Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (481) z dnia 01.01.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 1 (481) z dnia 01.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Informacje wstępne W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. pod poz. 2244 opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
1.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
W sprawozdaniu finansowym jednostki zamieszcza się dane sprawozdawcze za rok obrotowy i dane porównawcze za okres poprzedzający ten rok. Ułatwia to ocenę sytuacji majątkowej, finansowej (...)
str. 9
2.
Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
W sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazuje się dane dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi oraz jednostkami, w których kapitale (...)
str. 14
3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z przekazaniem darowizny
W jakiej pozycji rachunku zysków i strat wykazać koszty związane z przekazaniem aktywów rzeczowych i pieniężnych w formie darowizny? Czy fakt przekazania składnika majątku w (...)
str. 16
1.
Informacje jakie należy podać w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe powinny - na mocy art. 10 ustawy o rachunkowości - posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nie zasady (politykę) (...)
str. 18
2.
Przyczyny wprowadzenia zmian polityki rachunkowości
Jednostka, w myśl pkt 3.6 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie (...)
str. 19
3.
Dokument wprowadzający zmiany polityki rachunkowości w zależności od formy prawnej jednostki
Z art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że aby przedstawić sytuację jednostki w sposób rzetelny i jasny, jednostka może, ze skutkiem od pierwszego (...)
str. 20
4.
Ujęcie skutków zmian polityki rachunkowości w księgach i sprawozdaniu
Zmianę zasad (polityki) rachunkowości - w myśl pkt 3.11 KSR nr 7 - jednostka ujmuje: 1) stosując pełne podejście retrospektywne w przypadku: a) gdy zmiany (...)
str. 21
5.
Zmiana zasad wyceny towarów jako przykład zmiany polityki rachunkowości
W naszej jednostce ewidencja towarów prowadzona jest w cenach zakupu. Okazało się, że koszty zakupu (transport) są jednak istotne w skali roku i prawidłowa byłaby (...)
str. 22
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody (...)
str. 24
2.
Zasady zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Pierwszym etapem przejścia na księgi rachunkowe jest zamknięcie na koniec roku kalendarzowego podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencję w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów (...)
str. 25
3.
Założenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości
Z treści art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości wynika, że księgi rachunkowe otwiera się m.in. na początek każdego następnego roku obrotowego w (...)
str. 25
4.
Wybrane problemy dotyczące wyceny i ujęcia aktywów i pasywów w bilansie otwarcia
Ustalenie kapitału własnego Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub (...)
str. 26
5.
Otwarcie ksiąg rachunkowych na przykładzie liczbowym
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wartości początkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów wynikających ze sporządzonego na 31 grudnia 2018 r. inwentarza przedstawia poniższy przykład liczbowy. Przykład (...)
str. 28
IV.
Rozliczenie transakcji na walutowym rachunku za granicą
Rozliczenie transakcji na walutowym rachunku za granicą Spółka posiada zagraniczne konto w Hiszpanii. Konto służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółka rozlicza transakcje, np. odsetki, spłaty raty (...)
str. 30
1.
Wycena wpływu i rozchodu walut na rachunku walutowym oraz ustalenie różnic kursowych
Jednostki mogą gromadzić środki pieniężne w walutach obcych na walutowych rachunkach bankowych w kraju i za granicą. Waluta gromadzona na tych rachunkach może pochodzić z: (...)
str. 30
2.
Przemieszczenie waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi
Do wyceny operacji przesunięcia waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi stosuje się zawsze kurs historyczny. Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego spółki na inny rachunek (...)
str. 31
3.
Ujemne saldo na rachunku walutowym
Jeśli z tytułu pobranych przez bank opłat na rachunku walutowym powstało ujemne saldo, to powstałe zadłużenie wobec banku wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla (...)
str. 32
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Czy wartość opłaty legalizacyjnej uwzględnia się w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku?
W budynku będącym naszym środkiem trwałym przeprowadziliśmy prace budowlane o charakterze ulepszenia. Okazało się jednak, że przeprowadzenie wyżej wymienionych prac wymagało pozwolenia na budowę. W (...)
str. 34
2.
Na jakie konto odnieść zwrot refundacji otrzymanej na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?
Otrzymaliśmy z urzędu pracy refundację na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, polegające na zakupie maszyny. Została ona ujęta w ewidencji środków trwałych naszej firmy i (...)
str. 35
3.
Jak ująć w księgach przejęcie części gruntu przez Skarb Państwa w związku z budową drogi?
Spółka jawna jest właścicielem nieruchomości, na którą posiada udokumentowane złoża kopalin piasku i żwiru oraz koncesję na wydobywanie kruszywa. Część tej nieruchomości została przejęta z (...)
str. 37
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Forma prezentacji danych o odpisach aktualizujących wartość należności w informacji dodatkowej
Elementem każdego sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa, która składa się z wprowadzenia do sprawozdania oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Szczegółowy zakres informacji dodatkowej dla jednostek (...)
str. 39
2.
Skutki wyceny należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
W ciągu roku obrotowego należności ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, czyli w wartości faktycznie należnej od dłużnika. Na dzień bilansowy należności wycenia (...)
str. 39
3.
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w ciągu roku obrotowego
Rozwiązanie odpisu w związku z ustaniem przyczyny, dla której go utworzono W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również (...)
str. 41
4.
Wypełnienie noty dotyczącej odpisów aktualizujących wartość należności
Dane liczbowe dotyczące odpisów aktualizujących wartość należności wymagane w ust. 1 pkt 7 dodatkowych informacji i objaśnień z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (...)
str. 43
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Prezentacja należności w bilansie samorządowego zakładu budżetowego
Czy sporządzając bilans samorządowego zakładu budżetowego wykazywane w nim należności pomniejsza się o dokonane od tych należności odpisy aktualizujące? Wartość wykazywanych w bilansie należności pomniejsza (...)
str. 45
2.
Opłata zmienna za usługi wodne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu Rb-30S zakładu budżetowego
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W październiku 2018 r. zapłaciliśmy opłatę zmienną do Wód Polskich za I kwartał 2018 r. Nie wiemy kiedy Wody Polskie naliczą (...)
str. 46
3.
Opłata za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opłatę za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów - czy będzie to paragraf 443, czy 430? (...)
str. 49
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Rodzaje długoterminowych świadczeń pracowniczych w trakcie zatrudnienia
Długoterminowe świadczenia pracownicze w trakcie zatrudnienia, określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19 "Świadczenia pracownicze" jako inne długoterminowe świadczenia pracownicze, to wszystkie świadczenia pracownicze inne niż (...)
str. 50
2.
Ujęcie kosztu i zwiększenie rezerwy dotyczącej przyszłych świadczeń pracowniczych według MSR 19
W przypadku występowania w jednostce długoterminowych świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie zatrudnienia, jednostka powinna ujmować rezerwę i koszt, gdy pracownicy świadczą pracę, która zwiększa ich (...)
str. 51
3.
Przeprowadzenie dodatkowych analiz i przyjęcie niezbędnych założeń dla właściwego ujęcia kosztu
Określenie jak długo pracownik musi świadczyć pracę, aby uzyskać dodatkowe świadczenie Czasem kierownictwo jednostki musi dokonać dodatkowych analiz i przyjąć pewne założenia dla właściwego ujęcia (...)
str. 51
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wykazać w bilansie niewniesione wkłady na pokrycie udziału w kapitale zakładowym?
Wspólnicy spółki z o.o. do dnia bilansowego nie dokonali wpłat na kapitał. Na koncie 24 figuruje w związku z tym saldo Wn. Jak wykazać je (...)
str. 57
2.
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?
W rachunku zysków i strat za 2017 r. sporządzonym w wariancie kalkulacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, wykazaliśmy dofinansowanie z Państwowego (...)
str. 57
3.
Kiedy należy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy?
Czy podatek CIT z konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" należy na dzień bilansowy przeksięgować na wynik finansowy? Czy może dopiero takiego zapisu dokonać (...)
str. 58
4.
Jak rozliczyć salda figurujące na rozrachunkach, wynikające z przedawnionych faktur korygujących sprzedaż?
Na rozrachunkach z odbiorcami od kilku lat pozostają nadpłaty w związku z przedawnionymi, nierozliczonymi fakturami korygującymi sprzedaż. Kontrahenci nie potrącają tych kwot, nie można się (...)
str. 59
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czy w obecnym stanie prawnym można wysłać do KRS skany sprawozdań finansowych?
Zgodnie z obecnymi przepisami, od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe należy przesyłać w formie elektronicznej w określonej strukturze logicznej. Mamy informację, że w listopadzie (...)
str. 60
2.
Stopień dokładności danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Jakie są zasady zaokrągleń danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym? Z ustawy o rachunkowości wynika, że dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli (...)
str. 62
3.
Uregulowanie zobowiązania w walucie obcej kartą płatniczą z konta złotówkowego
Otrzymaliśmy od kontrahenta zagranicznego fakturę zakupu w dolarach, za którą zapłaciliśmy kartą płatniczą z konta złotówkowego. Jak rozliczyć i ująć tę transakcję w księgach rachunkowych (...)
str. 63
4.
Odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym
Na koniec 2017 r. dokonałam odpisu aktualizującego wartość należności. Odpisem objęłam należność główną wraz z odsetkami. Czy nadal powinnam naliczać odsetki od tej należności za (...)
str. 64
5.
Ujęcie w księgach rachunkowych oferty promocyjnej udzielonej przez leasingodawcę
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego. Firma leasingowa w początkowym okresie leasingu (3 miesiące) zwolniła nas częściowo z opłat leasingowych. Jak to zdarzenie rozliczyć w księgach rachunkowych? (...)
str. 65
6.
W ciężar jakich kosztów odnieść koszty recyklingu i utylizacji odpadów poprodukcyjnych?
Jesteśmy firmą produkcyjną. Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5. W trakcie procesu produkcyjnego powstają odpady, które oddajemy do utylizacji oraz recyklingu. Jak (...)
str. 67
7.
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Więcej odpowiedzi ekspertów Gofinu na pytania Czytelników można znaleźć w serwisie www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl W spółce z o.o. jest dwóch wspólników, w tym prezes i pracownik. Czy (...)
str. 68
8.
Zapłata firmową kartą płatniczą za materiały zakupione na potrzeby prowadzonej działalności
Prezes naszej firmy dokonuje płatności za zakupione na potrzeby prowadzonej działalności materiały kartą firmową. Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych taką zapłatę? W polityce rachunkowości jednostki (...)
str. 69
9.
Identyfikacja powiązania w przypadku korzystania z pożyczek od innego podmiotu
Nasza spółka z o.o. jest finansowana pożyczkami (także długoterminowymi) przez spółkę akcyjną, której prezes zarządu ma 25% głosów jako udziałowiec naszej spółki, a ponadto pełni (...)
str. 70
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.