Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Kwalifikacja umów najmu i dzierżawy w świetle przepisów bilansowych
Regulacje ustawy o rachunkowości Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji najmu i dzierżawy oraz nie reguluje bezpośrednio zasad dotyczących rozliczania takich umów. Przepisy art. 3 (...)
str. 4
2.
Opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy w księgach najemcy lub dzierżawcy
Opłaty z tytułu umowy najmu lub dzierżawy najemca lub dzierżawca kwalifikuje do odpowiednich kosztów w zależności od tego, jaki sporządza wariant rachunku zysków i strat (...)
str. 5
3.
Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego
Opłaty z tytułu umowy najmu lub dzierżawy u wynajmującego lub wydzierżawiającego, dla których zawieranie umów najmu lub dzierżawy jest podstawową działalnością operacyjną, stanowią przychody ze (...)
str. 7
1.
Rozliczenie przychodów i kosztów spółki komandytowej w księgach komplementariusza
Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Każdego miesiąca dostaje informacje o przychodach i kosztach spółki komandytowej w odpowiednim udziale. Od tego zysku (dodając (...)
str. 8
2.
Zaliczki na poczet zysku i przychody z tytułu udziału w zyskach
Jak ująć w księgach spółki z o.o. otrzymywane w trakcie roku zaliczki na poczet udziału w zysku spółki komandytowej? W trakcie roku obrotowego spółka z (...)
str. 9
3.
Prezentacja operacji dokonywanych ze spółką komandytową w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.
Ujęcie przychodu z tytułu udziału w zysku w rachunku zysków i strat Czy w rachunku zysków i strat prezentowany jest sam zysk z tytułu udziału (...)
str. 10
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.
Zasadą jest, że wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników (por. (...)
str. 12
1.
Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenie kwoty do podziału
Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym, w spółce tej podziałowi podlega wynik finansowy netto, to znaczy różnica (...)
str. 12
2.
Określenie terminu wypłaty dywidendy i dnia dywidendy
Od 1 marca 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w (...)
str. 13
3.
Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy
Dywidenda wypłacona wspólnikowi - osobie fizycznej Wypłacona przez spółkę z o.o. dywidenda dla wspólnika będącego osobą fizyczną stanowi u tego wspólnika na podstawie art. 17 (...)
str. 14
4.
Ujęcie w księgach wypłaty dywidendy na rzecz osoby fizycznej
Przykład I. Założenia: W czerwcu 2019 r. w spółce z o.o., której wspólnikami są dwie osoby fizyczne "X" i "Y", podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzono (...)
str. 16
5.
Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach spółki kapitałowej
Przychody z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zalicza się do przychodów finansowych. W spółce z o.o., (...)
str. 16
IV.
Korekta VAT naliczonego w przypadku nieuregulowania zobowiązania
Firma nie zapłaciła zobowiązania dłużnikowi. Upłynął ustawowy termin i konieczna jest korekta VAT naliczonego. Jakich zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych?
str. 18
1.
Termin i sposób korekty VAT naliczonego w ramach ulgi na złe długi
W świetle art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju (...)
str. 18
2.
Uregulowanie zobowiązania po dokonaniu korekty VAT
W sytuacji gdy po dokonaniu korekty podatku naliczonego w związku z ulgą na złe długi dłużnik ureguluje należność wobec wierzyciela (w całości lub w części), (...)
str. 19
3.
Spisanie kwoty korekty VAT naliczonego w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązania
W sytuacji gdy zobowiązanie zostanie dłużnikowi umorzone lub się przedawni, jego wartością trzeba uznać konto pozostałych przychodów operacyjnych. Jednocześnie należy wyksięgować kwotę korekty VAT naliczonego (...)
str. 20
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Rozliczenie zaliczki na zakup środka trwałego w księgach nabywcy
Nasza spółka z o.o. zamówiła środek trwały i wpłaciła zaliczkę. Sprzedawca wystawił fakturę zaliczkową. Na jakim koncie powinniśmy ująć otrzymaną fakturę? Czy może to być (...)
str. 22
2.
Skutki bilansowe czasowego wstrzymania budowy środka trwałego
Jesteśmy małą firmą produkcyjną. W zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę magazynu, który ma stanowić środek trwały naszej firmy. Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni wstrzymać (...)
str. 25
3.
Karta środka trwałego jako forma ksiąg pomocniczych
Spółka zakupiła maszynę produkcyjną, która będzie stanowiła jej środek trwały. W maju 2019 r. jednostka ta wprowadziła maszynę do używania. Czy oprócz dowodu OT świadczącego (...)
str. 26
4.
Zakup składnika o wartości poniżej określonego limitu dla środków trwałych
Jednostka nabyła komputer za 5.000 zł. Okres użytkowania tego komputera jest dłuższy niż rok. Czy w takim wypadku jest dowolność i spółka sama decyduje czy (...)
str. 27
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Charakterystyka dowodu "WZ - Wydanie na zewnątrz"
Dowód "WZ - Wydanie na zewnątrz" zalicza się do dokumentów magazynowych rozchodowych. Jest to dowód zewnętrzny własny jednostki wystawiany przez jej komórki organizacyjne w celu (...)
str. 29
2.
Elektroniczny dokument magazynowy WZ jako podstawa zapisów w księgach
Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji dokumentu elektronicznego. Można ją jednak znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie (...)
str. 30
3.
Udokumentowanie wydania towarów w związku z ich sprzedażą
Zazwyczaj termin wydania towaru z magazynu nie pokrywa się z datą wystawienia faktury, a zgodnie z zasadą zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o (...)
str. 30
4.
Zwrot wadliwych towarów do sprzedawcy na podstawie dowodu WZ
Wymiana towaru wadliwego na towar wolny od wad w księgach rachunkowych nabywcy polega na ujęciu operacji zwrotu wadliwego towaru do sprzedawcy oraz operacji przyjęcia od (...)
str. 32
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy
Na jakich kontach w księgach urzędu gminy ujmuje się wygaśnięcie zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia? Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem (...)
str. 34
2.
Moment przeniesienia wyniku finansowego na konto funduszu w państwowej jednostce budżetowej
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. W jakim terminie powinniśmy dokonać księgowego przeniesienia wyniku finansowego za rok ubiegły na konto funduszu jednostki? W państwowej jednostce budżetowej przeksięgowanie (...)
str. 35
3.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków związanych z wyjazdem nauczyciela z uczniami na konkurs
Do jakiego paragrafu zakwalifikować wydatki poniesione na wyjazd nauczyciela z uczniami na konkurs przedmiotowy? Wydatki związane z wyjazdem nauczyciela na konkurs wskazane jest ująć w (...)
str. 36
4.
Przyporządkowanie projektora do odpowiedniego rodzaju KŚT
Do jakiego rodzaju KŚT zaliczyć zakupiony na potrzeby instytucji kultury projektor i ekran do projektora - do 662, czy do 805? Projektor i ekran do (...)
str. 37
F.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
VI.
Środki trwałe jako wkład do spółki kapitałowej - ewidencja w księgach wnoszącego
Spółka z o.o. wniosła do istniejącej spółki z o.o. aportem maszynę produkcyjną (środek trwały) na pokrycie obejmowanych w zamian udziałów. Jak w księgach rachunkowych wnoszącego (...)
str. 38
1.
Wprowadzenie do ksiąg udziałów objętych w zamian za aport w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Transakcja, w wyniku której podmiot obejmie udziały w innej jednostce w zamian za przekazane aktywa niepieniężne w formie aportu, nie jest wyraźnie uregulowana w przepisach (...)
str. 38
2.
Przychód i koszt podatkowy powstały w wyniku wniesienia środka trwałego aportem
Spółka z o.o. wnosząca do innej spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci środka trwałego uzyska z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu. Na dzień objęcia (...)
str. 39
3.
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w świetle przepisów ustawy o VAT
Dla celów VAT aport składnika majątku traktowany jest analogicznie jak odpłatna dostawa towarów, pod warunkiem oczywiście, że podmiot wnoszący aport występuje w charakterze podatnika. Zatem (...)
str. 40
4.
Ewidencja objęcia udziałów w zamian za aport z uwzględnieniem przepisów bilansowych i podatkowych
W celu ograniczenia różnic pomiędzy danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych a wymaganymi dla ustalenia podstawy opodatkowania jednostki wypracowały własne zasady ewidencji tego typu zdarzeń. Przy (...)
str. 40
5.
Aport w księgach wnoszącego według wytycznych stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany
Według przepisów ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych w ustawie o rachunkowości można kierować się krajowymi standardami rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego (...)
str. 42
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Moment wejścia w życie nowych regulacji w zakresie leasingu
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 "Leasing" (MSSF 16), który wprowadza zmienioną definicję leasingu oraz nowe wytyczne (...)
str. 44
2.
Zakres stosowania regulacji MSSF 16 do zawartych umów
Standard MSSF 16 należy stosować generalnie do wszystkich umów leasingowych (spełniających warunki MSSF 16). Wyjątkiem są (paragraf 3 MSSF 16): umowy leasingu dotyczące poszukiwania lub (...)
str. 45
VIII.
Likwidacja elementu zbiorczego obiektu inwentarzowego według KSR nr 11
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych likwidację jednego z elementów zespołu komputerowego stanowiącego zbiorczy, zespolony funkcjonalnie obiekt inwentarzowy? Czy w przypadku przeznaczenia tego elementu (...)
str. 46
1.
Zespół komputerowy jako zbiorczy obiekt inwentarzowy
Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych zostały szczegółowo omówione w rozdziale V KSR nr 11 "Środki trwałe". Według tego standardu, obiekt inwentarzowy (obiekt środków trwałych) jest podstawową (...)
str. 46
2.
Ewidencja likwidacji elementu zbiorczego obiektu inwentarzowego
Likwidacja elementu obiektu zbiorczego może zostać ujęta analogicznie jak odłączenie części dodatkowej lub peryferyjnej, opisane w pkt 9.14-9.17 KSR nr 11, lub poprzez przeprowadzenie testów (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy mała spółka z o.o. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według zasad podatkowych?
Jesteśmy spółką z o.o., której organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostki małej. Czy w związku z (...)
str. 50
2.
Jakie należności zalicza się do należności spornych i wątpliwych?
Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację m.in. należności spornych i wątpliwych? Jakie to są należności? Ustawa (...)
str. 50
3.
Jak ująć w księgach umorzenie udziałów własnych z czystego zysku?
W czerwcu 2019 r. zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zakupu (za wynagrodzeniem), a następnie umorzenia udziałów należących do jednego ze (...)
str. 51
4.
Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
Firma nabyła program komputerowy. Na fakturze, obok wartości oprogramowania, sprzedający wyszczególnił także koszty instalacji, konfiguracji i uruchomienia tego programu oraz koszty pobytu w hotelu dwóch (...)
str. 51
5.
Jak ująć w księgach obciążenie kontrahenta prowizją bankową?
Kontrahent podał nam nieprawidłowy numer rachunku bankowego. Nasz bank obciążył nas prowizją za próbę dokonania zapłaty na niepoprawny numer konta. Wystawiliśmy kontrahentowi notę obciążeniową na (...)
str. 52
X.
Z listów Czytelników
1.
Lista kontrolna pomocna przy ustaleniu obowiązku badania sprawozdania finansowego - checklista
Jesteśmy biurem rachunkowym. Jak ustalić czy podmiot, którego księgi rachunkowe prowadzimy, jest zobowiązany do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2019 r.? Badanie sprawozdania finansowego przez (...)
str. 53
2.
Faktura za nocleg i wyżywienie pracowników podczas delegacji, opłacona z rachunku firmowego
Spółka zapłaciła za wyżywienie i nocleg pracowników podczas delegacji przelewem bankowym. Jak należy zaksięgować otrzymaną z tego tytułu fakturę? Fakturę za nocleg i wyżywienie pracowników (...)
str. 54
3.
Podpisywanie informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej
Czy informacja dodatkowa przed załączeniem jej do sprawozdania finansowego sporządzonego w formacie XML powinna być podpisana elektronicznie? Informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej dołączonej do (...)
str. 55
4.
Zwrot składki ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych
W 2018 r. ubezpieczyliśmy pojazd używany w działalności. Polisa obejmowała okres od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. W 2018 r. zaksięgowaliśmy część polisy (...)
str. 56
5.
Prezentacja środków zgromadzonych na rachunku VAT w rachunku przepływów pieniężnych
Nasze sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych. Czy w przepływach pieniężnych w pozycji "Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania" należy wykazać, (...)
str. 57
6.
Wkład pieniężny wniesiony przez spółkę kapitałową do spółki osobowej
Jak ująć w księgach rachunkowych spółki komandytowej wkład pieniężny otrzymany od spółki z o.o.? W księgach rachunkowych spółki komandytowej otrzymane wkłady od wspólnika zwiększają kapitał (...)
str. 58
7.
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sporządzam sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Czy wprowadzenie do sprawozdania finansowego powinno zawierać opis polityki rachunkowości do poszczególnych pozycji bilansu, (...)
str. 60
8.
Podstawa ujęcia w księgach dopłat wspólników spółki z o.o. na pokrycie straty
Na podstawie jakiego dokumentu i w którym momencie ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. wpłaty wspólników na pokrycie straty w formie dopłat? Dokumentem źródłowym (...)
str. 61
9.
Praca wolontariuszy jako niepieniężny wkład własny do zadania publicznego w księgach fundacji
Jesteśmy fundacją nieprowadzącą działalności gospodarczej. Koszty działalności statutowej ewidencjonujemy na kontach zespołu 4 i 5. Realizujemy zadanie pożytku publicznego finansowane z urzędu marszałkowskiego. W jaki (...)
str. 62
10.
Korekta kwoty podatku dochodowego za rok ubiegły w księgach roku bieżącego
W księgach rachunkowych ubiegłego roku na koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" nie zaksięgowałam podatku za 2018 r., wynikającego z CIT-8, a na konto (...)
str. 63
11.
Pokrycie straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący
Prowadzimy działalność w formie SP ZOZ (szpital). Za 2018 r. wygenerowaliśmy stratę, którą podmiot tworzący zobowiązał się pokryć po dodaniu kosztów amortyzacji. Wartości niematerialne i (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.