Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 9 (561) z dnia 01.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązki biegłego rewidenta w związku z badaniem sprawozdań w nowych formatach - wyjaśnienia Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rewizja finansowa i zawody księgowe/Pytania i odpowiedzi zamieściło wyjaśnienia (w formie pytań i odpowiedzi) dotyczące obowiązków (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Uproszczenia w podpisywaniu sprawozdania oraz przykłady oświadczeń składanych przez członków zarządu
Jesteśmy spółką z o.o., w której zarząd jest wieloosobowy. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021 r. chcemy skorzystać z możliwości podpisania tego sprawozdania przez jedną z (...)
str. 7
2.
Treść uzasadnienia odmowy podpisu sprawozdania finansowego
W spółce z o.o. po sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. jeden z członków zarządu odmówił podpisu pod tym sprawozdaniem. Zgodnie z przepisami ustawy o (...)
str. 9
3.
Udokumentowanie inwentaryzacji sald zobowiązań
Część sald naszych zobowiązań potwierdziliśmy w ramach potwierdzeń sald otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania wobec kontrahentów, którzy nie zwrócili się do nas o potwierdzenie sald swoich (...)
str. 10
4.
Przedawnienie zobowiązań figurujących w księgach na dzień bilansowy
W naszych księgach rachunkowych na dzień bilansowy figurują nieuregulowane zobowiązania z lat ubiegłych, dotyczące rozrachunków z kontrahentami oraz tytułów publicznoprawnych. Jak ustalić czy są to (...)
str. 11
1.
Moment otwarcia ksiąg spółki powstałej z przekształcenia
W lutym 2022 r. osoba fizyczna przekształciła swoje przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę z o.o. Dotychczas właściciel prowadził PKPiR. Z jaką datą otworzyć księgi rachunkowe spółki (...)
str. 15
2.
Obowiązek poddania badaniu przez biegłego rewidenta planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Czy plan przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę z o.o. podlega badaniu przez biegłego rewidenta? Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta (...)
str. 16
3.
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem
Jak sporządzić inwentarz w związku z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR w spółkę z o.o. i kto powinien go podpisać? Inwentarz sporządzony w związku z przekształceniem (...)
str. 17
4.
Ustalenie kapitału własnego spółki powstałej z przekształcenia
W jaki sposób ustalić kapitał własny spółki z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy, który prowadził PKPiR? Po zidentyfikowaniu, zinwentaryzowaniu i ujęciu w inwentarzu wszystkich (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Konwersja wierzytelności na akcje w ujęciu bilansowym i podatkowym
Pod koniec 2021 r., w wyniku postępowania układowego nabyliśmy akcje naszego dłużnika (konwersja należności naszego dłużnika na jego akcje). Nabyte akcje zostały ujęte na koncie (...)
str. 19
1.
Regulacje prawne dotyczące konwersji wierzytelności na akcje w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
Zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. (...)
str. 19
2.
Przychody i koszty podatkowe związane z transakcją zamiany wierzytelności na akcje
Odnośnie skutków podatkowych konwersji należności na akcje należy stwierdzić, że zastosowanie znajdą tutaj przepisy stosowane przy wniesieniu wkładu niepieniężnego. Stosownie do treści art. 12 ust. (...)
str. 20
3.
Ujęcie skutków zamiany wierzytelności na akcje w księgach rachunkowych
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych transakcji zamiany należności na akcje spółki nie jest uregulowany w przepisach ustawy o rachunkowości. U wierzyciela w miejsce należności wstępują (...)
str. 21
4.
Wycena akcji zaliczonych do długoterminowych aktywów finansowych i ujęcie skutków ich przeszacowania
Na dzień bilansowy akcje zakwalifikowane do inwestycji długoterminowych (tj. przeznaczonych do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego) wycenia się w oparciu (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ujęcie bilansowe zaliczki otrzymanej na poczet krajowych dostaw i usług
W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy zaliczkę na poczet przyszłej dostawy wytwarzanych przez naszą spółkę z o.o. produktów. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową i ujęliśmy ją w rejestrze (...)
str. 22
2.
Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu
W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy 100% zaliczkę w walucie obcej na poczet eksportu wytwarzanych przez naszą spółkę produktów. Dostawa nastąpiła w styczniu 2022 r. Jak (...)
str. 25
3.
Podatkowe skutki otrzymania zaliczki na poczet eksportu, opiewającej na pełną kwotę zamówienia
Nasza spółka z o.o. otrzymała w grudniu 2021 r. 100% zaliczkę na poczet eksportu produktów. Zaliczyliśmy ją do przychodów podatkowych w momencie jej otrzymania. Czy (...)
str. 28
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Ustalenie progu istotności decydującego o zaliczeniu poniesionych nakładów do ulepszenia
Spółka z o.o., w celu uniknięcia rozbieżności w naliczaniu amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego, zamierza wprowadzić do polityki rachunkowości zapis, że środki trwałe uważa (...)
str. 29
2.
Przebudowa środka trwałego, w wyniku której powstał nowy środek trwały
Jesteśmy właścicielem budynku magazynowego, który zamierzamy zaadaptować na hotel pracowniczy. W budynku zostanie dobudowane piętro, powstaną nowe ściany działowe, instalacje, schody itp. Konstrukcja budynku magazynowego (...)
str. 31
3.
Odpowiedzialność materialna za środki trwałe znajdujące się w jednostce
Posiadamy w ewidencji księgowej środki trwałe. Czy do każdego środka trwałego powinna być przypisana osoba materialnie odpowiedzialna? Czy poprawne jest przypisanie tylko miejsca użytkowania środka (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Księgowe ujęcie zmian w kapitale - kapitał właścicieli oraz zaliczki na poczet zysku w spółce jawnej
Czy kapitał spółki jawnej w bilansie musi wynikać z umowy spółki jawnej, czy może być w kwocie wyższej niż jest wskazany w umowie? Co w (...)
str. 33
1.
Kapitał wspólników spółki jawnej w świetle przepisów prawa handlowego i bilansowego
Stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad (...)
str. 34
2.
Wkłady pieniężne wniesione do spółki jawnej
Pokrycie wkładu kapitałowego zadeklarowanego przez wspólników, w przypadku gdy wnoszone są wkłady w postaci środków pieniężnych, ujmuje się w księgach rachunkowych - w zależności od (...)
str. 34
3.
Wkłady niepieniężne wniesione do spółki jawnej, w tym w postaci świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki
Przedmiotem wkładu wspólnika do spółki jawnej może być m.in. świadczenie pracy lub usług (por. art. 48 § 2 K.s.h.). Przy czym świadczenie usług lub pracy (...)
str. 35
4.
Aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Wkładem do spółki jawnej może być także przedsiębiorstwo osoby fizycznej. W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem, umowa spółki nie określa ceny (wartości) poszczególnych składników przedsiębiorstwa, lecz (...)
str. 36
5.
Zaliczkowe wypłaty na poczet zysku w spółce jawnej i ich rozliczenie
Kodeks spółek handlowych nie reguluje kwestii pobierania przez wspólników spółek jawnych zaliczek tytułem zysku bądź na jego poczet. Zasady partycypowania każdego wspólnika w zyskach i (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Przekazanie w drodze darowizny na rzecz szpitala w Ukrainie ambulansu otrzymanego wcześniej nieodpłatnie
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Za zgodą podmiotu tworzącego dokonaliśmy darowizny całkowicie zamortyzowanego ambulansu na rzecz szpitala znajdującego się w Ukrainie. Pojazd ten otrzymaliśmy (...)
str. 41
2.
Dotacja celowa otrzymana na rozbudowę i modernizację kotłowni w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację celową na finansowanie inwestycji, polegającej na rozbudowie i modernizacji kotłowni CO wraz z wymianą pieca węglowego na piec opalany olejem (...)
str. 42
3.
Klasyfikacja budżetowa dochodów uzyskiwanych z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej po 1 stycznia 2022 r. należy ujmować dochody uzyskiwane z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Począwszy od 2022 (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - ujęcie początkowe transakcji - część 1
Ujęcie początkowe transakcji w walucie obcej wymaga identyfikacji kilku elementów, które będą determinować wartość początkową ujętego składnika aktywów lub zobowiązań albo odpowiedniej innej pozycji, np. (...)
str. 45
1.
Identyfikacja transakcji w walucie obcej
Transakcja w walucie obcej jest transakcją, która jest wyrażona w walucie obcej lub wymaga uregulowania w walucie obcej. Pojęcie "transakcje" obejmuje transakcje zawierane z podmiotami (...)
str. 46
2.
Ustalenie dnia zawarcia transakcji i zastosowanie odpowiedniego kursu wymiany
W momencie identyfikacji transakcji w walucie obcej konieczna jest ocena, kiedy dana transakcja kwalifikuje się do ujęcia dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. MSR 21 używa tutaj (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności w części uregulowanej przez dłużnika?
W listopadzie 2021 r. utworzyliśmy odpis aktualizujący wartość należności od jednostki, która nie uregulowała jej w terminie i ma problemy finansowe. W marcu 2022 r. (...)
str. 51
2.
Jak ująć w księgach materiały otrzymane w darowiźnie?
Nasza jednostka otrzymała nieodpłatnie materiały, które zużyje do produkcji własnych wyrobów. W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa przyjęcia do magazynu takich materiałów? Przyjęcie do (...)
str. 52
3.
Jak rozliczyć zakup usługi serwisowej, obejmującej dwa lata obrotowe?
W marcu 2022 r. zakupiliśmy usługę serwisową, polegającą na dokonywaniu przeglądów i konserwacji maszyn produkcyjnych. Faktura zakupu, dotycząca tej usługi, obejmuje okres od marca 2022 (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wyksięgowanie odsetek od zobowiązań w związku z rezygnacją z ich dochodzenia przez wierzyciela
Na dzień bilansowy naliczamy w księgach rachunkowych odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Jak powinniśmy wyksięgować odsetki naliczone w ubiegłym roku, jeśli w (...)
str. 53
2.
Zapłata z rachunku firmowego zobowiązania przedsiębiorcy z tytułu podatku dochodowego za rok ubiegły
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej przeszło od 1 stycznia 2022 r. z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. W kwietniu 2022 r. przedsiębiorca zapłacił podatek (...)
str. 54
3.
Sposób ujęcia w księgach kosztów zakupu usługi obcej wykonanej w grudniu, a zafakturowanej w styczniu
W styczniu 2022 r. otrzymaliśmy fakturę za usługi ochroniarskie prowadzone w naszej jednostce w grudniu 2021 r. Faktura została wystawiona w styczniu 2022 r. z (...)
str. 55
4.
Dane porównawcze w rachunku zysków i strat sporządzanym w związku z otwarciem likwidacji spółki z o.o.
Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji 1 kwietnia 2022 r. Za jaki okres spółka powinna wykazać dane porównawcze w rachunku zysków i strat (...)
str. 56
5.
Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu
W celu zabezpieczenia zaciągniętego przez nas kredytu bank ustanowił hipotekę na należącej do nas nieruchomości. Jak zaksięgować koszty związane z ustanowieniem hipoteki, czyli m.in. opłatę (...)
str. 58
6.
Moment wprowadzenia do ksiąg faktury dokumentującej import towarów
Nasza spółka jawna importuje towary z krajów spoza UE. Faktury zakupu wpływają do nas przed dostawą lub razem z dokumentem SAD. Dotychczas zarówno fakturę zakupu, (...)
str. 59
7.
Przekazanie darowizn rzeczowych i zakup materiałów z otrzymanych darowizn w księgach DPS
Jesteśmy domem pomocy społecznej. Ewidencję kosztów działalności prowadzimy na kontach zespołu 4. Czy do kosztów działalności powinniśmy wliczać darowizny rzeczowe lub koszt materiałów zakupionych z (...)
str. 61
8.
Koszty grupy wolontariackiej, funkcjonującej wewnątrz jednostki wspierającej akcje charytatywne
Spółka z o.o., zajmująca się działalnością produkcyjną, utworzyła wewnętrzną grupę wolontariacką, wspierającą różne akcje charytatywne. Grupa ta ma określony budżet, z którego finansuje np. zakup (...)
str. 62
9.
Skutki rozwiązania spółki komandytowej w księgach i sprawozdaniu finansowym komplementariusza
Spółka komandytowa, w której spółka z o.o. była komplementariuszem, w 2021 r. zakończyła swoją działalność. Jak ująć w księgach rachunkowych środki pieniężne otrzymane przez spółkę (...)
str. 64
10.
Stawka podatku stosowana przy obliczaniu rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Spółka z o.o. w 2021 r. płaciła zaliczki na podatek, stosując stawkę 19%. W rozliczeniu rocznym CIT okazało się, że może ona skorzystać z preferencyjnej (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.