Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (500) z dnia 20.10.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Czynności objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności
Zasady działania mechanizmu podzielonej płatności, inaczej MPP (ang. split payment ), regulują od 1 listopada 2019 r. przepisy art. 108a-108f ustawy o VAT, przepisy rozdziału (...)
str. 5
2.
Zasady funkcjonowania rachunku VAT przedsiębiorcy
Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz podatnicy nabywający te towary lub (...)
str. 6
3.
Sankcje za niestosowanie split payment w księgach sprzedawcy i nabywcy
Sankcje za brak na fakturze oznaczenia MPP w księgach sprzedawcy Nowelizacja przepisów ustawy o VAT z dniem 1 listopada 2019 r. wprowadza także zmiany w (...)
str. 7
4.
Uwolnienie środków z rachunku VAT i przekazanie ich na rachunek rozliczeniowy podatnika
Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. Jeżeli podatnik nie będzie mógł wykorzystać ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do (...)
str. 8
5.
Przykład zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
Do realizacji mechanizmu podzielonej płatności - z punktu widzenia zasad rachunkowości - wskazane jest wydzielenie w księgach rachunkowych dodatkowego konta analitycznego do konta rachunku bankowego. (...)
str. 9
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ogólna charakterystyka rzeczowych aktywów trwałych na potrzeby prezentacji w bilansie
W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie. Szczegółowy sposób prezentacji rzeczowych aktywów trwałych (...)
str. 12
2.
Czynności poprzedzające przystąpienie do wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych
Chcąc przystąpić do wyceny bilansowej środków trwałych, środków trwałych w budowie i zaliczek na środki trwałe w budowie należy w pierwszej kolejności przeprowadzić inwentaryzację tych (...)
str. 13
3.
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Środki trwałe (zarówno własne, jak i przyjęte w leasing finansowy) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po (...)
str. 14
4.
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Środki trwałe w budowie ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie", jako koszty stanowiące elementy składowe kosztu wytworzenia (w rozumieniu (...)
str. 17
5.
Wycena bilansowa zaliczek wpłaconych na środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie prezentuje się na dzień bilansowy w wartości środków pieniężnych przekazanych wykonawcom i dostawcom na poczet dostaw związanych z budową, (...)
str. 20
1.
Koszty proste działalności operacyjnej zaliczane w księgach do pozostałych kosztów rodzajowych
Koszty podstawowej działalności operacyjnej można ujmować tylko w układzie rodzajowym (tylko na kontach zespołu 4), wyłącznie w układzie kalkulacyjnym (tylko na kontach zespołu 5) albo (...)
str. 21
2.
Ewidencja księgowa pozostałych kosztów rodzajowych
Ewidencję księgową pozostałych kosztów rodzajowych prowadzi się na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe". W ramach tego konta można wyodrębnić konta szczegółowe, takie jak np. koszty (...)
str. 21
3.
Koszty podróży służbowej pracownika ujęte jako pozostałe koszty rodzajowe
Spółka ponosi koszty związane z krajowymi podróżami służbowymi pracowników. Na jakie konto zespołu 4 powinna odnieść tego rodzaju koszty? Koszty podróży służbowej pracownika można ujmować (...)
str. 22
4.
Wydatki dotyczące przedłużenia gwarancji środka trwałego
Jednostka wykupiła przedłużenie gwarancji sprzętu elektronicznego na 3 lata. Na jakie konto podstawowej działalności operacyjnej odnieść koszty dotyczące tego rodzaju ubezpieczenia? Jednostka prowadzi ewidencję kosztów (...)
str. 23
5.
Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej
Jesteśmy jednostką handlową. Wypłacamy naszym pracownikom, wraz z wynagrodzeniem, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej. Na jakim koncie księgowym powinniśmy ująć taki wydatek? Ewidencję (...)
str. 24
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wpływ dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego
W październiku 2018 r. przyjęliśmy do używania środek trwały. Amortyzację w 2018 r. naliczyliśmy za 2 miesiące (listopad i grudzień). Następne odpisy amortyzacyjne były za (...)
str. 26
2.
Czy wydatek na operat szacunkowy zwiększa wartość początkową nieruchomości?
Nasza spółka podjęła decyzję o zakupie nieruchomości (budynku wraz z gruntem), która będzie środkiem trwałym. Przed oddaniem do używania zleciliśmy rzeczoznawcy majątkowemu wycenę budynku. Rzeczoznawca (...)
str. 29
3.
Zmiana stawki amortyzacyjnej środka trwałego w związku z wydłużeniem okresu ekonomicznej użyteczności
Posiadamy środek trwały przyjęty do użytkowania 1 czerwca 2017 r. Amortyzację tego środka trwałego rozpoczęliśmy w lipcu 2017 r. metodą liniową. Okres ekonomicznej użyteczności ustaliliśmy (...)
str. 30
4.
Przekazanie środka trwałego w formie darowizny, jako wydatek niezwiązany z działalnością operacyjną jednostki
Osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe przekazała w darowiźnie samochód osobowy będący jej środkiem trwałym. Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? W ewidencji księgowej koszty (...)
str. 32
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Charakterystyka druku "Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych"
Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych można zastosować dla udokumentowania wyceny (przeceny) zapasów, które podczas przeprowadzania spisu z natury okazały się niepełnowartościowe ze względu na częściowe lub (...)
str. 33
2.
Przykład zastosowania w praktyce protokołu wyceny zapasów niepełnowartościowych
Poniżej przedstawiamy przykład wykorzystania protokołu wyceny zapasów niepełnowartościowych, sporządzonego na podstawie spisu z natury, do rozliczenia różnic jakościowych (szkód) w księgach rachunkowych jednostki. Przykład I. (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Odprawa wypłacana pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy
W państwowej jednostce budżetowej dokonano zmian organizacyjnych, które skutkowały zmniejszeniem zatrudnienia. W ramach tych zmian zlikwidowano jedno stanowisko pracy. Jaki paragraf wydatkowy zastosować do odprawy (...)
str. 36
2.
Rozliczenie w SP ZOZ straty z lat ubiegłych z funduszem zakładu
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zamknął 2018 r. stratą w kwocie 1.578.620,49 zł. Fundusz zakładu wynosi 1.723.790,61 zł, a koszty amortyzacji za 2018 (...)
str. 36
3.
Ewidencja rozliczeń z tytułu podatków prowadzona w organie podatkowym na kontach pozabilansowych
Jak należy prowadzić ewidencję rozliczeń z tytułu podatków na kontach pozabilansowych w organie podatkowym? Chodzi nam przede wszystkim o rozrachunki z osobami trzecimi oraz z (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Rozliczenie zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków
W 2018 r. spółka z o.o. dokonywała wpłaty podatku od przychodu z budynków. Na koniec 2018 r. spółka poniosła stratę podatkową. W 2019 r. wystąpiła (...)
str. 40
1.
Zasady opłacania podatku od przychodów z budynków w 2019 r.
Budynki, od których płaci się podatek od przychodów oraz wysokość przychodów z budynków Kwestię opłacania podatku od przychodów z budynków regulują przepisy art. 24b updop (...)
str. 40
2.
Ujęcie w księgach podatku od przychodów z budynków według wyjaśnień Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 marca 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, jak należy ujmować w księgach rachunkowych podatek dochodowy od (...)
str. 42
3.
Aktywowanie podatku od przychodów z budynków zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym
Jeżeli prawdopodobieństwo uzyskania zwrotu podatku od przychodów z budynków nieodliczonego w zeznaniu podatkowym jest w ocenie jednostki bardzo możliwe, to wskazane jest aktywowanie jego kwoty (...)
str. 43
4.
Ewidencja zwrotu podatku od przychodów z budynków, w sytuacji gdy nie aktywowano jego kwoty
Jeżeli jednostka nie aktywowała podatku od przychodów z budynków nieodliczonego w zeznaniu podatkowym i wystąpiła z wnioskiem o jego zwrot, to wpływ na rachunek bankowy (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Zasady ogólne inwentaryzacji należności
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami weszło w życie 7 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych (...)
str. 47
2.
Uzgodnienie z kontrahentem sald zerowych
Naszym zdaniem warto potwierdzać salda zerowe. Wysyłanie do kontrahentów potwierdzeń sald należności, oprócz tego, że jest spełnieniem ustawowego obowiązku ich inwentaryzacji, to jednocześnie stanowi sprawdzenie (...)
str. 49
3.
Postępowanie w przypadku, gdy we wskazanym przez jednostkę terminie kontrahent nie potwierdzi salda należności
Jak już wskazano jednostka może przeprowadzić inwentaryzację należności drogą potwierdzenia sald na dowolny dzień w okresie 3 miesięcy przed końcem roku obrotowego i 15 dni (...)
str. 49
4.
Milczące potwierdzenie salda
Stanowisko przypomina, iż ustawa o rachunkowości nie przewiduje stosowania przez jednostkę tzw. milczącego potwierdzenia salda, za które uznaje się zamieszczanie na wezwaniu do potwierdzenia wysokości (...)
str. 49
5.
Różnice pomiędzy kwotami figurującymi w księgach jednostki a kwotami wskazanymi przez kontrahenta
W wyniku przeprowadzonego uzgodnienia stanu rozrachunków z kontrahentami mogą wystąpić różnice pomiędzy kwotami figurującymi w księgach rachunkowych jednostki a kwotami wskazanymi przez kontrahenta. Różnice te (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy faktury za media podlegające refakturowaniu można odnieść w ciężar kosztów działalności podstawowej?
Wynajmujemy lokale będące naszą własnością, przy czym nie jest to nasza podstawowa działalność gospodarcza. Za zużycie energii i wody otrzymujemy faktury dotyczące zarówno zużycia na (...)
str. 50
2.
Jak ująć w księgach rachunkowych koszty związane z usunięciem awarii wodociągu?
Spółka otrzymała rachunek za wodę o większej wartości niż dotychczas. Okazało się, że było to skutkiem awarii wodociągu (rura pod ziemią była skorodowana). Czy skutki (...)
str. 51
3.
Czy w wartości początkowej środka trwałego uwzględnia się koszty jego transportu?
Zakupiliśmy na potrzeby prowadzonej działalności specjalistyczną maszynę produkcyjną o wielkim gabarycie oraz dużym ciężarze. Na jej transport ponieśliśmy znaczne koszty. Czy zwiększą one cenę nabycia (...)
str. 51
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Jesteśmy spółką z o.o. i jednocześnie jednostką "małą". Korzystając z dopuszczalnych uproszczeń nie tworzyliśmy dotychczas rezerw na świadczenia pracownicze. W związku ze zmianą przepisów ustawy (...)
str. 52
2.
Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług
Spółka "X" podpisała porozumienie ze spółką "Y" o niedochodzeniu należności z tytułu dostaw i usług przez spółkę "X" wobec spółki "Y". Jakich księgowań powinna dokonać (...)
str. 54
3.
Wielostronne porozumienie kompensacyjne w księgach rachunkowych
Za pomocą jednego porozumienia kompensacyjnego swoje wzajemne zobowiązania uregulowało kilka podmiotów. Jak w księgach rachunkowych ująć kompensatę wielostronną rozrachunków? Kompensata (potrącenie) jest formą regulowania wzajemnych (...)
str. 55
4.
Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w związku z ich wypłatą
Na koniec 2018 r. utworzyliśmy rezerwę na nagrody jubileuszowe dla pracowników. Na początku września 2019 r. część z tych nagród wypłaciliśmy. Na jakim koncie zaksięgować (...)
str. 58
5.
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej zostało przekształcone w spółkę z o.o. Czy w bilansie sporządzanym w przypadku przekształcenia należy wykazać należności z terminem płatności na 2013 r. (...)
str. 59
6.
Obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego w spółkach mających tego samego udziałowca
Spółka z o.o. i spółka akcyjna mają tego samego udziałowca z większością udziałów. Żadna ze spółek nie posiada udziałów w drugiej spółce. Czy jednostki te (...)
str. 61
7.
Ujęcie w księgach nabycia towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP
Zakupiliśmy towar od firmy z siedzibą w innym kraju UE. Faktura wystawiona przez sprzedawcę zawierała jego polski NIP, natomiast towar przesłano z Niemiec. Czy możemy (...)
str. 63
8.
Obowiązki związane z otwarciem likwidacji spółki z o.o. i sporządzeniem bilansu likwidacyjnego
Zarząd spółki z o.o. w sierpniu 2019 r. podjął uchwałę o likwidacji spółki. Na początku września zostało sporządzone sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podjęcie uchwały (...)
str. 64
9.
Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej dwa rodzaje działalności
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą o charakterze produkcyjno-handlowym oraz działalność rolniczą (działy specjalne produkcji rolnej). Ze względu na przekroczenie wielkości wskazanych w ustawie podatkowej pozwalających (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.