Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (491) z dnia 01.06.2019
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 11 (491) z dnia 01.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przyjęto KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"
NOWY KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 19 marca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia (...)
str. 4
2.
Ważne terminy w czerwcu 2019 r.
Do końca czerwca 2019 r. należy złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Według art. 70a (...)
str. 7
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania (...)
str. 8
2.
Wynik finansowy brutto lub netto w zależności od formy prawnej
W przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz w spółkach osobowych i cywilnych dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego brutto (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, która (...)
str. 8
3.
Regulacje Kodeksu spółek handlowych w zakresie udziału w zyskach i stratach spółek osobowych
Spółka jawna, partnerska i komandytowa Jeżeli spółka osobowa osiągnęła dodatni wynik finansowy, decyzja w sprawie jego rozdysponowania należy do wspólników. Mogą go podzielić między siebie (...)
str. 9
4.
Zasady podziału zysku i pokrycia straty w spółce cywilnej i firmie osoby fizycznej
Spółka cywilna Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość (...)
str. 11
5.
Ewidencja księgowa rozliczenia wyniku finansowego
Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wypracowany zysk lub poniesiona strata pozostaje na koncie 86 "Wynik finansowy". Pod datą zatwierdzenia (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem przychodów i kosztów dotyczących bezpośrednio bieżącej działalności, a także przychodów i kosztów, które mają pośredni związek z działalnością (...)
str. 16
2.
Ewidencja księgowa pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Do ewidencji przychodów i kosztów pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki służą konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" i 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Do tych kont (...)
str. 17
3.
Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w rachunku zysków i strat
Generalnie pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne prezentowane są w rachunku zysków i strat oddzielnie. Jak wynika bowiem z ustawy o rachunkowości w rachunku (...)
str. 18
III.
Wypłata zaliczki w polskich złotych na poczet podróży zagranicznej i jej rozliczenie
Pracownik naszej spółki odbył zagraniczną podróż służbową. Na pokrycie kosztów tej podróży wypłaciliśmy mu zaliczkę w złotówkach. Do rozliczania kosztów podróży stosujemy przepisy rozporządzenia w (...)
str. 20
1.
Warunki wypłacania należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
W świetle art. 77 5 § 1 K.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza (...)
str. 20
2.
Bilansowe i podatkowe zasady wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych
Zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 15 ust. 1 updop oraz art. 11a ust. 2 updof, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na (...)
str. 21
3.
Ewidencja kosztów podróży służbowej w księgach rachunkowych
Koszty podróży służbowych zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje w księgach rachunkowych na koncie 40 "Koszty według rodzajów" lub na odpowiednim koncie zespołu (...)
str. 22
D.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
W 2018 r. zakupiliśmy maszynę o wartości przewyższającej 10.000 zł, która miała być używana w naszej jednostce krócej niż rok. Wydatek poniesiony na zakup tej (...)
str. 24
2.
Wydatki poniesione na nieruchomość przed przyjęciem jej do używania na podstawie umowy najmu
Nasza spółka poniosła wydatki na remont (malowanie ścian, modernizację instalacji elektrycznej, drobne naprawy urządzeń technicznych itp.) najmowanej nieruchomości, przed przyjęciem jej do używania. Poniesione wydatki (...)
str. 28
3.
Ewidencja przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w spółdzielni mieszkaniowej
Jak ująć w księgach spółdzielni mieszkaniowej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów? W którym momencie należy to (...)
str. 29
4.
Koszty i przychody związane ze sprzedażą środka trwałego w budowie
W 2019 r. podjęliśmy decyzję o zaniechaniu budowy budynku produkcyjnego rozpoczętej w poprzednim roku i przeznaczeniu tego budynku do sprzedaży. W ciężar jakiego konta wyksięgować (...)
str. 31
E.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Dowody obrotu magazynowego w świetle ustawy o rachunkowości
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (por. art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Ustawa wyróżnia dowody zewnętrzne obce (...)
str. 32
2.
Elementy, jakie zawiera dokument PZ potwierdzający przyjęcie materiałów i towarów do magazynu
W księgach rachunkowych przyjęcie materiałów i towarów do magazynu ujmuje się na podstawie dokumentu "PZ - Przyjęcie z zewnątrz". Dowód ten umożliwia porównanie ilości materiałów (...)
str. 32
3.
Przyjęcie do magazynu towarów z przerobu handlowego
Na przerób handlowy towarów składają się czynności mające na celu przystosowanie towarów do sprzedaży polegające m.in. na łączeniu towarów w komplety, rozdzielaniu na mniejsze zestawy (...)
str. 34
4.
Przyjęcie do magazynu opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku
Opakowania można podzielić na jednorazowe oraz wielokrotnego użytku. Opakowania wielokrotnego użytku to takie, które są wykorzystywane wielokrotnie w powtarzających się dostawach. Wśród opakowań zwrotnych wielokrotnego (...)
str. 36
F.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Dochody uzyskiwane z opłaty uzdrowiskowej w księgach rachunkowych urzędu gminy
Nasza gmina posiada status uzdrowiska, w związku z czym pobiera opłatę uzdrowiskową. Jak w księgach rachunkowych urzędu należy ewidencjonować dochody uzyskiwane z tytułu tej opłaty? (...)
str. 38
2.
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika jednostki budżetowej na koszty krajowej podróży służbowej
Jednemu z pracowników jednostki budżetowej wypłacono z kasy zaliczkę na koszty krajowej podróży służbowej. Jak zaksięgować rozliczenie tej zaliczki? Dokonując rozliczenia pobranej przez pracownika zaliczki (...)
str. 39
3.
Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ
W 2012 r. SP ZOZ otrzymał - na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania - budynek przychodni od organu założycielskiego (gminy). Gmina jest właścicielem tego budynku. Wartość (...)
str. 41
G.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
V.
Rezygnacja z bilansowej metody rozliczania różnic kursowych
Spółka z o.o. od początku nowego roku podatkowego ustala różnice kursowe tzw. metodą podatkową. Dotychczas ustalała podatkowe różnice kursowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. (...)
str. 42
1.
Wybór metody rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą, na podstawie art. 9b ust. 1 updop, różnice kursowe ustalać na podstawie art. 15a updop (metoda podatkowa ustalania różnic kursowych) (...)
str. 42
2.
Możliwość rezygnacji z bilansowej metody rozliczania różnic kursowych
Jednostki mają możliwość rezygnacji z bilansowej metody rozliczania różnic kursowych, jeżeli tę metodę stosowały przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe. Okres ten liczy (...)
str. 42
3.
Zasady rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej w świetle ustawy o rachunkowości
Jednostki, które stosują przepisy ustawy o rachunkowości, są zobowiązane składniki aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej i wycenionych odpowiednim kursem na dzień ujęcia ich (...)
str. 43
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Warunki niezbędne do objęcia przez pracownika akcji lub realizacji przyznanych mu praw
Programy motywacyjne bazujące na akcjach własnych jednostki sprawozdawczej (lub jej podmiotów z grupy kapitałowej) mogą przewidywać różne kryteria, których spełnienie jest konieczne, aby pracownik mógł (...)
str. 46
2.
Uwzględnienie ograniczeń w nabyciu uprawnień przy ujmowaniu programu motywacyjnego
W zależności od rodzaju pojawiających się warunków jednostka uwzględnia je w różny sposób. Rynkowe warunki nabycia uprawnień oraz warunki inne niż warunki nabycia uprawnień uwzględniane (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy ustawa o rachunkowości wskazuje jak wykazać różnice kursowe w rachunku zysków i strat?
Biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego zarzucił, że w rachunku zysków i strat błędnie wykazałam różnice kursowe. Z jakiego przepisu ustawy o rachunkowości wynika, że (...)
str. 52
2.
W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na artykuły spożywcze wykorzystane podczas spotkań służbowych?
W naszej firmie pracownicy wraz z prezesem spotykają się raz w tygodniu na zebraniu, podczas którego omawiają bieżące sprawy firmy. Zakupujemy w tym celu różne (...)
str. 52
3.
Czy PCC od zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych zwiększy jego wartość początkową?
W 2016 r. zakupiliśmy grunt i wprowadziliśmy go do ewidencji środków trwałych. W 2019 r. okazało się, że od umowy nabycia gruntu nie zapłaciliśmy podatku (...)
str. 53
4.
Czy mandat opłacony za pracownika ze środków firmy można ująć w kosztach działalności podstawowej?
Pracownik naszej spółki, podczas jazdy firmowym pojazdem do klienta, otrzymał mandat karny za przekroczenie dozwolonej prędkości. Prezes firmy postanowił uregulować ten mandat w imieniu pracownika (...)
str. 54
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązek ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Czy sprawozdanie finansowe firmy osoby fizycznej podlegające obowiązkowemu badaniu należy złożyć do ogłoszenia w MSiG? TAK. Kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS (w tym właściciel (...)
str. 55
2.
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą, z zachowaniem wymaganej struktury i formatu
Spółka z o.o. w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2018 r. (przed jego zatwierdzeniem) wykryła błąd w jednym z elementów sprawozdania finansowego. Zmianie ulegnie tylko (...)
str. 56
3.
Okres, na jaki należy zawrzeć umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego
Spółka z o.o., niebędąca podmiotem zainteresowania publicznego, miała podpisaną umowę z firmą audytorską na badanie sprawozdania za 2017 r. i 2018 r., z klauzulą umożliwiającą (...)
str. 57
4.
Prezentacja w rachunku zysków i strat odpisu aktualizującego wartość przeterminowanych należności
Czy utworzenie w danym roku rezerwy na należności wątpliwe, np. z tytułu ich przeterminowania powyżej 180 dni, wykazuje się w rachunku zysków i strat w (...)
str. 58
5.
Wskaźniki finansowe w sprawozdaniu z działalności spółki handlowej
Jesteśmy spółką z o.o., której sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości podlega badaniu. Czy w sprawozdaniu z działalności - oprócz mierników niefinansowych - (...)
str. 59
6.
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zajmujemy się sprzedażą samochodów. Pojazdy ewidencjonujemy w magazynie towarów. Jak zaksięgować koszty zakupu - wydatki poniesione na samochody (np. ubezpieczenie w czasie transportu) oraz koszty (...)
str. 61
7.
Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Jesteśmy instytucją kultury. Od stycznia 2019 r. opłacamy składki na Fundusz Solidarnościowy. Czy w księgach rachunkowych składki te powinny obciążać konto ubezpieczeń społecznych i innych (...)
str. 63
8.
Przyczyny utraty wartości udziałów w innych jednostkach uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
Nasza spółka z o.o. posiada udziały w innej spółce. Wykazujemy je w bilansie jako inwestycje długoterminowe i wyceniamy według ceny nabycia. Czy sprzedaż nieruchomości w (...)
str. 64
9.
Przyjęcie odpadów poprodukcyjnych do magazynu i ich późniejsze przekazanie do produkcji
Jesteśmy firmą produkcyjną. Przyjmujemy do magazynu surowce, które następnie dowodem RW wydajemy na produkcję. Przy wytwarzaniu wyrobów powstają odpady, które są przyjmowane z produkcji do (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.