Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (501) z dnia 01.11.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 21 (501) z dnia 01.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa w sprawie roku obrotowego spółki osobowej
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, (...)
str. 4
2.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy CIT niewpisani do KRS będą składać sprawozdania w formie ustrukturyzowanej
ZMIANA PRAWA W Dzienniku Ustaw z 17 października 2019 r. pod poz. 1978 opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim - dla większości jednostek - koniec roku obrotowego. Czas więc rozpocząć przygotowania do sporządzenia rocznego sprawozdania (...)
str. 6
1.
Zakres informacji prezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić (...)
str. 6
2.
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład UWAGA! Zmiana terminów
Sprawozdanie z działalności jednostki Sprawozdanie z działalności nie jest elementem sprawozdania finansowego, ale stanowi jego uzupełnienie. Jak wynika z treści art. 49 ust. 1 ustawy (...)
str. 10
3.
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki według prawa bilansowego Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, odpowiedzialność ponosi kierownik (...)
str. 12
1.
Jednostki zobowiązane do przejścia na księgi rachunkowe od 2020 r.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2020 r. są osoby fizyczne, spółki (...)
str. 14
2.
Rodzaje przychodów uwzględnianych w limicie decydującym o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zakres przychodów uwzględnianych w limicie przychodów zobowiązującym do prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarty w ustawie podatkowej jest znacznie szerszy niż zawarty w ustawie o rachunkowości. Przy (...)
str. 15
3.
Dobrowolne przejście na księgi rachunkowe
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne (...)
str. 16
4.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i założenie ksiąg rachunkowych
Jednostki, które od 1 stycznia 2020 r. będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeszcze do 31 grudnia 2019 r. prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, (...)
str. 16
5.
Przykładowy wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) w firmie osoby fizycznej
Pozycje inwentarza, jak wynika z art. 19 ustawy o rachunkowości, powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia. Oznacza to, że wartości składników ujętych (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Nasz dłużnik zalega ze spłatą należności z tytułu dostawy towarów. Uważamy, że sytuacja majątkowa i finansowa dłużnika jest niepokojąca i dlatego spłata należności w umownej (...)
str. 19
2.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
W marcu 2019 r. spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności, której spłata była zagrożona. We wrześniu 2019 r. należność ta została jednak w części uregulowana (...)
str. 21
3.
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych
Na towary znajdujące się w ofercie naszej jednostki zmniejszył się popyt rynkowy. W związku z tym, na dzień bilansowy utworzyliśmy odpis aktualizujący wartość tych towarów. (...)
str. 23
4.
Ocena potrzeby przeprowadzania procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów - checklista
W jaki sposób można ustalić, czy w jednostce zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego? Konieczność przeprowadzenia w danej jednostce procedury ustalania odpisu aktualizującego można (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wątpliwości związane z tworzeniem obiektów inwentarzowych, ich klasyfikacją i amortyzacją
Od 2005 r. posiadamy przyjętą od gminy przepompownię (wraz z budynkami i urządzeniami), w odniesieniu do której stosujemy stawkę amortyzacji jak dla budowli 2,5%. Po (...)
str. 28
2.
Okres amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym dla celów bilansowych
Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na okres 36 miesięcy. Mamy obowiązek dla celów bilansowych potraktować tę umowę jako leasing finansowy. Przez jaki okres powinniśmy (...)
str. 30
3.
Wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego z ewidencji i ustalenie momentu zakończenia jego amortyzacji
Jednostka zamierza sprzedać środek trwały w trakcie miesiąca. Czy w miesiącu, w którym będzie sprzedawała środek trwały, powinna również dokonać odpisu amortyzacyjnego? W jaki sposób (...)
str. 31
4.
Rozliczenie kosztów finansowania zewnętrznego na poszczególne obiekty środków trwałych
Spółka realizuje wiele zadań inwestycyjnych, na finansowanie których zaciągnęła kredyt. Powstające w związku z tym środki trwałe są sukcesywnie przyjmowane do użytkowania. Jak rozliczyć koszty (...)
str. 32
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Przygotowanie przez osoby materialnie odpowiedzialne rejonów spisowych do inwentaryzacji
Osoby materialnie odpowiedzialne za objęte spisem składniki nie wchodzą w skład zespołów spisowych, ale uczestniczą w spisie z natury bezpośrednio obserwując jego przebieg, jak też (...)
str. 34
2.
Przykład oświadczenia osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją
Złożone przez osobę materialnie odpowiedzialną oświadczenie powinno zawierać informację o tym, że wszystkie dowody dokumentujące obroty zostały wprowadzone do ewidencji prowadzonej przez tę osobę, ze (...)
str. 35
3.
Potwierdzanie wyniku spisu z natury przez osobę materialnie odpowiedzialną
Czynności spisowe przyjmuje się za zakończone po ujęciu w arkuszach spisowych rzeczywistych stanów wszystkich składników zapasów podlegających spisowi, czyli po zakończeniu czynności spisowych na ostatnim (...)
str. 36
4.
Przykład oświadczenia poinwentaryzacyjnego osoby materialnie odpowiedzialnej za objęte spisem zapasy
W instrukcji inwentaryzacyjnej można określić, że po zakończeniu inwentaryzacji osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im mienie składają oświadczenia potwierdzające, że nie wnoszą zastrzeżeń co do (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Jakie są zasady wyceny i ewidencji księgowej gruntów, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego (jst), przekazanych w użytkowanie wieczyste? Jak ująć w księgach przypis należności z (...)
str. 38
2.
Koszty opracowania dokumentacji powypadkowej pracownika
Od firmy świadczącej profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostka budżetowa otrzymała fakturę za opracowanie dokumentacji powypadkowej pracownika. Na jakim (...)
str. 42
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Różnice inwentaryzacyjne ilościowe i jakościowe
Celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest m.in. ustalenie rzeczywistego stanu zapasów objętych i nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i (...)
str. 43
2.
Ocena gospodarczej przydatności składników spisywanych w ramach spisu z natury
Szkody (różnice jakościowe) ustala się podobnie jak niedobory i rozlicza na podstawie uwag zamieszczonych w arkuszach spisowych bądź odrębnych protokołów (por. pkt 103 stanowiska w (...)
str. 44
3.
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Jeżeli w wyniku inwentaryzacji okazało się, że określone zapasy utraciły swoją wartość użytkową lub handlową, to najpóźniej na dzień bilansowy należy dokonać w księgach rachunkowych (...)
str. 45
4.
Ujęcie różnic jakościowych w księgach rachunkowych na przykładzie liczbowym
Na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych księgowy rozlicza je w księgach rachunkowych pod datą spisu nie późniejszą niż ostatni dzień (...)
str. 47
1.
Transakcje i zdarzenia wpływające na sytuację finansową i wyniki jednostki sprawozdawczej
Nowy model leasingu zawarty w MSSF 16 "Leasing" przewiduje brak rozróżnienia między leasingiem operacyjnym i finansowym u leasingobiorcy. Leasingobiorca (korzystający, użytkownik) powinien wprowadzić do bilansu (...)
str. 48
2.
Uproszczenia dotyczące leasingu krótkoterminowego
Jednostka gospodarcza nie musi stosować wymagań MSSF 16 w zakresie ujmowania i wyceny aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych w odniesieniu do (...)
str. 49
3.
Uproszczone podejście księgowe w zakresie leasingu aktywów niskocennych
Jednostka gospodarcza nie musi stosować wymagań MSSF 16 w zakresie ujmowania i wyceny aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych w odniesieniu do (...)
str. 51
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kiedy należy przeprowadzić kolejną inwentaryzację środków trwałych?
Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadziliśmy drogą spisu z natury 5 stycznia 2016 r. W jakim terminie jesteśmy zobowiązani przeprowadzić następną inwentaryzację tych środków trwałych? Inwentaryzację (...)
str. 53
2.
Jak zaksięgować umorzenie zobowiązania z tytułu dostaw i usług?
Wierzyciel naszej spółki umorzył nam zobowiązanie z tytułu wykonania usługi. Jak powinniśmy ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? W ewidencji księgowej umorzone zobowiązanie z tytułu (...)
str. 54
3.
Na jakim koncie księgowym ujmuje się udzielone i otrzymane pożyczki?
Jesteśmy spółką z o.o. Zdarza się, że udzielamy pożyczek innym jednostkom, jak również otrzymujemy je od innych jednostek. Na jakim koncie księgowym powinno się ewidencjonować (...)
str. 54
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną przez podmiot zewnętrzny
Czy możemy zlecić firmie zewnętrznej przeprowadzenie spisu z natury zapasów materiałów i towarów będących własnością naszej jednostki? Jeśli tak, to kto w takiej sytuacji jest (...)
str. 55
2.
Dwuletni okres umowy o badanie sprawozdania finansowego a wygaśnięcie obowiązku badania
Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa osoby fizycznej od 2015 r. podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Umowa z dotychczasową firmą audytorską była podpisana na 4 lata (...)
str. 56
3.
Skutki bilansowe podwyższenia w trakcie roku stałych cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Prowadzimy ewidencję wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych. Czy możemy podwyższyć ceny tych wyrobów w ciągu roku? Jeżeli tak, to w jaki sposób ująć to (...)
str. 57
4.
Umowa o badanie sprawozdania finansowego z nowo wybraną firmą audytorską
Jesteśmy spółką z o.o., niebędącą podmiotem zainteresowania publicznego. Od wielu lat poddajemy roczne sprawozdania finansowe obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. W grudniu 2017 r. zawarliśmy (...)
str. 59
5.
Przychody i koszty ze sprzedaży przedłużonej gwarancji w księgach producenta
Jesteśmy spółką z o.o. produkującą urządzenia do pomiaru hałasu i drgań. Planujemy sprzedać klientowi przedłużoną gwarancję na okres 10 lat. Czy taka sprzedaż stanowi przychód (...)
str. 60
6.
VAT zapłacony z konta spółki z o.o., dotyczący przedsiębiorcy przekształconego w tę spółkę
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej zostało przekształcone w spółkę z o.o. Jak wykazać VAT dotyczący działalności gospodarczej osoby fizycznej, a zapłacony do urzędu skarbowego z konta spółki (...)
str. 62
7.
Kwalifikacja opłaty za przyłącze do sieci energetycznej uiszczonej przez dewelopera
Deweloper wybudował budynki mieszkalne jednorodzinne. Przed ich sprzedażą uiścił opłatę za przyłączenie tych budynków do sieci energetycznej. Koszty budowy budynków były ujmowane na koncie zespołu (...)
str. 63
8.
Rozliczenie łączenia spółek metodą łączenia udziałów - ustalenie wysokości kapitałów po przejęciu
Z art. 44c ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż po dokonaniu wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub (...)
str. 64
9.
Przekazanie w formie darowizny ogółu praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi w spółce osobowej
Jeden ze wspólników spółki jawnej zrezygnował z udziału w niej i zgodnie z porozumieniem zawartym z pozostałymi wspólnikami, ogół jego praw i obowiązków w spółce (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.