Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 3 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.02.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.635 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (492) z dnia 20.06.2019
Tworzymy politykę rachunkowości
Dodatek nr 10
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12
z dnia 20.06.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
UWAGI WSTĘPNE
1.
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Ustawa o rachunkowości obliguje jednostki do posiadania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Kształt tego dokumentu w poszczególnych jednostkach może być zróżnicowany, a zakres przyjętych (...)
str. 2
2.
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości powinna zawierać w szczególności rozwiązania dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; (...)
str. 3
II.
METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ ZASADY EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH
1.1.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Wszystkie składniki aktywów i pasywów wycenia się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy ustawa o rachunkowości daje możliwość wyboru, przyjętą do stosowania (...)
str. 4
1.2.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji mogą być - na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości - wyceniane: (...)
str. 7
1.3.
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje (...)
str. 8
2.1.
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne (...)
str. 9
2.2.
Wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym podlegają, zgodnie z przeznaczeniem: zużyciu, sprzedaży, likwidacji itp. Na dzień rozchodu należy ustalić ich wartość. Problem dotyczy jednorodnych (...)
str. 13
2.3.
Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowią, że kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, (...)
str. 13
2.4.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto (...)
str. 14
2.5.
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości aktywów, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli jest (...)
str. 14
3.
Inwestycje w aktywa finansowe
3.1.
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Definicja aktywów finansowych Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania przychodów (...)
str. 15
3.2.
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
Aktywa finansowe oraz inne inwestycje na dzień ich nabycia albo powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia (...)
str. 17
3.3.
Utrata wartości aktywów finansowych
Jak stanowi art. 35 ust. 2 ustawy o rachunkowości nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych (...)
str. 17
3.4.
Wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
W świetle przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego aktywa finansowe - w myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia w (...)
str. 18
4.
Aktualizacja wartości należności
4.1.
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Należności na dzień ich nabycia bądź powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość nominalna należności odzwierciedla wartość przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem (...)
str. 20
4.2.
Utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane na podstawie art. 35b ustawy o rachunkowości ujmuje się na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności". Ewidencja analityczna do konta (...)
str. 21
4.3.
Wiekowanie należności przeterminowanych
W przypadku należności przeterminowanych wysokość odpisu aktualizującego uzależnia się najczęściej od stopnia przeterminowania należności. Dlatego, jeśli przyczyną dokonywania odpisów aktualizujących jest przeterminowanie należności, to analizując (...)
str. 22
4.4.
Ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
Przewidziane w art. 35b ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości ogólne (globalne) odpisy aktualizujące w odniesieniu do należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu (...)
str. 24
5.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
5.1.
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Czynnych rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 23
5.2.
Ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Do ujęcia kosztów rozliczanych w czasie związanych z działalnością operacyjną jednostki służy konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Wartości ujęte na tym koncie stopniowo rozlicza (...)
str. 26
6.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
6.1.
Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w myśl art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, są tworzone na prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w (...)
str. 27
6.2.
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Przy ujmowaniu, wycenie, prezentacji oraz ujawnianiu w sprawozdaniach finansowych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jednostki mogą - na mocy art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości (...)
str. 28
6.3.
Tworzenie i wycena rezerw na świadczenia pracownicze
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników dokonywane są w szczególności z tytułu: niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród (...)
str. 29
6.4.
Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych w zależności od zasad ewidencji kosztów
Do ewidencji księgowej biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów służy konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Ujęcie w księgach biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów polega na zwiększeniu kosztów (...)
str. 30
7.
Rezerwy na zobowiązania
7.1.
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Z kolei zobowiązania (...)
str. 32
7.2.
Sposób ewidencji rezerw na zobowiązania
W księgach rachunkowych rezerwy klasyczne ujmuje się na koncie 83-1 "Pozostałe rezerwy". Tworzy się je w odniesieniu do zdarzeń związanych pośrednio z działalnością operacyjną lub (...)
str. 33
7.3.
Wycena rezerw na zobowiązania
Jednostka dokonuje wyceny rezerw nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości). (...)
str. 34
7.4.
Ustalenie w rachunku zysków i strat kosztu netto utworzonej rezerwy
KSR nr 6 wskazuje, że przy wycenie rezerw nie bierze się pod uwagę zysków z oczekiwanego zbycia aktywów nawet jeśli oczekiwane zbycie jest związane ze (...)
str. 35
8.
Wycena operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych
8.1.
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Ustawa o rachunkowości w art. 9 wskazuje, iż księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej. Oznacza to, że wszystkie operacje gospodarcze wyrażone (...)
str. 36
8.2.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
Aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej muszą być urealnione na dzień bilansowy poprzez ich ponowną wycenę według aktualnego kursu na ten dzień. Zasady wyceny (...)
str. 37
8.3.
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Generalnie różnice kursowe zarówno ustalone na bieżąco (zrealizowane), jak i na dzień bilansowy dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, ustawa o rachunkowości nakazuje (...)
str. 38
9.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9.1.
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń
Podstawy prawne tworzenia ZFŚS Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) i zasady gospodarowania środkami tego funduszu - przeznaczonego generalnie na finansowanie działalności (...)
str. 39
9.2.
Termin przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS
Pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych za rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 września danego roku. Przy czym, (...)
str. 41
9.3.
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Tworzenie ZFŚS oraz wydatkowanie środków na nim zgromadzonych należy uwzględnić w księgach rachunkowych jednostki. Odpis na ZFŚS dotyczy całego roku. Ustawa o rachunkowości w art. (...)
str. 41
9.4.
Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku
Jednostka tworząca na początku roku odpis na ZFŚS według przeciętnej planowanej liczby zatrudnienia, zobowiązana jest (przy zmianach liczby zatrudnionych w ciągu roku) dokonać do 31 (...)
str. 43
10.
Zasady rozliczania dotacji
10.1.
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dotacja to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa udzielana jako wsparcie działalności podmiotów gospodarczych. Ewidencja księgowa otrzymanych dotacji sprawia w praktyce wiele problemów. Wątpliwości dotyczą przede (...)
str. 44
10.2.
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Przy rozliczaniu dotacji w księgach rachunkowych, dodatkowo - szczególnie na przełomie roku - uwzględnieniu podlegają określone w art. 6 ustawy o rachunkowości zasady memoriału oraz (...)
str. 45
11.
Koszty działalności operacyjnej
11.1.
Wybór wariantu rachunku zysków i strat w zależności od sposobu ewidencji kosztów
W polityce rachunkowości podaje się informację na temat zasad ewidencji i rozliczania kosztów, mimo że obowiązek ten nie wynika wprost z przepisów ustawy o rachunkowości. (...)
str. 46
11.2.
Ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tylko według rodzajów polega na bieżącym księgowaniu wszystkich poniesionych kosztów działalności operacyjnej na podstawie dokumentów źródłowych, bez względu na (...)
str. 47
11.3.
Ewidencja kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie"
Ewidencja kosztów działalności operacyjnej wyłącznie według miejsc ich powstania (tzw. układ funkcjonalny) polega na ich bieżącym księgowaniu na właściwe miejsca kosztów w zespole 5 bezpośrednio (...)
str. 49
11.4.
Ujmowanie i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5
Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej według rodzajów i równocześnie według funkcji polega na tym, że koszty proste działalności operacyjnej księguje się bieżąco, na (...)
str. 51
12.
Prowadzenie ksiąg i kwalifikowanie kosztów do danego okresu
12.1.
Wymagania względem prowadzenia ksiąg rachunkowych
W myśl przepisów art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w (...)
str. 52
12.2.
Dokumentowanie operacji gospodarczych
Rodzaje dowodów księgowych Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe (dokumenty) stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Dowody księgowe dzielą się na: 1) dowody źródłowe, w (...)
str. 52
12.3.
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
W myśl przepisów bilansowych, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Przez okres sprawozdawczy (...)
str. 55
13.
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
13.1.
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników wynikające z ustawy o rachunkowości
Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, porównanie z zapisami w księgach rachunkowych, zidentyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania oraz ich odpowiednie rozliczenie. (...)
str. 58
13.2.
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
Jednostki nie mają swobody wyboru metody przeprowadzania inwentaryzacji. Ustawa o rachunkowości określa metody przeprowadzania inwentaryzacji z przypisaniem do nich konkretnych składników aktywów i pasywów. Zakres (...)
str. 59
III.
Przykład uchwały w sprawie polityki rachunkowości wraz z załącznikiem
Uchwała nr 1/2019 Zarządu spółki z o.o. "Alfa" z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości § 1 Na podstawie art. (...)
str. 63
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.