Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (497) z dnia 01.09.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 17 (497) z dnia 01.09.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 8 sierpnia 2019 r. pod poz. 1495 opublikowano ustawę z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie (...)
str. 4
2.
Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami
NOWE STANOWISKO KOMITETU W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 7 sierpnia 2019 r. pod poz. 83 opublikowano uchwałę nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Uregulowanie rozrachunków przelewem bankowym lub gotówką
Zapłata, czyli przekazanie środków pieniężnych jednostce, za wykonanie świadczenia lub dostawę towarów, jest najczęstszą formą regulowania rozrachunków. Zapłaty można dokonać gotówką lub bezgotówkowo, tj. przelewem (...)
str. 8
2.
Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty jednostronnej lub umownej
Jednym ze sposobów regulowania wzajemnych rozrachunków jest kompensata (potrącenie). Może być ona dokonywana przez tzw. potrącenie jednostronne (kompensatę jednostronną, na podstawie art. 498-502 K.c.) lub (...)
str. 9
3.
Rozliczenia pomiędzy kontrahentami w formie rzeczowej lub w zamian za świadczenie usług
Możliwe jest uregulowanie rozrachunków z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży w dobrach (takich jak: materiał, wyrób, półprodukt, towar, składnik wartości niematerialnych i prawnych lub składnik rzeczowych aktywów (...)
str. 10
II.
Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia
Spółka z o.o. nabyła udziały własne za wynagrodzeniem w postaci nieruchomości w celu ich umorzenia i zmniejszenia kapitału podstawowego. Jak zaksięgować tę operację?
str. 11
1.
Sposoby umarzania udziałów własnych określone w przepisach prawa handlowego
Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Normy dotyczące umarzania udziałów (...)
str. 11
2.
Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia w formie niepieniężnej za umorzone udziały własne
Nabycie udziałów własnych celem ich umorzenia nie prowadzi do powstania przychodu. Zdarzenie to jest dla spółki obojętne podatkowo. W wyniku umorzenia nie uzyskuje ona faktycznego (...)
str. 12
3.
Bilansowe rozliczenie umorzenia udziałów własnych za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej
W świetle art. 36a ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku umorzenia udziałów własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego, dodatnią różnicę między ich (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Wykup i sprzedaż przedmiotu leasingu, gdy w jego wartości początkowej zawarto kwotę wykupu
Wykupiliśmy samochód z leasingu operacyjnego. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa wykupu, w sytuacji gdy leasing samochodu w księgach rachunkowych rozliczany jest jako leasing finansowy, a (...)
str. 16
2.
Rozliczenie leasingu, w sytuacji gdy kwoty wykupu nie uwzględniono w wartości początkowej
Wykupiliśmy maszynę z leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego. Opłata końcowa nie została jednak uwzględniona w wartości początkowej tego środka trwałego. Jak powinna (...)
str. 19
IV.
Towary przekazane do przerobu handlowego
W celu przystosowania towarów do sprzedaży poddajemy je przerobowi. Część przerobu wykonujemy we własnym zakresie, a część zlecamy firmie zewnętrznej. Jak zaksięgować przekazanie towarów do (...)
str. 21
1.
Przekazanie towarów do przerobu handlowego
Niektóre towary, aby mogły być sprzedane, muszą w pierwszej kolejności zostać poddane przerobowi. Przerób towarów to czynności polegające na dostosowaniu towarów do sprzedaży bez zmiany (...)
str. 21
2.
Koszty przerobu handlowego i ustalenie ceny towarów po przerobie
Koszty przerobu odnosi się do kosztów działalności operacyjnej. Koszty te nie zwiększają wartości towarów poddanych przerobowi, bowiem są to koszty pokrywane z marży (tzn. ich (...)
str. 21
3.
Udokumentowanie i ewidencja operacji związanych z przerobem towarów
Rodzaje dokumentów, jakimi będą potwierdzane operacje gospodarcze dotyczące zarówno wydania towarów do przerobu, jak i przyjęcia towarów z przerobu, jednostka ustala we własnym zakresie. Do (...)
str. 22
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Kwalifikacja rodzajowa budynku stacji paliw i obiektów pomocniczych
Spółka prowadzi inwestycję w postaci budowy stacji paliw. Po zakończeniu budowy zamierza przyjąć ją na stan środków trwałych. Do jakiego rodzaju środków trwałych powinna zakwalifikować (...)
str. 25
2.
Wycofanie środka trwałego z majątku firmy przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą rozpoczęła proces przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę kapitałową. Nieruchomość, która stanowi środek trwały zostanie wycofana z ewidencji i nie (...)
str. 27
3.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu
Czy jednostka może dla celów bilansowych przyjąć, że odpisuje w koszty składniki majątku o wartości do 10.000 zł? Czy musi w związku z tym dokonać (...)
str. 28
4.
Grupowanie jednorodnych przedmiotów w jeden obiekt inwentarzowy
Czy można grupować meble, np. krzesła, stoliki, szafki, w jeden obiekt inwentarzowy? Można grupować meble w zbiorcze obiekty inwentarzowe. Kwestię tę opisuje Krajowy Standard Rachunkowości (...)
str. 29
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Charakterystyka dowodu magazynowego "ZW - Zwrot materiałów"
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Ustawa o rachunkowości wyróżnia dowody zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, zewnętrzne własne (...)
str. 30
2.
Zastosowanie dowodu ZW w praktyce
Jeśli jednostka zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości prowadzi ewidencję magazynową na koncie 31-1 "Materiały", to wartość materiałów w momencie ich wydania do produkcji odnosi w (...)
str. 31
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu w księgach zakładu budżetowego
Samorządowy zakład budżetowy sprzedał samochód objęty ubezpieczeniem OC. Jak rozliczyć składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku jej rozliczania w czasie? Czy wyksięgować ją w (...)
str. 34
2.
Pomyłkowa wpłata na wydzielony rachunek jednostki oświatowej w sprawozdaniu Rb-34S
Na koniec czerwca 2019 r. na wydzielony rachunek dochodów prowadzony przez naszą jednostkę (jednostka oświatowa) wpłynęła pomyłkowo kwota od innej jednostki oświatowej. Kwota ta zwrócona (...)
str. 35
3.
Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym
W sierpniu 2019 r. pracownik samorządowego zakładu budżetowego złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) do wczasów dla siebie i (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych osób zatrudnionych przy montażu produktów
Nasza spółka z o.o. specjalizuje się w produkcji linii ubojowych. Zawarliśmy z nabywcą kontrakt na wymianę maszyn i ich montaż. Nabywca chce sprzedać całą linię (...)
str. 39
1.
Ujęcie w księgach kosztów montażu produktów jako kosztów działalności pomocniczej
Wyroby gotowe na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych - na podstawie art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości - według kosztów wytworzenia. Koszt (...)
str. 39
2.
Współmierność przychodów i kosztów bilansowych dotyczących sprzedaży produktów
W sytuacji opisanej w pytaniu jednostka sprzedaje wyrób gotowy wraz z usługą montażu. Usługa fakturowana jest wraz ze sprzedażą wyrobu. Montaż ma zazwyczaj miejsce dwa (...)
str. 40
3.
Rozliczenie podatkowe przychodów ze sprzedaży wyrobów oraz kosztów ich montażu
Stosownie do art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze (...)
str. 41
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Leasing finansowy w księgach finansującego według KSR nr 5
Firma deweloperska buduje mieszkania. Mieszkania będą w ofercie leasingu. Jak ująć w księgach rachunkowych dewelopera leasing bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny?
str. 43
1.
Przychody i koszty związane z przekazaniem przedmiotu leasingu korzystającemu
W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, oddane do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości (...)
str. 43
2.
Koszty bezpośrednie doprowadzenia do zawarcia umowy leasingowej
Koszty poniesione przez finansujących będących producentami przedmiotów leasingu lub pośrednikami prowadzącymi normalną sprzedaż przedmiotów leasingu na zasadach płatności natychmiastowych lub z odroczonym terminem płatności, związane (...)
str. 44
3.
Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową
Finansujący dzieli opłatę podstawową na część kapitałową i część odsetkową, przy zastosowaniu metody wewnętrznej stopy zwrotu (IRR lub XIRR), tak aby odzwierciedlić stałą okresową stopę (...)
str. 45
4.
Ujęcie leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego w księgach finansującego
Ewidencja skutków zawarcia umowy leasingu bilansowo - finansowego, a podatkowo - operacyjnego, w księgach rachunkowych finansującego może przebiegać w sposób przedstawiony na poniższych schematach. Ewidencja (...)
str. 45
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak udokumentować rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów?
Prowadzimy magazyn towarów w cenie sprzedaży netto uwzględniającej marżę handlową. Czy rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów możemy zaksięgować na podstawie dowodu "PK - Polecenie (...)
str. 47
2.
Czy koszty przemieszczenia środka trwałego wpłyną na wysokość jego wartości początkowej?
Jednostka do nowo otwartego oddziału przeniosła urządzenie będące środkiem trwałym. Czy koszt transportu z jednego miejsca na drugie zwiększa wartość początkową urządzenia? Wydatki poniesione na (...)
str. 47
3.
Jak rozliczyć w księgach kapitał z aktualizacji wyceny pozostały po likwidacji środków trwałych?
Spółka z o.o. w latach ubiegłych dokonała aktualizacji wyceny środków trwałych. Kapitał z aktualizacji wyceny nie był bieżąco rozliczany. Obecnie spółka nie posiada już środków (...)
str. 48
4.
Kiedy można odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy?
Nasza jednostka zatrudnia 20 pracowników. Czy musimy utworzyć rezerwę na świadczenia pracownicze dla pracownika, który nie wykorzystał urlopu? Kwota jest nieistotna. Jednostka może nie tworzyć (...)
str. 48
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Dane, jakie powinien zawierać dowód księgowy - checklista
Jakie elementy powinien zawierać dokument, aby można było go uznać za dowód księgowy, będący podstawą zapisów w księgach rachunkowych? Każde zdarzenie, które wystąpiło w danym (...)
str. 49
2.
Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako złomu stalowego
Spółka zajmuje się produkcją urządzeń wykorzystywanych w budownictwie, wykonywanych z różnych blach, rur i odpadów metalowych. Wszystkie odpady poprodukcyjne oraz zdjęte protokołem likwidacji towary sprzedawane (...)
str. 51
3.
Poprawienie błędu wykrytego w dokumentach towarzyszących sprawozdaniu finansowemu złożonemu w KRS
W elektronicznym sprawozdaniu biegłego rewidenta, podpisanym podpisem kwalifikowanym przez biegłego rewidenta, znalazły się literówki w nazwie naszej firmy. Sprawozdanie zostało dostarczone także w wersji papierowej, (...)
str. 52
4.
Operacje gotówkowe w księgach spółki cywilnej osób fizycznych nieprowadzącej konta "Kasa"
Osoby fizyczne założyły spółkę cywilną. Czy taka jednostka jest zobowiązana do prowadzenia konta "Kasa"? Jak księgować operacje gotówkowe w przypadku niestosowania takiego konta? Jednostki prowadzące (...)
str. 52
5.
Wymiana uszkodzonego towaru na wolny od wad w ramach reklamacji zgłoszonej przez nabywcę
Jakich księgowań należy dokonać w sytuacji, gdy sprzedane przez spółkę towary są reklamowane przez nabywcę i wymienia się je na podstawie protokołu na nowe? Towary (...)
str. 54
6.
Otrzymane przez dom pomocy społecznej środki pieniężne pochodzące ze spadku po zmarłym mieszkańcu
Spadkobierca po zmarłym mieszkańcu domu pomocy społecznej przekazał przypadający mu spadek na konto DPS. Czy taką wpłatę należy zaksięgować na koncie 760, czy 750? Otrzymaną (...)
str. 55
7.
Pożyczka od udziałowca - wycena i prezentacja w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1
W grudniu 2018 r. spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od udziałowca będącego jednocześnie członkiem zarządu spółki z o.o. Udziałowiec posiada 50% udziałów w spółce. Pożyczka (...)
str. 56
8.
Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
Prowadzimy działalność w formie spółki z o.o. Ze względu na przyjęcie zwiększonej liczby zamówień odwołaliśmy dwóch pracowników z urlopu wypoczynkowego. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 58
9.
Zwrot pracownikowi kosztów zagranicznej podróży służbowej przewyższających kwotę zaliczki
Nasz pracownik odbył zagraniczną podróż służbową. Koszty podróży przewyższyły kwotę wypłaconej zaliczki w walucie obcej. Nasz problem dotyczy wyłącznie kwestii rozliczeń z pracownikiem. Co w (...)
str. 59
10.
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych
Jesteśmy firmą produkcyjną. Na koniec 2018 r. zapas wyrobów gotowych wyceniliśmy według kosztu wytworzenia. W stosunku do asortymentów, gdzie cena sprzedaży netto była niższa od (...)
str. 60
11.
Ujęcie w księgach dewelopera prawa wieczystego użytkowania gruntu
Jednostka zakupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu. Opłaciła notariusza oraz zaciągnęła na ten zakup kredyt. Na gruncie postanowiła wybudować osiedle domków jednorodzinnych. Czy prawo wieczystego użytkowania (...)
str. 63
12.
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Nasza spółka z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej. W niedalekiej przyszłości planujemy nabywać energię cieplną z obcego źródła, za pomocą istniejącego połączenia (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.