PPK w razie przyjęcia do pracy pierwszej osoby zatrudnionej
1) Dotychczas samodzielnie prowadziłem działalność gospodarczą. Od września br. zawarłem kilkumiesięczne umowy zlecenia z dwiema osobami, a od października br. z kolejnymi trzema. Dla wszystkich (...)
str. 53
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Korekta raportu ZUS RCA w związku z nieprawidłowym wykazaniem pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński
W dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za czerwiec 2022 r. wykazaliśmy pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 0 0, (...)
str. 56
2.
Urlop bezpłatny w raporcie ZUS RSA
1) Pracownik w okresie od 16 do 26 sierpnia br. korzystał z urlopu bezpłatnego. Wynagrodzenie za przepracowany w sierpniu br. okres otrzymał 5 września br., (...)
str. 56
3.
Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, gdy jego stały opiekun także choruje
Pracownica złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 3 lat (Z-15A). We wniosku oświadczyła, że w okresie sprawowania (...)
str. 57
4.
Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika będącego wcześniej rolnikiem
Pracownik zatrudniony po raz pierwszy od 1 października 2022 r. po kilku dniach pracy zachorował. Ponieważ prowadził on gospodarstwo rolne do 30 września 2022 r., (...)
str. 58
5.
Badania profilaktyczne oraz rozwiązanie umowy o pracę pracownika z ustalonym prawem do renty
1) Pracownik wykorzystał pełny okres zasiłkowy, a następnie przez 6 miesięcy pobierał świadczenie rehabilitacyjne, po zakończeniu którego wystąpił do ZUS z wnioskiem o ustalenie prawa (...)
str. 58
6.
Opłacenie pracy wykonywanej w noc odwołania czasu letniego przypadającej z 29 na 30 października br.
Czy w bieżącym roku nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy? Tak, w niedzielę 30 października 2022 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3 00 (...)
str. 59
7.
Dzielnik do obliczenia przeciętnej premii kwartalnej kwalifikowanej do podstawy ekwiwalentowej
Jakiego użyć dzielnika do obliczenia przeciętnej premii kwartalnej przyjmowanej do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownikowi zatrudnionemu przez część roku? Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za (...)
str. 59
8.
Kara porządkowa lub dyscyplinarka za kradzież mienia współpracownika
Na terenie zakładu pracy ujęto pracownika, który ukradł pieniądze innemu pracownikowi. Czy w tej sytuacji możemy zastosować wobec niego karę, np. nagany, czy tylko sporządzić (...)
str. 60
1.
Ustalanie pory nocnej w zakładzie pracy
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21 00 a 7 00 . Takie ramy czasowe określa art. 151 7 § 1 K.p. Pracodawca dowolnie (...)
str. 60
2.
Wykonywanie pracy w porze nocnej
Praca w porze nocnej została odrębnie uregulowana na gruncie międzynarodowym (w tym unijnym) i polskim ze względu na jej uciążliwość, stresogenność i szkodliwy wpływ na (...)
str. 62
3.
Reguły dotyczące pracujących w nocy
Kodeks pracy w art. 151 7 § 2 definiuje pracownika pracującego w nocy. Taki status nadaje pracownikowi, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie (...)
str. 62
4.
Zakaz pracy w porze nocnej
Zabronione jest powierzanie pracy w porze nocnej niektórym grupom pracowników ze względu na jej charakter oraz wpływ na funkcje rodzicielskie, zdrowie oraz bezpieczeństwo zatrudnionych przy (...)
str. 63
5.
Rozliczanie pracy w porze nocnej
Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej, zgodnie z rozkładem czasu pracy, przysługuje z tego tytułu: wynagrodzenie za pracę (art. 80 K.p.), dodatek za każdą (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem rodziców adopcyjnych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny (...)
str. 66
2.
Do 15 października 2022 r. - czas na złożenie sprawozdań finansowych do PFRON za 2021 r.
Przedsiębiorca (duży lub średni) ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przedstawia PFRON sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie, w (...)
str. 66
3.
Będą zmiany w dokumentach rozliczeniowych kierowanych do ZUS
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego... (z dnia 21 września (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.