Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (606) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (567) z dnia 01.11.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania profilaktyczne - stanowisko GIP
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu
We wrześniu br. wynagrodzenie pracownika przekroczyło roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, o czym zostaliśmy poinformowani przez pracownika (zatrudnionego równolegle w innym podmiocie) (...)
str. 5
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca
Od 20 września 2022 r. zatrudniamy pracownika za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (3.100 zł). W okresie od 1 do 14 października br. pracownik (...)
str. 8
3.
Wartość dobrowolnych szczepień przeciw grypie zwiększy podstawę wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego
W sezonie jesiennym wiele firm organizuje dla pracowników dobrowolne szczepienia przeciw grypie, ponosząc z tego tytułu pełną odpłatność. Jeżeli finansowanie pracownikom tych szczepień nie jest (...)
str. 10
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Zgłoszenie przedsiębiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1) Od ubiegłego roku prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu zgłosiłem się wyłącznie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1 września br. (...)
str. 11
2.
Czy ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega biegły oraz mediator?
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)
str. 13
3.
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu umowy uaktywniającej wykonywanej przez osobę będącą równocześnie pracownikiem
Chcielibyśmy zawrzeć umowę uaktywniającą z osobą będącą zatrudnioną w przedszkolu na część etatu, za wynagrodzeniem w kwocie 3.100 zł. Czy z tytułu umowy uaktywniającej będzie (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia kwartalna nie zawsze jest wliczana do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Pracodawca wypłaca pracownikom regulaminową premię kwartalną. Jej wysokość jest zmniejszana kwotowo za każdy dzień choroby i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (z wyłączeniem dni urlopu (...)
str. 18
2.
Ryczałty za pranie odzieży roboczej oraz używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w podstawie wymiaru zasiłków
1) Pracownicy produkcyjni za pranie odzieży roboczej otrzymują co miesiąc zwrot faktycznie przez nich poniesionych kosztów w postaci ekwiwalentu, którego nie uwzględniamy w podstawie wymiaru (...)
str. 20
3.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, gdy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego została podwyższona do kwoty najniższej
1) Pracownik długotrwale niezdolny do pracy z powodu choroby po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (18 września 2022 r.) wystąpił do ZUS z wnioskiem o świadczenie (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Okres wypłaty zasiłku chorobowego dla zatrudnionego w dwóch zakładach pracy po zakończeniu jednej z umów
Z dniem 25 października 2022 r. zakończyła się zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas określony. Pracownik ten jest także zatrudniony u drugiego pracodawcy (...)
str. 25
2.
Ustalenie okresu zasiłkowego, gdy w czasie nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownica zaszła w ciążę
Pracownica od 20 czerwca 2022 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby. W październiku 2022 r. na PUE ZUS płatnika składek wpłynęło kolejne (...)
str. 27
3.
Skrócenie zasiłku macierzyńskiego i wyrównanie jego wysokości w przypadku śmierci dziecka
Pracownica we wrześniu 2022 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim, bezpośrednio po którym zamierzała korzystać z urlopu rodzicielskiego. Za okres urlopu macierzyńskiego pobiera (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przejście pracowników na mocy art. 231 K.p. bez przejęcia składników majątkowych
1) Nowo utworzona spółka przejęła na mocy umowy wszystkie kontrakty innej spółki, która zakończyła działalność. Nie nastąpiło przejęcie jakiegokolwiek jej majątku. Czy doszło do przejęcia (...)
str. 30
2.
Skuteczność rozwiązania umowy o pracę przez zarząd spółki, gdy w statucie do czynności w zakresie prawa pracy powołano inną osobę
W statucie spółki akcyjnej wskazano, że do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy uprawniony jest dyrektor działu personalnego. W dniu 20 września 2022 r. jednemu (...)
str. 31
3.
Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego złożonego niezgodnie z prawem
Aktualnie zatrudniamy 15 osób. Jednej z naszych pracownic, będącej w wieku przedemerytalnym, wręczyliśmy wypowiedzenie zmieniające. Byliśmy przekonani, że możemy tak postąpić. Po analizie przepisów uznaliśmy, (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie przy indywidualnym rozkładzie czasu pracy
Pracownica zawnioskowała o zastosowanie wobec niej indywidualnego rozkładu czasu pracy. Chciałaby pracować w poniedziałki i środy od 9 00 do 17 00 , a w (...)
str. 34
2.
Możliwość stosowania pracy zdalnej i stacjonarnej z godzinną przerwą
Firma ma zamiar zatrudnić pracownika biurowego, który będzie wykonywał pracę w biurze (6 godz. w dobie) i zdalnie (2 godz. w dobie). Czy może zastosować (...)
str. 35
3.
Różnice pomiędzy rozkładem czasu pracy a jego ewidencją
Na czym polega różnica pomiędzy harmonogramem czasu pracy a jego ewidencją? Kiedy są wymagane te dokumenty? W harmonogramie planuje się czas pracy pracownikom, a ewidencja (...)
str. 37
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Uzależnienie wynagrodzenia od wyników ekonomicznych
1) Pracodawca zamiast zwalniać pracowników chciałby wypowiedzieć im warunki pracy tak, aby ich wynagrodzenie zależało od tego czy firma będzie rentowna. Czy jest to dopuszczalne? (...)
str. 39
2.
Czy wartość talonu żywieniowego wliczyć do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
Pracownicy otrzymują miesięczne talony żywieniowe na mięso i wędliny (produkty pracodawcy), których wartość pomniejsza się ze względu na nieobecność, w tym z powodu urlopu wypoczynkowego (...)
str. 41
3.
Należności przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który został skierowany na warsztaty lub szkolenie do ośrodka Straży Granicznej
Funkcjonariusz został skierowany na szkolenie do ośrodka Straży Granicznej. W podróż wyruszył 15 września 2022 r. o 15 30 , a na miejsce dotarł o (...)
str. 42
4.
Kwota wolna przy potrąceniach z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym
Wynagrodzenie asystentki stomatologicznej zatrudnionej w podmiocie leczniczym i objęte gwarancją najniższego wynagrodzenia, zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Jaka kwota wolna obowiązuje w jej przypadku? (...)
str. 43
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Informowanie w treści świadectwa pracy o urlopie udzielonym awansem
W dniu 1 czerwca 2022 r. zatrudniliśmy na rok pracownika, dla którego był to debiut zawodowy. Pod koniec sierpnia br. zgodziliśmy się udzielić mu 2-tygodniowego (...)
str. 45
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po odbyciu służby wojskowej
Pracownik otrzymał powołanie do dobrowolnej służby wojskowej, na okres której udzieliliśmy mu urlopu bezpłatnego. Czy zachowa za ten czas prawo do urlopu wypoczynkowego? Jeśli nie, (...)
str. 47
2.
Urlopy związane z rodzicielstwem dla przysposabiającego dwoje dzieci, w tym na przełomie wieku granicznego
Pracownik przyjął na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dwojga dzieci jednocześnie. W związku z tym od (...)
str. 48
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Umowa o zakazie konkurencji ze zleceniobiorcą
W spółce umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna, która ma dostęp do szczególnie ważnych informacji dotyczących pracodawcy. W związku z tym chcielibyśmy zobowiązać ją do podpisania (...)
str. 51
2.
Wydawanie zaświadczenia o zarobkach zgodnie z przepisami RODO
Pracownik zwrócił się do pracodawcy o wypełnienie otrzymanego z banku formularza o zatrudnieniu i zarobkach, który ma zamiar załączyć do wniosku o pożyczkę. Należy w (...)
str. 52
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania profilaktyczne praktykantów
Podpisaliśmy ze szkołą umowę na prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Z umowy tej nie wynika jakie spoczywają na nas obowiązki, w tym także, czy (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.1.
Zasady ogólne
W praktyce występują przypadki ponownego zatrudnienia tych samych pracowników. Od tego czy wcześniej w tym podmiocie byli oni uczestnikami PPK, czy też zrezygnowali z tego (...)
str. 55
1.2.
Ponowne zatrudnienie osoby, która wcześniej nie przystąpiła do PPK ze względu na brak wymaganego okresu zatrudnienia
Pracodawca ma obowiązek zawrzeć w imieniu i na rzecz ponownie zatrudnianej osoby umowę o prowadzenie PPK. Termin, w jakim powinno to nastąpić zależy od tego, (...)
str. 55
1.3.
Ponowne zatrudnienie osoby, która wcześniej nie przystąpiła do PPK, składając deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK
Jeżeli pracodawca podczas poprzedniego zatrudnienia otrzymał od osoby zatrudnionej deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, to obowiązuje ona do końca lutego 2023 r. Zgodnie ze (...)
str. 56
1.4.
Ponowne zatrudnienie uczestnika PPK
Osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której zawarto umowę o prowadzenie PPK, pozostaje uczestnikiem PPK także po zakończeniu zatrudnienia. A zatem pracodawca ponownie ją (...)
str. 57
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
System awansu zawodowego nauczycieli po zmianach
Z dniem 1 września 2022 r. zmienił się system awansu zawodowego oraz zasady uzyskiwania obecnie obowiązujących stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Tego dnia weszła w (...)
str. 59
1.
Procedura obowiązująca nauczyciela początkującego
Nauczycieli początkujących, którzy mogą ubiegać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego należy podzielić na dwie grupy. W pierwszej znajdują się osoby rozpoczynające pracę (...)
str. 59
1.1.
Ustawowe warunki ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego
Nauczyciel początkujący może ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego, gdy łącznie spełnia następujące warunki: jest zatrudniony na minimum 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej szkole (...)
str. 59
1.2.
Przygotowanie do zawodu nauczyciela
Przygotowanie do zawodu służy doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zawodu nauczyciela. Wynosi ono: 3 lata i 9 miesięcy (art. 9ca (...)
str. 60
1.3.
Opinia komisji
Nauczyciel musi przeprowadzić minimum 1 godzinę zajęć: w drugim roku przygotowania do zawodu, przed dokonaniem oceny pracy, w obecności dyrektora szkoły, mentora oraz doradcy metodycznego (...)
str. 61
2.
Procedura obowiązująca nauczyciela mianowanego
Nauczyciel mianowany uzyska stopień nauczyciela dyplomowanego według zasad opisanych w pkt 2.1.-2.2. oraz pkt 3. Jeżeli jednak rozpoczął staż przed dniem 1 września 2022 r., (...)
str. 62
2.1.
Wykaz kryteriów do spełnienia w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Nauczycielowi mianowanemu zostanie nadany stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli spełnia warunki wymienione w art. 9b ust. 1a-1c ustawy KN. Musi zatem: spełniać wymagania kwalifikacyjne, przepracować w (...)
str. 62
2.2.
Okres pracy w szkole w razie ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od (...)
str. 63
3.
Zasady wspólne dla nauczycieli początkujących i mianowanych
Postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne jest przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną na wniosek odpowiednio nauczyciela początkującego do organu prowadzącego szkołę i nauczyciela mianowanego do organu (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Będą wyższe kwoty ryczałtu i kilometrówki za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z 11 października 2022 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury (...)
str. 65
2.
Zbliża się termin założenia profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS przez każdego płatnika składek
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie przepis art. 47b ustawy o sus. Na jego podstawie płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny (...)
str. 66
3.
Zmiany w ustawie o sus
Rada Ministrów w dniu 18 października 2022 r. poinformowała o przyjęciu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jak (...)
str. 67
4.
Ile w 2023 r. wyniosą najniższe wysokości świadczeń emerytalno-rentowych?
Rada Ministrów w dniu 18 października 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych (...)
str. 67
5.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.