Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Stosowanie w okresie pandemii szczególnych norm czasu pracy wobec osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Pracodawca od tego roku jest płatnikiem zasiłków. W maju br. wypłacił pracownikowi, obok wynagrodzenia za pracę, również zasiłek chorobowy. Kwota składki zdrowotnej przewyższyła zaliczkę na (...)
str. 6
2.
Przejście przedsiębiorcy na mały ZUS plus w trakcie roku kalendarzowego
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 lipca 2019 r. i do końca czerwca 2021 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy w wysokości (...)
str. 9
3.
Do 30 czerwca br. - termin przesłania dokumentów rozliczeniowych oraz wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS dla niektórych przedsiębiorców
Przedsiębiorcy wymienieni w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. (...)
str. 11
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Wykazanie zmarłego pracownika w dokumentach kierowanych do ZUS
Pracownik zmarł 13 kwietnia 2021 r. Do dnia 12 kwietnia br. miał wystawione zwolnienie lekarskie, za które przysługiwał mu zasiłek chorobowy. Został on wypłacony jego (...)
str. 12
2.
Kod wykonywanego zawodu w zgłoszeniach do ubezpieczeń ZUS ZUA i ZUS ZZA
Zgłaszając do ubezpieczeń w ZUS osoby ubezpieczone, musimy podawać kod wykonywanego zawodu. Czy w związku z tym należy zaktualizować dane osób, które zgłosiliśmy do ubezpieczeń (...)
str. 13
3.
Korekta dokumentów rozliczeniowych podwyższająca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorca opłacił składki na ubezpieczenia społeczne za październik 2020 r. od podwyższonej podstawy, jednakże w deklaracji za ten miesiąc wykazał, że deklaruje najniższą podstawę. Już (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego
Pracownicy na jej wniosek od 7 kwietnia 2021 r. obniżono wymiar czasu pracy z pełnego na 7/8 etatu. W tym samym miesiącu od 1 do (...)
str. 16
2.
Dodatek za godziny nadliczbowe po zmianie okresu rozliczeniowego w podstawie wymiaru zasiłków
Do końca 2020 r. w firmie obowiązywał czteromiesięczny okres rozliczeniowy. Dodatki za nadgodziny średniotygodniowe wypłacaliśmy zatem trzy razy w roku (w maju za okres od (...)
str. 17
3.
Wliczanie nowego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Do końca 2020 r. wypłacaliśmy pracownikom premie kwartalne, pomniejszane m.in. za okresy absencji chorobowej. Od 1 kwietnia 2021 r. podjęliśmy decyzję o przyznawaniu innej premii, (...)
str. 19
4.
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS
W spółce z o.o. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna. Z tego tytułu przystąpiła do ubezpieczeń (...)
str. 21
5.
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków, gdy na mocy specustawy wprowadzono obniżenie etatu
Pracodawca od 1 maja do 31 lipca 2020 r. obniżył pracownikom na mocy art. 15g specustawy o 20% wymiar czasu pracy i wynagrodzenia. Jedna z (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Liczenie okresu zasiłkowego w przypadku pracownika wykonującego pracę zdalną podczas izolacji domowej
Pracownik, u którego wykryto zakażenie koronawirusem, od 22 do 31 maja 2021 r. przebywał w izolacji w warunkach domowych. Za zgodą pracodawcy od 24 do (...)
str. 24
2.
Dokumentowanie przez pracodawcę nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika
Pracownik od kilku tygodni przebywa na zwolnieniach lekarskich i otrzymuje zasiłek chorobowy. Z różnych źródeł wiemy, że w tym czasie wykonuje prace dorywcze. Jaki dokument (...)
str. 25
V.
Emerytury i renty
1.
Od kwietnia 2021 r. korzystniejsze warunki obliczenia emerytury
W grudniu 2020 r. pracownik ukończył 65 lat. Za kilka miesięcy planuje rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę. Podobno obecnie są korzystniejsze warunki (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zaszczepienie przeciw COVID-19 jako kryterium naboru nowych pracowników
Prowadzimy działalność sezonową, która wymusza w okresie letnim i jesiennym zatrudnienie dodatkowych pracowników. Ponieważ wszyscy przebywają w tej samej hali, gdzie nie istnieje możliwość zachowania (...)
str. 29
2.
Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o charakterze terminowym byłego pracownika
Prowadzimy rekrutację, do której przystąpił były pracownik, zatrudniony w latach 2014-2016 w ramach umowy na okres próbny, a następnie dwóch bezpośrednio następujących po sobie umów (...)
str. 31
3.
Likwidacja stanowiska pracy jako podstawa wypowiedzenia umowy
Pracodawca prowadził punkt usługowy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, zatrudniając kilku pracowników. Obecnie ze względu na spadek zamówień podjął decyzję o likwidacji zakładu. Czy wykreślenie (...)
str. 32
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Obniżanie wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za okres choroby przypadającej na dni wolne
Pracownik chorował w pierwszym tygodniu maja br. Zgodnie z rozkładem w tym okresie nie miał zaplanowanych godzin pracy. Czy okres niezdolności do pracy spowodował obniżenie (...)
str. 33
2.
Roczny limit nadgodzin a okres rozliczeniowy na przełomie lat
Jak wliczać do rocznego limitu nadgodzin pracę w nadgodzinach z okresu rozliczeniowego przypadającego na przełomie dwóch lat kalendarzowych, np. 6-miesięcznego obejmującego przedział od grudnia do (...)
str. 34
3.
Odmowa wykonywania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych
Wstrzymanie niektórych obszarów działalności z powodu pandemii spowodowało zwolnienie części pracowników, z których większość dokonała tzw. przebranżowienia. W związku z "otwieraniem się" gospodarki i nowymi (...)
str. 35
4.
Przeniesienie pracownika na stanowisko, na którym obowiązuje inny okres rozliczeniowy
Pracownik został przeniesiony na inne stanowisko pracy, na którym obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, podczas gdy dotychczas pracował w 4-miesięcznym. Który z wymienionych okresów rozliczeniowych do (...)
str. 37
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kwalifikowanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop
Stosujemy system zmianowy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, a wynagrodzenia są określone w wysokości miesięcznej. Oprócz tego pracownikom przysługują dodatki za II i III zmianę oraz (...)
str. 39
2.
Obniżanie dodatku funkcyjnego za okres choroby
System wynagradzania obowiązujący w zakładzie pracy przewiduje stawki miesięczne - dla pracowników administracyjnych oraz godzinowe - dla pozostałych. Oprócz tego osoby kierujące wydziałem/komórką mają prawo (...)
str. 42
3.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednej godziny rozkładowej
Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym, wynagradzanemu stałą stawką miesięczną, zaplanowano dni robocze w pierwszej i trzeciej dekadzie kwietnia, drugą oznaczając jako wolną od pracy. W (...)
str. 43
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Okres przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców
Czy ewidencja czasu pracy kierowców powinna być przechowywana przez 10 lat od końca roku kalendarzowego ustania zatrudnienia, tak jak ewidencja ogółu pracowników? Czy ma znaczenie (...)
str. 45
2.
Dopuszczalność żądania danych drugiego pracodawcy w oświadczeniu kierowcy o dodatkowym zatrudnieniu
Pracodawca we wzorze oświadczenia, jakie składają kierowcy w zakresie pozostawania lub niepozostawania w dodatkowym zatrudnieniu zamierza zawrzeć pole dotyczące danych drugiego miejsca zatrudnienia. Czy będzie (...)
str. 46
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Czy nauka w trakcie pracy zawodowej zwiększa staż urlopowy?
Pracownik pracował i jednocześnie uzupełniał wykształcenie podejmując w systemie niestacjonarnym przerwane wcześniej studia dzienne. Wkrótce przystąpi do obrony tytułu zawodowego. Czy jego staż urlopowy będzie (...)
str. 47
2.
Wpływ urlopu bezpłatnego na wypoczynkowy
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu całego bieżącego urlopu w czerwcu br. i w pierwszych dniach lipca br. Po wykorzystaniu tego urlopu zamierza skorzystać (...)
str. 49
3.
Udzielenie urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na zastępstwo
Zatrudniamy osobę na zastępstwo pracownika długotrwale niezdolnego do pracy. W maju br. złożyła ona wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego. Czy pracownicy tej przysługuje urlop (...)
str. 50
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Podległość służby bhp w spółce osobowej
Do reprezentowania spółki komandytowej został powołany dyrektor naczelny, który zarządza kilkoma działami, w tym działem informacji niejawnych, której z kolei szefem jest dyrektor działu i (...)
str. 52
2.
Obowiązek ustalenia okoliczności wypadku w drodze z pracy pomimo rozwiązania stosunku pracy
Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę. Po odebraniu świadectwa pracy, co nastąpiło wraz z zakończeniem dniówki, w drodze do domu uległ on wypadkowi. Czy zdarzenie (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku PPK po zmianie pracodawcy
Pracodawca od listopada 2020 r. prowadzi PPK. Obecnie zatrudnił pracownika, który w poprzednim zatrudnieniu był uczestnikiem PPK. Czy zgromadzone przez tego pracownika środki pozostają na (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Dobrowolne ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej w okresie urlopu ojcowskiego
Pracownik od 14 do 27 czerwca br. będzie korzystał z urlopu ojcowskiego udzielonego na dziecko w wieku 18 miesięcy. W tym czasie (od 23 do (...)
str. 57
2.
Zmniejszenie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy pobierającego zasiłek
Przedsiębiorca chorował przez kilka dni kwietnia br. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od najniższej podstawy. Ponieważ spełnił warunki do przyznania zasiłku chorobowego za kwiecień br., (...)
str. 57
3.
Ustalanie wysokości wynagrodzenia chorobowego
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej. W okresie od 1 do 16 oraz od 21 do 30 kwietnia 2021 (...)
str. 58
4.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka
Od 4 do 7 maja 2021 r. klasa, do której uczęszcza dziecko pracownika, uczyła się zdalnie (pomimo oficjalnego powrotu do szkół klas 1-3). Pracownik wystąpił (...)
str. 59
5.
Podwyższona kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń, ale nie z zasiłków
Pracownik przez cały maj 2021 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu nabył prawo do zasiłku chorobowego. Na początku tego miesiąca jego wynagrodzenie (...)
str. 59
6.
Tachograf cyfrowy jako forma monitoringu pracowników
Czy analiza czynności kierowcy, profilu jazdy, czy geolokalizacji dokonywana przez tachograf cyfrowy to inna forma monitoringu, którą należy wprowadzić do regulaminu pracy? Polski Urząd Ochrony (...)
str. 60
7.
Wykorzystanie dnia wolnego za sobotnie święto w przypadku odbywania kwarantanny
Stosujemy czteromiesięczny okres rozliczeniowy, a dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Za 1 maja 2021 r. - Święto Państwowe, (...)
str. 61
8.
Przechowywanie kserokopii legitymacji studenckiej
Czy zawierając umowy zlecenia ze studentami można kserować legitymacje studenckie, aby mieć potwierdzenie zwolnienia z obowiązku płacenia za te osoby składek ZUS? Zgodnie ze stanowiskiem (...)
str. 61
9.
Obniżanie wynagrodzenia członka zarządu za okres choroby
Członek zarządu pełni swoją funkcję jedynie na podstawie powołania. W bieżącym miesiącu kilka dni był na zwolnieniu lekarskim. Czy jego wynagrodzenie należy pomniejszać o dni (...)
str. 62
1.
Definicja indywidualnego rozkładu czasu pracy
Pojęcie indywidualnego rozkładu czasu pracy występuje w przepisach prawa pracy w różnych znaczeniach, choć najczęściej jest to rozkład czasu pracy stosowany na podstawie wniosku jednego (...)
str. 63
2.
Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy dla ogółu pracowników
W praktyce najczęściej stosowany jest wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy złożony na podstawie art. 142 K.p. Zgodnie z tym przepisem, pracownik może złożyć pisemny (...)
str. 63
3.
Indywidualny rozkład czasu pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Indywidualny rozkład czasu pracy może zostać wprowadzony na podstawie art. 142 1 K.p. i dotyczy pracowników - rodziców dzieci niepełnosprawnych. Przepis ten umożliwia wprowadzenie na (...)
str. 64
4.
Zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy ze względów religijnych
Szczególną odmianą indywidualnego rozkładu czasu pracy jest rozkład wynikający ze względów religijnych, o który może pracownik zawnioskować na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra (...)
str. 65
5.
Indywidualny rozkład czasu pracy kierowców
W przypadku kierowców pojęcie "indywidualny rozkład czasu pracy" nie powinno być kojarzone tak jak we wszystkich poprzednich przypadkach z indywidualnym wnioskiem pracownika, gdyż ma ono (...)
str. 66
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Wysokość podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2021 r. niepowodująca wyłączenia z ubezpieczenia w KRUS
W Monitorze Polskim z dnia 19 maja 2021 r. pod poz. 472 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 (...)
str. 67
2.
Roczna waloryzacja składek emerytalnych
Podstawę obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.