Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Druga rata odpisu na ZFŚS za 2019 r. - projekt zmiany ustawy o ZFŚS
Planowane zmiany wysokości odpisu i terminu wpłaty środków na rachunek ZFŚS Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu reguluje ustawa (...)
str. 4
2.
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o biegłych rewidentach oraz ustawę o rachunkowości
ZMIANA USTAWY W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2019 r. pod poz. 1571 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 6
3.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe zamieściło "Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Kogo dotyczy obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego?
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez firmę audytorską, wymienia art. 64 ustawy o rachunkowości. Wśród podmiotów objętych tym obowiązkiem można wyróżnić dwie (...)
str. 9
2.
Kiedy podpisać umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.?
Umowa z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego powinna zostać podpisana w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Taki obowiązek wynika (...)
str. 10
3.
Kto powinien dokonać wyboru firmy audytorskiej i zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego?
Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający jednostki. Z kolei kierownik tej jednostki jest zobowiązany do zawarcia umowy o badanie. Na (...)
str. 11
4.
Czy można zawrzeć roczną umowę o badanie sprawozdania finansowego?
Wynikający z treści art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek zawarcia umowy o badanie ustawowe sprawozdań finansowych na co najmniej dwuletni okres ma zastosowanie (...)
str. 12
II.
Zwrot pracownikowi kosztów zakupu okularów korekcyjnych
W wyniku badania okulistycznego przeprowadzonego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej lekarz uznał, że u pracownika zachodzi potrzeba stosowania okularów podczas pracy przy komputerze. Pracownik przedstawił (...)
str. 13
1.
Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów BHP
Pracodawca, stosownie do art. 207 § 1 Kodeksu pracy (K.p.), ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Jest zobowiązany chronić zdrowie i (...)
str. 14
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia polegającego na zapewnieniu pracownikom okularów
Wartość okularów korygujących wzrok sfinansowanych przez pracodawcę stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy, który może korzystać ze zwolnienia od podatku. Jak stanowi art. 21 (...)
str. 14
3.
Wydatki na okulary dla pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz (...)
str. 15
4.
Prawo do odliczenia VAT z faktury za okulary korekcyjne dla pracownika
Podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów (i usług) w takim zakresie, w jakim te towary (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku (...)
str. 15
5.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na zakup okularów korekcyjnych
Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia pracownikom pracującym przy komputerze okularów korekcyjnych wynika z przepisów BHP, w księgach rachunkowych tego rodzaju wydatek wskazane jest (...)
str. 16
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Kwalifikacja poniesionych wydatków do kosztów reprezentacji i reklamy
Przepisy prawa nie definiują pojęcia reprezentacji ani pojęcia reklamy. Dlatego kwestia prawidłowego kwalifikowania wydatków poniesionych na ten cel wciąż sprawia wiele trudności. Właściwe zdefiniowanie kosztów (...)
str. 17
2.
Wyodrębnienie kosztów reprezentacji i reklamy w zakładowym planie kont i ogólne zasady ich ewidencji
W ewidencji księgowej koszty reprezentacji i reklamy kwalifikuje się do kosztów działalności operacyjnej jednostki i w ramach kosztów rodzajowych ujmuje je na koncie 40-9 "Pozostałe (...)
str. 18
3.
Przekazanie klientom próbek wyrobów w ramach kampanii reklamowej
W ramach kampanii reklamowej przekazujemy próbki naszych produktów potencjalnym klientom. Nie skutkuje to obowiązkiem naliczenia VAT należnego. Ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzimy na kontach zespołu (...)
str. 20
4.
Wydatki na udział w targach w następnym roku, jako przykład kosztów reklamy rozliczanych w czasie
W lipcu 2019 r. nasza jednostka zapłaciła za udział w targach branżowych, które odbędą się w styczniu 2020 r. Czy otrzymaną w lipcu 2019 r. (...)
str. 22
5.
Wydatki na organizację jubileuszu firmy, jako przykład kosztów reprezentacji
Spółka jawna zorganizowała konferencję z okazji jubileuszu firmy. Nie miała ona charakteru ogólnodostępnego. Na to wydarzenie skierowane zostały imienne zaproszenia do konkretnych kontrahentów. Konferencja odbywała (...)
str. 24
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wpłata zaliczki na poczet zakup środka trwałego i jej rozliczenie
Nasza firma zapłaciła 100% zaliczkę na zakup środka trwałego i otrzymała od dostawcy fakturę na całą wartość wpłaty. Wartość netto z faktury ujęła na koncie (...)
str. 26
2.
Opłata za wydanie pozwolenia na budowę środka trwałego
Nasza jednostka zamierza wybudować budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna. Czy opłatę dotyczącą pozwolenia na budowę tego obiektu możemy zakwalifikować (...)
str. 27
3.
Wyksięgowanie z ewidencji ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu
Wynajmujemy lokal, w którym dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych i dokonujemy jego amortyzacji. Postanowiliśmy rozwiązać umowę najmu przed czasem (...)
str. 27
4.
Wynagrodzenie za świadczenia na rzecz budowy środka trwałego wykonane w ramach umowy o dzieło
Osoby fizyczne niebędące naszymi pracownikami wykonują dla nas, na podstawie umowy o dzieło, prace polegające na budowie środków trwałych. Umowy o dzieło nie rodzą, w (...)
str. 29
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Należności inwentaryzowane drogą potwierdzenia sald
Z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację należności drogą uzyskania od (...)
str. 31
2.
Sposób wezwania dłużnika do potwierdzenia salda należności
Z inicjatywą potwierdzenia salda występuje wierzyciel. Z kolei dłużnik potwierdza zgodność wykazanych na potwierdzeniu kwot lub wskazuje rozbieżności. Uzgodnieniu podlega kwota wymagająca zapłaty, a więc (...)
str. 32
3.
Zastosowanie w praktyce druku "Potwierdzenie salda" i ustalenie kwoty należności na dzień bilansowy
Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają wzoru druku "Potwierdzenie salda". W praktyce dokument ten może wyglądać w każdej jednostce nieco inaczej, w zależności od przyjętych (...)
str. 33
4.
Informacja zamieszczana na potwierdzeniu salda, gdy jest ono niezgodne
Jeżeli informacje wykazane na potwierdzeniu salda nie są zgodne z księgami dłużnika, to powinien on powiadomić wierzyciela o tym, które pozycje są niezgodne i z (...)
str. 35
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach urzędu gminy
W jaki sposób w księgach rachunkowych urzędu gminy ująć zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej? Czy wartość (...)
str. 37
2.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na usługę ochrony mienia
Do jakiego paragrafu zakwalifikować ponoszone przez dom pomocy społecznej wydatki na usługę ochrony mienia? Ponoszone przez dom pomocy społecznej wydatki na usługę ochrony mienia wskazane (...)
str. 39
3.
Otrzymanie przez zakład budżetowy należności objętej na koniec poprzedniego roku odpisem aktualizującym
Na koniec poprzedniego roku budżetowego w księgach samorządowego zakładu budżetowego utworzono odpis aktualizujący wartość przeterminowanej należności z tytułu dostaw i usług. W bieżącym roku udało (...)
str. 39
4.
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury
W 2019 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na remont budynku instytucji. Jak zaksięgować taką dotację? Nakłady ponoszone na remont odnoszone są bezpośrednio (...)
str. 40
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Napiwki pracowników w ujęciu podatkowym i bilansowym
Spółka prowadzi usługi restauracyjne na terenie Polski. Pracownicy restauracji otrzymują od klientów napiwki. Czy kwoty otrzymywane przez pracowników podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Jak ujmować te (...)
str. 42
1.
Opodatkowanie i oskładkowanie napiwków
Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mogą jednak stanowić przychód ze stosunku pracy (por. art. 12 updof), (...)
str. 42
2.
Rozliczenie napiwków w księgach rachunkowych pracodawcy
Napiwki, które są wręczane bezpośrednio osobie obsługującej konsumenta, nie podlegają ewidencji w księgach rachunkowych jednostki. Jeśli natomiast, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, napiwki są przekazywane, celem (...)
str. 43
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - wycena na dzień ujęcia w księgach
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 7 sierpnia 2019 r. pod poz. 83 opublikowano uchwałę nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 9 lipca 2019 (...)
str. 45
1.
Zasady wyceny wstępnej rozrachunków z kontrahentami
W świetle art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości, powstałe rozrachunki z kontrahentami (należności i zobowiązania) ujmuje się w księgach rachunkowych w ich (...)
str. 45
2.
Rozrachunki z kontrahentami w walucie polskiej
Wartość nominalna uwzględnia VAT W przypadku transakcji handlowych, dokumentowanych fakturą, wartość nominalna odpowiada kwocie brutto wskazanej na fakturze, to jest wartości sprzedaży netto (która może (...)
str. 45
3.
Rozrachunki z kontrahentami wyrażone w walutach obcych
Zasady przeliczania na złote polskie transakcji wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, wyrażone w walutach (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.? UWAGA! Zmiana terminów
Jesteśmy spółką z o.o., której rok obrotowy kończy się 30 września 2019 r. Kto jest zobowiązany w naszej spółce do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - (...)
str. 49
2.
Jak zaksięgować skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe?
W lipcu 2019 r. w naszej firmie przeprowadzono kontrolę celno-skarbową w zakresie rozliczania VAT za 2017 r. W wyniku kontroli zakwestionowano kwotę VAT naliczonego. Jak (...)
str. 49
3.
Do kiedy przechowywać sprawozdania finansowe i inne dokumenty?
Czy sprawozdania finansowe muszą być przechowywane wieczyście? Jaki jest termin przechowywania innych dokumentów księgowych? Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 (...)
str. 50
4.
Czy rozliczenie straty podatkowej ująć w księgach rachunkowych?
Czy w księgach rachunkowych należy ująć stratę podatkową za 2018 r.? Czy odliczenie tej straty w trakcie roku podlega księgowaniu? Nasza jednostka nie tworzyła rezerwy (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wątpliwości dotyczące zapisów w polityce rachunkowości o stosowaniu Krajowych Standardów Rachunkowości
Czy posiadając dokumentację zasad (polityki) rachunkowości, która obowiązuje w naszej firmie od stycznia 2019 r. - opracowaną na podstawie ustawy o rachunkowości - mamy obowiązek (...)
str. 51
2.
Korekta sprawozdań finansowych po ponownym zaksięgowaniu utraconych dokumentów
Z powodu awarii systemu komputerowego utraciliśmy wszystkie dane z programu księgowego z ostatnich lat. Po ponownym zaksięgowaniu dokumentów okazało się, że zatwierdzone sprawozdania finansowe za (...)
str. 53
3.
Stosowanie dla celów bilansowych zasad kwalifikacji i rozliczania umów leasingu według przepisów podatkowych
Jesteśmy spółką z o.o. i jednocześnie jednostką małą w świetle ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 5 do tej ustawy. W latach (...)
str. 54
4.
Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych
Jednostka naliczyła na dzień bilansowy odsetki od zobowiązań wobec ZUS na 4 lata do przodu. Przewidywała bowiem, że nie zapłaci zobowiązania wobec ZUS. Odsetki zaksięgowała (...)
str. 55
5.
Udziały własne wykazywane w bilansie jednostki mikro
Jakie udziały wykazuje spółka z o.o. w pozycji "Udziały własne" bilansu i w pkt 3 informacji uzupełniających do bilansu, sporządzanych według załącznika nr 4 do (...)
str. 57
6.
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Spółka z o.o. posiada w banku rachunek walutowy prowadzony w euro. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i prowizje za jego prowadzenie bank nalicza w (...)
str. 58
7.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki z o.o. przychodu z tytułu nieodpłatnego używania rzeczy
Spółka z o.o. wykorzystuje mieszkanie na podstawie umowy użyczenia. W jaki sposób ująć w księgach przychód z tytułu nieodpłatnego używania lokalu? Przychodu z tytułu nieodpłatnego (...)
str. 59
8.
Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego, jako zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Spółka z o.o. do końca 2018 r. ustalała aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W tym roku spółka nie ma takiego obowiązku i (...)
str. 60
9.
Sprzedaż niskocennych składników majątku trwałego objętych tylko ewidencją pozabilansową
Jednostka sprzedała szafki ujęte tylko w ewidencji ilościowej. Jak zaksięgować fakturę sprzedaży szafek i ich rozchód? Szafki w momencie przyjęcia do używania zostały odniesione w (...)
str. 62
10.
Korekta błędu dotyczącego ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej
Nasza spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Ujmujemy otrzymywane zaliczki na poczet zysku w przychodach finansowych z chwilą wpływu zaliczki na konto bankowe. (...)
str. 63
11.
Wydatki na wdrożenie nowego wyrobu, którego produkcja rozpocznie się w przyszłym okresie sprawozdawczym
Zgodnie ze strategią naszej firmy chcemy wprowadzić do oferty handlowej nowy produkt. Obecnie trwają prace przygotowujące do wdrożenia tego produktu. Wydatki, jakie w związku z (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.