Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (547) z dnia 01.01.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wyłączenie stosowania sztywnych norm czasu pracy wobec pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), (...)
str. 4
2.
Prawa i obowiązki pracodawcy na początku 2022 r.
Uprawnienia rodzicielskie Przepisy prawa pracy przewidują wiele przywilejów pozostawionych do decyzji pracownika, a uzależnionych od jego sytuacji rodzinnej. Jest to przede wszystkim prawo do: odmowy (...)
str. 5
3.
Przyspieszone prawo do rozwiązania umowy z powodu długiej choroby - konsekwencje zmiany sposobu ustalania okresu zasiłkowego
W myśl art. 53 § 1 pkt 1 lit. b K.p., pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z pracownikiem zatrudnionym u niego co najmniej (...)
str. 9
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika uzyskanego po 31 grudnia 2021 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FEP Od 1 stycznia 2022 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, na (...)
str. 11
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika wynagradzanego na poziomie minimalnym
Jak rozliczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od minimalnego wynagrodzenia za grudzień 2021 r. wypłaconego w styczniu 2022 r.? Aktualne wskaźniki i stawki (...)
str. 16
3.
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy ustalanej na nowych zasadach
W UiPP nr 24/2021 , str. 15 opisywaliśmy zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Składkę zdrowotną (...)
str. 18
4.
Nieopłacenie składek ZUS w terminie nie powoduje już wyłączenia przedsiębiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie i z tego tytułu opłacam składki na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, oraz ubezpieczenie zdrowotne. Czy od 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 20
5.
Składka zdrowotna członka zarządu spółki z o.o., z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Członkowie zarządu spółki z o.o. pełnią tę funkcję na podstawie powołania. Z tego tytułu obok wynagrodzenia (4.000 zł) otrzymują dodatkowe benefity (np. pakiet medyczny). Czy (...)
str. 22
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Co nowego od 1 stycznia 2022 r. w zasiłkach z ubezpieczeń społecznych?
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621), dalej zwana nowelą, (...)
str. 24
1.1.
Zmiana sposobu ustalania okresu zasiłkowego
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy (...)
str. 24
1.2.
Krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek chorobowy za okres przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy: w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i niezdolność (...)
str. 26
1.3.
Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu
Do 31 grudnia 2021 r. miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił 70% podstawy wymiaru. Przy czym w przypadku pracowników w wieku 50+, (...)
str. 28
1.4.
Ustalenie nowej podstawy wymiaru po krótszej przerwie w pobieraniu świadczeń chorobowych
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych (odpowiednio pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia przy (...)
str. 29
1.5.
Zasiłek macierzyński/w wysokości zasiłku macierzyńskiego także w przypadku śmierci pracodawcy
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego. Generalnie więc poród po ustaniu tego ubezpieczenia skutkuje brakiem (...)
str. 30
1.6.
Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków
W celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty ZUS może przetwarzać dane i informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru (...)
str. 31
1.7.
Doprecyzowany termin wypłaty zasiłków
Płatnicy składek będący płatnikami zasiłków dokonują wypłaty świadczeń w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, natomiast ZUS wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. (...)
str. 31
1.8.
Inne zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej
Pozostałe zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.: osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu ma prawo do świadczeń chorobowych, (...)
str. 31
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.1.
Płatnik zasiłków w 2022 r.
Do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w 2022 r. upoważniony jest płatnik składek (pracodawca, zleceniodawca), który na dzień 30 listopada 2021 r. zgłosił do ubezpieczenia (...)
str. 32
1.2.
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego w 2022 r.
Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 K.p., pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku (...)
str. 33
1.3.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 r.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczeń społecznych (dalej świadczeń chorobowych) pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa (...)
str. 34
2.
Zasiłek opiekuńczy w razie zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej
Pracownica 3 grudnia 2021 r. poinformowała pracodawcę, że decyzją dyrekcji szkoły klasa, do której uczęszcza jej dziecko (w wieku 7 lat) przechodzi na okres od (...)
str. 36
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zapis o skróconym okresie wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Pracownik był zatrudniony ramach umów na czas określony od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., a następnie od 4 lutego 2020 r. (...)
str. 38
2.
Niedopuszczalność pracy cudzoziemca w innej liczbie godzin niż zapisana w dokumencie legalizującym pracę
Czy zatrudnienie cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia w innej liczbie godzin, niż zapisana w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy lub w zezwoleniu na pracę, jest (...)
str. 40
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przez pracownika niepełnosprawnego
Czy pracownik legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może wykorzystać zwolnienie na turnus rehabilitacyjny w rozbiciu, czy też powinien je wykorzystać w ciągłości? Pracownikowi (...)
str. 41
2.
Organizacja pracy podczas świąt pracowników należących do Kościoła Prawosławnego
Zatrudniamy obywateli Ukrainy, którzy należą do Kościoła Prawosławnego. Czy mogą oni pracować w święta Kościoła Katolickiego, a w zamian korzystać z wolnego w dni świąteczne (...)
str. 43
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS udostępnionego naszemu Wydawnictwu
1) Jak należy ustalić stawkę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jeżeli w okresie przyjmowanym pracownik, który jest wynagradzany stawką godzinową, odbierał cały dzień wolny za "krótką" (...)
str. 44
2.
Premia w stałej stawce procentowej bez wpływu na dodatek za nadgodziny
Pracownicy spółki są wynagradzani stawką godzinową oraz premią regulaminową w stałej stawce procentowej wynagrodzenia zasadniczego. Czy ustalając dodatek za godziny nadliczbowe należy uwzględnić tę premię? (...)
str. 48
3.
Udzielanie zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Pracownikom często są udzielane zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia. W praktyce pracownicy, którzy potrzebują zaliczki, telefonicznie informują o tym osobę zajmującą się sprawami płatniczymi w (...)
str. 49
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Założenie nowej dokumentacji w razie kontynuacji zatrudnienia, gdy obowiązują różne okresy przechowywania
Zatrudniamy pracownika odpowiednio na okres próbny od 11 czerwca do 10 września 2018 r., na czas określony od 11 września 2018 r. do 10 sierpnia (...)
str. 50
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Staż urlopowy w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy i pobierania nauki
Pracownik podjął zatrudnienie 15 listopada 2016 r. W jego trakcie uczęszczał do 2-letniej szkoły policealnej, którą ukończył 26 czerwca 2020 r. Jak najkorzystniej ustalić jego (...)
str. 52
2.
Udzielanie urlopu młodocianemu w nieferyjnych okresach wolnych od nauki
1) Poza feriami zimowymi i letnimi pracownicy młodociani mają prawo do przerw świątecznych oraz dni wolnych od nauki ze względu na organizację roku szkolnego, np. (...)
str. 53
3.
Postępowanie pracodawcy z zaległymi urlopami pracowników
Pracownicy z różnych obiektywnych powodów nie wykorzystywali urlopów i na początku grudnia 2021 r. okazało się, że wielu z nich ma w tym zakresie znaczne (...)
str. 55
IX.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Podmiot zobowiązany do organizowania próbnej ewakuacji
Od grudnia 2021 r. zatrudniamy powyżej 50 osób. Z informacji uzyskanych od specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy dowiedzieliśmy się, że co dwa lata (...)
str. 56
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Ustalenie obowiązku dokonywania przez pracodawcę wpłat na PFRON
Od połowy grudnia 2021 r. w naszym zakładzie pracy zatrudnienie wzrosło powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Ponieważ nie zatrudniamy ani jednej osoby (...)
str. 59
2.
Wraz z pierwszą fakturą wystawioną w 2022 r. - informacja o prawie do ulgi we wpłatach na PFRON
1) W 2021 r. wysłaliśmy naszym kontrahentom informację o ulgach we wpłatach na PFRON. Od części z nich otrzymaliśmy oświadczenia, że nie będą z nich (...)
str. 61
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wyższa kwota wynagrodzenia umożliwiająca uczestnikowi PPK obniżenie wysokości wpłaty podstawowej
Uczestnik PPK finansuje wpłatę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia ( art. 27 ust. 1 ustawy o PPK). Przepisy ustawy o PPK przewidują niższą wysokość tej (...)
str. 62
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Warunki umożliwiające nabycie prawa do urlopu wychowawczego
Nauczyciele oświatowych placówek publicznych i niepublicznych (dalej prywatnych) nabywają prawo do urlopu wychowawczego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z różnicami omówionymi w pkt 3.2. (...)
str. 63
2.
Wymiar urlopu wychowawczego
Nauczyciel jest uprawniony do urlopu wychowawczego w wymiarze określonym w art. 186 § 2 i 3 K.p. Wynosi on do 36 miesięcy w zakresie wymiaru (...)
str. 64
3.
Procedura udzielania urlopu wychowawczego
3.1. Zasady wspólne dla nauczycieli placówek publicznych i prywatnych Urlop wychowawczy nie ma charakteru obligatoryjnego, co oznacza, że nauczyciel nie musi z niego korzystać. Jeśli (...)
str. 65
3.1.
Zasady wspólne dla nauczycieli placówek publicznych i prywatnych
Urlop wychowawczy nie ma charakteru obligatoryjnego, co oznacza, że nauczyciel nie musi z niego korzystać. Jeśli chce go otrzymać, ma obowiązek wystąpić z wnioskiem do: (...)
str. 65
3.2.
Reguły odrębne dla nauczycieli placówek publicznych i prywatnych
Ustawa KN określa inne niż Kodeks pracy terminy związane z urlopem - patrz tabela poniżej. W tym zakresie nie stosuje się regulacji kodeksowych. Należy przy (...)
str. 66
4.
Uprawnienia nauczyciela związane z urlopem
4.1. Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy Za okres urlopu wychowawczego nauczyciel nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, bez względu na typ placówki, która go (...)
str. 67
4.1.
Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy
Za okres urlopu wychowawczego nauczyciel nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, bez względu na typ placówki, która go zatrudnia. Jeśli jest to placówka prywatna i (...)
str. 67
4.2.
Łączenie urlopu wychowawczego z pracą zarobkową
Nauczyciel z placówki publicznej i prywatnej może łączyć urlop z pracą zarobkową w obecnym albo innym miejscu zatrudnienia. Pozwala na to art. 186 2 § (...)
str. 67
4.3.
Obniżenie wielkości etatu przez uprawnionego do urlopu wychowawczego
Nauczyciele zatrudnieni w placówce publicznej uprawnieni do urlopu wychowawczego mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio wymiaru zatrudnienia do wymiaru (...)
str. 68
4.4.
Ochrona zatrudnienia korzystającego z urlopu wychowawczego
Placówka publiczna i prywatna nie może wypowiedzieć lub rozwiązać stosunku pracy nauczyciela od dnia złożenia wniosku o urlop do jego zakończenia (art. 186 8 § (...)
str. 68
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2022 r. nie podlega waloryzacji
Wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2021 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2021 (...)
str. 69
2.
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 grudnia 2021 r. pod poz. 2285 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. (...)
str. 69
3.
Tylko negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 zwalnia z obowiązkowej kwarantanny zaszczepionego domownika osoby zakażonej
Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono (...)
str. 69
4.
Skutki nieterminowej implementacji dyrektywy o sygnalistach
Przepisem art. 26 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. (...)
str. 70
5.
Będą zmiany w ustawie o transporcie drogowym i ustawie o czasie pracy kierowców
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku do Senatu została przekazana ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.