Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zwrot składki zdrowotnej w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 - wyjaśnienie Min. Fin.
Niektórzy podatnicy w 2023 r. otrzymali zwrot składki zdrowotnej wynikający z jej rocznego rozliczenia za 2022 r. Jeśli podatnik uwzględnił zapłaconą w 2022 r. składkę (...)
str. 4
2.1.
Terminy w PIT upływające 30 kwietnia 2024 r.
Zeznania podatkowe Podatnicy PIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego (...)
str. 5
2.2.
Zbliża się czas na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
W dniu 30 kwietnia 2024 r. upływa termin na przekazanie drogą elektroniczną Ministrowi Rozwoju i Technologii sprawozdania o stosowanych w 2023 r. terminach zapłaty w (...)
str. 6
2.3.
Rozliczenie wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa
Z początkiem roku wprowadzony został obowiązek odprowadzania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa (dalej: FOR). Zasady dokonywania wpłat uregulowane zostały w ustawie z dnia 9 maja (...)
str. 6
3.
Twój e-PIT dla przedsiębiorców - informacja Min. Fin.
] Wzory druków PIT-36, PIT-36L i PIT-28 dostępne w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin Podatnicy PIT mają czas na złożenie zeznań podatkowych za (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości stóp procentowych składki wypadkowej
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 8 z 10.03.2024 r. na str. 10-11 W Dzienniku Ustaw z 27 marca 2024 r., pod (...)
str. 8
1.2.
Zawiadomienia dla płatników o wysokości stopy procentowej składki wypadkowej na PUE ZUS - informacja ZUS
Na konta płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostały dostarczone elektroniczne zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2024/2025. (...)
str. 9
2.
Integracja kasy rejestrującej z terminalem płatniczym - planowane zmiany
Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między (...)
str. 9
3.
Elektroniczna obsługa wiążących informacji - planowane zmiany
Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie m.in. wiążącej informacji stawkowej (WIS) i akcyzowej (WIA) składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiany te wprowadzono (...)
str. 10
4.
Raportowanie informacji o sprzedawcach - nowe obowiązki platform cyfrowych (DAC7) planowane już od 1 lipca 2024 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) zamieszczono informację o przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 9 kwietnia 2024 r. projektu ustawy o zmianie (...)
str. 10
5.
Rządowe prace legislacyjne nad ułatwieniami dla spółek cywilnych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad ułatwieniami m.in. w rejestracji spółek cywilnych. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ujęty został bowiem projekt nowelizacji (...)
str. 11
6.
Projekt ustawy o ochronie sygnalistów
W dniu 2 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak czytamy w (...)
str. 12
7.
Dofinansowanie zatrudnienia seniorów w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr UC29 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych (...)
str. 13
8.
Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic"
W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic", przedłożony przez (...)
str. 14
9.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2024 r., pod poz. 497, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Refakturowanie mediów na najemcę - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Podatnicy wynajmujący nieruchomości zazwyczaj obciążają najemcę kosztami zużytych mediów (energia, woda). W tym artykule wyjaśniamy, jak rozliczać media dla celów podatkowych i przedstawiamy ich ewidencję (...)
str. 15
1.1.
Obciążenie najemcy kosztami mediów - rozliczenie VAT
Opłaty związane z wynajmowaną nieruchomością - kiedy rozliczać łącznie z najmem, a kiedy osobno? W zależności od ustaleń stron, media mogą stanowić element kompleksowej usługi (...)
str. 16
1.2.
Refaktura mediów - rozliczenie podatku dochodowego
Data powstania przychodu Za datę powstania przychodu uważa się generalnie - w przypadku usług - dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż (...)
str. 19
1.3.
Ewidencja księgowa refakturowanych mediów
Jeżeli najem nieruchomości nie stanowi podstawowej działalności jednostki (wynajmującego), to przychody z tytułu odsprzedaży mediów powinny być kwalifikowane do pozostałych przychodów operacyjnych. Jednocześnie wartość ww. (...)
str. 20
2.
Opłata za opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - podatki i ewidencja księgowa w świetle wyjaśnień Min. Fin.
W tym artykule wyjaśniamy zasady rozliczenia opłaty pobieranej z tytułu oferowania opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje lub żywność na gruncie VAT oraz (...)
str. 21
2.1.
Opłata za opakowania jednorazowe - regulacje ustawowe
Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci opakowań na napoje lub (...)
str. 21
2.2.
Zasady rozliczania VAT od opłaty za jednorazowe opakowania sztuczne
Podstawa opodatkowania VAT Podstawą opodatkowania VAT jest - co do zasady - wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma (...)
str. 22
2.3.
Opłata za opakowania sztuczne a przychody i koszty podatkowe
Zgodnie z wyjaśnieniami MF, opłata pobierana za opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu ani kosztu uzyskania przychodów. Uzasadnieniem takiego podejścia ma (...)
str. 23
2.4.
Opłata za opakowania w księgach rachunkowych
Kwestii związanych z ewidencją przedmiotowych opłat nie regulują odrębnie przepisy ustawy o rachunkowości. W związku z tym sposób ich ewidencji powinien zostać opisany przez kierownika (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Odmowa odliczenia VAT z uwagi na oszustwo i brak należytej staranności - wyrok TSUE
Organ podatkowy nie może wymagać od podatnika, aby w celu odliczenia VAT przeprowadzał on kompleksową i dogłębną weryfikację kontrahenta. (wyrok TSUE z 11 stycznia 2024 (...)
str. 25
2.
Dostawa towaru z transportem jako świadczenie kompleksowe na gruncie VAT - wiążąca informacja stawkowa
Dostawa i transport mieszanki betonowej to świadczenie kompleksowe, w którym głównym elementem jest dostawa mieszanki betonowej. Podlega ono zatem opodatkowaniu stawką 23% VAT. (wiążąca informacja (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku wynajmu samochodu
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) wynajęła samochód ciężarowy na rzecz innego podatnika VAT. Usługa była świadczona przez miesiąc, a termin płatności wyznaczono na 10. (...)
str. 30
3.2.
Przemieszczenie własnych towarów do oddziału w innym kraju UE a faktura ustrukturyzowana
Jestem czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do transakcji unijnych. Posiadam także oddział w Niemczech. Wykonuję usługi budowlane na terytorium Polski i w Niemczech. W celu wykonania (...)
str. 30
3.3.
Udostępnianie towarów pracownikom w celu ich reklamowania - skutki w VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) produkuje ubrania i sprzedaje je w sklepach zlokalizowanych na terenie kraju. Spółka zamierza udostępniać pracownikom (sprzedawcom) ubrania z własnych (...)
str. 33
3.4.
Opłata za zaświadczenie wydane przez bank a prawo do odliczenia VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Na potrzeby tej działalności posiada rachunki bankowe i kredyty inwestycyjne w dwóch różnych bankach. (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Estoński CIT od wypłaconego wspólnikom zysku netto - interpretacja KIS
Dochodem podlegającym opodatkowaniu estońskim CIT nie jest kwota wypłacanej dywidendy, lecz zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania estońskim CIT, w części przeznaczonej do wypłaty wspólnikom (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozpoczęcie działalności w 2024 r. a minimalny podatek dochodowy
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą w 2024 r. i uzyskuje niewielkie przychody (spółka nie powstała w wyniku żadnych działań restrukturyzacyjnych, m.in. w wyniku przekształcenia, (...)
str. 40
2.2.
Wypłata zysku spółki komandytowo-akcyjnej wspólnikowi będącemu spółką z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna w bieżącym roku wypłaciła wspólnikom zysk za 2023 r. W jaki sposób spółka wypłatę tę powinna rozliczyć na gruncie CIT - w przypadku (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Czy podatnik może skutecznie wybrać formę opodatkowania w tytule przelewu? - wyrok NSA i stanowisko Min. Fin.
Oświadczenie woli złożone w tytule przelewu, na podstawie którego wpłata podatnika podlega zarachowaniu na podatek liniowy, może być sposobem skutecznego wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym. (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony po ustaniu zatrudnienia a koszty podatkowe
W dniu 31 grudnia 2023 r. został rozwiązany z pracownikiem stosunek pracy. Pracodawca, zgodnie z regulaminem wynagradzania, wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 10. (...)
str. 46
2.2.
Zwrot ulgi termomodernizacyjnej po zmianie formy opodatkowania
W 2019 r. podatnik stosował formę opodatkowania podatkiem liniowym. W zeznaniu podatkowym PIT-36L za 2019 r. odliczył wydatki w kwocie 10.000 zł poniesione na przedsięwzięcie (...)
str. 48
2.3.
Podatkowe rozliczanie kosztów prac rozwojowych
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w postaci sklepu internetowego. Sprzedawany asortyment stanowią akcesoria do automatyki. W 2023 r. postanowiłam wyprodukować innowacyjną płytkę i wprowadzić do obrotu (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa środków trwałych otrzymanych w ramach aportu zcp - interpretacja KIS
Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa należy ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych (...)
str. 52
2.
Amortyzacja w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu
Spółka w 2023 r. rozpoczęła prowadzenie działalności, na potrzeby której nabyła maszynę, zaliczyła ją do środków trwałych oraz dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Odpis ten nie (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Świąteczne świadczenie dla pracowników bez składek ZUS
Pracodawca wszystkim pracownikom firmy przekazał na Święta Wielkanocne świadczenie pieniężne. Zostało ono im przekazane w zróżnicowanej wysokości (w oparciu o sytuację materialno-bytową ustaloną na podstawie (...)
str. 54
2.
Ulga na start dla przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz byłego zleceniodawcy
Od 1 maja 2024 r. rozpocznę prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W jej ramach będę wykonywał usługi na rzecz byłego zleceniodawcy i będą to te same (...)
str. 56
3.
Zwrot składki zdrowotnej a podstawa wymiaru składek społecznych opłacanych w ramach małego ZUS plus
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2023 r. otrzymał zwrot składki zdrowotnej (nadpłatę) wynikający z jej rocznego rozliczenia za 2022 r. (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymogi bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Pracodawca, w którego zakładzie występują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, musi organizować je zgodnie z wymogami bhp. Do dnia 17 maja 2024 r. powinien (...)
str. 59
2.
Wprowadzenie nagród jubileuszowych przez pracodawcę, u którego nie ma regulaminu wynagradzania
Planujemy wprowadzić w firmie nagrody jubileuszowe. Czy są jakieś powszechnie obowiązujące przepisy regulujące zasady przyznawania, naliczania i wypłacania tego rodzaju świadczeń, czy też pracodawcy mają (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Obowiązki w zakresie przekazania przez podatników PIT Szefowi KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Czy wspólnicy (osoby fizyczne) spółki jawnej muszą przekazać sprawozdanie finansowe spółki do urzędu skarbowego? Nie. Obowiązek przekazania rocznych sprawozdań finansowych za 2023 r. dotyczy jedynie (...)
str. 63
2.
Błędy w sporządzonym sprawozdaniu finansowym za 2023 r. - kiedy poprawić sprawozdanie a kiedy rozliczyć bieżąco
Sposób rozliczenia błędów wykrytych po sporządzeniu sprawozdania finansowego zależy od momentu jego wykrycia oraz istotności. Błędy uznane za istotne dotyczące sporządzonego sprawozdania - do czasu (...)
str. 64
2.1.
Informacje świadczące o popełnieniu błędu
Jak wynika z art. 54 ustawy o rachunkowości, wszelkie błędy - bez względu na ich istotność oraz moment popełnienia, a także moment wykrycia, muszą być (...)
str. 64
2.2.
Moment wykrycia błędów a korekta sprawozdań finansowych
Sposób korekty błędów uzależniony jest od terminu ich stwierdzenia. Inaczej bowiem może przebiegać korekta przeprowadzana po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a inaczej po jego zatwierdzeniu. Roczne (...)
str. 65
2.3.
Kryteria uznania błędu za istotny lub nieistotny
Zanim stosowne korekty zostaną dokonane, konieczna jest ocena ich istotności, a w konsekwencji ocena ich wpływu na jakość sprawozdań finansowych. Jak wynika z art. 4 (...)
str. 66
2.4.
Korekta błędów popełnionych w roku i w latach ubiegłych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2023 r.
Jak już wskazano na wstępie, uwzględnienie terminu ujawnienia błędów oraz ich istotności konieczne są dla prawidłowego zastosowania przepisów art. 54 ustawy o rachunkowości. Błędy popełnione (...)
str. 66
2.5.
Ujawnienia skutków dokonanych korekt błędów w informacji dodatkowej
Jednostki sporządzające informację dodatkową do sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 zobowiązane są w ust. 6 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień ujawnić informacje o (...)
str. 70
3.
Estoński CIT od odsetek od zaległości podatkowych
Po złożeniu do urzędu skarbowego CIT-8E za 2023 r. zostały zakwestionowane wartości zaliczek na podatek z tytułu ukrytych zysków, w związku z czym m.in. naliczono (...)
str. 70
3.1.
Odsetki budżetowe jako tytuł do opodatkowania estońskim CIT
Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy o PDOP, opodatkowaniu ryczałtem (dalej: estońskim CIT) podlega sześć kategorii dochodów: 1) dochód z tytułu podzielonego zysku lub (...)
str. 71
3.2.
Ujęcie odsetek budżetowych oraz estońskiego CIT w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych odsetki, w tym z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań publicznoprawnych, zalicza się do kosztów finansowych i ujmuje się na koncie 75-1 "Koszty finansowe". (...)
str. 71
4.
Decyzja o podatku od nieruchomości za 2023 r. uzyskana w 2024 r.
W lutym 2024 r. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymałem decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za 2023 r. (nieruchomość wykorzystywana na cele prowadzonej (...)
str. 72
5.
Zapłata i zwrot składek z SOKA-BAU w ewidencji księgowej
W jaki sposób ujmować w ewidencji bilansowej płacone przez polskiego pracodawcę składki z tytułu ubezpieczenia urlopowego pracowników budowlanych (kasa urlopowa - SOKA-BAU) zatrudnionych na terenie (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.