Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 12:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (485) z dnia 01.03.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (485) z dnia 01.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wspólnicy spółek cywilnych nie przekazują sprawozdań do KAS - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa
Z dniem 25 stycznia 2019 r. uchylony został § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. (...)
str. 4
2.
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Lp. Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna 1. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2018 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 r., (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
1.
Obowiązek podpisania e-sprawozdania finansowego spółki, którą zarządza organ wieloosobowy
W naszej spółce z o.o. mamy dziewięcioosobowy zarząd. Czy sprawozdanie finansowe za 2018 r. może podpisać tylko księgowa i prezes spółki, czy musi być podpisane (...)
str. 6
2.
Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro
Spółka akcyjna sporządza sprawozdanie finansowe za 2018 r. według załącznika nr 4 dla jednostek mikro. Zgodnie z polityką rachunkowości nie stosuje zasady ostrożności. Czy od (...)
str. 8
3.
Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Jesteśmy spółką z o.o. podlegającą obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jak zaksięgować i ująć w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym podwyższenie kapitału zakładowego spółki (...)
str. 10
4.
Rezerwa na niewykorzystane urlopy - ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Na koniec 2018 r. mamy utworzyć rezerwę na niewykorzystane urlopy. Koszty działalności podstawowej rozliczamy na kontach zespołu 4 i 5, zatem rezerwę (...)
str. 14
5.
Lista kontrolna czynności związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego do złożenia w KRS - checklista
Jesteśmy spółką z o.o. Jakich czynności powinniśmy dokonać, aby poprawnie przygotować sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym? Co do (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7) (...)
str. 20
2.
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Odpowiednie ujęcie korekty błędów popełnionych w latach poprzednich w księgach oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe uzależnione jest od ich istotności (por. pkt 5.6-5.7 KSR (...)
str. 21
3.
Przedstawienie na przykładach korekty najczęściej popełnianych błędów
Przykład I. Założenia: Jednostka nie naliczyła w 2018 r. odsetek z tytułu nieterminowych płatności, mimo że była do tego zobowiązana (wynikało to z polityki rachunkowości (...)
str. 22
4.
Zdarzenia, które nie stanowią korekty błędów
Korekty błędów nie stanowią m.in.: 1) zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji, w tym: (...)
str. 23
III.
Koszty zakupu towarów rozliczane w czasie i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
Rozpoczynamy nową działalność - handel towarami. Jak powinniśmy rozliczać koszty transportu towarów, jeśli będą to usługi obce w znaczącej wysokości? Czy koszty zakupu można rozliczać (...)
str. 24
1.
Zasady wyceny towarów na dzień ich zakupu
W jednostkach, w których koszty zakupu towarów, m.in. takie jak koszty transportu, załadunku, wyładunku, koszty ubezpieczenia w drodze, stanowią dla jednostki znaczącą wartość i istotnie (...)
str. 24
2.
Wycena bilansowa towarów ewidencjonowanych w cenach nabycia
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy towary wycenia się według cen zakupu lub nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na ten dzień (por. (...)
str. 25
3.
Przykłady ewidencji kosztów zakupu oraz ich prezentacji w sprawozdaniu
Bieżące rozliczanie kosztów zakupu towarów w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4 W jednostkach prowadzących ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4, gdy koszty zakupu (...)
str. 25
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wycena i prezentacja w bilansie maszyny, której montaż i uruchomienie nastąpiły w nowym roku
W listopadzie 2018 r. zakupiliśmy maszynę ciesielską, która stanowi środek trwały naszej firmy. Montaż i uruchomienie tej maszyny przez firmę zewnętrzną nastąpi w 2019 r. (...)
str. 31
2.
Jak zakwalifikować wydatek na zakup bazy danych?
Spółka zakupiła bazę danych samochodów osobowych, która ma być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby spółki. Czy zakup ten można zakwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych (...)
str. 32
3.
Ujawnienie w ewidencji analitycznej zmiany powierzchni działki
Spółka otrzymała zawiadomienie z urzędu gminy o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków. W wyniku zmian powierzchnia działki zwiększyła się o 800 m 2 (...)
str. 33
4.
Rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego na przełomie dwóch lat obrotowych
W 2018 r. jednostka nabyła środek trwały i rozpoczęła jego amortyzację. Na zakup tego środka trwałego otrzymała dotację, która wpłynęła do spółki w styczniu 2019 (...)
str. 34
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej propozycji podziału zysku lub pokrycia straty
Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanej przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji określa załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. (...)
str. 35
2.
Termin zatwierdzenia sprawozdania i podjęcia decyzji w sprawie rozliczenia wyniku finansowego
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia (...)
str. 35
3.
Skutki bilansowe podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty w spółkach kapitałowych
Zysk netto spółki kapitałowe mogą przeznaczać m.in. na wypłatę dywidendy, utworzenie bądź zwiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego, pokrycie straty z lat ubiegłych, zasilenie funduszy specjalnych. (...)
str. 36
4.
Nota zawierająca propozycję zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty w spółce z o.o.
Propozycje podziału zysku i pokrycia straty w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości przedstawiono na przykładzie spółki (...)
str. 38
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego
Prowadzimy działalność w formie samorządowego (gminnego) zakładu budżetowego. Czy sprawozdanie finansowe sporządzone za 2018 r. zobowiązani jesteśmy przekazać do urzędu skarbowego papierowo, czy elektronicznie? Samorządowy (...)
str. 40
2.
Nadwyżka środków obrotowych pozostająca w zakładzie budżetowym
Jak zaksięgować w samorządowym zakładzie budżetowym nadwyżkę środków obrotowych za 2018 r., w sytuacji gdy zakład nie wpłaca zaliczek do jednostki nadrzędnej i po uchwale (...)
str. 41
3.
Klasyfikacja środków otrzymanych tytułem refundacji wynagrodzeń
Na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy (PUP) samorządowy zakład budżetowy zatrudnia na pełen etat, na okres do 6 miesięcy, osoby bezrobotne do prac (...)
str. 43
4.
Rozliczenie środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów po zmianie przepisów
Jak po zmianie przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej należy księgować zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów (...)
str. 44
G.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Rodzaje świadczeń należne po zakończeniu zatrudnienia
Świadczenia po okresie zatrudnienia to świadczenia pracownicze (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy i krótkoterminowe świadczenia pracownicze), które są należne po zakończeniu zatrudnienia. (...)
str. 46
2.
Podejście księgowe do świadczeń kwalifikujących się do programów określonych składek
Generalna zasada dotycząca ujmowania świadczeń po okresie zatrudnienia jest tożsama podejściu dla innych świadczeń pracowniczych - jednostka powinna ujmować zobowiązanie (odpowiednio zwiększać rezerwę lub bierne (...)
str. 47
3.
Rachunkowość programów określonych świadczeń
Założenia aktuarialne i dyskontowanie Programy określonych świadczeń obejmują wszelkie programy świadczeń po okresie zatrudnienia inne niż programy określonych składek. Zaliczyć do nich można wspomniane już (...)
str. 47
H.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach rachunkowych różnice kursowe od kwoty VAT?
Różnice kursowe od kwoty VAT nie są kosztem ani przychodem podatkowym. Czy dla celów bilansowych należy je odnieść na konto kosztów i przychodów finansowych, czy (...)
str. 51
2.
Co oznacza określenie "netto" w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży oraz operacji finansowych?
Jednym z warunków poddania badaniu sprawozdania finansowego jest osiągnięcie określonego poziomu przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy. Jak (...)
str. 51
3.
Jak wycenić na dzień bilansowy przedawnioną należność w walucie obcej?
Na rozrachunkach z kontrahentami w walucie obcej widnieją przedawnione należności. Czy w pierwszej kolejności powinnam spisać te należności, a dopiero potem zrobić wycenę na dzień (...)
str. 52
4.
Jak ująć skutki zaniechania inwestycji w instytucji kultury?
W 2016 r. instytucja kultury poniosła nakłady na wykonanie projektu nowej instalacji grzewczej obiektu (zabytku). Fakturę za wykonanie projektu zaksięgowano na koncie środków trwałych w (...)
str. 53
VII.
Z listów Czytelników
1.
Możliwość sporządzenia przez spółkę jawną uproszczonego sprawozdania dla jednostek małych
Jesteśmy spółką jawną. Do tej pory sporządzaliśmy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W 2017 r. i 2018 r. zatrudnialiśmy 22 (...)
str. 54
2.
Ewidencja kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
Obecnie w księgach rachunkowych stowarzyszenia koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są wyłącznie na kontach zespołu 4. Planowana jest zmiana ewidencji kosztów, tj. przejście wyłącznie na konta (...)
str. 55
3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym operacji związanych z połączeniem spółek metodą łączenia udziałów
Jak w rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym zaprezentować operacje związane z połączeniem spółek metodą łączenia udziałów? Spółka przejmująca na dzień połączenia (...)
str. 57
4.
Zapłata należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
Nasz kontrahent dokonał zapłaty należności z zastosowaniem metody podzielonej płatności. W jaki sposób zaksięgować taki wpływ należności? Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że: zapłata (...)
str. 58
5.
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów
Jak w kopalni żwiru dokonać ostrożnej wyceny, jeżeli kruszywo jest wydobywane na bieżąco i nie występują zapasy kruszywa. Jak należy dokonać wyceny niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (...)
str. 60
6.
Rezerwa na koszty rekultywacji w jednostce prowadzącej eksploatację złoża kopaliny
Spółka z o.o. rozszerzyła działalność o wydobycie żwiru. Jakie są zasady tworzenia rezerwy na koszty rekultywacji wyrobiska? Czy rezerwę należy utworzyć w pierwszym roku rozpoczęcia (...)
str. 62
7.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego na cele prowadzonej działalności
W styczniu uiściłem w całości opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy powinienem zaksięgować ten koszt poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe (...)
str. 64
8.
Budowa domów jednorodzinnych na sprzedaż w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Hurtownia materiałów budowlanych zajmująca się dotychczas głównie ich sprzedażą, podjęła w trakcie roku decyzję o zakupie gruntu i wybudowaniu domów jednorodzinnych na sprzedaż. Grunt potraktowany (...)
str. 66
9.
Gwarancje usunięcia wad produktów zawarte w umowach sprzedaży
Nasza spółka sprzedaje produkty długotrwałego użytku. Czy gwarancje usunięcia ewentualnych wad powstałych w sprzedawanych produktach zawarte w umowach sprzedaży podlegają ujęciu w księgach rachunkowych? Zapisana (...)
str. 69
10.
Kwalifikacja wydatków na audyt technologiczny i badania rynkowe
Spółka nabyła specjalistyczne usługi doradcze w przedmiocie audytu technologicznego, mającego na celu w szczególności analizę przyjętych założeń technologicznych w zakresie produkcji narzędzi rolniczych, a także (...)
str. 70
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.