Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Amortyzacja składników majątku w 2023 r.
Początek nowego roku podatkowego to czas, kiedy podatnicy mogą dokonać modyfikacji w amortyzacji. Polski Ład wprowadził zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej, które trzeba będzie uwzględnić (...)
str. 4
1.1.
Koniec z amortyzacją nieruchomości mieszkalnych
Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można kontynuować amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. i zaliczać odpisów amortyzacyjnych od (...)
str. 4
1.2.
Odpisy amortyzacyjne w spółce nieruchomościowej
Spółki nieruchomościowe, oprócz zakazu amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, w odniesieniu do innych środków trwałych zaliczonych do grupy 1 KŚT mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy (...)
str. 5
1.3.
Limity jednorazowej amortyzacji
Składniki majątku o wartości do 10.000 zł W przypadku gdy wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest równa lub niższa niż 10.000 (...)
str. 5
1.4.
Modyfikacje w amortyzacji dokonywane z początkiem roku
Możliwość obniżenia stawki amortyzacyjnej Podatnicy mogą dokonywać obniżenia stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (zwanego dalej także Wykazem) na zasadach określonych w art. (...)
str. 8
1.5.
Stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych
Prawo do stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych przysługuje do amortyzacji następujących środków trwałych: składników majątku zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, środków transportu (w tym (...)
str. 11
2.
Z końcem 2022 r. przestają obowiązywać niektóre preferencje podatkowe łagodzące skutki COVID-19
Odwołanie z dniem 16 maja 2022 r. stanu epidemii na obszarze RP spowodowało zniesienie wprowadzonych do przepisów ustaw o podatku dochodowym preferencji podatkowych mających na (...)
str. 13
3.
Wsteczne przejście w 2022 r. z ryczałtu na skalę w prywatnym najmie u małżonków - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Małżonkowie, którzy wynajmują składniki majątku objętego wspólnością majątkową i uzyskują z tego tytułu dochody (przychody) z tzw. prywatnego najmu, mogą zdecydować, że całość dochodu (przychodu) (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zwolnienie podatkowe dla działalności rolniczej
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2433 opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (...)
str. 16
2.
Stawki karty podatkowej w 2023 r.
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 1127 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i (...)
str. 16
3.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2023 r.
Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2478 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Obecne zasady potrącalności
Wynagrodzenia za pracę oraz inne należności otrzymywane przez pracowników w związku ze stosunkiem pracy kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na szczególnych zasadach wynikających odpowiednio (...)
str. 17
1.2.
Wynagrodzenie za grudzień 2022 r. w kosztach CIT - przykłady
Przykład 1 Pracodawca (osoba prawna) dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. Wynagrodzenie za grudzień 2022 r. wypłaci w piątek 30 (...)
str. 18
1.3.
Koszty podatkowe z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń - według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.
Od przyszłego roku zmieniają się zasady uwzględniania w kosztach składek ZUS w części finansowanej przez płatnika składek. Zasady dotyczące zaliczania do kosztów wynagrodzeń pozostają niezmienione. (...)
str. 18
2.
Udział prezesa w konferencji branżowej
Prezes zarządu jest zatrudniony w spółce na podstawie kontraktu menedżerskiego. W kontrakcie jest zapis, że ma on możliwość uczestniczenia w konferencjach branżowych. Czy koszty udziału (...)
str. 20
3.
Wydatki na nabycie usług obcych
Spółka z o.o. zawarła umowę z innym przedsiębiorcą, który będzie świadczył na jej rzecz usługę pozyskiwania klientów. Zgodnie z umową należnością za realizowaną usługę będzie (...)
str. 22
4.
Rozliczenie odszkodowania za szkodę w środku trwałym
Samochód ciężarowy będący środkiem trwałym w firmie uległ wypadkowi. Firma (czynny podatnik VAT) otrzymała odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego, które zostało przekazane bezpośrednio do serwisu dokonującego (...)
str. 23
4.1.
Odszkodowanie zwolnione od podatku
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 12 updof, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną (...)
str. 23
4.2.
Odszkodowanie a VAT
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicują wysokości przychodu podatkowego uzyskanego z racji otrzymanego odszkodowania w zależności od tego, czy pokrywa ono, (...)
str. 24
5.
Czy nieodpłatne używanie cudzych środków trwałych rodzi przychód dla celów podatkowych?
Zakład wodociągów i kanalizacji spółka z o.o. podpisała z gminą umowę użyczenia agregatu prądotwórczego (środka trwałego) na potrzeby spółki związane z jej działalnością w zakresie (...)
str. 25
6.
Zapłata wekslem własnym nie jest kosztem finansowania dłużnego - wyrok NSA
Za koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop nie może zostać uznana zapłata za zakupione przez podatnika towary dokonana wekslem własnym, gdyż (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Opodatkowanie umów zlecenia w 2023 r.
Począwszy od 1 stycznia 2023 r. pewnym zmianom ulegną zasady ustalania zaliczki na podatek w przypadku przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście oraz praw majątkowych. (...)
str. 28
1.1.
Zaliczka na podatek
Na podstawie art. 41 ust. 1 updof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które (...)
str. 28
1.2.
Zryczałtowany podatek
W 2023 r. zasady obliczania i poboru zryczałtowanego podatku od przychodów z umowy zlecenia nie ulegają zmianom. Nadal w przypadku wynagrodzeń, w których kwota należności (...)
str. 32
2.
Obliczanie zaliczki na podatek po utracie prawa do ulgi dla pracujących seniorów
Od stycznia 2022 r. nasz pracownik korzystał z ulgi dla seniora. W kwietniu przeszedł na emeryturę, w związku z czym wypłaciliśmy mu odprawę emerytalną. W (...)
str. 33
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Prawa nabyte dla wynajmujących nieruchomości mieszkalne - pierwsze stanowiska sądów administracyjnych
W znowelizowanych z początkiem bieżącego roku przepisach prawa podatkowego jednym z zagadnień budzących wiele kontrowersji są zmiany dotyczące amortyzacji tzw. nieruchomości mieszkalnych. Otóż od 1 (...)
str. 35
2.
Koszty energii elektrycznej zużytej w trakcie prowadzonej inwestycji a wartość początkowa
Od 2018 r. wytwarzam budynek, w którym będą lokale użytkowe. Czy wydatki poniesione na zużycie energii elektrycznej mieszczą się w jego wartości początkowej, jeśli budynek: (...)
str. 36
3.
Wydatki na wyposażenie nowego budynku
Spółka wybudowała nowy budynek dla celów gospodarczych. Czy meble, w które został wyposażony ten budynek, powinny powiększać jego wartość początkową, czy też mogą być bezpośrednio (...)
str. 38
4.
Rozliczenie wydatków na przystosowanie lokali użytkowych do wynajmu
Podatnik świadczy usługi wynajmu lokali użytkowych. Na potrzeby tej działalności wybudował budynek z lokalami użytkowymi. Mając decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, wprowadził budynek do ewidencji (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ustalenie wysokości firmowej straty podlegającej odliczeniu od dochodu u prowadzącego podatkową księgę
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów za 2022 r. wychodzi mi, że poniosę stratę z działalności gospodarczej za ten rok. (...)
str. 41
2.
Zbycie udziału w spółce wpływa na rozliczenie podatku przez występującego wspólnika
Podatnik rozważa sprzedaż ogółu praw i obowiązków przysługujących mu jako wspólnikowi spółki jawnej. Czy w sytuacji gdy spółka prowadzi podatkową księgę, wspomniana czynność spowoduje konieczność (...)
str. 43
3.
Przesyłanie ksiąg rachunkowych do urzędu skarbowego
W 2023 r. dla celów podatku dochodowego spółka jawna osób fizycznych będzie prowadziła księgi rachunkowe, korzystając z programów komputerowych. Czy będzie obowiązana do przesyłania tych (...)
str. 44
4.1.
Dokumentowanie
Przepisy ustawy o PIT oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. (...)
str. 45
4.2.
Ustalenie niedoborów
Uznanie stwierdzonych niedoborów za koszty uzyskania przychodów uzależnione jest od przyczyn ich wystąpienia i jest: możliwe, gdy są one niezawinione, czyli zaistniały w efekcie zdarzeń (...)
str. 46
4.3.
Rozliczenie nadwyżek
Niezależnie od przyczyn wystąpienia nadwyżki towarów przyjmuje się, że ich wartość zwiększa pozostałe przychody z działalności gospodarczej (jako nieodpłatne świadczenie). To oznacza, że wartość nadwyżki (...)
str. 46
5.
Wniesienie nieruchomości do spółki
Małżonkowie zamierzają wnieść nieruchomość do spółki jawnej, której są wspólnikami. W jaki sposób można wprowadzić tę nieruchomość do spółki oraz ewidencji środków trwałych? Czy na (...)
str. 47
5.1.
Ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Spółka jawna osób fizycznych nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Pomimo tego jest obowiązana, dla celów rozliczenia tego podatku, prowadzić ewidencje podatkowe, w tym m.in. ewidencję (...)
str. 47
5.2.
Podstawa zapisu w ewidencji
Dysponując aktem notarialnym potwierdzającym nabycie prawa własności nieruchomości, spółka jawna będzie mogła uznać ją za środek trwały i wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości (...)
str. 48
5.3.
Koszty poniesione przed wprowadzeniem składnika majątku do spółki
Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze problem zaliczenia przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłatę czynszu za nieruchomość, poniesionych przed wprowadzeniem jej do spółki jawnej. (...)
str. 48
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Opodatkowanie zarobków uzyskiwanych przez Polaków w Austrii - odpowiedź na interpelację poselską
Autorka interpelacji poselskiej nr 36418 w swoim wystąpieniu odniosła się do sytuacji Polaków pracujących w Austrii, którzy w Polsce płacą podatek według zasad mniej korzystnych (...)
str. 49
2.
Rozliczenie podatkowe dochodów z pracy u zagranicznego pracodawcy - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1421057] Podatnik pracuje cały rok w Niemczech, mieszka w Niemczech, płaci podatki w Niemczech, nie osiągnął dochodów w Polsce, to rozlicza się tylko w Niemczech, (...)
str. 50
3.
Rezydencja podatkowa uchodźcy z Ukrainy i opodatkowanie dochodów z usług świadczonych zdalnie z Polski - interpretacja organu podatkowego
Ukraiński uchodźca przebywający w Polsce na warunkach tymczasowej ochrony osób uciekających z Ukrainy w wyniku wojny nie stanie się polskim rezydentem podatkowym nawet po przekroczeniu (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zwolnienie od podatku diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowej
W katalogu przychodów wolnych od podatku dochodowego wymienione są diety i inne należności za czas: a) podróży służbowej pracownika, b) podróży osoby niebędącej pracownikiem - (...)
str. 55
1.1.
Limity dla zagranicznej podróży obowiązujące od 29 listopada 2022 r.
Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach jest określona w tabeli, która stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie podróży (...)
str. 55
1.2.
Limity dla krajowej podróży obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
Od 28 lipca 2022 r. kwota diety za dobę podróży służbowej na terenie kraju wynosi 38 zł (wcześniej wynosiła 30 zł). Kolejny wzrost kwoty diety (...)
str. 57
2.
Wpłata na IKZE do końca grudnia 2022 r. pozwoli obniżyć podatek dochodowy
Oprócz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wpłacanych do ZUS, osoby fizyczne mogą gromadzić środki na prywatne emerytury. Możliwość taką daje wpłata środków na indywidualne konto zabezpieczenia (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.1.
Wybór formy opodatkowania
Zmiany w zakresie podatku dochodowego wprowadzane od 1 stycznia 2022 r. w ramach programu Polski Ład objęły podatników osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu ( (...)
str. 60
1.2.
"Wsteczne" przejście na skalę podatkową
Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu Od 1 lipca 2022 r. na podstawie ustawy Polski Ład 2.0 weszła w życie nowelizacja, która w zakresie ustawy o (...)
str. 61
2.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonuje transakcji z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Czy w (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zaliczenie do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie osobówki
Spółka z o.o. posiada samochód osobowy. Jest on objęty m.in. ubezpieczeniem AC. Czy ustalając wysokość składek ubezpieczeniowych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, należy sprawdzić, czy (...)
str. 65
2.
Różnice kursowe przypadające na kwotę VAT
Przy nabyciu towarów od polskich kontrahentów spółka z o.o. otrzymuje faktury z kwotami wyrażonymi w walucie obcej, przy czym kwota VAT jest przeliczona na złote. (...)
str. 65
3.
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej a 9% stawka CIT
W 2022 r. spółka cywilna przekształciła się w spółkę z o.o. Jej przychody przed przekształceniem i po nim nie przekroczą rocznie 2 mln euro. Czy (...)
str. 66
4.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-36L
Z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym podatnik płacił miesięczne zaliczki w formie uproszczonej. Od lipca 2022 r. korzystał z możliwości pomniejszenia zaliczki o część składki (...)
str. 67
5.
Przychody z najmu wspólnej nieruchomości w 2023 r.
Właścicielami nieruchomości jest kilka osób. W 2022 r. część z nich od przychodów z tytułu prywatnego najmu płaci podatek według skali podatkowej. Czy w 2023 (...)
str. 68
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - STYCZEŃ 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 2.01.2023 r. (poniedziałek) - przekazanie Szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR-P , której termin złożenia upłynął we (...)
str. 69
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.