Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (557) z dnia 01.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązki spółki z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Ministerstwo Finansów w piśmie z 8 grudnia 2021 r., stanowiącym odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa, wyjaśniło, iż przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Przychód z tytułu czynszu za najem lokalu, zafakturowanego i opłaconego z góry
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie najmu lokali. W grudniu 2021 r. zafakturowała kontrahentowi usługi najmu za cały 2022 r. z góry. Płatność również (...)
str. 5
2.
Wartość dostaw niefakturowanych na dzień bilansowy
W grudniu 2021 r. spółka utworzyła bierne rozliczenia międzyokresowe na koszty energii elektrycznej, ponieważ nie otrzymała faktury za energię. Kwota zobowiązania nie była jednostce znana. (...)
str. 8
3.
Koszty energii elektrycznej dotyczące grudnia, udokumentowane fakturą wystawioną w styczniu
Nasza jednostka wykonuje czynności zwolnione z VAT, w związku z czym nie odliczamy VAT naliczonego. 26 stycznia 2022 r. otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną z (...)
str. 9
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych po zmianach przepisów
Spółka posiada kilka samochodów osobowych, które udostępnia pracownikom wchodzącym w skład kadry kierowniczej. Mogą oni wykorzystywać te samochody do celów prywatnych. Jak rozliczyć w księgach (...)
str. 12
1.
Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego
Wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (por. art. 12 (...)
str. 12
2.
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustaloną zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c updof, pracodawca zobowiązany jest (...)
str. 13
3.
Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego
Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnie używanego samochodu służbowego do celów prywatnych nie jest wykazywany w księgach rachunkowych pracodawcy. Jest on statystycznie doliczany do uzyskanego przez (...)
str. 14
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Jednostki mogą w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości, kierując się zasadą istotności. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych można (...)
str. 16
2.
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
Jednostka, która spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości i w związku z tym uzyskała prawo do zastosowania w danym roku obrotowym uproszczeń, może zastosować (...)
str. 18
3.
Skutki przyjęcia uproszczenia polegającego na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych
Nasza spółka z o.o. spełnia warunki do zastosowania uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingu. Zarząd spółki podjął decyzję o zastosowaniu takiego uproszczenia od 1 stycznia (...)
str. 19
4.
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Spółka z o.o. do końca 2021 r. ustalała aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Za 2021 r. przychody netto spółki ze sprzedaży towarów (...)
str. 21
5.
Zastosowanie uproszczenia przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
Nasza spółka z o.o. produkuje jeden rodzaj wyrobu gotowego. Spełniamy warunki określone w art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości i chcemy zastosować uproszczone zasady (...)
str. 22
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Odrębna amortyzacja bilansowa i podatkowa po przejściu na estoński CIT
Jesteśmy spółką z o. o. W 2021 r. skorzystaliśmy z możliwości przeniesienia wypracowanego zysku za 2020 r. na fundusz inwestycyjny w kapitale rezerwowym. Środki częściowo (...)
str. 24
2.
Zakup stacji roboczej wraz z roczną licencją
Spółka akcyjna prowadząca działalność badawczo-rozwojową zakupiła, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, roczną licencję oprogramowania wraz z centrum obliczeniowym (stacją roboczą). Spółka nie wie czy (...)
str. 25
3.
Zmiany wartości środków trwałych prezentowane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W jaki sposób powinna zaprezentować szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (...)
str. 26
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Prezentacja zysku i straty z lat ubiegłych w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Spółka z o.o. na koniec 2020 r. posiadała niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 300 tys. zł i wykazała stratę za 2020 r. w (...)
str. 32
1.
Charakterystyka pozycji zestawienia zmian w kapitale własnym, dotyczących wyniku z lat ubiegłych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest uzupełnieniem informacji o kapitale własnym zawartych w pasywach bilansu. Dostarcza użytkownikom sprawozdań finansowych informacji o strukturze kapitału jednostki (...)
str. 32
2.
Przykład zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego przez spółkę z o.o. za 2021 r.
Ujęcie zysków i strat z lat ubiegłych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym przedstawia poniższy przykład liczbowy. Przykład I. Założenia: Kapitał zakładowy spółki z (...)
str. 34
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Ewidencja i klasyfikacja budżetowa odszkodowań za przejęcie gruntów przeznaczonych pod budowę drogi
Jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycję drogową (budowę drogi publicznej). W związku z tą inwestycją jednostka wypłaca odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych (...)
str. 37
2.
Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
W 2021 r. SP ZOZ otrzymał dotację na pokrycie kosztów budowy środka trwałego. Otrzymaną kwotę ujęto na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Środek trwały na dzień (...)
str. 38
3.
Ujęcie w księgach nadwyżki środków obrotowych pozostającej w zakładzie budżetowym
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Uchwałą rady gminy zostaliśmy zwolnieni na stałe z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. Czy taką nadwyżkę powinniśmy ujmować w (...)
str. 41
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Ustalenie wartości początkowej nabytych praw do znaków towarowych
Spółka akcyjna stosująca MSR nabyła, na podstawie faktury od podmiotu powiązanego, prawa własności do 10 znaków towarowych. Kierownictwo spółki ocenia, że nie można określić wiarygodnie (...)
str. 42
2.
Kwalifikacja nabytych praw do znaków do odpowiedniej grupy bilansowej
Do jakiej grupy bilansowej spółka powinna wprowadzić prawa do znaków? Czy może zaliczyć je do innych wartości niematerialnych i prawnych? W kwestii prezentacji bilansowej jednostka (...)
str. 43
3.
Amortyzacja bilansowa i podatkowa oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Czy spółka może nie dokonywać amortyzacji bilansowej ze względu na brak okresu użytkowania znaków? Czy MSR wymagają tylko odpisów z tytułu ewentualnej utraty wartości? Podmioty (...)
str. 43
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe podlegające badaniu?
Sprawozdanie finansowe naszej jednostki za 2021 r. podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską. Czy jesteśmy zobowiązani sporządzić je według załącznika nr 1 do ustawy o (...)
str. 45
2.
Czy grunt zakupiony wraz z budynkiem należy ująć w księgach rachunkowych oddzielnie?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dla celów prowadzenia tej działalności nabyłam budynek wraz z gruntem. Czy w księgach rachunkowych powinnam ująć budynek oraz grunt jako jeden (...)
str. 45
3.
Jak skorygować błędne zapisy na kontach księgowych?
Jednostka zaksięgowała koszty na niewłaściwym koncie. Czy istnieje możliwość skorygowania takiego błędu zapisem jednostronnym po stronie Wn niewłaściwego konta (ze znakiem minus) i po stronie (...)
str. 46
4.
W księgach którego roku należy ująć pobrane przez bank opłaty za prowadzenie rachunku?
W naszej jednostce na wyciągu bankowym ze stycznia 2022 r. widnieje opłata za prowadzenie rachunku bankowego w grudniu 2021 r. W którym roku należy zaksięgować (...)
str. 47
5.
Jak wycenić poszczególne składniki wniesione aportem do przedsiębiorstwa osoby fizycznej?
Wspólnik wniósł aportem do spółki jawnej przedsiębiorstwo osoby fizycznej. W umowie spółki podana jest łączna wartość poszczególnych składników przedsiębiorstwa. W jaki sposób wycenić te składniki (...)
str. 48
VII.
Z listów Czytelników
1.
Ujęcie kosztów na przełomie roku przy przejściu na księgi rachunkowe
Osoba fizyczna prowadząca w 2021 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów (metodą uproszczoną) od 1 stycznia 2022 r. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W (...)
str. 48
2.
Limit przychodów decydujący o zastosowaniu uproszczeń sprawozdawczych dla jednostki małej i mikro
(tzn. według załącznika nr 5 lub nr 4 do ustawy o rachunkowości). Jednym z warunków zastosowania ww. uproszczeń jest nieprzekroczenie limitu przychodów za rok bieżący (...)
str. 49
3.
Rozliczenie w księgach otrzymującego rabatu pośredniego, udokumentowanego notą uznaniową
Zakupiliśmy dużą ilość towarów w hurtowni, w związku z czym od producenta tych towarów otrzymaliśmy rabat pośredni. Fakt ten został udokumentowany notą uznaniową, a środki (...)
str. 50
4.
Możliwość odstąpienia od obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Jesteśmy spółką z o.o. i jednostką dominującą, posiadającą większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej. Czy możemy nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego? Jednostka (...)
str. 52
5.
Użytkowanie urządzenia na podstawie umowy użyczenia
Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność medyczną. Mamy podpisaną nieodpłatną umowę użyczenia na wynajem dźwigu. Czy dla naszej spółki, biorącej dźwig w używanie, ustalona w (...)
str. 55
6.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu utworzonego na cele inwestycyjne
Jednostka dokonała wyboru wariantu opodatkowania z wykorzystaniem funduszu na cele inwestycyjne. W dniu dokonania odpisu na ten fundusz równowartość jego kwoty została przekazana na wyodrębniony (...)
str. 56
7.
Sprzedaż towarów handlowych na raty, połączona z zaciągnięciem kredytu przez kupującego
Nasza jednostka prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z możliwością spłaty ratalnej. Jest to związane z zaciągnięciem przez kupującego na terenie naszej placówki kredytu w instytucji finansowej. (...)
str. 58
8.
Ujęcie w księgach kwestionowanej faktury korygującej, zwiększającej cenę zakupu usługi
Jesteśmy instytucją kultury. Nasz kontrahent wystawił fakturę korygującą, zwiększającą cenę usługi. Nie zgadzamy się z tą fakturą, w związku z czym nie wprowadziliśmy jej do (...)
str. 59
9.
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, zakończone cofnięciem powództwa wzajemnego
Spółka jawna w 2018 r. wystawiła kontrahentowi notę z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z obowiązków. Kontrahent nie przyjął tej noty i wystawił własną (...)
str. 61
10.
Skutki postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
W lutym 2021 r. udzieliliśmy pożyczki firmie z nami współpracującej. Obecnie nasz dłużnik (pożyczkobiorca) został postawiony w stan upadłości, a spłata udzielonej pożyczki stała się (...)
str. 63
11.
Koszty zaliczane do kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego
W 2021 r. spółka "X" prowadząca działalność deweloperską zawarła ze spółką "Y" umowę cesji. W wyniku tej umowy na spółkę "X" przeniesione zostały wszelkie prawa (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.