Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (599) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (554) z dnia 10.04.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę po jej powrocie do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem
1) Pracownica w związku z urodzeniem martwego dziecka przebywała przez 8 tygodni na urlopie macierzyńskim. Czy po zakończeniu tego urlopu i jej powrocie do pracy (...)
str. 4
2.
Korekta rozliczeń z ZUS w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ponad roczny limit
W połowie marca br. otrzymaliśmy z ZUS pismo, że w grudniu 2021 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jednego z pracowników przekroczyła roczny limit. (...)
str. 8
3.1.
Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej bez składki zdrowotnej
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie - art. 66 ust. 1 pkt (...)
str. 10
3.2.
Składka zdrowotna członka zarządu spółki z o.o. otrzymującego wyłącznie świadczenia niepieniężne
Członek zarządu spółki z o.o. z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie świadczenie niepieniężne, np. abonament medyczny. Czy w takim przypadku podstawę wymiaru (...)
str. 11
3.3.
Obowiązkowa składka zdrowotna prokurenta
W UiPP nr 7/2022, str. 15 pisaliśmy o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego prokurenta na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej. W związku z (...)
str. 12
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Czy świadczenie urlopowe niewynikające z ustawy o ZFŚS podlega oskładkowaniu?
Pracodawca spoza sektora budżetowego na dzień 1 stycznia 2022 r. zatrudniał więcej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i zrezygnował z (...)
str. 12
2.
Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek (...)
str. 13
3.
Świadczenia na rzecz pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych
Z okazji Świąt Wielkanocnych przyznaliśmy pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne w postaci kart przedpłaconych, które zostały częściowo sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy oraz z zakładowego funduszu (...)
str. 15
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Zaliczka wypłacona na poczet premii rocznej w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego
Pracownicy oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymują regulaminową premię roczną wypłacaną w styczniu następnego roku (zmniejszaną procentowo za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy). Premia (...)
str. 17
2.
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który stał się niezdolny do pracy wkrótce po zawarciu umowy
Na okres od 10 marca do 31 maja 2022 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, (...)
str. 19
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy gdy podczas kwarantanny pracownik podpisywał dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik w ramach obowiązków służbowych sporządza różnego rodzaju deklaracje np. do ZUS i US, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy w czasie przebywania na kwarantannie (...)
str. 20
2.
Zaległości składkowe objęte układem ratalnym bez wpływu na wypłatę zasiłku dla przedsiębiorcy
Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pod koniec marca 2022 r. zachorował. Czy ZUS wypłaci mu zasiłek chorobowy, jeśli na jego (...)
str. 22
3.
Kwota jednorazowego odszkodowania dla pracownika poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy
Pracownik na początku stycznia 2022 r. uległ wypadkowi przy pracy i do połowy kwietnia 2022 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W tym miesiącu zamierza złożyć (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Dopuszczalne tryby rozwiązania umowy o pracę po okresie ochronnym określonym w art. 53 K.p.
Pracownik został zatrudniony od 4 stycznia 2010 r. na czas nieokreślony. W 2020 r. wykorzystał pełny okres zasiłkowy, po którym przyznano mu świadczenie rehabilitacyjne na (...)
str. 25
2.
Równoczesne zakończenie urlopów związanych z rodzicielstwem i umowy o pracę
1) Pracownica nieobecna w pracy od września 2020 r. (z powodu niezdolności do pracy, a następnie urlopów związanych z rodzicielstwem), wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie (...)
str. 26
3.
Limity 3/33 w razie zatrudnienia w ramach robót publicznych, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W umowie zawartej z urzędem pracy zobowiązaliśmy się do zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych na 6 miesięcy, a następnie jeszcze na 1 miesiąc (...)
str. 29
4.
Zatrudnienie obywatela Ukrainy w samorządowej jednostce budżetowej
W samorządowej jednostce budżetowej do sprzątania pomieszczeń biurowych chcielibyśmy zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę. Na jakich warunkach możemy tego (...)
str. 30
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czy norma łączona czasu pracy ma wpływ na rodzaj godzin nadliczbowych?
Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym z powodu potrzeb pracodawcy niemal przez cały miesiąc zostawał po godzinach, co dało średnio 10 godzin (...)
str. 32
2.
Ustalanie rodzaju nadgodzin w systemie równoważnym - checklista
Zatrudniamy pracowników w systemie równoważnym, w którym dopuszczalna liczba godzin pracy na dobę wynosi 12 godzin. Zdarza się, że pracownikom polecamy wykonanie pracy dłużej, niż (...)
str. 34
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kwalifikowanie wynagrodzenia za dyżury domowe do podstawy urlopowej
Zlecamy pracownikom sobotnie dyżury domowe, za które przewidzieliśmy specjalny dodatek. Czy należy go przyjmować do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Tak, wprowadzenie dodatków za (...)
str. 35
2.
Wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Pracownik wynagradzany stawką godzinową rozwiązał umowę o pracę, nabywając prawo do ekwiwalentu za urlop. Oprócz wynagrodzenia za pracę rozkładową w okresie poprzedzającym otrzymał premię oraz (...)
str. 37
3.
Prawo nauczyciela do dodatku wiejskiego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
1) Czy w trakcie urlopu wychowawczego należy wypłacać nauczycielowi dodatek wiejski? Tak, nauczycielowi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy wypłacać dodatek zwany wiejskim. Nauczyciel (...)
str. 38
4.
Nabycie prawa do dwóch odpraw rentowych
W spółkach z o.o. oraz komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. zatrudniony jest pracownik, w każdej z nich na część etatu. W maju (...)
str. 39
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumentacja pracownicza kuriera używającego samochodu do 3,5 tony
Od maja 2022 r. zatrudnimy kuriera, który będzie prowadził samochód o pojemności do 3,5 tony. Czy jego dokumentacja pracownicza ma być prowadzona jak dla osoby (...)
str. 41
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy
Pracownikowi od 1 stycznia 2022 r. obniżono wymiar czasu pracy z pełnego do 6/8 etatu. Pracownik dysponuje niewykorzystanym urlopem za ubiegły rok. Czy zaległości urlopowe (...)
str. 44
2.
Warunkowe uzgodnienie terminu urlopu wypoczynkowego lub jego przesunięcie
Pracodawca i pracownik porozumieli się co do terminu urlopu wypoczynkowego przypadającego w 2022 r., przy czym zatrudnionemu zależało, aby było to na początku lipca, gdyż (...)
str. 45
3.
Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego po przerwie
Pracownica w listopadzie 2021 r. urodziła dziecko. Obecnie poinformowała pracodawcę o kolejnej ciąży, która jest zagrożona. W związku z tym chciałaby po urlopie macierzyńskim skorzystać (...)
str. 47
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.1.
Zakres ustawy o obronie Ojczyzny
Z dniem 23 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), mająca zagwarantować (...)
str. 49
1.2.
Obowiązkowe stawiennictwo na wezwanie organu
Tak jak do tej pory, osoby podlegające obowiązkowi obrony (dotychczas powszechnemu obowiązkowi obrony) będą obowiązane do osobistego stawienia się na wezwanie właściwych organów w sprawach (...)
str. 50
1.3.
Prawa pracowników odbywających szkolenia podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
W ramach tzw. przeniesienia akcentu z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej na rzecz dobrowolnych form odbywania lub pełnienia niezawodowej służby wojskowej (por. str. 6 uzasadnienia do (...)
str. 50
1.4.
Urlop i odprawa dla pełniącego służbę terytorialną
Bez zmian pracodawca udzieli pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, urlopu (...)
str. 51
1.5.
Nieodpłatne zwolnienia od pracy
Podobnie jak dotychczas, pracownik będzie mógł w określonych przypadkach związanych z obowiązkiem obrony, wystąpić o zwolnienie od pracy. Ważne: Na wniosek pracownika powołanego do czynnej (...)
str. 51
1.6.
Ochrona stosunku pracy
Stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej (dotychczas w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej (...)
str. 51
1.7.
Zatrudnienie po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej
Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, będzie obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod (...)
str. 51
1.8.
Wygaśnięcie umowy oraz wynagrodzenie w razie powołania do zawodowej służby wojskowej
Podobnie jak pod rządami uchylanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołanie do zawodowej służby wojskowej będzie mogło nastąpić, jeżeli będą za tym przemawiać potrzeby (...)
str. 52
1.9.
Zaliczanie okresu służby do stażu pracy
Okres służby wojskowej jest i nadal będzie podlegał wliczeniu do okresu zatrudnienia z zachowaniem ciągłości pracy, co zostanie dostosowane do zmienionej nomenklatury. Projektodawca ustawy w (...)
str. 52
1.10.
Rekompensata kosztów nieobecności pracowników
Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego żołnierzem OT pełniącym służbę wojskową rotacyjnie będzie przysługiwała rekompensata za dni, w których pełnili oni służbę wojskową. (...)
str. 53
1.11.
Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą o obronie Ojczyzny
Zmiany regulacji kodeksowych obejmą przede wszystkim prawo urlopowe i dotyczą sfery przesunięcia lub przerwania urlopu wypoczynkowego, a także obniżenia jego wymiaru za okresy absencji w (...)
str. 53
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Kontrola stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej
Z zawiadomienia PIP jakie otrzymaliśmy wynika, że organ planuje kontrolę dotyczącą stosowanych w zakładzie środków ochrony indywidualnej. Jakie dokumenty może w jej trakcie skontrolować inspektor? (...)
str. 54
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Krąg osób zatrudnionych uprawnionych do przystąpienia do PPK
1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą w styczniu 2022 r. zatrudniła na podstawie umowy o pracę córkę w wieku 23 lat, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo (...)
str. 56
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Dokumenty rozliczeniowe za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym po podjęciu umowy zlecenia
1) Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na 3-letnie dziecko i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W okresie od 1 marca (...)
str. 58
2.
Świadczenie chorobowe gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie kolejnej umowy o pracę
Z pracownikiem przechodzącym na emeryturę rozwiązaliśmy stosunek pracy z dniem 28 stycznia 2022 r. Po przerwie przypadającej na weekend, tj. od 31 stycznia 2022 r. (...)
str. 59
3.
Objęcie kwarantanną pracownicy pobierającej zasiłek opiekuńczy
Pracownica od 14 do 20 marca 2022 r. sprawowała osobistą opiekę nad chorym 6-letnim dzieckiem. Dodatkowo na PUE ZUS wpłynęła informacja o jej kwarantannie od (...)
str. 59
4.
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
1) Czy pracodawca zatrudniający 19 osób może wypowiedzieć umowę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, którego stanowisko jest likwidowane? Nie. W myśl art. 39 K.p., pracodawca nie (...)
str. 60
5.
Ustalenie okresu zakończenia stosunku pracy po wypowiedzeniu umowy
1) Umowa z pracownikiem została zawarta najpierw na okres próbny od 1 października do 31 grudnia 2021 r., a następnie od 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 61
6.
Urlop wypoczynkowy po okresie pracy wykonywanej w Niemczech
Zatrudniliśmy pracownika, który po ukończeniu studiów przez rok pracował w Niemczech. Jak ustalić urlop wypoczynkowy, tzn. według zasady obowiązującej dla pierwszego, czy kolejnego urlopu wypoczynkowego? (...)
str. 62
1.
Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu
Pracodawcy nie wolno dyskryminować pracowników, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, (...)
str. 63
2.
Dyskryminacja a nierówne traktowanie w zatrudnieniu
W orzecznictwie ukształtował się pogląd, że dyskryminacja jest kwalifikowaną postacią nierównego traktowania. Występuje w razie różnicowania sytuacji pracowników według jednego z zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych. O (...)
str. 64
3.
Kryteria dyskryminacyjne
Kryteria dyskryminacyjne zawarte w art. 11 3 i 18 3a § 1 K.p. są jedynie przykładowe. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z (...)
str. 64
4.
Dowody potwierdzające naruszenie zakazu dyskryminacji
Pracownik, który zarzuca pracodawcy naruszenie przepisów o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu, powinien wskazać okoliczności, które uprawdopodobnią jego gorsze traktowanie w stosunku do innych pracowników, a (...)
str. 65
5.
Konsekwencje naruszenia zasady niedyskryminacji
Pracodawca, który naruszył zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, może spodziewać się, że sąd zobliguje go do wypłacenia dyskryminowanemu pracownikowi odszkodowania. Stanowi je kwota nie niższa niż (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Rozszerzenie stosowania ustawy o pomocy uchodźcom przybyłym na terytorium RP niebezpośrednio z Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 marca 2022 r. pod poz. 682 i 683 zostały opublikowane dwie nowelizacje ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (...)
str. 67
2.
Kolejne zniesienie części ograniczeń związanych ze stanem epidemii
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2022 r. pod poz. 679 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.