Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Limit przysługującego zwolnienia podmiotowego przy rozpoczęciu działalności sezonowej - wyjaśnienie MF
W praktyce zdarza się, że podatnicy rozpoczynają działalność gospodarcza, ale prowadzą ją sezonowo np. w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. (czyli (...)
str. 4
II.
Brak zapłaty od podmiotów rosyjskich za wystawione faktury - odpowiedź MF na interpelację poselską
W czerwcu 2022 r. wystąpiono do Ministra Finansów z interpelacją poselską nr 34072 w zakresie wprowadzenia tarcz ochronnych dla polskich przedsiębiorców, którzy ze względu na (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Wykazanie kwoty do przeniesienia oraz do zwrotu na rachunek bankowy w JPK_VAT z deklaracją
Od stycznia 2022 r. jestem czynnym podatnikiem VAT i zajmuję się dostawą artykułów biurowych na terytorium kraju. W lipcu 2022 r. nie wystąpiła u mnie (...)
str. 7
2.
Zwrot na rachunek VAT a kwota nadwyżki VAT z przeniesienia z poprzedniego okresu rozliczeniowego
Czynny podatnik VAT rozlicza się miesięcznie. W JPK_V7M za lipiec 2022 r. w części deklaracyjnej wykazał czynności opodatkowane stawką 23% i 8%, kwotę nadwyżki VAT (...)
str. 9
3.
Przenoszenie nadwyżki VAT naliczonego na następne okresy a przedawnienie
Od 2015 r. wykazuję w deklaracjach VAT nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Czy w takiej sytuacji doszło (...)
str. 10
1.
Weryfikacja danych wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym
W lipcu 2022 r. spółka złożyła do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W jaki sposób urząd skarbowy dokonuje sprawdzenia prawdziwości zawartych danych w zgłoszeniu VAT-R (...)
str. 12
2.
Brak sprzedaży a wykreślenie podatnika z rejestru VAT
Czy w sytuacji gdy podatnik przez sześć kolejnych miesięcy składa JPK_VAT z deklaracją, w których nie wykazuje podatku należnego, a jedynie podatek naliczony do odliczenia, (...)
str. 13
3.
Wykreślenie danych z elektronicznego wykazu podatników
Naczelnik urzędu skarbowego wykreślił podatnika z rejestru czynnych podatników VAT. Czy automatycznie jego dane (w tym jego rachunek bankowy) nie będą widoczne w elektronicznym wykazie (...)
str. 14
V.
Jak należy prawidłowo ustalić obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi budowlanej?
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu usługi budowlanej uzależniony jest od tego, na rzecz jakiego podmiotu usługa ta jest wykonana - czy na (...)
str. 15
1.
Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
W przypadku usługi budowlanej świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (niebędącej podatnikiem VAT) moment powstania obowiązku podatkowego w VAT ustala się na zasadach (...)
str. 15
2.
Roboty budowlane wykonane na rzecz podmiotu gospodarczego
W przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz innego podmiotu gospodarczego (podatnika) obowiązek podatkowy z tytułu wykonania takiej usługi powstaje na zasadach szczególnych, tj. z chwilą (...)
str. 15
3.
Ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej
Zarówno w przypadku usługi budowlanej świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (niebędącej podatnikiem VAT), jak i na rzecz podmiotów gospodarczych (podatników), istotne znaczenie (...)
str. 16
1.
Określenie obowiązku podatkowego i właściwej stawki VAT - uregulowania ustawowe
W stosunku do świadczenia usług dystrybucji energii i gazu (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT) oraz dostawy energii elektrycznej i (...)
str. 18
2.
Refaktura energii elektrycznej i energii cieplnej
Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżona do wysokości 8% stawka podatku VAT miała zastosowanie do dostaw energii cieplnej, (...)
str. 20
3.
Rozliczanie faktur potwierdzających sprzedaż gazu ziemnego
Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżona do wysokości 8% stawka podatku VAT miała zastosowanie do dostawy gazu ziemnego (...)
str. 20
4.
Prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia energii
Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Dostajemy od zakładu energetycznego fakturę za prąd odnośnie nieruchomości (budynek), w której znajdują się mieszkania, lokale użytkowe i mieszkanie zakładowe (wynajęte na (...)
str. 21
VII.
Usługi zarządzania świadczone w ramach kontraktów menedżerskich a podatek VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach umowy (tzw. kontraktu menedżerskiego) zawartej ze spółką z o.o. świadczę usługi zarządzania częścią przedsiębiorstwa tej spółki. Nie jestem członkiem (...)
str. 23
1.
Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT - konieczność spełnienia warunków ustawowych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. (...)
str. 23
2.
Analiza kontraktu menedżerskiego - stanowisko organów podatkowych
Zdaniem redakcji w analizowanej sytuacji istotnym jest ustalenie, czy z danego kontraktu menadżerskiego wynika spełnienie wszystkich trzech warunków wskazanych w przepisie art. 15 ust. 3 (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Prawa i obowiązki podatnika rozpoczynającego stosowanie kas rejestrujących
W maju br. rozpoczęłam działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z drogerią i pamiątkami. Od kiedy powinnam zainstalować kasę rejestrującą i jakie (...)
str. 26
1.
Termin instalacji kasy fiskalnej
W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy w danym roku podatkowym, nie później (...)
str. 27
2.
Prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy
Ponieważ zakup kas wiąże się z poniesieniem znacznych wydatków przez podatnika, ustawodawca przewidział dla podatników, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie za pomocą kas w obowiązujących terminach, odzyskanie (...)
str. 28
3.
Obowiązki podatnika stosującego kasę rejestrującą
W myśl art. 111 ust. 3a ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: 1) wystawić i wydać nabywcy paragon (...)
str. 30
IX.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Wystawianie faktur do paragonów z NIP
Wystawiam faktury do paragonu z numerem NIP nabywcy na kwotę powyżej 450 zł. Do JPK_VAT z deklaracją księguję fakturę, natomiast raport miesięczny z kasy fiskalnej (...)
str. 31
2.
Sprzedaż środka trwałego rolnikowi ryczałtowemu
Rolnik będący czynnym podatnikiem VAT kupił maszynę rolniczą o wartości 50.000 zł, którą ujął w ewidencji środków trwałych. Obecnie zamierza sprzedać ją rolnikowi ryczałtowemu. Czy (...)
str. 32
3.
Nieterminowe zaewidencjonowanie sprzedaży
W czerwcu 2022 r. dokonałam sprzedaży na rzecz osoby prywatnej nie ujmując jej jednak w kasie fiskalnej. W kasie fiskalnej zarejestrowałam ją w lipcu br. (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Rejestracja dostawcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych a zastosowanie 0% stawki VAT w WDT
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
str. 34
1.
Jakie warunki należy spełnić, aby dostawa wewnątrzwspólnotowa korzystała z obniżonej stawki VAT?
Należy wyjaśnić, że wymóg rejestracji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych nie wynika wprost z dyrektywy w sprawie VAT. Jest to dodatkowy warunek wprowadzony przez polskiego (...)
str. 34
2.
Czy rejestracja dostawcy jako podatnika VAT UE jest niezbędna do zastosowania preferencji podatkowej?
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik dokona dostawy na (...)
str. 35
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek podatkowy w eksporcie drukowanych książek
Dokonaliśmy dostawy książek drukowanych na rzecz kontrahenta spoza UE. Książki zostały wysłane do nabywcy w dniu 26 maja br. na warunkach DAP. Tego samego dnia (...)
str. 37
2.
WNT udokumentowane przed dokonaniem dostawy - obowiązek podatkowy
Kupiliśmy towar od włoskiego sprzedawcy w ramach WNT. Dostawa miała miejsce 30 czerwca br., ale faktura została wystawiona 24 maja 2022 r. Kiedy powstał u (...)
str. 39
3.
Faktura za usługi reklamowe od zagranicznego usługodawcy
Spółka otrzymała fakturę za usługi reklamowe w mediach społecznościowych, od zagranicznej firmy, na której widnieje jedynie numer transakcji a nie ma numeru faktury. Czy powinniśmy (...)
str. 40
4.
Zakup towarów w ramach transakcji trójstronnej
Dokonaliśmy zakupu towaru od kontrahenta z Francji, który wystawił fakturę z francuskim numerem VAT UE. Towar został przywieziony do Polski z Niemiec w czerwcu br. (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XII.
Głos podatnika - nowe propozycje rozwiązań w rozliczaniu VAT
Na stronie https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/ funkcjonuje serwis "Głos podatnika", który umożliwia za pomocą udostępnionego formularza zgłaszanie pomysłów mających na celu usprawnienie polskiego systemu podatkowego (w tym w (...)
str. 44
1.
Biała lista - dodatkowa informacja o oczekiwaniu na rejestrację VAT
Podatnicy VAT mogą bezpłatnie korzystać z elektronicznego wykazu podatników prowadzonego przez Szefa KAS, w którym znajdują się podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, (...)
str. 44
2.
Paragon jako faktura uproszczona - doprecyzowanie przepisów
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 45
3.
Faktury ustrukturyzowane - komunikacja poprzez e-mail
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy rodzaj faktur, tj. faktury ustrukturyzowane. Poprzez fakturę ustrukturyzowaną rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz (...)
str. 46
4.
WSTO a limit sprzedaży wysyłkowej
Definicja WSTO została określona w art. 2 pkt 22a ustawy o VAT. W związku z tym przez WSTO należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Identyfikowanie towarów i usług na potrzeby podatku VAT
W świetle obowiązujących przepisów identyfikowanie towarów i usług na potrzeby podatku VAT dokonywane jest na podstawie: unijnej Nomenklatury scalonej CN 2022 (CN) lub PKOB - (...)
str. 48
2.
Obniżona stawka VAT dla dostawy lub budowy obiektów budowlanych
W świetle przepisów ustawy o VAT dostawa nieruchomości lub ich części, co do zasady, podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT, chyba że zaistnieją przesłanki uprawniające zbywcę (...)
str. 49
3.
Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej - w przypadku trudności z ustaleniem symbolu PKOB
Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Zapłata należności na rachunek spoza białej listy
Czynny podatnik VAT dokonał zakupu towarów na terytorium kraju od firmy "Alfa" sp. z o.o. (czynnego podatnika VAT). Powyższa transakcja została udokumentowana fakturą na łączną (...)
str. 52
1.
Uniknięcie odpowiedzialności solidarnej - konieczność złożenia zawiadomienia ZAW-NR
Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz (...)
str. 52
2.
Księgowa uprawniona do złożenia ZAW-NR - wzór zawiadomienia
Na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/ czytamy, że zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (na (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Obowiązek oznaczenia wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy
Zgodnie z art. 114 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Stosownie do art. (...)
str. 56
1.
Sposoby nanoszenia znaków akcyzy
Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu (...)
str. 57
2.
Podmioty obowiązane do oznaczenia wyrobów akcyzowych banderolami legalizacyjnymi
Stosownie do art. 125 ust. 2 ustawy, legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane: 1) posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo (...)
str. 57
3.
Wydanie znaków akcyzy i obrót tymi znakami
Na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub sprzedaży znaków akcyzy , jeżeli: 1) nie (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Faktura wystawiona z opóźnieniem a obowiązek podatkowy z tytułu najmu
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych. W umowach najmu okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Z tym, że podatnik dopiero w czerwcu 2022 (...)
str. 61
2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na budowę domków letniskowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozpocząłem budowę domków letniskowych położonych nad jeziorem. Czy mam prawo na bieżąco odliczać VAT od zakupu materiałów i usług budowlanych zakupionych (...)
str. 62
3.
Rozliczanie przez nabywców faktur objętych zwolnieniem z VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałam fakturę od firmy, która figuruje w wykazie podatników VAT (w tzw. białej liście) jako podmiot zwolniony. Faktura zakupu potwierdza nabycie (...)
str. 64
4.
Stawka VAT na usługi kateringowe
W ramach prowadzonej działalności gastronomicznej świadczę usługi kateringowe opodatkowane 8% stawką VAT. Jako firma aktualnie w większości przypadków nabywam towary spożywcze ze stawką VAT 0% (...)
str. 65
5.
Nieodpłatne przekazanie gminie dokumentacji projektowej
Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy poniosła nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej i odliczyła z tego tytułu VAT naliczony. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.