Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (602) Z DNIA 10.04.2024
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (553) z dnia 01.04.2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 7 (553) z dnia 01.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS po uznaniu nieobecności w pracy z powodu "zwykłej" choroby jako powstałej w wyniku wypadku przy pracy
Pracownik w lutym br. przepracował dwa dni, a przez następne był nieobecny w pracy z powodu choroby. Za ten miesiąc wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za pracę (...)
str. 4
2.
Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za zleceniobiorcę
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba (w wieku 41 lat), która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. (...)
str. 7
3.
Nowy rok składkowy 2022/2023, na który ustalana jest stopa procentowa składki wypadkowej
Rok składkowy obejmuje okres obowiązywania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego (...)
str. 9
4.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą indywidualnie i w ramach spółki jawnej z uwzględnieniem stanowiska ZUS
Zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy zdrowotnej, jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2 tej (...)
str. 13
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta w czasie urlopu dziekańskiego
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą w wieku 23 lat będącą studentem. W związku z tym nie zgłosiliśmy jej do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie (...)
str. 14
2.
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym prokurenta
Czy prokurenta spółki kapitałowej, pobierającego z tego tytułu wynagrodzenie, należało od 1 stycznia 2022 r. zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego? Jeśli tak, to czy powinniśmy pobierać (...)
str. 15
3.
Elektronizacja wniosku o wydanie zaświadczenia A1 i wystawionego zaświadczenia
Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po przerwie w niezdolności do pracy
Pracownikowi od 1 stycznia 2022 r. podwyższono wynagrodzenie za pracę. W listopadzie 2021 r. przez kilka dni przebywał na kwarantannie, otrzymując wynagrodzenie chorobowe, a kolejna (...)
str. 18
2.
Wynagrodzenie przyjęte do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego za miesiąc, w którym wystąpił urlop i choroba
1) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię miesięczną, przy przyznawaniu której uwzględnia się m.in. jakość, wydajność oraz nieobecności w pracy. (...)
str. 20
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących ustalania okresu zasiłkowego po zmianach
1) Decyzją ZUS pracownikowi po wykorzystaniu 182-dniowego okresu zasiłkowego przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące, tj. do 12 lutego 2022 r. W dniu 14 lutego (...)
str. 22
2.
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego w II kwartale 2022 r.
Generalnie podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi to samo wynagrodzenie, które zostało przyjęte do obliczenia zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przed tym świadczeniem. Podstawa ta podlega jednak (...)
str. 25
3.
Wypełnianie zaświadczenia Z-3b w przypadku pokrywających się okresów niezdolności do pracy
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od połowy marca 2022 r. jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z (...)
str. 27
V.
Emerytury i renty
1.
Wypłata dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2022 r.
Warunki nabywania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz zasady jego wypłaty określa ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie usprawiedliwił w wymaganym okresie nieobecności w pracy
Pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika, który po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nie stawił się w pracy i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. W trzecim dniu (...)
str. 29
2.
Likwidacja stanowiska kierownika w razie powierzenia nadzorowanych przez niego czynności podmiotowi zewnętrznemu
Pracodawca zatrudnia pracowników do sprzątania pomieszczeń zakładu oraz kierownika nadzorującego ich pracę, który równocześnie jest zatrudniony na stanowisku inspektora bhp. Od 1 maja 2022 r. (...)
str. 31
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Opłacenie wezwania do pracy w dniu wolnym, jeśli ostatecznie nie doszło do wykonywania pracy
Pracodawca z powodu pilnego zamówienia zlecił pracę w wolną sobotę. Jednak tego dnia wystąpiła przerwa w dostawie prądu, przez co pracownicy po godzinnym oczekiwaniu zostali (...)
str. 32
2.
Zasady sporządzania harmonogramu pracy dla zatrudnionych w systemie równoważnym
Jakimi zasadami należy kierować się układając harmonogramy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy? W myśl art. 129 § 1 K.p., czas pracy nie (...)
str. 34
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca w razie absencji chorobowej
Pracownik przez 10 dni lutego chorował. Czy postąpiliśmy prawidłowo wypłacając mu za ten miesiąc 18/30 stawek wynagrodzenia miesięcznego? Nie. W przypadku absencji zasiłkowej wynagrodzenie, o (...)
str. 36
2.
Wynagrodzenie za pracę podczas izolacji w warunkach domowych, w tym za dni weekendowe
Pracownik z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 został poddany kilkudniowej izolacji, która przypadała na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych. Przez cały ten okres na swój wniosek pracował (...)
str. 38
3.
Omówienie różnic występujących przy obliczaniu stawki wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu
Czy występują, a jeśli tak, to z czego wynikają różnice w stawce wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, skoro obie mają postać godzinową? Nadmienimy, że (...)
str. 39
4.
Potrącenia z wynagrodzenia i trzynastki wypłaconych w tym samym miesiącu, ale w różnych terminach
Pracownikowi, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, 10 marca 2022 r. wypłacono wynagrodzenie za pracę, a 14 marca 2022 r. "trzynastkę". Jak należało (...)
str. 42
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Sporządzanie odpisu świadectwa pracy
Jeden z byłych pracowników zwrócił się z prośbą o wydanie odpisu świadectwa pracy. Czy w obecnym stanie prawnym można wydać mu kopię świadectwa pracy zamiast (...)
str. 44
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po wychowawczym i jego udzielanie pracownikowi niepełnoetatowemu
Jak należy obliczyć wymiar, a następnie udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, wykonującemu pracę od poniedziałku do czwartku po 5 godzin? Nadmieniamy, że (...)
str. 45
2.
Urlop dodatkowy dla pracownika mającego status weterana działań poza granicami kraju z uwzględnieniem stanowiska MRiPS
Zatrudniliśmy weterana działań poza granicami kraju, który udokumentował swój status przedkładając legitymację. Czy, a jeśli tak, to od kiedy przysługuje mu dodatkowy urlop wypoczynkowy? Jak (...)
str. 47
3.
Wymiar urlopu ojcowskiego przy jednoczesnym przysposobieniu więcej niż jednego dziecka - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (...)
str. 49
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Pobieranie z wynagrodzenia członka rady nadzorczej składki ubezpieczeniowej
Członek rady nadzorczej (emeryt) spółki z o.o. przystąpił do ubezpieczenia komercyjnego, z którego składka wynosi 56,50 zł miesięcznie. W związku z pełnioną funkcją otrzymuje on (...)
str. 50
2.
Podpisanie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego zakończeniu
Pracodawca zamierza podpisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. Czy jest to możliwe w trakcie trwającego zatrudnienia? Czy może dotyczyć okresu po zakończeniu umowy? Jakie (...)
str. 51
3.
Usprawiedliwianie nieobecności pracownika będącego obywatelem Ukrainy, który wrócił do swojego kraju
Zatrudniamy obywateli Ukrainy, z których część wobec wojny w Ukrainie zdecydowała się na powrót do kraju. Nie wszyscy uprzedzili nas o wyjeździe, w większości nie (...)
str. 53
XII.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Obciążanie pracownika kosztami związanymi z bhp w razie porzucenia pracy
Pracownik, który po tygodniu pracy zaprzestał przychodzenia do pracy bez usprawiedliwienia swojej nieobecności został dyscyplinarnie zwolniony. Czy pracodawca może żądać od pracownika pokrycia kosztów poniesionych (...)
str. 55
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Będzie wydłużony termin przesyłania do PFRON wniosku Wn-U-G
Przypominamy, że zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, PFRON refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne (...)
str. 57
2.
Dysponenci ZFRON lub ZFA mogą otrzymać pomoc ze środków PFRON
Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz. U. poz. 558) wprowadziła od 10 marca 2022 (...)
str. 58
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Dodatkowe obowiązki pracodawcy w razie zatrudnienia pracownika będącego już wcześniej uczestnikiem PPK
Pracodawca zatrudnił nowego pracownika. W jakim terminie powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego pracownika? Czy wobec tego, że był (...)
str. 59
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Legalny wjazd na obszar RP obywateli Ukrainy
Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (www.ua.gov.pl), wjazd obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) dotychczas następował na podstawie: ruchu bezwizowego (na (...)
str. 62
2.
Zatrudnianie obywateli Ukrainy
2.1. Powierzenie wykonywania pracy W art. 22 ustawy o pomocy uchodźcom przewidziano, że obywatele Ukrainy, zarówno ci, którzy przebywają na terenie naszego kraju legalnie na (...)
str. 63
2.1.
Powierzenie wykonywania pracy
W art. 22 ustawy o pomocy uchodźcom przewidziano, że obywatele Ukrainy, zarówno ci, którzy przebywają na terenie naszego kraju legalnie na podstawie innych niż ustawa (...)
str. 63
2.2.
Podejmowanie działalności gospodarczej
Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom lub jest legalny na podstawie ustawy o cudzoziemcach, (...)
str. 64
2.3.
Zatrudnianie przy pracy z dziećmi
Z przepisów art. 27 ust. 9-16 ustawy o pomocy uchodźcom wynika, że obywatele Ukrainy, pomimo niespełnienia niektórych wymogów, przebywający na terytorium RP, których pobyt jest (...)
str. 65
2.4.
Zatrudnianie pracowników naukowych
Na podstawie art. 46-49 ustawy o pomocy uchodźcom obywatel polski, który wjechał na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 (...)
str. 65
2.5.
Wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej
W ustawie o pomocy uchodźcom w art. 61-64 przewidziano, że od 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego (...)
str. 66
3.
Czas pracy niektórych służb realizujących zadania bezpośrednio związane z osobami przybyłymi z Ukrainy
W myśl art. 65 ustawy o pomocy uchodźcom, czas służby funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej oraz Służby Ochrony Państwa, którzy pełnili (...)
str. 66
4.
Przedłużenie pobytu obywateli Ukrainy ponad okres wynikający z ustawy o pomocy uchodźcom
Prawo wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium RP jest uzależnione od legalności jego pobytu (patrz pkt 1 niniejszego opracowania). Ustawodawca zdecydował się zamieścić w ustawie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.