Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (489) z dnia 01.05.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 9 (489) z dnia 01.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące badania sprawozdań finansowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi zamieszczono kolejne odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdań finansowych. Ich treść dotyczy głównie badania sprawozdań finansowych. Poniżej prezentujemy niektóre z (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS
Kwestie dotyczące zasad tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (ZFŚS) uregulowane zostały w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń (...)
str. 8
2.
Przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy ZFŚS
W myśl art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS (...)
str. 9
3.
Zakwalifikowanie wartości odpisu ZFŚS do kosztów działalności operacyjnej
W księgach rachunkowych wartością odpisu na ZFŚS obciąża się koszty działalności operacyjnej, a drugostronnie odpis ten ujmuje się na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". (...)
str. 10
4.
Korygowanie odpisów na koniec roku obrotowego
Podstawę naliczenia odpisu na początku roku stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych (por. art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Dlatego jednostka (...)
str. 11
II.
Rozliczenie straty bilansowej i podatkowej w spółce kapitałowej
Spółka z o.o. w 2017 r. poniosła stratę. Zgodnie z podjętą uchwałą strata ta ma być pokryta z zysków lat przyszłych. W 2018 r. spółka (...)
str. 13
1.
Rozliczenie straty podatkowej poprzez obniżenie dochodu w następnych latach podatkowych
Na podstawie art. 27 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku (...)
str. 13
2.
Podział wyniku finansowego według ustawy o rachunkowości
Decyzję o podziale zysku lub pokryciu straty podejmuje się w nowym roku obrotowym, to znaczy już po sporządzeniu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok (...)
str. 14
3.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
W przypadku wystąpienia straty podatkowej, możliwej w przyszłości do odliczenia od dochodu, przyjmuje się, że jednostka (będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) posiada aktywa (...)
str. 16
4.
Odliczenie straty a okres przechowywania ksiąg
Jak stanowi art. 71 ustawy o rachunkowości, dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe (tzw. zbiory), przechowuje się (...)
str. 17
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Wpływ środków pieniężnych z tytułu dotacji służącej podstawowej działalności operacyjnej
Czy uzyskane dotacje do kosztów operacyjnych, ujmowane w dacie wpływu jako pozostały przychód operacyjny, należy wykazać jako korektę w części A i w części C (...)
str. 19
2.
Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Czy pozycja A.II.3 w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią dotyczy m.in. odsetek zapłaconych od leasingu finansowego, który należy wykazać w części C, jako zmianę (...)
str. 21
3.
Ujawnienie środka trwałego jako pozycja niepieniężna podlegająca korekcie
W jakich pozycjach rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią wykazuje się wartość ujawnionych środków trwałych, wprowadzonych do ewidencji w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych? (...)
str. 22
1.
Gwarancja udzielona przy sprzedaży w świetle Kodeksu cywilnego
Kodeks cywilny (K.c.) w art. 577-581 opisuje zasady dotyczące gwarancji przy sprzedaży. Z art. 577 K.c. wynika, że udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, (...)
str. 24
2.
Kaucja gwarancyjna zatrzymana przez kontrahenta
Kaucja gwarancyjna jest rodzajem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń odbiorcy wobec wykonawcy w razie niewłaściwego wywiązania się z danej umowy. W praktyce wygląda to tak, że strony (...)
str. 24
3.
Rezerwa na naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez producenta
Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostka, która udziela gwarancji kupującemu powinna utworzyć rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koszty napraw gwarancyjnych produktów (...)
str. 26
4.
Koszt przedłużenia gwarancji środka trwałego
Jeżeli jednostka wykupi przedłużenie gwarancji środka trwałego figurującego w jej ewidencji środków trwałych, to taki wydatek może odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej na konto (...)
str. 28
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Spółka jawna zakupiła nowy samochód osobowy i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Jak w księgach rachunkowych należy ująć koszty ubezpieczenia tego samochodu, w tym (...)
str. 30
2.
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Podpisaliśmy umowę leasingu finansowego gruntu. Jak powinniśmy ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Zasady kwalifikacji umów leasingu dla celów bilansowych zawarte są w art. 3 (...)
str. 32
3.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
Nasza spółka z o.o. posiada kilka lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Lokale te znajdują się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Od (...)
str. 34
4.
Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy
Jesteśmy instytutem badawczym. Jak powinniśmy ująć w naszych księgach otrzymany nieodpłatnie wkład rzeczowy do projektu z NCBiR od przedsiębiorcy, który nie jest członkiem konsorcjum naukowo-przemysłowego? (...)
str. 36
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady funkcjonowania dowodu "PK - Polecenie księgowania"
Na podstawie jakich dokumentów ujmuje się w księgach rachunkowych operacje związane z rozliczeniem wyniku finansowego spółki z o.o.? Operacje związane z rozliczeniem wyniku finansowego można (...)
str. 39
2.
Data rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych którego roku obrotowego ujmuje się przeksięgowanie wyniku finansowego spółki z o.o. za 2018 r. do jego rozliczenia? Jeśli rokiem obrotowym spółki z (...)
str. 40
3.
Przeksięgowanie wyniku finansowego do rozliczenia na podstawie PK
Przykład I. Założenia: Na podstawie podjętej uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. sporządzono dowód "PK - Polecenie księgowania" i ujęto zdarzenie w księgach (...)
str. 41
4.
Ujęcie operacji związanych z podziałem zysku na podstawie PK
Przykład I. Założenia: AXC sp. z o.o. poniosła stratę za 2017 r. Pozostała do rozliczenia strata widnieje jako saldo Wn na koncie 82-2 "Straty z (...)
str. 43
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury
W zabytkowym budynku instytucji kultury doszło do katastrofy budowlanej. Koszty związane z usunięciem jej skutków odnieśliśmy w pozostałe koszty operacyjne jako remonty nadzwyczajne. Po zabezpieczeniu (...)
str. 45
2.
Klasyfikacja budżetowa wpływów z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych
Jesteśmy zakładem budżetowym scentralizowanym z gminą. W wyniku porozumienia nasz zakład płaci całość faktury zakupu za pakiet transmisyjny kart SIM, a następnie obciąża gminę częścią (...)
str. 46
3.
Klasyfikacja budżetowa dochodów gminy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychody Wód Polskich, a w 10% dochody właściwej gminy. (...)
str. 47
4.
Środki otrzymane od podmiotu tworzącego na pokrycie straty SP ZOZ
Urząd miasta przekazał środki pieniężne na częściowe pokrycie straty netto SP ZOZ (wpłata na rachunek bieżący). Czy kwotę tę należy ująć w księgach rachunkowych na (...)
str. 48
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Prezentacja w nocie podatkowej dotacji wolnej od podatku dochodowego
Jednostka otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Do dnia bilansowego środek trwały nie został oddany do używania. Jak w nocie podatkowej wykazać kwotę dotacji (...)
str. 49
1.
Ujęcie w księgach dotacji na zakup środka trwałego
W odniesieniu do środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac (...)
str. 49
2.
Wykazanie kwoty otrzymanej dotacji w zeznaniu rocznym CIT
U podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem środków trwałych lub wartości (...)
str. 49
3.
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym
Prowadzone przez podatników księgi rachunkowe są podstawą do ustalenia dochodu podatkowego (ewentualnie straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku (por. art. 9 ust. 1 updop). (...)
str. 50
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Różnice w zakresie momentu oszacowania wartości godziwej oraz przedmiotu oszacowania
Wycena transakcji w formie akcji bazuje generalnie na wartości godziwej, przy czym istnieją znaczące różnice w zakresie momentu oszacowania wartości godziwej oraz przedmiotu oszacowania. Należy (...)
str. 51
2.
Wycena transakcji rozliczanych w środkach pieniężnych lub innych aktywach
Transakcje w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych lub innych aktywach obejmują te transakcje, w których jednostka zobligowana jest do przekazania określonych kwot pieniężnych, a (...)
str. 52
3.
Wycena transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych
Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych obejmują przede wszystkim transakcje, w wyniku których kontrahent (odpowiednio pracownik) otrzymuje akcje (udziały) lub prawa do zakupu akcji (udziałów) jednostki (...)
str. 54
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy mała spółka kapitałowa może odnieść w ciężar kosztów przedmioty o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł?
Jesteśmy spółką kapitałową, która spełnia kryteria dla jednostek małych określone w ustawie o rachunkowości. W myśl zasad wynikających z art. 32 ust. 7 i 8 (...)
str. 55
2.
Czy nieużywane środki trwałe powinny figurować w ewidencji księgowej?
Spółka jawna posiada w ewidencji środków trwałych czasowo nieużywane maszyny produkcyjne. Czy mimo nieużywania tych środków trwałych nadal powinny one widnieć w ewidencji bilansowej oraz (...)
str. 56
3.
Jak ująć w księgach i wycenić domenę internetową zakupioną od firmy zagranicznej?
W kwietniu 2019 r. nasza spółka zakupiła domenę internetową od zagranicznej firmy. Do jakich kosztów należy zakwalifikować taki wydatek i czy powinniśmy rozliczać go w (...)
str. 56
IX.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o. po sporządzeniu sprawozdania finansowego - checklista
Jesteśmy spółką z o.o., której sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Sporządziliśmy sprawozdanie w terminie wynikającym z ustawy o rachunkowości, czyli do 31 marca (...)
str. 57
2.
Prezentacja odpisu aktualizującego wartość towarów w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
Na dzień bilansowy dokonaliśmy odpisu aktualizującego wartość naszych towarów. W jakich pozycjach sprawozdania finansowego powinniśmy ująć ten odpis aktualizujący? Utworzony w księgach rachunkowych odpis aktualizujący (...)
str. 59
3.
VAT należny od dopłat do cen sprzedaży usług w księgach rachunkowych usługodawcy
Na jakich kontach zaksięgować dopłatę otrzymaną do ceny sprzedaży naszych usług oraz VAT należny od tej dopłaty? Jeśli otrzymana przez jednostkę dopłata wpływa bezpośrednio na (...)
str. 61
4.
Rozliczenie w księgach rachunkowych kosztów remontu okresowego
Posiadamy środek trwały, którego część (łańcuch) zużywa się i wymaga wymiany co 3 lata według zaleceń producenta. Wymiana wspomnianego łańcucha to wydatek około 40.000 euro. (...)
str. 63
5.
Towary nabyte poza granicami kraju, wyceniane w stałych cenach ewidencyjnych
Jesteśmy firmą handlową. Kupujemy towary za granicą, płacąc za nie w walucie euro. Czy możemy prowadzić ewidencję zapasów towarów według stałych cen ewidencyjnych na poziomie (...)
str. 64
6.
Spłata zobowiązania innej spółki w związku z realizacją udzielonego poręczenia wekslowego
Nasza spółka będzie spłacać poręczenie wekslowe innej spółki, która jest w upadłości. Nie utworzyliśmy rezerwy na tę operację. Jak ująć w księgach rachunkowych powyższe zdarzenia? (...)
str. 66
7.
Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie przedszkola i żłobka
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność w formie przedszkola. Prowadzę książkę przychodów i rozchodów i nie jestem podatnikiem dla celów VAT. W związku z prowadzeniem przedszkola, (...)
str. 67
8.
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą (sprzedaż hurtowa części do samochodów, sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, gastronomia), zakupiła maszyny do produkcji lodów. Lody będą wytwarzane w (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.