Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (559) z dnia 01.07.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 13 (559) z dnia 01.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
GIP potwierdza - kierowcy wykonującemu międzynarodowy przewóz drogowy za odcinki podróży krajowej nie przysługują diety
W UiPP nr 11/2022, str. 6 i nast. opublikowaliśmy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie braku prawa do diet za odcinek krajowej podróży kierowcy w przewozach (...)
str. 4
2.1.
Ustalenie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), dalej (...)
str. 5
2.2.
Rozszerzenie ulgi dla młodych, na powrót, dla rodziny 4+, dla pracującego seniora o przychody z zasiłku macierzyńskiego
W art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof przewidziano zwolnienie z podatku dochodowego przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku (...)
str. 10
3.
Zasiłek macierzyński w razie zmiany decyzji o podziale urlopów związanych z rodzicielstwem - odpowiedzi ZUS i MRiPS na pytania naszego Wydawnictwa
Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym (...)
str. 11
4.
Kryterium stażowe przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), pracodawca obligatoryjnie tworzący (...)
str. 14
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zmiany w ustawie zdrowotnej i ustawie o sus wynikające z Polskiego Ładu 2.0
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2022 r. pod poz. 1265 opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 15
1.1.
Obniżenie składki zdrowotnej w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy
Zgodnie z art. 83 ust. 1 i 2b ustawy zdrowotnej, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. (...)
str. 15
1.2.
Zmiany w podstawie wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy
1) Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy o sus oraz w art. 18 ust. 1 (...)
str. 16
1.3.
Możliwość odliczenia przez przedsiębiorcę części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mają prawo pomniejszyć dochód lub odpowiednio zaliczyć do kosztów uzyskania składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy (...)
str. 20
1.4.
Niższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących
Zgodnie z art. 81 ust. 2za ustawy zdrowotnej - od 1 stycznia 2022 r. - podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne m.in. osób współpracujących z (...)
str. 21
1.5.
Uzyskiwanie przychodów z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności a składka zdrowotna
Nowela zmienia ust. 4 i 5 w art. 82 ustawy zdrowotnej. Jak uzasadniał projektodawca tych zmian służą one: "(...) dookreśleniu zasad podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne (...)
str. 21
1.6.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
W art. 82 ust. 9b ustawy zdrowotnej nowelą doprecyzowano, że na potrzeby stosowania tego zwolnienia należy przyjąć miesięczną podstawę wymiaru. Od 1 lipca 2022 r. (...)
str. 23
1.7.
Doprecyzowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcje na podstawie powołania
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej, obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji (...)
str. 24
1.8.
Składka zdrowotna twórcy i artysty
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne twórców i artystów stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami (...)
str. 25
1.9.
Zmiana terminu opłacania składki zdrowotnej dla osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu
Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba niewymieniona (...)
str. 25
1.10.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej i inne zmiany w ustawie o sus
Nowela od 1 stycznia 2023 r. poprzez dodanie pkt 4a w art. 8 ust. 6 ustawy o sus rozszerza krąg osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi (...)
str. 26
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczenie do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego nowego składnika wypłacanego za okresy kwartalne
1) Decyzją zarządu od 1 marca 2022 r. w zakładzie pracy wprowadzono premie kwartalne, które nie są wypłacane za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy. W (...)
str. 27
2.
Wpływ zmiany etatu w trakcie choroby na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
1) Pracownik do 19 czerwca 2022 r. był zatrudniony na 1/2 etatu. Od 20 czerwca 2022 r. zawarliśmy z nim kolejną umowę, z tym że (...)
str. 29
3.
Dodatek niewypłacany za okresy absencji chorobowej przekraczającej określony limit w podstawie wymiaru zasiłków
Pracownik oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje dodatek stanowiskowy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania nie przysługuje on w przypadku wystąpienia nieobecności w pracy z powodu (...)
str. 31
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika - absolwenta szkoły średniej bez okresu wyczekiwania
Na początku czerwca 2022 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu tegorocznego absolwenta technikum. Po kilku dniach stał się on niezdolny do (...)
str. 33
2.
Ustalanie wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego za dzień częściowo przepracowany
Pracownik po przepracowaniu kilku godzin został wezwany do przedszkola z powodu złego samopoczucia jego dziecka. Po wizycie u lekarza od tego dnia otrzymał zwolnienie lekarskie (...)
str. 34
3.
Opieka nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola nie zawsze uprawnia do zasiłku
Pracownik samotnie wychowujący dziecko wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku 5 lat. Do wniosku dołączył oświadczenie o (...)
str. 36
IV.
Emerytury i renty
1.
Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów
Odpowiednio w sierpniu lub we wrześniu 2022 r. osobom uprawnionym zostanie wypłacone z urzędu kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, zwane potocznie "czternastą emeryturą". Warunki nabywania (...)
str. 37
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Możliwość ponownego zatrudnienia na okres próbny, a następnie na czas określony
Zamierzamy zatrudnić na czas określony osobę, która pracowała w naszej firmie w latach 2013-2015 w ramach umów terminowych (od 1 maja do 31 lipca 2013 (...)
str. 38
2.
Rozwiązanie umowy z emerytem służb mundurowych po długotrwałej chorobie
1) Zatrudniamy na czas nieokreślony emeryta służb mundurowych. W okresie od 23 listopada 2020 r. do 23 maja 2021 r. (182 dni) był on niezdolny (...)
str. 39
3.
Przejście części zakładu pracy w trybie art. 231 K.p.
Pracodawca podpisał umowę przedwstępną, w której zobowiązał się do sprzedaży innemu podmiotowi części gruntów oraz budynków, w których prowadzi działalność. Z umowy tej wynika, że (...)
str. 41
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozwiązania w zakresie organizacji pracy dla pracownika będącego rodzicem niepełnosprawnego dziecka
Dziecko pracownicy jest niepełnosprawne, w związku z czym wystąpiła ona o zastosowanie wobec niej ruchomego czasu pracy. Czy należy zrealizować ten wniosek, a jeżeli tak, (...)
str. 42
2.
Ruchomy czas pracy oraz praca zmianowa w regulaminie pracy
Dotąd pracownicy zakładu pracowali w elastycznym czasie pracy (bez wskazania konkretnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy). Zwyczajowo zaczynali ją pomiędzy 6 00 a 8 00 (...)
str. 44
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Potrącenia komornicze z wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, którego zatrudnienie ustaje w trakcie miesiąca
Pracownik z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym jest zatrudniony na cały etat, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (4.000 zł) oraz otrzymuje 10% stałej premii (...)
str. 45
2.
Obliczanie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Pracownik z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym skorzystał z turnusu rehabilitacyjnego. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za ten okres? Pracownik legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, (...)
str. 49
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady wypełniania świadectwa pracy w zakresie trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę
Pracownikowi wręczyliśmy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Tego samego dnia oświadczył on, że ich nie przyjmuje. W konsekwencji dojdzie do rozwiązania umowy. Jak w (...)
str. 50
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wpływ przerwanego urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego
Jak należy ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który od początku roku korzystał z urlopu bezpłatnego z dwudniową przerwą, podczas której przebywał na urlopie wypoczynkowym? Nadmieniamy, (...)
str. 51
2.
Zasady udzielania urlopu bezpłatnego na pełnienie terytorialnej służby wojskowej
1) Pracownik, żołnierz obrony terytorialnej dostarczył pracodawcy wykaz dni pełnienia służby wojskowej rotacyjnie, a następnie złożył wniosek o udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu pełnienia (...)
str. 52
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.1.
Reaktywacja obowiązków związanych z ZFŚS po odwołaniu stanu epidemii
Spółka zatrudniająca ponad 100 pracowników w 2020 r. ze względu na spadek obrotów gospodarczych zawiesiła dokonywanie odpisów podstawowych na ZFŚS. Czy do 31 maja 2022 (...)
str. 54
1.2.
Zasady i skutki zmiany regulaminu ZFŚS z mocą wsteczną
Regulamin ZFŚS uzależnia wysokość dofinansowania do wypoczynku od kryterium dochodowego. Czy obniżenie progów dochodowych w maju 2022 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 (...)
str. 56
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wykaz prac przy zatrudnianiu młodocianych
W zakładzie pracy obowiązuje wykaz prac dozwolonych młodocianym zatwierdzony przez inspektora do spraw bhp. Czy został wprowadzony prawidłowo? Czy wystarczy, aby zatrudniać młodocianych w innym (...)
str. 58
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Sprawdź jakie zmiany od 21 listopada 2022 r. zajdą w przepisach ustawy o PPK
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dalej zwana (...)
str. 60
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Nabycie prawa i wymiar dodatkowego urlopu, w tym przy zatrudnieniu na część etatu
W myśl art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 62
2.
Utrata i powtórne nabycie prawa do dodatkowego urlopu w razie "przerwy" w niepełnosprawności
Pracownik, który powrócił do pełnej sprawności albo jego niepełnosprawność oceniono na lekką, traci prawo do kolejnego urlopu dodatkowego, przy czym nie dotyczy to urlopu już (...)
str. 64
3.
Wpływ udziału w turnusie rehabilitacyjnym na wymiar dodatkowego urlopu
Pracownikowi legitymującemu się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Z tego (...)
str. 65
4.
Udzielanie dodatkowego urlopu
W myśl art. 154 2 § 1-2 K.p., urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu (...)
str. 66
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu sc zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2022 r. pod poz. 1256 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
2.
Świadczenia pieniężne dla pracodawcy zatrudniającego pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo OT
Zgodnie z art. 309 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 ze zm.) pracodawcy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.