Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (549) z dnia 01.02.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 3 (549) z dnia 01.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Ustalenie wynagrodzenia pracownika do wypłaty po zmianach wynikających z obowiązujących od 8 stycznia 2022 r. przepisów rozporządzenia MF
Z dniem 8 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania (...)
str. 4
2.
Zmiany od 29 stycznia 2022 r. w zatrudnianiu cudzoziemców
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91), (...)
str. 12
3.
Od 1 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy uszczelniające zakaz handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w (...)
str. 16
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika - emeryta
1) Od 3 stycznia 2022 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę emeryta w wieku 67 lat. W umowie jego wynagrodzenie określiliśmy na kwotę 3.500 (...)
str. 18
2.
Ustalenie wynagrodzenia pracownika ubezpieczonego w ZUS jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą
Przedsiębiorca zatrudnia na podstawie umowy o pracę syna, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Do ubezpieczeń w ZUS zgłosił go jako osobę współpracującą. Jak od (...)
str. 21
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy zlecenia po zmianach
W spółce z o.o. od 1 października 2021 r. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie (...)
str. 24
4.1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem
Osoba prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy może przez cały 2022 r. opłacać składkę na (...)
str. 27
4.2.
Czy różnice remanentowe uwzględnić w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne? - odpowiedź MF udostępniona naszemu Wydawnictwu
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów udostępnionym naszemu Wydawnictwu 19 stycznia 2022 r., różnice remanentowe nie mają wpływu na ustalenie wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie (...)
str. 29
5.
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy na małym ZUS plus
Prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2022 r. zamierzam opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy (...)
str. 29
6.
Zmiana terminu opłacania składek ZUS dla niektórych płatników
Od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 47 ust. 1 ustawy o sus obowiązuje w nowym brzmieniu, wprowadzonym ustawą z dnia 29 października 2021 r. (...)
str. 32
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premie uznaniowe wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
W regulaminie wynagradzania mamy zapis, zgodnie z którym pracownicy mogą otrzymać premię uznaniową oraz że ulega ona proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy nieobecności w pracy, w (...)
str. 33
2.
Wysokość świadczenia chorobowego po zmianie etatu w miesiącu, w którym pracownik chorował
1) Pracownikowi od 20 stycznia 2022 r. obniżono wymiar czasu pracy z pełnego do 1/2 etatu. W tym samym miesiącu od 5 do 12 stycznia (...)
str. 34
3.
Uwzględnienie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność nieusprawiedliwiona w podstawie wymiaru zasiłku
Nawiązując do odpowiedzi udzielonej w artykule pt. "Wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieobecności nieusprawiedliwionych", opublikowanym w UiPP nr 2/2022, proszę o wyjaśnienie jak (...)
str. 36
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy w razie absencji chorobowej przypadającej na przełomie roku
1) Pracownik na początku 2021 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego łącznie za 33 dni. W grudniu 2021 (...)
str. 37
2.
Wpływ zmiany miejsca pobytu pracownika w okresie trwania absencji chorobowej na wypłatę świadczenia
Pracownik od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. W wystawionym zwolnieniu lekarskim w "Danych adresowych ubezpieczonego" został wpisany adres wynajmowanego przez (...)
str. 39
IV.
Emerytury i renty
1.
Od 1 stycznia 2022 r. zmiana zasad zawieszania i zmniejszania renty socjalnej
Zamierzamy zatrudnić pracownika, który pobiera rentę socjalną. Czy będzie on mógł nadal pobierać to świadczenie? Tak, o ile przychody z pracy zarobkowej nie przekroczą określonego (...)
str. 40
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Czasowa zmiana systemu czasu pracy bez wpływu na limity 3/33 terminowego zatrudnienia
W trakcie umowy na czas określony zawartej od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2022 r. pracownik złożył wniosek o zastosowanie wobec niego przez (...)
str. 42
2.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu dyskryminacji
Pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. Jako powód wskazał dyskryminację polegającą na tym, że pracodawca podwyższa (...)
str. 43
3.
Wykazanie skróconego okresu wypowiedzenia w informacji o warunkach zatrudnienia
W informacji o warunkach zatrudnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony zamieszczono zapis w punkcie dotyczącym okresu wypowiedzenia, że umowa może (...)
str. 44
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dostosowywanie rozkładu pracy do obowiązujących norm
Pracodawca stosuje czteromiesięczny okres rozliczeniowy, a praca jest wykonywana w poniedziałek przez 9 godzin, od wtorku do czwartku po 8 godzin oraz w piątek przez (...)
str. 46
2.
Wpływ rekompensowania nadgodzin czasem wolnym na wysokość wynagrodzenia pracownika
Pracownik w jednym z miesięcy pracował w nadgodzinach. W zamian nie korzystał z czasu wolnego. Jak opłacić pracę w godzinach nadliczbowych? Nadgodziny dzieli się na (...)
str. 47
3.
Zastosowanie zadaniowego czasu pracy dla pracownika kadrowo-płacowego
Pracownik działu kadr zajmuje się obsługą kadrowo-płacową pracowników spółki z o.o. Czy może być zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy? Obowiązujące przepisy prawa pracy nie (...)
str. 49
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premie w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w stałej stawce miesięcznej oraz comiesięczne premie uznaniowe: w stawce miesięcznej lub w stawce procentowej od przerobu lub od sprzedaży indywidualnej (...)
str. 50
2.
Dopuszczalność określenia zmiennego terminu wypłaty wynagrodzenia w przepisach zakładowych
Planujemy zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia z ostatniego dnia miesiąca na 10. dzień kolejnego. Przy czym dwa razy w roku z powodu konieczności rozliczenia dotacji PFRON (...)
str. 52
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Kompletowanie akt osobowych w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
W grudniu 2021 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym od 2010 r. Po dwóch tygodniach ponownie go zatrudniliśmy na tym samym stanowisku, które (...)
str. 53
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Korekta planu urlopowego oraz możliwość planowania pracownikom urlopu na ten sam okres
Czy pracodawca, który sporządził plan urlopowy na 2022 r. może go skorygować? Czy z uwagi na to, że w pewnym okresie roku kalendarzowego nie ma (...)
str. 55
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę na stanowisku nauczyciela - wychowawcy przedszkolnego
W październiku 2021 r. zatrudniliśmy osobę, która do końca sierpnia 2021 r. pracowała w przedszkolu publicznym jako nauczyciel - wychowawca (placówka nieferyjna) i wykorzystała 28 (...)
str. 57
3.
Uprawnienia urlopowe pracownika - ojca dziecka w świetle zapowiadanych zmian
Pracownikowi urodziło się dziecko. Czy musi on skorzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem? Przepisy Kodeksu pracy przewidują 4 rodzaje urlopów związanych z urodzeniem się dziecka, (...)
str. 58
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Konsekwencje zaistnienia w zakładzie pracy zdarzenia potencjalnie wypadkowego
1) Pracownik kierujący wózkiem widłowym z niewiadomych przyczyn zmienił kierunek jazdy i uderzył widłami w ścianę. Pracownikowi nic się nie stało w wyniku tego zdarzenia. (...)
str. 59
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Od 1 stycznia 2022 r. sprawdzenie stanu środków zgromadzonych na rachunkach PPK także poprzez serwis MojePPK
Portal MojePPK (www.mojeppk.pl) został utworzony w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu PPK ( art. 77 ust. 1 ustawy o PPK). Jego operatorem jest (...)
str. 62
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego niepełnoetatowca w pierwszym i kolejnych latach pracy
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Wymiar urlopu wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż (...)
str. 63
2.
Zasada proporcji urlopu w związku z ustaniem zatrudnienia w trakcie roku
Wymiar urlopu kolejnego ma charakter proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. W roku, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego (...)
str. 64
3.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie zmiany wielkości etatu w trakcie miesiąca lub roku
Nie ma żadnych wytycznych w sprawie obliczania wymiaru urlopu w razie zmiany wielkości etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego. Regulacje urlopowe obejmują swoją hipotezą jedynie niepełny (...)
str. 65
4.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi niepełnoetatowemu w pierwszym i kolejnych latach pracy
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu (...)
str. 66
5.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca legitymującego się niepełnosprawnością
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego (...)
str. 67
6.
Ekwiwalent urlopowy dla zatrudnionego na część etatu
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się według zasad określonych w § 14-19 rozporządzenia urlopowego. W myśl (...)
str. 68
7.
Umieszczenie informacji o urlopie w świadectwie pracy i ustalanie uprawnień przez kolejnego pracodawcę
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 K.p.). Jest to zasadniczy dokument m.in. (...)
str. 69
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Możliwość żądania przez pracodawcę informacji o szczepieniu pracownika przeciwko COVID-19 i inne zmiany - projekt ustawy
Rada Ministrów w dniu 18 stycznia br. zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.