Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 1 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 193.819 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (482) z dnia 20.01.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Średnie kursy walut ogłoszone 31 grudnia 2018 r. przez NBP, stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 (...)
str. 4
2.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Badaniu za 2019 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 5
3.
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2019 r.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani - stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości - do zawarcia umowy (...)
str. 6
4.
Obowiązek badania sprawozdania w działalności kantorowej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy jednostki prowadzące działalność w (...)
str. 6
5.
Rezerwa na koszty rekultywacji - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii: 1. Czy zakład górniczy tworzący fundusz (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
1.
W jakim formacie należy sporządzić informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności?
Ministerstwo Finansów nie opublikowało odrębnej struktury logicznej dla sprawozdania z działalności, a w przypadku informacji dodatkowej ustrukturyzowane zostały tylko jej nieliczne elementy wymagane ustawą o (...)
str. 9
2.
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym
Zarząd naszej spółki składa się z kilku członków, w tym cudzoziemców. W jaki sposób powinni oni złożyć podpis pod sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej, aby (...)
str. 11
3.
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Nasza jednostka istnieje od wielu lat. Nigdy nie szacowaliśmy świadczeń pracowniczych żadną metodą. Naliczamy je i wypłacamy na bieżąco. W polityce rachunkowości mamy zapis o (...)
str. 14
4.
Kwota udzielonej pożyczki w księgach i sprawozdaniu finansowym pożyczkodawcy
Nasza firma udzieliła pożyczki innej firmie. Jak zaksięgować tę pożyczkę oraz jej spłatę? Jak ująć tę transakcję w sprawozdaniu finansowym? Udzielone pożyczki ewidencjonuje się w (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Kursy walut stosowane do wyceny należności i zobowiązań
Należności lub zobowiązania wyrażone w walutach obcych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych przelicza się na walutę polską na dzień ich powstania. Do przeliczenia (...)
str. 19
2.
Kiedy powstają różnice kursowe z wyceny bilansowej i jak się je księguje?
Zazwyczaj kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia rozrachunków z kontrahentami w walutach obcych na walutę polską na moment ujęcia ich w księgach rachunkowych różni się (...)
str. 19
3.
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym
Wycena na dzień bilansowy należności od kontrahentów z zachowaniem zasady ostrożności oznacza konieczność zweryfikowania czy ustalona na dzień bilansowy kwota wymaganej zapłaty odpowiada na ten (...)
str. 22
4.
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
Jak stanowi art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), (...)
str. 23
5.
Różnice kursowe w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
Przepisy prawa bilansowego i podatkowego zawierają odmienne zasady rozliczania różnic kursowych. W świetle art. 15a updop oraz art. 24c updof, jedynie zrealizowane różnice kursowe mogą (...)
str. 24
III.
Rabaty potransakcyjne otrzymane za zakupy dokonane w poprzednim roku
Większość naszych dostawców udziela nam rabatów potransakcyjnych. Wartości tych rabatów są bardzo duże. Jak w księgach rachunkowych rozlicza się rabaty dotyczące zakupów towarów i materiałów (...)
str. 25
1.
Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z otrzymanym rabatem
Na podstawie art. 15 ust. 4i updop oraz art. 22 ust. 7c updof, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana (...)
str. 25
2.
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Towary i materiały na dzień ich nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości). (...)
str. 26
3.
Rozwiązanie ewidencyjne pozwalające na ujęcie w księgach otrzymanych rabatów zgodnie z zasadą podatkową
W celu ułatwienia rozliczeń podatkowych jednostki mogą ustalić indywidualnie sposób ewidencji w księgach rachunkowych korekty kosztów z tytułu otrzymanych rabatów. Poniżej przedstawiamy rozwiązanie polegające na (...)
str. 29
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności od 1 stycznia 2019 r.
Prowadzę działalność gospodarczą w kilku lokalach użytkowych, których jestem właścicielem, znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Posiadam również mieszkania pod wynajem. W aktach notarialnych przenoszących własność (...)
str. 31
2.
Ustalenie ceny nabycia budynku i gruntu, jeśli w akcie notarialnym wskazano łączną wartość nieruchomości
Spółka zakupiła budynek wraz z gruntem. W akcie notarialnym widnieje jedna cena zakupu oraz koszty wspólne tego zakupu (opłata notarialna i opłaty sądowe). W jaki (...)
str. 34
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych skutków kradzieży samochodu stanowiącego środek trwały
W grudniu 2018 r. doszło do kradzieży samochodu osobowego. Obecnie policja prowadzi dochodzenie. Czy na dzień bilansowy nieumorzoną wartość tego samochodu powinniśmy odnieść w ciężar (...)
str. 35
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Elementy zestawienia obrotów i sald oraz częstotliwość jego sporządzania
Ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na kontach księgowych zawsze odbywa się według zasady podwójnego zapisu. Polega ona na tym, że każdą operację gospodarczą ujmuje (...)
str. 37
2.
Wykorzystanie danych z zestawienia obrotów i sald dla celów sprawozdawczych
Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień bilansowy jest podstawą do sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat. Salda debetowe kont bilansowych zestawienia obrotów i (...)
str. 38
3.
Wybór sposobu prezentacji danych w zestawieniu obrotów i sald na przykładach
W praktyce można spotkać się z zestawieniami obrotów i sald, które uwzględniają bądź nie uwzględniają salda bilansu otwarcia w kolumnie "obroty narastająco". Jeśli program finansowo-księgowy, (...)
str. 39
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 30 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów (...)
str. 41
2.
Rozliczenie niedoborów niezawinionych w księgach jednostki budżetowej
Jesteśmy jednostką budżetową. W jaki sposób zaksięgować ujawnione w toku inwentaryzacji niedobory niezawinione? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa rozliczenia tych niedoborów? Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji (...)
str. 42
3.
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej obowiązuje w stosunku do opłaty przekształceniowej, wynikającej z zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo (...)
str. 46
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Podatkowe rozliczanie umów leasingu samochodu osobowego przez korzystającego
Limit opłat za używanie samochodów osobowych Od 1 stycznia 2019 r. - na podstawie nowych przepisów art. 23 ust. 1 pkt 47a updof i art. (...)
str. 47
2.
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń przy klasyfikowaniu umów leasingu dla celów bilansowych
Ustawa o rachunkowości wskazuje, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej (...)
str. 49
3.
Bilansowe rozliczanie opłaty z tytułu leasingu finansowego samochodu osobowego
Kwalifikacja umowy do leasingu finansowego determinuje konieczność określenia wartości początkowej przedmiotu leasingu oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W świetle ustawy o rachunkowości, wartością początkową nabytego środka (...)
str. 50
4.
Ujęcie w księgach opłat z tytułu leasingu operacyjnego samochodu używanego w celach mieszanych
W świetle ustawy o rachunkowości umowę leasingu kwalifikuje się do umowy leasingu operacyjnego, gdy umowa ta nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 3 (...)
str. 53
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto powinien podpisać się na arkuszu spisu z natury?
W naszej firmie inwentaryzujemy w drodze spisu z natury przede wszystkim środki trwałe oraz zapasy. Mamy wątpliwości, jakie osoby powinny złożyć podpis na arkuszach spisowych? (...)
str. 55
2.
Czy spółka akcyjna może przyjąć status jednostki mikro i sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?
Jesteśmy małą spółką akcyjną. Czy możemy przyjąć status jednostki mikro i nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych? Jeśli spółka akcyjna spełnia (...)
str. 55
3.
Jakie jednostki sporządzają łączne sprawozdanie finansowe?
Jesteśmy jednostką, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Czy możemy sporządzić łączne sprawozdanie finansowe? Łączne sprawozdanie finansowe przygotowuje jednostka posiadająca oddziały (...)
str. 56
VII.
Z listów Czytelników
1.
W jakim elemencie sprawozdania należy podać informacje o zamiarze kontynuowania działalności?
Nasza spółka z o.o. powstała w ubiegłym roku, zatem po raz pierwszy będziemy sporządzać roczne sprawozdanie finansowe. Czy w sprawozdaniu tym powinniśmy zamieścić deklarację dotyczącą (...)
str. 57
2.
Udokumentowanie i rozliczenie dostaw niefakturowanych na przełomie roku
Otrzymaliśmy od sprzedawcy informację, że dla dostawy towaru, który przyjęliśmy do magazynu w grudniu 2018 r., wystawi nam fakturę dopiero w styczniu 2019 r. Czy (...)
str. 59
3.
Warunki uprawniające do sporządzenia uproszczonego sprawozdania za pierwszy rok działalności
Nasza spółka z o.o. rozpoczęła działalność w 2018 r. i przekroczyła w tym roku dwie z trzech wielkości umożliwiających sporządzenie sprawozdania finansowego według załącznika nr (...)
str. 60
4.
Jak ustalić skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych?
Czy osoby z komisji inwentaryzacyjnej mogą być jednocześnie członkami zespołów spisowych? Czy trzeba oddzielnie wyznaczyć 3 osoby do komisji inwentaryzacyjnej i 2 osoby do komisji (...)
str. 61
5.
Przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów w innej jednostce
Spółka z o.o. nabyła kilka lat temu udziały w innej spółce z o.o. Obecnie planuje je sprzedać osobie fizycznej. Jak ująć to zdarzenie w księgach (...)
str. 62
6.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
Sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jak wykazać w tym sprawozdaniu różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych? Różnice kursowe z (...)
str. 63
7.
Nieodpłatnie otrzymane towary oraz ich sprzedaż na licytacji zorganizowanej na cele charytatywne
Spółka komandytowa przeprowadziła licytację przedmiotów na cele charytatywne. Przedmioty te spółka otrzymała nieodpłatnie. Jak zaprezentować w ewidencji księgowej nieodpłatne otrzymanie przedmiotów licytacji, faktury ich sprzedaży (...)
str. 65
8.
Jak ująć w księgach zakupy towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia na przełomie miesiąca?
Prowadzę księgi rachunkowe. Handluję stalą, więc zakupy w większości są objęte procedurą odwrotnego obciążenia. Jak powinno wyglądać księgowanie takich dostaw, jeżeli towar otrzymujemy w jednym (...)
str. 67
9.
Skutki finansowania przez bank zobowiązań w ramach faktoringu odwrotnego - zapisy w księgach wierzyciela
Nasz kontrahent (dłużnik) zawarł z bankiem umowę faktoringu odwrotnego. Przy wypłacie należności, których jako wierzyciel żądamy przed upływem terminu ich płatności, bank pobiera od nas (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.