Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Dodatek nr 23
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24
z dnia 10.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W niniejszym opracowaniu pominięto zagadnienia związane z uprawnieniami rodzicielskimi. Zostały one opisane w dodatku nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia (...)
str. 3
I.
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
1.
Rodzaj danych jakie może przetwarzać pracodawca
Pracodawca ma prawo przetwarzać dane zarówno osób ubiegających się o pracę, jak i pracowników. Jednakże zakres tych danych jest ograniczony przepisami Kodeksu pracy (art. 22 (...)
str. 3
2.
Prawo weryfikacji podstawy zatrudnienia
Strony zawierające umowę mogą dowolnie układać relacje, byleby treść łączącego je stosunku lub cel nie sprzeciwiały się jego właściwości (naturze), ustawie ani zasadom współżycia społecznego (...)
str. 5
3.
Prawo zawierania z pracownikiem dodatkowych umów
Generalnie strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się jego właściwości (naturze), ustawie ani zasadom współżycia społecznego. (...)
str. 6
4.
Ograniczenia związane z zawieraniem kolejnych umów o pracę
Prawo pracy reglamentuje zawieranie niektórych rodzajów umów o pracę. Stosunkiem pracy na okres próbny można się związać na czas nieprzekraczający 3 miesięcy, w celu sprawdzenia (...)
str. 7
5.
Ważność umowy pomimo niezachowania formy pisemnej
Umowa o pracę określa strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania, wynagrodzenie za pracę odpowiadające (...)
str. 8
6.
Wybrane obowiązki informacyjne pracodawcy
Informacja o warunkach zatrudnienia Umowę o pracę zasadniczo zawiera się na piśmie. Jeżeli tak się nie stanie, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza na (...)
str. 9
II.
PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA CZASU PRACY
Pracodawca ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby jej czas nie przekroczył 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w (...)
str. 11
1.
Przestrzeganie norm i wymiaru czasu pracy
W celu właściwego określenia norm czasu pracy, o których mowa w art. 129 K.p., niezbędna jest znajomość pojęcia doby oraz tygodnia pracy. Ważne: Doba dla (...)
str. 11
2.
Zapewnienie pracownikom okresów odpoczynku
Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie (dobowego) oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu (tygodniowego), obejmującego co (...)
str. 12
3.
Wybór systemu i rozkładu czasu pracy
Kodeks pracy posługuje się pojęciem systemu czasu pracy, lecz go nie definiuje. W doktrynie przyjmuje się, że jest to zbiór norm prawnych regulujących dopuszczalny wymiar (...)
str. 15
4.
Prawo pracownika do przerw w pracy
W przepisach prawa pracy uregulowano kilka przerw, które należy wliczać do czasu pracy. Wśród nich można wymienić: przerwę w pracy trwającą co najmniej 15 minut (...)
str. 20
5.
Praca w nadgodzinach
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)
str. 21
6.
Dyżury pracownicze
Z czasem pracy powiązane są bardzo ściśle dyżury pracownicze, które są uregulowane w różny sposób w zależności od grupy zawodowej, gdyż poza kodeksowym dyżurem odrębne (...)
str. 27
7.
Określenie pory nocnej
Pracodawca ma obowiązek ustalenia w zakładzie obowiązującej pory nocnej. Powinna ona obejmować 8 godzin między 21 00 a 7 00 (art. 151 7 K.p.). Wskazanie (...)
str. 28
8.
Dopuszczalność pracy w niedzielę i święto
Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Wykaz świąt zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. (...)
str. 28
III.
USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Określenie wysokości wynagrodzenia to jeden z podstawowych elementów umowy o pracę. Płaca musi odpowiadać rodzajowi pracy (art. 29 § 1 pkt 3 K.p.) i być (...)
str. 29
1.
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje do niego prawo wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 K.p.). Takim (...)
str. 30
2.
Potrącenia z wynagrodzenia
Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 833 § 1 K.p.c. i art. 9 ust. 1 ustawy z (...)
str. 31
IV.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ORAZ PREMIE UZNANIOWE
Zgodnie z art. 105 K.p. pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie (...)
str. 31
V.
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Zgodnie z art. 103 1 § 1 K.p. pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, jeśli zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności, za zgodą lub z inicjatywy (...)
str. 32
VI.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW
Pracownik powinien sumiennie wykonywać pracę oraz stosować się do poleceń przełożonych, które jej dotyczą, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o (...)
str. 33
1.
Odpowiedzialność porządkowa
Pracownik, który narusza swoje obowiązki podlega kodeksowej odpowiedzialności porządkowej. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, a (...)
str. 33
2.
Odpowiedzialność materialna
Kodeks pracy wyczerpująco normuje odpowiedzialność materialną pracowników i są to reguły nieco odmienne od rozwiązań przyjętych w Kodeksie cywilnym, przy czym fundamentalne zasady wynikające z (...)
str. 34
VII.
UDZIELANIE PRACOWNIKOM URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się on zrzec. Wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony (...)
str. 35
1.
Staż urlopowy
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób (...)
str. 35
2.
Urlop proporcjonalny
W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do (...)
str. 36
3.
Urlop pierwszy w życiu
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym do tego doszło, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze (...)
str. 36
4.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego (...)
str. 37
5.
Korzystanie z urlopu "na żądanie"
Problematykę urlopu na żądanie reguluje art. 167 2 K.p. Jest to urlop, którego wykorzystanie następuje w szczególnym trybie, tj. na żądanie pracownika i w terminie (...)
str. 38
6.
Prawo do urlopu bezpłatnego
Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika (art. 174 K.p.). Skoro tak, to inicjatywa w tym zakresie należy tylko do niego, a nie do (...)
str. 39
VIII.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW
Pracodawca ma prawo wydać pracownikowi polecenie wykonania pracy poza stałym miejscem jej wykonywania, a ten, co do zasady, nie będzie mógł odmówić. Wyjątek stanowią sytuacje (...)
str. 40
IX.
PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Obowiązek oraz zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej wynikają z art. 94 pkt 9a i 9b K.p. oraz powołanego wcześniej rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (...)
str. 41
X.
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (...)
str. 42
1.
Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu (...)
str. 43
2.
Odzież i obuwie robocze
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli: odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu (...)
str. 45
3.
Środki ochrony indywidualnej
W myśl art. 237 6 § 1 K.p., pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia (...)
str. 46
4.
Wypadki przy pracy
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku (...)
str. 46
5.
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków
Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego co do zasady wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny (...)
str. 47
6.
Służba bhp
Jeżeli w zakładzie pracy zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników, to pracodawca ma obowiązek utworzyć tzw. służbę bhp (art. 237 11 § 1 K.p.). Służbę (...)
str. 47
7.
Szkolenia w zakresie bhp
Brak odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ma ten skutek, że pracodawca nie może pracownika (...)
str. 48
XI.
ZAKAZ KONKURENCJI
Pracodawca może pracownika zobowiązać do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. Umowa o zakazie konkurencji jest stosunkiem odrębnym od umowy o pracę (por. wyrok SA w Gdańsku z (...)
str. 50
XII.
MONITORING
W zakładzie pracy pracodawca ma prawo stosować monitoring, który może polegać na rejestrowaniu obrazu, kontroli poczty elektronicznej, albo przybierać inne formy, niewymienione wprost w przepisach (...)
str. 51
XIII.
ŹRÓDŁA PRAWA PRACY
Z art. 9 K.p. wynika, że ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych (...)
str. 53
1.
Układy zbiorowe
Co do zasady układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawcę objętego jego postanowieniami, chyba że strony postanowią inaczej (art. 239 § 1 K.p.). (...)
str. 53
2.
Regulamin pracy
Regulamin pracy, określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. Należy w nim w szczególności: opisać sposób organizacji pracy, warunki (...)
str. 54
3.
Regulamin wynagradzania
Regulacja problematyki wynagrodzenia za pracę oraz wypłacania innych świadczeń związanych z pracą jest dokonywana za pomocą źródeł prawa o różnej randze i zakresie zastosowania. Samo (...)
str. 54
XIV.
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM UMOWY O PRACĘ
Zasadniczo umowa o pracę może rozwiązać się z mocy prawa albo w wyniku złożonego oświadczenia woli. W pierwszym przypadku następuje to, gdy upłynie czas, na (...)
str. 55
1.
Złożenie oświadczenia
Przepis art. 30 § 1 K.p. stanowi, że umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu (...)
str. 56
1.1.
Porozumienie stron
Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 K.p. umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, a zatem za zgodną ich wolą. Zasadniczo (...)
str. 56
1.2.
Wypowiedzenie umowy
Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie o (...)
str. 56
1.3.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Umowę o pracę można rozwiązać przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarka). Jak wynika z art. 30 § 1 pkt 3 (...)
str. 57
2.
Obowiązki spoczywające na pracodawcy wynikające z rozwiązania umowy o pracę
Pracownik zachowuje swój statut do ostatniego dnia zatrudnienia, tj. dnia rozwiązania umowy. W związku z tym na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w tym wydanie świadectwa (...)
str. 58
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.