Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (599) z dnia 01.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.1.
Odpis podstawowy na ZFŚS oraz jego zwiększenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jego wysokość na jednego zatrudnionego ustala (...)
str. 4
1.2.
Ustalenie wysokości świadczenia urlopowego
Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć Fundusz (...)
str. 6
1.3.
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli
Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Wynagrodzenie ze zlecenia za okres przed powstaniem obowiązku ubezpieczeń nie zwiększy podstawy wymiaru składek ZUS
W UiPP nr 21/2023, str. 6 zwróciliśmy Czytelnikom uwagę na interpretację ZUS w Lublinie z 25 września 2023 r. (znak DI/200000/43/890/2023), która zawiera inne rozstrzygnięcie (...)
str. 8
2.
Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej przez przedsiębiorcę z niepełnoletnim dzieckiem
Przedsiębiorca zatrudnia trzy osoby na podstawie umów o pracę. Obecnie chciałby zawrzeć umowę zlecenia na najprostsze prace biurowe z szesnastoletnią córką, licealistką, która pozostaje z (...)
str. 10
3.
Obliczenie składki zdrowotnej za osobę na urlopie wychowawczym - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
W UiPP nr 4/2024, str. 12 informowaliśmy Czytelników o wątpliwościach w sprawie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym w związku (...)
str. 12
4.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 26 lutego 2024 r. podjął pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, za (...)
str. 13
5.
Ustalenie właściwego ustawodawstwa, gdy pracownik jest zatrudniony w dwóch państwach UE
Pracownik poinformował pracodawcę o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w innym państwie członkowskim UE. Czy z umowy o pracę nadal powinien być zgłoszony do (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie premii uznaniowej w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
Pracodawca wypłaca pracownikom premię uznaniową, która zgodnie z regulaminem wynagradzania: "(...) przyznawana jest za czas efektywnie przepracowany oraz za czas urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i innych (...)
str. 17
2.
Podwyższenie do kwoty najniższej faktycznej podstawy wymiaru zasiłku pracownika otrzymującego składnik w niej nieuwzględniany
Pracownik choruje nieprzerwanie od grudnia 2023 r. Do podstawy wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego nie przyjęliśmy dodatku stażowego (jest on wypłacany obok zasiłku). W jaki (...)
str. 19
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Rozliczenie nadpłaconego zasiłku w wyniku błędnego ustalenia przez pracodawcę okresu zasiłkowego, z uwzględnieniem stanowiska MF
Pracownik (w wieku 50+) do 31 grudnia 2023 r. był nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracodawca, w wyniku błędnych ustawień w programie kadrowo-płacowym, (...)
str. 20
2.
Zmiana wysokości świadczenia rehabilitacyjnego w związku z ciążą ubezpieczonej
Osoba prowadząca działalność gospodarczą pobiera świadczenie rehabilitacyjne przyznane na 12 miesięcy. Czy powinno być ono wypłacane w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli w trakcie jego (...)
str. 23
3.
Okresy ubezpieczenia chorobowego wliczane do okresu wyczekiwania zleceniobiorcy na prawo do zasiłku
Od 1 października 2023 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która do końca sierpnia 2023 r. (przez 5 m-cy) była u nas zatrudniona na podstawie (...)
str. 24
4.
Termin wystąpienia przez przedsiębiorcę o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego
Przedsiębiorca objęty ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym, zamierza skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego (19 tyg.). W jakim terminie powinien złożyć (...)
str. 25
IV.
Emerytury i renty
1.
Od 1 marca 2024 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia (...)
str. 27
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przekształcenie umowy na zastępstwo w zwykłą umowę o pracę
1) Pracownik jest zatrudniony od października 2023 r. na podstawie umowy na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, który jest rencistą. Zastępowany pracownik poinformował, (...)
str. 29
2.
Uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę
Umowa, którą zamierzają podpisać strony ma cechy umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. Czy zawarcie w takich warunkach (za obopólną zgodą obydwu stron) umowy (...)
str. 31
3.
Dopuszczalność żądania od pracownika udokumentowania niekaralności
Czy w procesie rekrutacji pracodawca może samodzielnie sprawdzić niekaralność kandydata na pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym? Czy może uzależnić podpisanie umowy o pracę od przedstawienia (...)
str. 32
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rekompensata za pracę w niedzielę wykonywaną ponad normę dobową
Pracownik przepracował przy odśnieżaniu miasta 12 godzin w niedzielę, która nie jest dla niego dniem pracy. W zamian za to otrzymał dzień wolny od pracy (...)
str. 34
2.
Czas pracy podczas podróży służbowej
Pracownik jest zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku. W jednym z miesięcy odbył podróż służbową, która rozpoczęła się w piątek o 11 00 (...)
str. 35
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych po absencji chorobowej przerwanej urlopem wypoczynkowym
Pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby od 19 listopada 2021 r. W 2022 r. wystąpiła przerwa w tym okresie, podczas której skorzystał z (...)
str. 37
2.
Dwa terminy wypłat wynagrodzeń kierowcy w przewozach międzynarodowych, z uwzględnieniem stanowiska GIP
Obowiązujący od 19 sierpnia 2023 r. przepis art. 26i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r. (...)
str. 39
3.
Ustalenie wynagrodzenia za okres zwolnienia na poszukiwanie pracy
Jaki wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy? Czy wówczas 1 dzień zwolnienia odpowiada 8 godzinom pracy? Jak obliczyć (...)
str. 40
4.
Wpływ rozliczenia absencji chorobowej z grudnia 2022 r. na trzynastkę za 2023 r.
Po wypłacie wynagrodzenia za grudzień 2022 r. pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej był nieobecny w pracy z powodu choroby. Wynagrodzenie chorobowe i pomniejszenie nadpłaconego wynagrodzenia (...)
str. 41
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przekazanie pracownikom PIT-11 oraz RMUA i dopuszczalność potrącenia kosztu wysyłki tych dokumentów z wynagrodzenia pracownika
W regulaminie pracy znajduje się zapis, że w związku z przechodzeniem na korespondencję elektroniczną pracownicy mogą podać adres e-mail oraz numer telefonu w celu weryfikacji (...)
str. 43
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wyjazd służbowy czy delegowanie?
Czy trwający miesiąc wyjazd zagraniczny, który pracownicy odbywają wraz z pracodawcą w celu instalacji produktów firmy u klienta może być kwalifikowany jako podróż służbowa? Czy (...)
str. 45
2.
Wypłata wynagrodzenia pozostałego po zmarłym członku rady nadzorczej
Członek rady nadzorczej spółki z o.o. nie był pracownikiem spółki, ale otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady. Czy po jego śmierci spółka powinna (...)
str. 49
3.
Odsetki od zwróconej zleceniobiorcy kwoty wynagrodzenia wyłącznie na jego wniosek
Pracownik korzysta ze współfinansowanego przez pracodawcę pakietu medycznego wraz z ubezpieczeniem na życie. Wartość dopłaty pracodawcy dolicza się do dochodu pracownika, a należną składkę potrąca (...)
str. 50
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Skierowanie na badania profilaktyczne tylko z zakresem informacji określonym przez przepisy prawa
Przepis art. 229 K.p. przewiduje trzy rodzaje profilaktycznych badań lekarskich, tj. wstępne, okresowe i kontrolne. Pierwszym z wymienionych podlegają osoby przyjmowane do pracy, a także (...)
str. 51
2.
Uznanie zdarzenia, któremu uległ pracownik za wypadek przy pracy
Pracownik działu produkcyjnego podczas przebierania się w odzież roboczą przed rozpoczęciem swojej zmiany potknął się i upadł, doznając urazu dłoni. Czy takie zdarzenie można uznać (...)
str. 53
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Kwota obniżenia wpłaty na PFRON o zakup produkcji lub usługi wytworzonej przez sprzedającego
Czy sprzedający w informacji o obniżeniu wpłat na PFRON uwzględnia zakup produkcji lub usługi, w odniesieniu do której jedynie pośredniczył w sprzedaży? Nie. Kwota obniżenia (...)
str. 55
2.
Informacja o ulgach we wpłatach na PFRON wraz z fakturą wystawioną przez sprzedającego - raz w roku
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy o rehabilitacji, wraz z fakturą dokumentującą zakup, przedsiębiorca, który spełnił warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy (...)
str. 56
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Czy pracodawca finansuje wpłaty do PPK za pracownika, który jest objęty przestojem?
Pracownicy jednego z działów spółki zostali objęci przestojem ekonomicznym. Czy od wynagrodzenia wypłaconego im w czasie tego przestoju, ale za poprzedni okres, pracodawca ma obowiązek (...)
str. 57
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Wpływ daty zatrudnienia pracownika na okres przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy i urlopowej
Okres przechowywania całości dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. określony został w art. 94 pkt 9b K.p. Wynosi on 10 lat, licząc od końca (...)
str. 59
2.
Podział dokumentacji z obszaru czasu pracy i urlopowej
Dokumentację dotyczącą czasu pracy i urlopów wypoczynkowych można podzielić na dokumentację pracowniczą w rozumieniu nadanym przez art. 94 pkt 9a K.p. oraz dokumentację zbiorczą (zbiorową), (...)
str. 59
3.
Przechowywanie indywidualnej dokumentacji z zakresu czasu pracy
W przypadku indywidualnej dokumentacji dotyczącej czasu pracy może obowiązywać 3-letni lub 10-letni okres jej przechowywania, w zależności od daty nawiązania stosunku pracy. Możliwe jest też (...)
str. 60
4.
Przechowywanie indywidualnej dokumentacji urlopowej
W przypadku dokumentacji urlopowej zasadniczo sytuacja jest analogiczna jak w przy przechowywaniu dokumentacji z obszaru czasu pracy, co oznacza, że może on wynosić 3 lata (...)
str. 63
5.
Przechowywanie zbiorowej dokumentacji dotyczącej czasu pracy i urlopowej
W przypadku dokumentacji o charakterze zbiorowym nie ma zastosowania ani przepis art. 94 pkt 9b K.p., ani przepisy przejściowe ustawy zmieniającej. W tym zakresie dla (...)
str. 64
6.
Zniszczenie dokumentacji urlopowej i dotyczącej czasu pracy
W przypadku 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji indywidualnej zarówno z obszaru czasu pracy, jak i urlopowej pracownik po upływie tego okresu ma 1 miesiąc kalendarzowy na (...)
str. 64
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Przedłużenie rozwiązań prawnych z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Sejm 9 lutego 2024 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o (...)
str. 65
2.
Od 26 lutego do 27 marca br. można złożyć wniosek o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował o ogłoszeniu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (...)
str. 65
3.
Od 1 marca br. wzrost kwoty ograniczającej wysokość podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego (z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego) po ustaniu zatrudnienia nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. (...)
str. 66
4.
Dyrektywa o przejrzystości i jawności wynagrodzeń oczekuje na wdrożenie do krajowego porządku prawnego
Do 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.