Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Nie zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 94 pkt 9a i 9b K.p., pracodawca ma obowiązek prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe "młodego" pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Pracownik (w wieku 25 lat) został od 1 sierpnia br. zatrudniony na czas określony (12 m-cy), w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w (...)
str. 5
2.
Opłacenie zaległości powstałych w związku z zaniżeniem podstawy wymiaru składek ZUS
Służby kadrowe przez pomyłkę zaniżyły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika za styczeń 2021 r. (nie wliczając do niej wypłaconego wówczas (...)
str. 7
3.
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
1) Od 1 września 2021 r. zawarliśmy umowę w celu przygotowania zawodowego z uczniem pierwszej klasy szkoły branżowej. Jego wynagrodzenie, tak aby nie zmieniać go (...)
str. 9
4.1.
Obciążenie pracodawcy pełnymi składkami na ubezpieczenia społeczne w razie zatrudnienia pracownika "na czarno"
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 11
4.2.
Składka zdrowotna od wynagrodzenia członka zarządu pełniącego tę funkcję na podstawie powołania
W spółce z o.o. członkowie zarządu pełnią tę funkcję na podstawie powołania, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie. Zgodnie z projektem ustawy tzw. Polskiego Ładu od (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie chorobowe w razie zawarcia kolejnej umowy z tym samym pracodawcą
Pracownik od 4 maja do 31 lipca 2021 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy, a (...)
str. 13
2.
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przyznaniu dodatku stażowego
1) Od sierpnia 2021 r. pracownik nabył prawo do dodatku za staż pracy, wypłacanego po przepracowaniu 5 lat. Jego wysokość jest ustalona w stałej stawce (...)
str. 15
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszone za czas urlopu wychowawczego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownica jednostki sfery budżetowej oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, w wysokości 8,5% wynagrodzenia uzyskanego za czas efektywnie przepracowany w danym roku (...)
str. 17
4.
Wysokość zasiłku opiekuńczego w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy wynagradzanego prowizyjnie
Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 20 sierpnia 2021 r. i jest wynagradzany prowizyjnie. Z tego tytułu podlega m.in. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Pod koniec sierpnia 2021 (...)
str. 19
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Rodzaj świadczenia dla pracownika, który w trakcie urlopu ojcowskiego uległ wypadkowi komunikacyjnemu
Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego udzielonego na dwa tygodnie, w trakcie tego urlopu uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Otrzymaliśmy zwolnienie lekarskie obejmujące dni pobytu pracownika w szpitalu (...)
str. 21
2.
Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
Nauczycielka od 1 czerwca 2021 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia udzielonym do 31 maja 2022 r. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy jej zwolnienie (...)
str. 22
IV.
Emerytury i renty
1.
ZUS podejmie wypłatę emerytury po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy
Pracownica 20 września br. ukończy 60 lat. Wniosek o emeryturę złożyła na początku września br., natomiast umowę o pracę zamierza rozwiązać 29 września br. Czy (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 K.p. z pracownikiem w wieku przedemerytalnym
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, objęty ochroną przedemerytalną, od dłuższego czasu choruje. We wrześniu br. wyczerpie pełny okres zasiłkowy i najprawdopodobniej zostanie przyznane mu na (...)
str. 25
2.
Wykonywanie zajęć pozostających w sprzeczności z obowiązkami służbowymi jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Pracodawca powziął informację, iż pracownica zatrudniona w urzędzie gminy w godzinach pracy wykonuje czynności dotyczące prowadzonej przez jej męża działalności. Czy może rozwiązać z nią (...)
str. 26
3.
Rozwiązanie przedłużonej umowy terminowej pracownika służby cywilnej z powodu negatywnej pierwszej oceny
Z pracownikiem, który podjął pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej, została zawarta umowa o pracę na 12 miesięcy. Umowę tę przedłużyliśmy zgodnie z przepisami (...)
str. 27
VI.
Rozliczenie czasu pracy
1.
Odpracowanie wyjścia prywatnego oraz zmiana organizacji pracy pracownicy, która nie wyraziła zgody na pracę ponadnormatywną
1) Pracownica wychowująca dziecko w wieku do 4 lat skorzystała z prawa do odmowy pracy powyżej 8 godzin na dobę oraz w godzinach nadliczbowych, przedkładając (...)
str. 29
2.
Informacja dla kierowcy samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
W jaki sposób poinformować o obowiązujących przepisach z zakresu czasu pracy kierowcę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, który wykonuje jednocześnie zadania montera (...)
str. 31
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Podwyższenie wynagrodzenia pracownika, któremu przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności
Zatrudniamy pracownika, który przez kilka miesięcy był niezdolny do pracy z powodu choroby. Po powrocie do pracy przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Lekarz (...)
str. 35
2.
Potrącenia należności egzekwowanych oraz tzw. dobrowolnych z wynagrodzenia wypłaconego w dwóch terminach - checklista
Wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Oprócz tego pobierane są z niego raty pożyczki z PKZP oraz składka na ubezpieczenie grupowe. Czy (...)
str. 37
3.
Dodatek stażowy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
Szkoła samorządowa zatrudniła od 1 września 2021 r. nauczyciela z pensum 6/18. Jest to jego dodatkowe miejsce pracy (w podstawowym pracuje z pensum 14/18). Czy (...)
str. 40
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Informacja o przejściu zakładu w treści świadectwa pracy
W listopadzie 2013 r. miało miejsce przejście zakładu pracy na aktualnego pracodawcę w trybie art. 23 1 K.p. Czy w wydawanych świadectwach pracy powinien on (...)
str. 41
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego
Pracownik legitymujący się niepełnosprawnością w stopniu lekkim przedłożył orzeczenie o przyznaniu mu od 1 czerwca 2021 r. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od kiedy będzie mu przysługiwał (...)
str. 42
2.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego po długotrwałej absencji chorobowej
Pracownik jednostki samorządowej przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (od 5 m-cy). W październiku 2021 r. będzie mógł przejść na emeryturę, z czego zamierza skorzystać. Czy (...)
str. 43
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Coroczny przegląd dokumentacji złożonej do celów związanych z ZFŚS
Od ubiegłego roku tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przewidziane w nim świadczenia są uzależnione od sytuacji socjalno-bytowej, przez co przetwarzamy dokumenty zawierające wiele dodatkowych danych (...)
str. 44
2.
Skutki kadrowe utworzenia centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych
1) Rada gminy przygotowała projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (Centrum Usług Wspólnych - CUW) dla czterech placówek oświatowych, które (...)
str. 46
3.
Zajęcia wspomagające w placówkach oświatowych od 2 września do 22 grudnia 2021 r.
Od 2 września do 22 grudnia 2021 r. część placówek oświatowych może organizować zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych (...)
str. 49
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Procedura odwoławcza od orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak zdolności do wykonywania pracy
Pracownik został wysłany na badania lekarskie po długiej nieobecności związanej z chorobą. Lekarz medycyny pracy orzekł, że nie może on podjąć zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku (...)
str. 51
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Odroczenie terminu opłacania składek ZUS bez wpływu na  dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Pracodawca zatrudnia kilka osób niepełnosprawnych i korzysta z dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń tych pracowników. W związku z niewypłacalnością jednego z klientów, może okazać się, (...)
str. 52
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Pierwsza wpłata do PPK nowo zatrudnionego
Od 1 czerwca 2021 r. zatrudniliśmy na czas określony (24 m-ce) pracownika w wieku 39 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)
str. 54
2.
Zadeklarowanie dodatkowej wpłaty do PPK
Podmiot zatrudniający i uczestnicy PPK finansują wyłącznie wpłaty podstawowe. Obecnie kilku pracowników chciałoby zwiększyć wpłatę do PPK o dodatkową kwotę. Z jakimi formalnościami wiąże się (...)
str. 55
F.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Składki ZUS od ryczałtu pieniężnego za dojazdy do  i z pracy prywatnym środkiem transportu
Pracodawca na podstawie regulaminu wynagradzania wypłaca pracownikom raz w miesiącu wraz z wynagrodzeniem za pracę ryczałtowe świadczenie pieniężne z tytułu dojazdów do pracy i z (...)
str. 57
2.
Zaliczanie do jednego okresu zasiłkowego dni nieprawidłowo wykorzystywanego zwolnienia od pracy
Pracownik od dwóch miesięcy choruje. W sierpniu 2021 r. w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy ustaliliśmy, że w czasie choroby zastępował żonę (...)
str. 57
3.
Termin rozwiązania umowy o pracę w razie odmowy przyjęcia przesyłki z oświadczeniem o jej rozwiązaniu
Za potwierdzeniem odbioru wysłaliśmy do pracownika pismo w sprawie rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. W oświadczeniu tym nie wskazaliśmy terminu zakończenia (...)
str. 58
4.
Okres archiwizowania akt pracowniczych
Zatrudnialiśmy pracownika w okresach od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. i ponownie nawiązaliśmy z nim stosunek pracy od 5 marca 2019 (...)
str. 58
5.
Uprawnienia powołanego do służby przygotowawczej
1) Pracownik został powołany do służby przygotowawczej. Czy w związku z tym jest uprawniony do odprawy? Tak. Żołnierz służby przygotowawczej jest żołnierzem czynnej służby wojskowej. (...)
str. 59
6.
Odszkodowanie w razie wypowiedzenia umowy na okres próbny
Czy pracownik, który jest zatrudniony na okres próbny i któremu wypowiemy umowę, ma prawo do odszkodowania? Jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki, to tak. Każda ze (...)
str. 60
1.
Zasady ogólne podnoszenia kwalifikacji zawodowych
W myśl art. 17 K.p., pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przez ułatwienie należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z (...)
str. 60
2.
Wymóg zgody obu stron stosunku pracy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
W Kodeksie pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. (...)
str. 61
3.
Zawarcie umowy szkoleniowej z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe
Pracodawca, który zaproponuje pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych albo się na to zgodzi, może (nie musi) związać się z nim stosowną umową (art. 103 4 § (...)
str. 62
4.
Zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Przepis art. 103 4 § 3 K.p. stanowi, że strony stosunku pracy nie muszą zawierać umowy szkoleniowej, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania (...)
str. 63
5.
Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Niezależnie od tego, czy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dojdzie z inicjatywy pracownika, czy też pracodawcy oraz bez względu na to, czy zostanie w tym zakresie (...)
str. 63
5.1.
Zasady udzielania urlopu szkoleniowego
Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Urlop, o którym mowa w art. (...)
str. 64
5.2.
Zwolnienie z całości lub części dnia pracy
Do świadczeń obowiązkowych należnych pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe należy także płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy (art. 103 1 § 2 pkt 2 (...)
str. 64
6.
Obowiązek zwrotu przez pracownika poniesionych przez pracodawcę kosztów kształcenia
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe: który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez (...)
str. 65
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Kasy zapomogowo-pożyczkowe - nowa nazwa i zakres podmiotowy
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, dalej (...)
str. 66
2.
Ważny termin: do 30 września czas na przekazanie drugiej raty odpisu na ZFŚS
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy przekazują na wydzielony w tym (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.