Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (564) z dnia 10.09.2022
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Dodatek nr 17
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18
z dnia 10.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WYPADKI PRZY PRACY
1.
Definicja wypadku przy pracy
Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy (...)
str. 3
1.1.
Nagłość zdarzenia
Przepisy nie definiują pojęcia nagłości, natomiast doktryna wskazuje, że odnosi się ono do konkretnego zdarzenia, a nie do jego przyczyny. W praktyce przyjmuje się, że (...)
str. 4
1.2.
Przyczyna zewnętrzna
Przepisy nie definiują również "zewnętrznej przyczyny wypadku". Powszechnie przyjmuje się, że może nią być każdy czynnik zewnętrzny pochodzący spoza organizmu poszkodowanego pracownika, zdolny - w (...)
str. 4
1.3.
Uraz
Pojęcie urazu zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 13 ustawy wypadkowej jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Powyższe pojęcie należy (...)
str. 5
1.4.
Związek z pracą
Aby konkretne zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy, związek zdarzenia z pracą nie może zostać zerwany. W wyroku z 17 września 2008 r. (...)
str. 5
2.
Rodzaje wypadków przy pracy
Ze względu na tryb postępowania, a w szczególności dodatkowe obowiązki spoczywające na pracodawcy, którego pracownik uległ wypadkowi przy pracy (o czym będzie mowa dalej), ustawodawca (...)
str. 6
3.
Definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
Przepisy otaczają szczególną ochroną pracownika nie tylko w czasie bezpośredniego świadczenia pracy, ale rozciągają tę ochronę również na inne okoliczności. Nie muszą one być bezpośrednio (...)
str. 6
4.
Postępowanie powypadkowe
W sytuacji, w której poszkodowanym jest osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 234 § 1 K.p., pracodawca ma obowiązek podjąć (...)
str. 8
5.
Zespół powypadkowy
Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmuje się powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, którego skład jest uzależniony m.in. od liczby pracowników mającej istotne znaczenie przy realizacji (...)
str. 10
6.
Metody badania wypadków przy pracy
Badanie wypadków przy pracy to proces wieloetapowy, obejmujący przede wszystkim ustalenie faktów i zbieranie dowodów, ich analizę, a także identyfikację przyczyn i planowanie działań profilaktycznych. (...)
str. 13
7.
Sporządzenie protokołu powypadkowego
Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zespół powypadkowy powinien ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz sporządzić protokół powypadkowy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia (...)
str. 14
8.
Uprawnienia poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego pracownika w razie nieuznania przez pracodawcę zdarzenia za wypadek przy pracy
Poszkodowany, a w razie wypadku śmiertelnego członkowie jego rodziny, mają prawo odwołać się od treści protokołu powypadkowego do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak (...)
str. 21
9.
Postępowanie w przypadku wypadku osoby niebędącej pracownikiem
W sytuacji, w której poszkodowanym w wypadku przy pracy jest osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym, ale niebędąca pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art. 3 ust. (...)
str. 21
10.
Rejestr wypadków przy pracy
Stosownie do postanowień art. 234 § 3 K.p., pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Rejestr ten, zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów (...)
str. 26
11.
Statystyczna karta wypadku przy pracy
Kolejnym obowiązkiem pracodawcy przeprowadzającego postępowanie powypadkowe, stosownie do postanowień § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie (...)
str. 26
II.
CHOROBY ZAWODOWE
1.
Definicja choroby zawodowej
W myśl art. 235 1 K.p., za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić (...)
str. 27
2.
Wykaz chorób zawodowych
Wykaz chorób zawodowych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko choroby w nim określone mogą być uznane za choroby zawodowe. Choroby zawodowe Okres, w którym (...)
str. 27
3.
Postępowanie w sprawie chorób zawodowych
Postępowanie dotyczące uznania danego schorzenia za chorobę zawodową obejmuje dwa etapy: zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, rozpoznanie i stwierdzenie choroby zawodowej z uwzględnieniem oceny narażenia zawodowego (...)
str. 31
4.
Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
W myśl art. 235 § 4 K.p., pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, przy czym przepisy (...)
str. 38
III.
DODATKOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z WYPADKAMI PRZY PRACY I CHOROBAMI ZAWODOWYMI
1.
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
W przypadku stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, zgodnie z art. 230 K.p., pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie (...)
str. 39
2.
Niepełnosprawność pracownika a obowiązek zmiany warunków wykonywania pracy
Stosownie do postanowień art. 231 K.p., pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, jest obowiązany przenieść do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej (...)
str. 40
IV.
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
1.
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
Katalog świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia wypadkowego, które przysługują osobie poszkodowanej z tytułu wypadku przy pracy lub u której stwierdzono chorobę zawodową, został określony w art. (...)
str. 41
1.1.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
Zasiłek za czas choroby określonej przepisami ustawy wypadkowej jest świadczeniem pieniężnym przewidzianym dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą (...)
str. 42
1.2.
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
Z uwagi na to, że zasiłek chorobowy przysługuje jedynie przez okres nie dłuższy niż 182 dni (w określonych przypadkach odpowiednio 270 dni lub 91 dni), (...)
str. 49
1.3.
Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
Zasiłek wyrównawczy jest przewidziany dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje on ubezpieczonemu pracownikowi ze zmniejszoną (...)
str. 50
1.4.
Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego i dla członków jego rodziny
Ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Przesłanką nabycia prawa do tego świadczenia (...)
str. 51
1.5.
Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego
Ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ustawa wypadkowa (...)
str. 55
1.6.
Renta szkoleniowa z ubezpieczenia wypadkowego
Renta szkoleniowa to świadczenie dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem (...)
str. 56
1.7.
Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego
Oprócz jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przepisy przewidują również rentę (...)
str. 56
1.8.
Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
W przypadku, gdy do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego jest uprawniona sierota zupełna, przysługuje jej z tego ubezpieczenia dodatek dla sieroty zupełnej na zasadach i (...)
str. 56
1.9.
Dodatek pielęgnacyjny
Osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje dodatkowo tzw. dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o emeryturach i rentach z (...)
str. 57
1.10.
Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
Ustawodawca przewidział pokrywanie kosztów skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych związanych ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, na które ubezpieczony został (...)
str. 57
2.1.
Odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku
Stosownie do postanowień art. 237 1 § 2 K.p., pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za (...)
str. 57
2.2.
Świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy
Z uwagi na to, że świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie zawsze rekompensują szkody poniesione przez pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy lub u którego stwierdzono (...)
str. 57
V.
WYPADKI W DRODZE DO PRACY I Z PRACY
1.
Definicja wypadku w drodze do pracy i z pracy
Stosownie do postanowień art. 57b ust. 1 ustawy emerytalnej, za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, (...)
str. 60
2.
Początek i koniec drogi
Przepisy nie określają początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się jednak, że droga ta zaczyna się z (...)
str. 61
3.
Przerwanie drogi
W doktrynie i judykaturze zgodnie uznaje się, że przerwanie drogi z przyczyn życiowo uzasadnionych nie pozbawia zdarzenia cech wypadku w drodze do pracy lub z (...)
str. 62
4.
Postępowanie powypadkowe
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonuje się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (...)
str. 62
5.
Świadczenia z tytułu wypadków w drodze do pracy lub z pracy
W odróżnieniu od wypadków przy pracy oraz wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, z tytułu których przysługują liczne świadczenia odszkodowawcze wymienione w przepisach art. 6 (...)
str. 65
VI.
WYPADKI W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH
1.
Definicja wypadku i choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach
Przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. (...)
str. 66
2.
Świadczenia odszkodowawcze
Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach przysługuje: renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie, (...)
str. 67
3.
Postępowanie powypadkowe oraz postępowanie w celu stwierdzenia choroby zawodowej
O ile w sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych w stosunku do osób, które zachorowały na chorobę zawodową w szczególnych okolicznościach stosuje się te same (...)
str. 67
VII.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM POWYPADKOWYM
1.
Odpowiedzialność wykroczeniowa
Przepisy prawa pracy w art. 283 § 1 K.p. przewidują ogólną odpowiedzialność pracodawcy lub osób kierujących pracownikami za niedopełnienie obowiązków związanych z bhp. Odpowiedzialność ta (...)
str. 67
2.
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność pracodawcy wynikająca z niedopełnienia obowiązków związanych z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi nie ogranicza się jedynie do potraktowania go jako wykroczenie. Należy bowiem (...)
str. 68
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.