Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.03.2024 r., godz. 8:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - interpretacja ogólna MF
W dniu 22 grudnia 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.2.2021 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia z mocy prawa (...)
str. 4
II.
Uruchomienie nowego systemu TAX FREE
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w systemie TAX FREE dla podróżnych i przedsiębiorców. Obowiązujący do końca 2021 r. papierowy obieg dokumentów (...)
str. 6
III.
Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym w 2022 r.
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. - w zakresie napojów alkoholowych: √ Podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
W jakiej formie można wystawiać faktury?
Obowiązujące przepisy ustawy o VAT dopuszczają posługiwanie się przez podatników fakturami zarówno w formie tradycyjnej, tj. papierowej, jak i elektronicznej. Przy czym od 1 stycznia (...)
str. 10
2.
Terminy wystawiania faktur
» Zasady ogólne Zgodnie z generalną zasadą fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub (...)
str. 11
3.
Okoliczności wystawiania faktur korygujących i prawidłowość ich wystawiania
Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie ze znowelizowanym art. 106j ust. 1 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury: (...)
str. 13
4.
Czy nadal obowiązują duplikaty faktur?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: 1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie (...)
str. 14
1.
Jak wykazać korektę roczną w JPK_VAT z deklaracją?
W 2021 r. podatnik rozliczający VAT kwartalnie, dokonywał sprzedaży towarów opodatkowanych oraz zwolnionych z VAT (czyli prowadził działalność mieszaną). W okresie tym do odliczeń VAT (...)
str. 15
2.
Korekta roczna z uwzględnieniem prewspółczynnika metrażowego
Do końca 2021 r. gmina dokonywała odliczenia VAT od wydatków bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną za pomocą prewspółczynnika obliczonego według wzoru określonego w (...)
str. 17
3.
Inwestycja wieloletnia związana z budową budynku mieszkalno-użytkowego
Spółka prowadzi od kilku lat działalność gospodarczą - opodatkowaną i zwolnioną z VAT. W 2019 r. rozpoczęła budowę budynku mieszkalno-użytkowego, który będzie wykorzystywany zarówno do (...)
str. 18
1.
Jakie zobowiązania w 2022 r. można regulować z rachunku VAT?
Na podstawie art. 62b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) (...)
str. 20
2.
Możliwość uwolnienia środków pieniężnych z rachunku VAT
» Podmioty uprawnione do złożenia wniosku W przypadku ewentualnego nagromadzenia się środków na rachunku VAT ustawodawca umożliwił podatnikom ich uwolnienie. Zgodnie bowiem z art. 108b (...)
str. 21
3.
Odmowa wypłaty środków przy posiadaniu zaległości podatkowych
Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Do takiej odmowy dochodzi w przypadku: posiadania przez (...)
str. 22
4.
Egzekucja zaległości podatkowych z rachunku VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Środki pieniężne zgromadzone na: rachunku VAT, rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, wyodrębnionym rachunku technicznym służącym (...)
str. 23
VII.
Transakcje związane z obiektami budowlanymi opodatkowane 8% stawką VAT
Transakcje związane z dostawą czy remontem obiektów budowlanych lub ich części zasadniczo podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT. Jednocześnie ustawodawca w stosunku do niektórych czynności przewiduje (...)
str. 24
1.
Sprzedaż mieszkania z prawem do korzystania z miejsca postojowego
W praktyce firmy często dokonują sprzedaży lokali z miejscem postojowym. Czy tego rodzaju dostawa może być opodatkowana 8% stawką VAT? Jak wynika z art. 41 (...)
str. 24
2.
Usługi związane z naprawą i konserwacją bram garażowych
Zgodnie z art. 41 ust. 12d ustawy o VAT przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego (...)
str. 26
3.
Dostawa i montaż kotłów gazowych - termomodernizacja
Usługi wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Rozporządzenie w sprawie wirtualnych kas dla wybranych branż - planowane zmiany
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 29
1.
Ujmowanie sprzedaży paragonowej w JPK_VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 30
2.
Wystawianie faktur do paragonów z oznaczeniem FP
Ustawodawca w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT wskazał, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (oznaczone kodem (...)
str. 31
3.
Niewłaściwy termin ujęcia sprzedaży w kasie
Prowadzę działalność gospodarczą (handel samochodami). Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej oraz dokumentuję fakturami. Dnia 25 września 2021 r. z tytułu sprzedaży (...)
str. 32
X.
Czytelnicy pytają
1.
Rozpoczęcie świadczenia usług mycia samochodów
Rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie usług myjni samochodowej. Czy mogę korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania ze względu na wartość osiąganej sprzedaży? Co do zasady, sprzedaż (...)
str. 33
2.
Wysyłkowa sprzedaż towarów
Sprzedaję towary osobom prywatnym przez internet (poprzez platformę Allegro). Wszystkie płatności dokonywane są przelewem na mój rachunek bankowy. Czy sprzedaż tę muszę ewidencjonować w kasie (...)
str. 34
3.
Integracja terminala płatniczego z drukarką fiskalną
Prowadzę zakład fryzjerski, w którym sprzedaż ewidencjonuję za pomocą drukarki fiskalnej. Czy od 1 lipca br. będę zobowiązana do zapewnienia integracji tej drukarki z terminalem (...)
str. 35
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Rozliczenie przez przedstawiciela podatkowego WDT następującego po imporcie towarów
Nasza agencja celna jest przedstawicielem podatkowym holenderskiej firmy, która importuje z Ukrainy do Polski towary, przeznaczone do dalszego wywozu do magazynów na Słowację i do (...)
str. 37
1.
Import towarów w ramach procedury celnej 42
W podobnej sytuacji najczęściej stosowanym schematem rozliczenia tego typu transakcji, jest zastosowanie procedury celnej o kodzie 42 (dopuszczenie do obrotu towarów zwolnionych z cła lub (...)
str. 37
2.
Obowiązki przedstawiciela podatkowego
Art. 18d ustawy o VAT wskazuje, że w sytuacji, gdy podatnik niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny dokonuje na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem (...)
str. 38
3.
Deklarowanie WDT dokonanego po zaimportowaniu towarów
W związku z tym, że przedstawiciel podatkowy ustanowiony przez podatnika, który dokonuje wyłącznie importu towarów przeznaczonych do wywozu w ramach WDT, wykonuje obowiązki i inne (...)
str. 38
4.
Transakcje dokonywane przez przedstawiciela w pliku JPK_VAT
Należy również pamiętać o wypełnieniu i przesłaniu pliku JPK_VAT. W części ewidencyjnej, przedstawiciel wpisuje dane, które dotyczą jego transakcji i podmiotu, dla którego został ustanowiony. (...)
str. 39
XII.
Świadczenie usług budowlanych poza terytorium kraju na zlecenie polskiej firmy
Polski przedsiębiorca (podwykonawca) świadczy usługi budowlane na nieruchomości w Niemczech na rzecz innej polskiej firmy, która jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT wyłącznie w Polsce. (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
W jaki sposób podatnik ustala czy powstały niedobór ma charakter zawiniony czy niezawiniony?
W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej częste są przypadki powstania niedoboru towarów i innych rzeczowych składników majątku firmy. Charakter takich niedoborów może być: zawiniony - w (...)
str. 43
2.
Obowiązek korekty VAT naliczonego
Podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnicy mają (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Podatnicy uprawnieni do zwolnienia ze względu na wysokość sprzedaży
Zwolnieniu z podatku VAT podlegają tzw. drobni przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym (...)
str. 47
2.
Sprzedaż uwzględniana w limicie uprawniającym do zwolnienia z VAT
Do wyliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia - stosownie do zapisu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - nie wlicza się kwoty podatku. Z (...)
str. 47
3.
Wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać ze zwolnienia podmiotowego muszą mieć na uwadze, iż ustawodawca wyłączył z tego prawa podmioty dokonujące sprzedaży wyrobów i usług wymienionych szczegółowo (...)
str. 48
4.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
W myśl art. 113 ust. 9 i 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF - ZAW-FA
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W myśl art. 106nb (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązek prowadzenia rejestru nabywców wyrobów zwierających skażony alkohol etylowy
W świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są m.in. napoje alkoholowe w tym alkohol etylowy. Do alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ust. (...)
str. 55
1.
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego
Na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony : a) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo (...)
str. 55
2.
Alkohol etylowy skażony krajowymi środkami skażającymi
W myśl 32 ust. 4 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy skażony środkami skażającymi , określonymi przez (...)
str. 56
3.
Rejestr prowadzony przez sprzedawców
Zgodnie z art. 138t ustawy, podmiot dokonujący sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej (...)
str. 57
4.
Obowiązki podmiotu sprzedającego płyn do dezynfekcji rąk
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i nie jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję usługi kosmetyczne oraz sprzedaję towary jednorazowego użytku (podkłady na fotele kosmetyczne, (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wykonanie pomnika jako usługa opodatkowana stawką podstawową
Jesteśmy spółką komunalną (100% udziału ma gmina) i na polecenie gminy zleciliśmy firmie zewnętrznej wykonanie pomnika dzieci utraconych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu komunalnym. (...)
str. 59
2.
Czy należy dokonać korekty odliczonego VAT przy braku wykonania usługi?
Na podstawie otrzymanej od kontrahenta faktury w marcu 2021 r. zapłaciliśmy i odliczyliśmy VAT z niej wynikający. Usługa powinna zostać wykonana w sierpniu 2021 r. (...)
str. 61
3.
Odliczenie VAT od zakupu usług noclegowych
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług montażu i serwisie urządzeń technicznych u klienta. Usługi te wykonuję na terenie całej Polski, w związku z (...)
str. 62
4.
Skutki wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej
Hotel (wybudowany w 1995 r.) stanowi środek trwały w firmie. Nie ponoszono nakładów na jego ulepszenie, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Czy należy (...)
str. 63
5.
Prawo do odliczenia zawyżonej kwoty podatku wykazanego w fakturze
Spółka otrzymała fakturę zakupu z błędną, zawyżoną stawką VAT (w wysokości 23% zamiast 8%). Czy spółka może odliczyć VAT naliczony z takiej faktury? Obowiązek określenia (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2021 r., pod poz. 2427 opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 64
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2021 r., pod poz. 2442, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie (...)
str. 65
3.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2021 r., pod poz. 2464, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
4.
Nowe rozporządzenie w sprawie KSeF
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2021 r., pod poz. 2481, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie (...)
str. 66
5.
Nowe rozporządzenia w sprawie akcyzy
» W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2021 r., pod poz. 2498 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie (...)
str. 66
6.
Zmiany rozporządzeń akcyzowych
» W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2021 r., pod poz. 2501 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.