Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opis najważniejszych zmian w strukturach e-sprawozdań finansowych sporządzanych od 1 września 2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2. Nowa wersja struktur (...)
str. 4
2.
Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS będą składać sprawozdania w formie ustrukturyzowanej
PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 25 lipca 2019 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o uchyleniu ustawy o (...)
str. 8
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Pracownicze plany kapitałowe - rozliczenie dokonanych wpłat w księgach pracodawcy
Nasza spółka wdrożyła pracowniczy plan kapitałowy. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa rozliczenia składkowo-podatkowego wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego?
str. 9
1.
Źródła finansowania wpłat dokonywanych do PPK
Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, (...)
str. 9
2.
Opodatkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
Wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty finansowane przez (...)
str. 10
3.
Ewidencja księgowa wpłat do PPK na przykładzie liczbowym
Wpłaty w ramach PPK, w częściach finansowanych przez pracodawcę należą do tzw. kosztów pracowniczych. W księgach rachunkowych koszty pracownicze zalicza się do kosztów podstawowej działalności (...)
str. 11
II.
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Jednoosobowa działalność gospodarcza przekształciła się w spółkę z o.o. w czerwcu 2019 r. Jak zamknąć księgi rachunkowe osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą i otworzyć (...)
str. 14
1.
Przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy przez spółkę powstałą z przekształcenia
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z (...)
str. 14
2.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę
W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., nie zachodzi ciągłość działalności. Wynika tak z art. 12 (...)
str. 15
3.
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o.
Spółka przekształcona, czyli spółka z o.o., ma obowiązek otworzyć księgi na dzień jej rejestracji w KRS, nie później jednak niż w ciągu 15 dni od (...)
str. 16
4.
Sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. spółki z o.o. powstałej z przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej? Co z danymi porównawczymi za rok ubiegły? (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Podstawowe zasady prowadzenia ZFŚS
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest przez pracodawców na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z (...)
str. 18
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich rodzin ze środków ZFŚS
Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bez względu na ich wysokość, nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS, (...)
str. 18
3.
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wczasów rodzinnych i kolonii
Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich rodzin przebiega po stronie Wn konta 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w korespondencji z kontem rozrachunkowym 23-4 (...)
str. 19
IV.
Ewidencja kosztów produkcji wyłącznie na kontach zespołu 4
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4. Koszty rozliczane są za pomocą konta 49 "Rozliczenie kosztów". Czy w rachunku zysków i strat w (...)
str. 22
1.
Zasady ewidencji kosztów bieżącej działalności wyłącznie w układzie rodzajowym
Jednostki mogą księgować koszty bieżącej działalności wyłącznie w układzie rodzajowym kosztów, czyli tylko na kontach zespołu 4. Takie ujmowanie kosztów może być zasadne w jednostkach (...)
str. 22
2.
Ustalenie zmiany stanu produktów przy sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
Jednostki stosujące ewidencję księgową kosztów działalności operacyjnej wyłącznie według rodzajów sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Jak wynika z ustawy o rachunkowości, koszty (...)
str. 23
3.
Wybór sposobu wyceny i ewidencji wyrobów gotowych
Wyroby gotowe w jednostkach prowadzących ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 mogą być objęte ewidencją bilansową lub ewidencją uproszczoną - wartość wyrobów obciąża wówczas (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych - checklista
Nabyliśmy prawo do korzystania ze wzorów użytkowych oraz zakończyliśmy powodzeniem prace rozwojowe i zdecydowaliśmy się wdrożyć technologię uzyskaną dzięki tym pracom. Czy możemy uznać prawo (...)
str. 28
2.
Instalacja fotowoltaiczna - odrębny środek trwały, czy ulepszenie?
Na budynku hali produkcyjnej instalujemy panele słoneczne (instalacja fotowoltaiczna). Czy powinniśmy je ująć w księgach rachunkowych jako odrębny środek trwały, czy ulepszenie hali? Do jakiej (...)
str. 30
3.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego zakupionego wraz z wyposażeniem
Nabyliśmy drukarkę 3D w komplecie z całym wyposażeniem, m.in. z oprogramowaniem, beczkami, podnośnikiem, zestawem pilników, nożyków, mat, imadła, certyfikatami oraz materiałem startowym (proszek 300 kg) (...)
str. 32
4.
Klasyfikacja drukarki do odpowiedniego rodzaju KŚT
Do jakiego rodzaju KŚT zaliczyć drukarkę 3D? Czy będzie to samodzielny obiekt inwentarzowy, czy część peryferyjna? Drukarka może stanowić urządzenie peryferyjne już istniejącego środka trwałego (...)
str. 33
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Charakterystyka dowodu księgowego "MT - Zmiana miejsca użytkowania"
Dowodem MT dokumentuje się przede wszystkim przemieszczenie środka trwałego z jednego miejsca na drugie, w ramach tej samej jednostki. Podstawą jego wystawienia może być na (...)
str. 34
2.
Koszty związane z przemieszczeniem środka trwałego wewnątrz jednostki
Z przemieszczeniem środka trwałego wewnątrz jednostki, z jednej komórki do drugiej, z powodu zmiany jego miejsca użytkowania mogą wiązać się koszty demontażu środka trwałego, przetransportowania (...)
str. 34
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych skutków zmiany miejsca użytkowania środka trwałego
Środki trwałe, czyli nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, a także ulepszenia w środkach trwałych oraz inwentarz żywy ujmuje się w księgach rachunkowych (...)
str. 35
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Nadpłata za media zaliczona na poczet dostaw energii w nowym okresie sprawozdawczym
Samorządowa jednostka budżetowa (szkoła) na koniec okresu sprawozdawczego (roku) nadpłaciła za media (energię cieplną). Powstała nadpłata została zaliczona na poczet dostawy energii w nowym okresie (...)
str. 37
2.
Prezentacja w Rb-27S dochodów wykonanych z tytułu podatków i opłat opłaconych przelewem
W jakiej dacie należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S opłacone przelewem bankowym dochody wykonane z tytułu podatków i opłat, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej? (...)
str. 39
3.
Rachunkowość i sprawozdawczość rady rodziców
Czy rada rodziców w naszej szkole - jako organ dysponujący środkami pieniężnymi rodziców - zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych) i sporządzania sprawozdań (...)
str. 40
4.
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nasz szpital, który nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS, (...)
str. 41
5.
Opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Gmina wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w związku z czym zobowiązana była do uiszczenia opłaty. Jak w (...)
str. 42
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
Spółka z o.o. na podstawie porozumień zawartych z pracownikami udostępnia im nieodpłatnie samochody służbowe do celów prywatnych. Jak rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych nieodpłatne (...)
str. 43
1.
VAT należny od nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego
Zasadą jest, że użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, w tym w m.in. do celów osobistych pracowników podatnika (...)
str. 43
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu
Ustalenie przychodu pracownika Stosownie do art. 12 ust. 1 updof, wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód (...)
str. 44
3.
Ewidencja operacji związanych z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu. Przychód ten nie jest jednak wykazywany (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Przypisanie produktom kosztów pośrednich produkcji w wysokości kosztów planowanych
Produkty wycenia się w koszcie wytworzenia, który w myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem (...)
str. 47
2.
Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu oraz rozliczenie kosztów produkcji na przykładzie liczbowym
Uwaga: Przykład opracowano na podstawie przykładu nr 2 do pkt 10.6 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów". Przykład I. Założenia: (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na usunięcie szkód powstałych podczas włamania do siedziby firmy?
W naszym budynku administracyjnym dokonano kradzieży z włamaniem. Czy koszty naprawy drzwi i okien uszkodzonych podczas włamania należy zaliczyć do kosztów działalności podstawowej, czy do (...)
str. 51
2.
Czy obcy środek trwały przyjęty do używania można zaliczyć do aktywów trwałych jednostki?
Nasza jednostka przyjęła do używania obcy środek trwały na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do (...)
str. 51
3.
Jak zaksięgować wydatki dotyczące badania sprawozdania finansowego?
Sprawozdanie finansowe naszej firmy za 2019 r. będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. W lipcu 2019 r. podpisaliśmy umowę z firmą audytorską i zapłaciliśmy zaliczkę (...)
str. 52
4.
Czy straty poniesione w trakcie budowy uwzględnia się w koszcie wytworzenia środka trwałego?
Jesteśmy spółką z o.o., która buduje budynek biurowy na własne potrzeby. W trakcie tej budowy uszkodzona została brama wjazdowa. Jak rozliczyć stratę powstałą w związku (...)
str. 53
5.
W jaki sposób zamieścić dekret na dowodzie księgowym?
Czy na dekrecie zamieszczonym na fakturze musi być wpisana pełna nazwa konta, czy może być tylko numer konta? Jednostka może na dekrecie wpisywać tylko numer (...)
str. 54
IX.
Z listów Czytelników
1.
Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych
Spółka z o.o. podpisała umowę leasingu operacyjnego, w którym wstępna opłata leasingowa wynosi 50 tys. zł netto. Czy opłata ta może być dla celów podatkowych (...)
str. 55
2.
Rozrachunki z członkiem zarządu z tytułu nierozliczonych zaliczek
W księgach rachunkowych spółki z o.o. widnieją kwoty nierozliczonych zaliczek pobranych przez prezesa. Obecnie trwają czynności przygotowawcze do sprzedaży spółki. Jednym z kupujących będzie obecny (...)
str. 57
3.
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości wycenianych według cen rynkowych
Jednostka wycenia inwestycje w nieruchomości według cen rynkowych. Gdzie zaksięgować w takim przypadku koszty remontu i ulepszenia tej nieruchomości? Wydatki poniesione na remont i ulepszenie (...)
str. 58
4.
Opłata za rejestrację pojazdu wziętego w leasing operacyjny
Leasingodawca obciążył spółkę opłatą za rejestrację pojazdu wziętego w leasing operacyjny. Czy zaksięgować ją na koncie "Podatki i opłaty", czy "Usługi obce"? Opłatę za rejestrację (...)
str. 59
5.
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Firma przeprowadza zmiany organizacyjne, w wyniku których zwolni część pracowników. W ciężar jakich kosztów należy zaksięgować odszkodowanie za skrócenie im okresu wypowiedzenia umowy o pracę? (...)
str. 60
6.
Należna wierzycielowi rekompensata za koszty odzyskiwania należności w księgach i sprawozdaniu dłużnika
Na jakim koncie kosztowym zaksięgować rekompensatę należną wierzycielowi za koszty dochodzenia należności? W jakiej pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego w wariancie porównawczym należy ją (...)
str. 61
7.
Nadwyżka z tytułu przekwalifikowania gruntu do inwestycji - prezentacja w rachunku zysków i strat
W której pozycji rachunku zysków i strat po stronie przychodów wykazujemy nadwyżkę z tytułu przekwalifikowania gruntu do inwestycji długoterminowych, tj. nadwyżkę z tytułu wyceny według (...)
str. 62
8.
Ewidencja kwot z faktury wystawionej przez polski podmiot w euro
Otrzymaliśmy od polskiego kontrahenta fakturę w euro z datą wystawienia 19 kwietnia 2019 r. Kwotę VAT kontrahent podał w złotówkach, ustalając tę wartość według kursu (...)
str. 62
9.
Zakup wadliwych towarów z kraju spoza UE, gdy umowa z dostawcą nie przewiduje zwrotów
Spółka z o.o. kupuje towary (części do pługów) od dostawcy z kraju spoza UE. Umowa z dostawcą zawiera zapis, że zwrotów (reklamacji) nie przyjmuje. Po (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.