Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (598) Z DNIA 10.02.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (561) z dnia 01.08.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 15 (561) z dnia 01.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy m.in. w zakresie uprawnień rodzinnych
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego (www.rcl.gov.pl) dostępny jest projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych (...)
str. 4
1.1.
Odpłatne zwolnienie od pracy z powodu działań siły wyższej
Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna (...)
str. 4
1.2.
Nieodpłatny urlop opiekuńczy na osoby bliskie pracownikowi
Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy nieznanego dotąd uprawnienia w postaci urlopu opiekuńczego. Cechy charakterystyczne tego urlopu to: szczególny cel - zapewnienie osobistej opieki (...)
str. 5
1.3.
Prawo do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w porze nocnej
W obecnym stanie prawnym pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w (...)
str. 5
1.4.
Zmiany w urlopach rodzicielskich, w tym część przypisana każdemu z rodziców
Projektowana ustawa przewiduje rezygnację z możliwości składania wniosku o urlop rodzicielski w trybie tzw. "z góry", tj. nie później niż 21 dni po porodzie (art. (...)
str. 5
1.5.
Krótszy okres na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
Projektowana ustawa zakłada skrócenie okresu, w którym pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego. Nadal ma on wynosić do 2 tygodni, z tym że będzie mógł (...)
str. 8
1.6.
Wpływ skrócenia wymiaru czasu pracy na urlop wychowawczy
Projektowane zmiany w zasadach udzielania urlopu wychowawczego mają dotyczyć przede wszystkim strony formalnej (złożenia/wycofania wniosku w wersji nie tylko papierowej, lecz także elektronicznej). Ponadto przewidują (...)
str. 8
1.7.
Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
Wymiar oraz sposób korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat nie zmieni się. Projektowaną ustawą ma zostać doprecyzowane, że w (...)
str. 8
1.8.
Możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy przez rodzica dziecka
Pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 lat będzie mógł złożyć wniosek (zawierający przyczynę wystąpienia oraz przewidywany okres) o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. (...)
str. 9
2.
Od 28 lipca 2022 r. wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Do 27 lipca 2022 r. wynosiła ona 30 zł za dobę podróży. Od (...)
str. 9
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS pracownika delegowanego w razie przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
1) Wynagrodzenie pracownika delegowanego do pracy za granicę podlegające oskładkowaniu przekroczyło roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Czy pomimo tego, ustalając podstawę wymiaru (...)
str. 12
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia wypłaconego kierowcy w przewozach międzynarodowych
Proszę na przykładzie przedstawić rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego jako kierowca w przewozach międzynarodowych, gdy podstawa wymiaru składek ZUS jest wyższa od dochodu podlegającego opodatkowaniu? Do (...)
str. 15
3.1.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem
Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. (...)
str. 16
3.2.
Wysokość składki zdrowotnej wspólnika spółki komandytowej
Od jakiej kwoty składkę na ubezpieczenie zdrowotne powinna opłacać osoba będąca wspólnikiem w dwóch spółkach komandytowych? Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wspólnika spółki komandytowej (...)
str. 18
3.3.
Zwrot przedsiębiorcy nadpłaconej składki zdrowotnej
Jeśli za 2022 r. przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych dokona rozliczenia rocznego składki zdrowotnej, a po pewnym czasie kontrola ZUS stwierdzi, że doszło do nadpłaty (...)
str. 18
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS członka rady nadzorczej
Członek rady nadzorczej z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 lipca 2022 r. ma ustalone prawo do emerytury. Czy (...)
str. 20
2.
Nie zawsze rolnik lub domownik posiadający tytuł do podlegania ubezpieczeniu w systemie powszechnym zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS
Od 15 czerwca 2022 r. obowiązuje art. 5c ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. (...)
str. 21
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie stanowiska pracy i systemu wynagradzania
Od 1 stycznia 2022 r. zmieniono pracownikowi stanowisko pracy oraz sposób wynagradzania, tzn. wynagrodzenie akordowe zostało zastąpione wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości, a zmienna premia (...)
str. 22
2.
Wpływ ustalenia zasiłku opiekuńczego za okres wsteczny na wysokość świadczenia wypłaconego za kolejny okres
Pracownik w maju 2022 r. (7 dni) sprawował osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. Przy czym zasiłek opiekuńczy, ze względu na braki w dokumentacji, wypłacono dopiero (...)
str. 24
3.
Specjalny dodatek motywacyjny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Na podstawie art. 46a ustawy okołobudżetowej wypłacamy pracownikom specjalny dodatek motywacyjny. Czy powinien on być uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Na pytanie (...)
str. 26
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego oraz termin przedawnienia roszczenia o jego wypłatę
1) Dziecko pracownicy przez kilka dni lipca 2022 r. było hospitalizowane. W dniu jego wyjścia ze szpitala pracownica była nieobecna w pracy i za ten (...)
str. 27
2.
Okres wyczekiwania w razie wystąpienia przerwy w ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorcy
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Od 1 do 14 czerwca 2022 r. dodatkowo wykonywała pracę (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wpływ zakończenia przygotowania zawodowego na umowę zawartą z młodocianym
1) Zatrudniamy pracowników młodocianych w ramach umowy na czas nieokreślony w celu przygotowania zawodowego, nie dłużej niż do dnia zdania egzaminu lub 31 sierpnia 2022 (...)
str. 31
2.
Skuteczność oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę wysłanego listem poleconym
Z dwojgiem pracowników, którzy porzucili pracę rozwiązujemy umowy w trybie art. 52 K.p. Oświadczenia w tej sprawie zostały do nich wysłane pocztą. Jeden z zatrudnionych (...)
str. 33
3.
Dopuszczalność wręczenia wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym będącemu przewodniczącym związków zawodowych
Likwidujemy stanowisko pracy, na którym jest zatrudniony pracownik w wieku przedemerytalnym, który równocześnie jest przewodniczącym związków zawodowych. Czy możemy wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy? (...)
str. 34
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
System równoważnego czasu pracy
Zamierzamy wprowadzić system równoważny. Czy istnieją jakieś zagrożenia, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Tak, jest kilka takich obszarów. Pomimo to, w określonych sytuacjach, system (...)
str. 35
1.1.
Okoliczności uprawniające do wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy
Zasadniczo czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 (...)
str. 35
1.2.
Dniówka pracowników chronionych w systemie równoważnego czasu pracy
Czas pracy kobiety w ciąży, choćby była objęta systemem równoważnym, nie może przekraczać 8 godzin (art. 148 pkt 2 K.p.). Taka pracownica zachowuje prawo do (...)
str. 36
1.3.
Nadgodziny pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Przepisy z zakresu czasu pracy wyróżniają dwa rodzaje nadgodzin, tj. dobowe i średniotygodniowe. Pierwsze z nich występują po przekroczeniu normy dobowej (co do zasady 8 (...)
str. 37
1.4.
Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi (...)
str. 38
1.5.
Wynagrodzenie gwarantowane pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym
W myśl art. 80 § 1 K.p., za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie. Bez względu zatem na system oraz rozkład czasu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie (...)
str. 38
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Pracownik jest wynagradzany w stałej stawce miesięcznej (3.500 zł) oraz ma prawo do miesięcznej premii, którą przyznaje kierownik działu. Czy premię uwzględnić obliczając wynagrodzenie za (...)
str. 39
2.
Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego
Jak ustalić kwotę potrącenia na rzecz egzekwowanej na mocy tytułu wykonawczego należności niealimentacyjnej, jeśli pracownik z powodu różnych nieobecności za bieżący miesiąc otrzyma wynagrodzenie za (...)
str. 41
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Obowiązek informacyjny wobec osoby, z którą dochodzi do rozwiązania stosunku pracy
1) Zatrudnialiśmy pracownika w okresach od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2019 r., a następnie od 3 sierpnia 2019 r. do 31 lipca (...)
str. 44
2.
Postać ewidencji i wniosków na potrzeby dokumentowania czasu pracy
Prowadzimy ewidencje czasu pracy pracowników w formie elektronicznej. Czy wnioski o wyjścia prywatne oraz udzielenie zwolnienia okolicznościowego, w tym na dziecko do 14 lat, które (...)
str. 46
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady zliczania okresu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym
Pracownik dostarczył dowody potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców od 16. roku życia (od 30 sierpnia 1977 r. do 31 sierpnia 1982 r.). Z otrzymanych (...)
str. 48
2.
Zaświadczenie o niekaralności kierowcy ciągnika siodłowego
Czy firma transportowa musi wymagać od kierowcy ciągnika siodłowego zaświadczenia o niekaralności? Zaświadczenie o niekaralności kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę oraz kierowców niezatrudnionych, lecz osobiście wykonujących (...)
str. 49
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Obsługiwanie wózków jezdniowych na podstawie zezwolenia pracodawcy
Przez pewien czas możliwe było przeprowadzanie szkoleń na wózki widłowe przez pracodawcę. Po zdaniu wewnętrznego egzaminu, pracownicy uzyskiwali tzw. uprawnienia wewnętrzne, na podstawie których mogli (...)
str. 50
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego względem nowo zatrudnianego pracownika niebędącego uczestnikiem PPK
1) Od 4 czerwca br. zmieniły się przepisy dotyczące terminu zawierania umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w wieku do (...)
str. 52
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Uprawnienia pracownika - rodzica lub opiekuna małego dziecka
Łączenie pracy zawodowej z rolą rodzica wymusiło na ustawodawcy wprowadzenie do Kodeksu pracy wielu przywilejów dla pracownika - rodzica lub opiekuna małego dziecka. Generalnie przysługują (...)
str. 56
1.
Świadczenie pracy w okresie przypadającym na karmienie dziecka piersią
Pracodawca zatrudniający pracownicę karmiącą dziecko piersią przy pracy wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany (...)
str. 56
2.
Czas i organizacja pracy pracownika rodzica lub opiekuna małego dziecka
Rodzic lub opiekun małego dziecka jest objęty ogólnymi normami czasu pracy oraz rozwiązaniami z zakresu organizacji obowiązującymi w danym zakładzie pracy (na podstawie układu zbiorowego, (...)
str. 57
3.
Zwolnienie okolicznościowe i z tytułu opieki nad dzieckiem
W myśl § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy... (...)
str. 59
4.
Urlopy związane z rodzicielstwem
Przepisy Kodeksu pracy przewidują 5 rodzajów urlopów związanych z urodzeniem się lub przyjęciem na wychowanie dziecka (dzieci), z których - poza początkową częścią urlopu macierzyńskiego (...)
str. 59
5.
Wykorzystywanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pomoc w opiece nad dzieckiem
Ramowe zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej Funduszu) reguluje ustawa o Funduszu. W myśl art. 1 ust. 1 tego aktu prawnego, można z (...)
str. 60
6.
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów z zakresu ochrony funkcji rodzicielskich
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, narusza przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (...)
str. 61
7.
Roszczenia z tytułu wypowiedzenia umowy terminowej
W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie (art. 50 § 3 K.p.). (...)
str. 61
8.
Zasiłek opiekuńczy w razie sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem
Pracownikowi będącemu rodzicem dziecka w wieku do ukończenia 8 lat, który w określonych przypadkach został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki (...)
str. 61
9.
Zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze
O zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze może ubiegać się pracownik, jeśli ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie: przebywa w szpitalu albo w (...)
str. 64
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Kolejne zmiany w ustawie pomocowej, w tym zmiana powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2022 r. pod poz. 1383 opublikowano ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy (...)
str. 65
2.
Wyższa wpłata dokonywana przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2022 r. pod poz. 1346 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. (...)
str. 66
3.
Więcej danych w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2022 r. pod poz. 1352 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie (...)
str. 66
4.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca do 30 września 2022 r.
Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.