Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Czy u prosumenta wytwarzającego energię powstaje przychód podatkowy? - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Podmioty, które wytwarzają na własne potrzeby energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) i rozliczają ją z przedsiębiorstwem energetycznym w ramach modelu tzw. net-billingu, muszą (...)
str. 4
2.1.
Wysokość odliczeń w ramach ulg podatkowych dla przedsiębiorców
Podatnicy mogą dla celów podatku dochodowego skorzystać z różnych ulg podatkowych, np.: na działalność badawczo-rozwojową, na prototyp, na robotyzację, na ekspansję, na sponsoring, z ulgi (...)
str. 5
2.2.
Moment odliczenia ulgi na prototyp
Podatnicy CIT i PIT mogą korzystać z ulgi na nowy produkt, zwanej ulgą na prototyp (uregulowanej w art. 18ea ustawy o PDOP i art. 26ga (...)
str. 6
2.3.
Możliwość jednoczesnego korzystania z ulg na prototyp i na robotyzację
Do MF zwrócono się z pytaniem, czy w sytuacji, gdy podatnik kupi robota do produkcji pilotażowej, to wolno mu skorzystać zarówno z ulgi na prototyp, (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
KSeF - planowane zmiany
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, od 1 lipca 2024 r. podatnicy mieli mieć, co do zasady, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF. Zgodnie z zapowiedziami (...)
str. 8
2.
Planowane zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców
Rząd planuje zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. W informacji na ten temat z dnia 21 (...)
str. 9
3.
Wyższa kwota wolna od podatku jednak nie w tym roku
Jedną z propozycji rządu było podniesienie kwoty wolnej od podatku. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 194) w (...)
str. 11
4.
Zmiany ustawy o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym uchwalone przez Sejm
Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane regulacje przewidują obowiązek publicznego (...)
str. 11
5.
Progi do badania sprawozdań w górę, bez zmiany zakresu podmiotów badanych - odpowiedź na interpelację poselską
Jak już informowaliśmy w BI nr 6 z 20 lutego 2024 r., w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) trwają prace nad zmianą ustawy o rachunkowości dotyczącą (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia chorobowe wypłacone pracownikom - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce pracodawcy wypłacają niekiedy swoim pracownikom wynagrodzenia lub zasiłki chorobowe. Kwestię wynagrodzenia chorobowego reguluje art. 92 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, że gdy (...)
str. 12
1.1.
Otrzymanie świadczenia chorobowego a przychód pracownika
W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, to uzyskuje z tego tytułu przychód. Wynagrodzenie chorobowe Otrzymane przez pracownika od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe (...)
str. 13
1.2.
Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy a składki ZUS
Zasadą jest, że - w przypadku pracowników - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód uzyskany przez pracownika ze stosunku pracy, przy (...)
str. 15
1.3.
Wypłata świadczeń chorobowych a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Wynagrodzenie chorobowe Jak już wskazano, wynagrodzenie chorobowe stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i jest ono wypłacane pracownikom w tych samych terminach, jak "zwykłe" (...)
str. 15
1.4.
Ewidencja księgowa świadczeń chorobowych wypłacanych przez pracodawcę
Dla celów bilansowych wynagrodzenie chorobowe ujmowane jest w kosztach bilansowych pracodawcy analogicznie jak "normalne" wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie to może zatem zostać ujęte w księgach (...)
str. 17
2.
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce wierzyciele mogą obciążać swoich dłużników rekompensatą za koszty odzyskiwania należności, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (...)
str. 18
2.1.
VAT od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Czy rekompensata stanowi wynagrodzenie za usługę? Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się (...)
str. 19
2.2.
Rozliczenie rekompensaty za odzyskiwanie należności na gruncie CIT/PIT
Rozliczenie wierzyciela • Przychód z tytułu otrzymania rekompensaty Dla wierzyciela otrzymanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wiąże się z powstaniem z tego tytułu przychodu podatkowego (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - u wierzyciela i dłużnika
W ustawie o rachunkowości nie ma regulacji, które wprost wskazywałyby, w jaki sposób wierzyciel lub dłużnik powinien ująć w księgach rachunkowych rekompensatę za koszty odzyskiwania (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT pomimo małej wartości sprzedaży - wyrok TSUE
Organ podatkowy nie może odmówić prawa do odliczenia VAT z uwagi na zbyt małą sprzedaż. Istotne jest prowadzenie działalności gospodarczej i brak oszustwa/nadużycia. (wyrok TSUE (...)
str. 24
2.
Rozwiązanie umowy a obowiązek skorygowania odliczonego VAT, gdy sprzedawca nie zwróci zaliczki - interpretacja KIS
Podatnik (nabywca) ma obowiązek skorygowania odliczonego VAT z faktury zaliczkowej, jeżeli do transakcji nie dojdzie (nawet jeżeli kontrahent nie zwróci mu zaliczki). (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Struktura JPK_FA po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję usługi opodatkowane VAT wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dokumentuję je fakturami, ale nie są to faktury ustrukturyzowane. Czy (...)
str. 28
3.2.
Usługa wynajmu miejsca postojowego - stawka VAT
Podatnik VAT (spółdzielnia mieszkaniowa) zamierza odpłatnie wynajmować właścicielom lokali mieszkalnych oraz innym zainteresowanym miejsca postojowe (zlokalizowane na zewnątrz budynków, na terenach stanowiących wyłączną własność spółdzielni). (...)
str. 29
3.3.
Sprzedaż energii elektrycznej a zwolnienie z kas
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) sprzedaje energię elektryczną m.in. na rzecz osób prywatnych i ewidencjonuje ją w kasie rejestrującej. Czy sprzedaż ta musi być (...)
str. 30
3.4.
Małżonkowie rolnicy jako odrębni podatnicy VAT
Wspólnie z żoną kupiłem ziemię i prowadzimy gospodarstwo rolne. Ja zajmuję się hodowlą krów, a żona uprawia zboże - są to odrębne działalności w ramach (...)
str. 31
3.5.
Awaria kasy rejestrującej a możliwość dokonywania sprzedaży
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT z uwagi na niskie obroty. Prowadzę sklep papierniczy. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Nie posiadam kasy awaryjnej z uwagi na (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu a CIT wspólnoty mieszkaniowej - interpretacja KIS
Wynagrodzenie otrzymane przez wspólnotę mieszkaniową od przedsiębiorstwa przesyłowego za ustanowienie służebności przesyłu stanowi dla wspólnoty dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu z CIT, (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przychód z tytułu wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej użyczonej nieruchomości
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy "cudzą" nieruchomość nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Czy do uzyskanego w związku z tym przychodu z nieodpłatnych świadczeń można (...)
str. 36
2.2.
Faktura w walucie obcej zapłacona w złotych - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o. kupiła usługę transportową od kontrahenta krajowego. Faktura dokumentująca ten zakup została wystawiona w walucie obcej (euro), z kwotą VAT wykazaną w złotych. (...)
str. 38
2.3.
Wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość znikoma - na potrzeby estońskiego CIT
Podatnik może wybrać estoński CIT, jeśli m.in. mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi, gdy (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapewnienie zakwaterowania oddelegowanym pracownikom a PIT - zmiana linii orzeczniczej NSA
Zapewnienie przez pracodawcę nieodpłatnego zakwaterowania oddelegowanym do pracy za granicę pracownikom, nie powoduje po ich stronie powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń, a tym samym przychodu (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dotacja do fotowoltaiki, gdy wydatki odliczono w ramach ulgi termomodernizacyjnej
W 2022 r. podatnik poniósł wydatki na zakup i montaż fotowoltaiki w domu jednorodzinnym, którego jest współwłaścicielem. W zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2022 r., w (...)
str. 43
2.2.
Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej a limit dochodów w uldze na dziecko
Podatnik w 2023 r. osiągnął dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Czy dochody te należy uwzględnić ustalając, czy nie został przekroczony limit dochodów małżonków określony (...)
str. 45
2.3.
Darowizna budynku wybudowanego na sprzedaż - jak skorygować koszty uzyskania przychodu ujęte w PKPiR?
Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) jako deweloper prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży domów. Jeden z tych domów przekazał swojemu synowi w darowiźnie. W (...)
str. 46
2.4.
Działalność gospodarcza prowadzona w Polsce przez cudzoziemca i rozliczenie podatku dochodowego
Mieszkam na stałe we Francji i tam posiadam centrum interesów osobistych oraz prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą również w Polsce - jako osoba (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na zakup nowych funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego w działalności - interpretacja KIS
Koszty z tytułu nabycia nowych funkcjonalności oprogramowania, bez którego nie może być wykorzystane, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku (...)
str. 51
2.
Przeznaczenie pensjonatu na potrzeby prywatne i jego sprzedaż - skutki podatkowe
Przedsiębiorca wybudował pensjonat noclegowy i oddał go do użytku w 2021 r. (na potrzeby prowadzonej działalności). Od wydatków na jego budowę odliczył VAT. Obecnie zamierza (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ustalenie okresu karencji w celu ponownego skorzystania z małego ZUS plus - interpretacja ZUS
W sytuacji gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą korzystała z małego ZUS plus przez 36 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 (...)
str. 55
2.
Składki ZUS osoby prowadzącej działalność i wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia
Z tytułu zawartej umowy zlecenia uzyskuję miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4.694,40 zł. Czy będę musiała opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? (...)
str. 57
3.
ZUS od wartości grupowego ubezpieczenia na życie dla pracownicy na wychowawczym
Pracownica od początku 2024 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS, nie posiada innych tytułów do tych (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Prawo do urlopu opiekuńczego z tytułu choroby osoby zamieszkującej z pracownikiem
Pracownik w marcu 2024 r. wystąpił z wnioskiem o urlop opiekuńczy z tytułu choroby dziadka i został on mu udzielony. Czy w takiej sytuacji pracodawca (...)
str. 60
2.
Odszkodowanie z ubezpieczenia dla współmałżonka a odprawa pośmiertna dla innych członków rodziny
Zgodnie z wykupionym przez pracodawcę ubezpieczeniem na życie, prawo do odszkodowania z tytułu śmierci pracownika przysługuje tylko jego współmałżonkowi. Aktualnie z wnioskiem o wypłacenie odprawy (...)
str. 62
3.
Pobyt na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym a podwyżka płac z wyrównaniem
W związku z otrzymaniem nowych taryfikatorów w firmie przeprowadzona zostanie podwyżka płac z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., które wypłacone zostanie z bieżącym wynagrodzeniem. (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Czy po 31 marca 2024 r. można wprowadzić uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej?
Na dzień 31 marca 2024 r. zostało sporządzone i podpisane sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2023 r. Ponieważ do tego czasu organ zatwierdzający nie (...)
str. 64
2.
Rozliczenie w kolejnym roku obrotowym różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków
Wycena bilansowa m.in. należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych skutkuje powstaniem różnic kursowych. W kolejnych okresach różnice takie podlegają rozliczeniu. Ponieważ ustawa o rachunkowości (...)
str. 66
2.1.
Powstanie różnic kursowych w związku z wyceną rozrachunków na dzień bilansowy
Na temat wyceny bilansowej rozrachunków wyrażonych w walutach obcych pisaliśmy wielokrotnie, w tym m.in. w BI nr 6 z 20 lutego 2024 r. Przypomnijmy w (...)
str. 67
2.2.
Rozliczenia różnic powstałych przy wycenie bilansowej
Kolejnej wyceny rozrachunków dokonuje się na moment ich rozliczenia, tj. otrzymania zapłaty (należności) lub jej dokonania - w przypadku spłaty zobowiązań. W sytuacji jednak, gdy (...)
str. 67
2.3.
Prezentacja różnic kursowych w ewidencji oraz rachunku zysków i strat z uwzględnieniem wycen bilansowych i storna
Dokonując rozliczenia różnic kursowych powstałych w wyniku faktycznych realizacji płatności należy pamiętać, że ewidencjonuje się je na kontach przychodów i kosztów odrębnie, a w rachunku (...)
str. 70
3.
Termin złożenia CIT-8 a obowiązek przekazania sprawozdania finansowego za 2023 r. do urzędu skarbowego
Czy spółka z o.o. przekazując do urzędu skarbowego zeznanie CIT-8 musi przekazać również swoje sprawozdanie finansowe za 2023 r.? Czy może termin przekazania sprawozdania do (...)
str. 71
4.
Podpisanie sprawozdania finansowego wraz ze złożeniem oświadczeń przez członków organu wieloosobowego
W spółce z o.o., w której funkcjonuje zarząd wieloosobowy, przy podpisaniu sprawozdania finansowego za 2023 r. postanowiono zastosować uproszczenie polegające na podpisaniu sprawozdania finansowego przez (...)
str. 73
5.
Brak ustawowego obowiązku badania sprawozdania finansowego a badanie na podstawie przepisów podatkowych
Jesteśmy spółką z o.o. niepodlegającą obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Czy pomimo tego stosując dla celów podatkowych bilansowe zasady ustalania różnic kursowych i tak musimy (...)
str. 74
5.1.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego na podstawie prawa bilansowego
Obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych ustalany jest na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup (...)
str. 74
5.2.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o PDOP
Generalnie przepisy ustaw o podatku dochodowym, w tym ustawy o PDOP, nie odnoszą się do kwestii związanych z obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych. Wyjątek stanowią (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.