Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 11:53 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia (por. art. 12 (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Organizacja festynu dla pracowników oraz przekazanie paczek z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka nasza jednostka chce zorganizować festyn dla pracowników i członków ich rodzin. W ramach tej imprezy jednostka przekaże paczki dla dzieci pracowników. (...)
str. 6
1.
Skutki bilansowe i podatkowe sfinansowania festynu rodzinnego ze środków obrotowych firmy
Czy wydatki na organizację festynu rodzinnego dla pracowników można zaliczyć do kosztów podstawowej działalności operacyjnej? Jeżeli wydatki na zorganizowanie festynu rodzinnego dla pracowników i członków (...)
str. 6
2.
Udokumentowanie i rozliczenie zakupu paczek dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS
Jak ująć w księgach wydatki na zakup paczek dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS? Czy można odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup artykułów do (...)
str. 7
1.
Obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na organizacjach pozarządowych, takich jak stowarzyszenia i fundacje, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających status organizacji pożytku publicznego? Czy takie organizacje muszą (...)
str. 9
2.
Ustalenie katalogu przychodów obligujących do poddania badaniu sprawozdania finansowego
Jesteśmy fundacją nieprowadzącą działalności gospodarczej. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym (...)
str. 11
3.
Okres zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Jesteśmy fundacją nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Nasze sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, jednak nie na podstawie przepisów art. (...)
str. 12
4.
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. sporządziliśmy zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. (...)
str. 13
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Karnety sportowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Firmy, chcąc motywować swoich pracowników, decydują się często na oferowanie im dodatkowych świadczeń pozapłacowych. Należą do nich m.in. karnety sportowe, w ramach których pracownicy mogą (...)
str. 15
2.
Karnety sportowe sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy
Wydatki na dofinansowanie karnetów sportowych mogą zostać sfinansowane także ze środków obrotowych jednostki. Obciążają one wówczas koszty działalności operacyjnej. Ewidencjonuje się je na koncie 40-5 (...)
str. 17
1.
Umowy kredytowe i podział kredytów
Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca (...)
str. 20
2.
Ewidencja syntetyczna i analityczna zobowiązań z tytułu kredytów oraz zasady ich wyceny
Do ewidencji kredytów bankowych służy konto 13-4 "Kredyty bankowe". Na tym koncie ujmuje się kredyty otrzymane zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej. (...)
str. 21
3.
Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Kredyt na zakup środka trwałego (np. maszyny produkcyjnej, samochodu, budynku administracyjnego) to kredyt inwestycyjny. Może on dotyczyć także kosztów modernizacji istniejących już środków trwałych lub (...)
str. 22
4.
Kredyt obrotowy na bieżącą działalność
Kredyt obrotowy przeznaczony jest na bieżące potrzeby jednostki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W księgach rachunkowych może on być ujmowany na koncie 13-4 "Kredyty bankowe" (...)
str. 24
5.
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
W przypadku kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym bank prowadzący rachunek bieżący, przyznając swojemu klientowi kredyt odnawialny, wyznacza na koncie maksymalny limit zadłużenia. Tego rodzaju kredyt (...)
str. 26
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Rozliczenie przychodów i kosztów związanych z rekonstrukcją nieruchomości w związku z jej sprzedażą
Spółka z o.o. nabyła w 2017 r. nieruchomość zabytkową wymagającą rekonstrukcji, tj. odtworzenia stanu pierwotnego, z zamiarem jej wykorzystania w prowadzonej działalności opodatkowanej. Poniosła w (...)
str. 28
2.
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zrezygnowaliśmy z uruchomienia nowej linii produkcyjnej, na którą ponieśliśmy już część nakładów. W jaki sposób zaksięgować zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie? W sytuacji gdy (...)
str. 29
3.
Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy
Budujemy halę magazynową i w trakcie budowy ponieśliśmy wydatki na jej ubezpieczenie. Czy koszty te wpłyną na wartość początkową budowanej hali? Wartością początkową środka trwałego (...)
str. 30
4.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Kontrahent przekazał nam w darowiźnie urządzenie, które nie jest już przez niego używane. U nas będzie to środek trwały wykorzystywany w podstawowej działalności operacyjnej. Czy (...)
str. 31
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady wystawiania noty księgowej w rozliczeniach między kontrahentami
Zasad wystawiania not księgowych nie regulują żadne przepisy. Występująca w obrocie gospodarczym nota księgowa jest dokumentem rozliczeniowym jednostki stwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej przeprowadzonej pomiędzy jednostką (...)
str. 32
2.
Nota księgowa obciążeniowa wystawiona tytułem kary umownej
W celu udokumentowania naliczonej kary umownej jednostki wystawiają notę obciążeniową (lub obciążeniowo-uznaniową). W świetle ustawy o rachunkowości operację gospodarczą polegającą na naliczeniu kontrahentowi kary umownej (...)
str. 33
3.
Anulowanie kary umownej udokumentowane notą obciążeniowo-uznaniową
Jeżeli okaże się, że wystawienie przez jednostkę noty obciążeniowej nie było zasadne (np. w wyniku wyjaśnień przedstawionych przez kontrahenta) bądź jednostka zrezygnuje z egzekwowania naliczonej (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Techniczny zapis ujemny na koncie rachunku bieżącego jednostki budżetowej
Na rachunek bieżący samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność oświatową bank zwrócił część pobranej wcześniej opłaty bankowej. Czy w tej sytuacji na koncie 130 należy dokonać (...)
str. 36
2.
Klasyfikacja paragrafowa wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej
Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować do wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej? Na mocy art. 54 ust. 1 ustawy z dnia (...)
str. 37
3.
Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Czy istnieje obowiązek księgowania wpłacanych przez samorządowy zakład budżetowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych? Samorządowy zakład budżetowy, będący podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 38
4.
Faktury i noty księgowe w rozliczeniu usług pogotowia
Pogotowie ratunkowe zawarło umowę współrealizacji w zakresie zadań zespołów ratownictwa medycznego z innymi SP ZOZ, w których nasza jednostka posiada w swoich strukturach dyspozytornię medyczną (...)
str. 40
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Prawo bilansowe nie podaje katalogu kosztów podlegających zaliczeniu do kosztów wytworzenia środka trwałego, przedstawia jedynie ogólne zasady jego ustalania. Więcej szczegółowych informacji na temat ustalania (...)
str. 42
2.
Ustalenie dnia udokumentowanego rozpoczęcia budowy
Dla określenia dnia udokumentowanego rozpoczęcia budowy jednostka może przyjąć kryteria wskazane w pkt 4.3 KSR nr 8 "Działalność deweloperska". Za dzień udokumentowanego rozpoczęcia budowy jednostka (...)
str. 45
3.
Rozliczanie kosztów pośrednich budowy na poszczególne obiekty
Potrzeba rozliczenia kosztów wspólnych budowy pomiędzy poszczególne obiekty zachodzi wtedy, gdy jednostka buduje kilka obiektów jednocześnie. W ramach kosztów pośrednich (wspólnych) jednostka może wyodrębnić kilka (...)
str. 45
4.
Koszty utrzymania aktywów trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy
Koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje odpowiednią część kosztów utrzymania (rzeczowych) aktywów trwałych jednostki, takich jak np. sprzęty, kontenery socjalne, narzędzia, zaangażowanych w budowę, o ile (...)
str. 46
5.
Likwidacja środka trwałego w celu budowy nowego obiektu
W świetle pkt 6.53 KSR nr 11, do wartości początkowej nowego obiektu środka trwałego zalicza się koszty przeprowadzenia likwidacji (np. rozbiórki) innego środka trwałego, o (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy w bilansie za pierwszy kwartał roku bieżącego muszę wykazać wynik roku ubiegłego?
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r. Czy w bilansie powinna wykazać wynik finansowy roku ubiegłego (stratę)? Jeżeli strata za rok ubiegły zostanie (...)
str. 48
2.
Jak skorygować sprawozdanie finansowe, w sytuacji gdy korektę zleci biegły rewident?
Biegły rewident po przeprowadzeniu badania zlecił naszej firmie korektę sprawozdania finansowego. W jaki sposób jej dokonać? W przypadku gdy biegły rewident zaleci dokonanie korekty sprawozdania (...)
str. 48
3.
Czy koszty przetargu zwiększą wartość początkową środka trwałego?
Ponieśliśmy koszty opracowania warunków przetargu na budowę obiektu oraz koszty ogłoszenia przetargu. Czy wydatki te zwiększą wartość początkową obiektu będącego przedmiotem przetargu? Obiekt ten będzie (...)
str. 49
4.
Jak zaksięgować operacje związane z wywłaszczeniem części gruntu rolnego pod budowę drogi?
Otrzymaliśmy odszkodowanie za wywłaszczenie części gruntu rolnego w związku z budową drogi publicznej. Jak zaksięgować kwotę otrzymanego odszkodowania oraz wartość przekazanego gruntu? Wartość księgową gruntu (...)
str. 49
5.
Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie"?
Otrzymałam fakturę za towar, na której widnieje wartość netto i adnotacja "VAT (odwrotne obciążenie)". Czy powinnam naliczyć VAT od tej transakcji, a sprzedawcy zapłacić wyłącznie (...)
str. 50
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązki sprawozdawcze firmy osoby fizycznej po sporządzeniu sprawozdania finansowego - checklista
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej sporządziło sprawozdanie finansowe za 2018 r. Zostało ono podpisane przez wszystkie zobowiązane do tego osoby, tj. przez właściciela i osobę prowadzącą księgi. (...)
str. 51
2.
Warunki jakie powinna spełnić spółka z o.o., aby skorzystać z uproszczeń dla jednostek małych lub mikro
Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której posiada 60% udziałów. Za 2017 r. i 2018 r. spółka z o.o. nie osiągnęła żadnych (...)
str. 53
3.
Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych
Przekwalifikowaliśmy grunt do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych. Cena rynkowa gruntu na dzień przekwalifikowania była wyższa od jego wartości początkowej. W jakiej pozycji rachunku (...)
str. 55
4.
Przychody i koszty związane z opłatą recyklingową w księgach jednostki handlowej, która ją pobrała
Jednostka handlowa w 2018 r. od sprzedawanych toreb foliowych pobierała opłatę recyklingową. Opłatę tę wpłaciła w 2019 r. W księgach którego roku i na jakie (...)
str. 56
5.
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym w jednostkach małych i mikro
Prowadzę księgowość jednostki małej i jednostki mikro. Jednostki te są podatnikami CIT. Z jakich przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że jednostka mała sporządzająca sprawozdanie według (...)
str. 57
6.
Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Nasze stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5. Otrzymaliśmy pomoc w formie refundacji kosztów poniesionych z (...)
str. 58
7.
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej prowadzące działalność transportową z dużą ilością samochodów ciężarowych zostanie wniesione aportem do spółki cywilnej. Jak zaksięgować aport w spółce cywilnej i jak (...)
str. 61
8.
Data objęcia udziałów w spółce komandytowej za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jest komandytariuszem w spółce komandytowej. 28 grudnia 2018 r. został zawarty akt notarialny, na mocy którego z dniem 1 (...)
str. 63
9.
Skutki zastosowania ulgi na złe długi i uznania należności za nieściągalną w księgach wierzyciela
W jaki sposób zaksięgować ulgę na złe długi w księgach wierzyciela? Co zrobić w sytuacji, gdy należność okaże się nieściągalna? W księgach rachunkowych wierzyciela korektę (...)
str. 64
10.
Kwalifikacja gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego
Spółka w swojej działalności zajmuje się budową budynków mieszkalnych. Zakup gruntu, na którym jest budowany budynek mieszkalny, zakwalifikowała w swoich księgach rachunkowych do środków trwałych. (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.