Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Zawieszenie instytucji "fikcji doręczeń" na czas pandemii z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
Każda ze stron stosunku pracy ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem albo o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z brzmieniem (...)
str. 4
2.
Rozszerzenie branż objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 r. pod poz. 713 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie niektórych płatników z opłacania składek ZUS za okres od marca do kwietnia br. oraz zmiany w zwolnieniu za wcześniejsze okresy
Od 4 maja br. będzie obowiązywał nowy § 10 ust. 2a rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)
str. 9
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie wstecznego objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
W 2018 r. spółka z o.o. zatrudniła zleceniobiorcę na okres jednego miesiąca. Była to jednorazowa umowa. Z tytułu umowy zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3.000 (...)
str. 11
3.
Składki ZUS za pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński
Pracownica 2 marca 2021 r. urodziła dziecko i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, a następnie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest płatnikiem zasiłków. Wypłat (...)
str. 13
4.
Od 4 maja br. zmiany w przyznawaniu świadczenia postojowego dla płatników składek niektórych branż
Od 4 maja br. zajdą zmiany w § 4 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii (...)
str. 16
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Sfinansowanie przez pracodawcę testu na koronawirusa kierowcy wykonującemu zadania służbowe za granicą bez składek ZUS i podatku
1) Pracownik - kierowca w związku z wykonywaniem powierzonego zadania służbowego przekracza granice kilku państw, w których wymagany jest aktualny wynik negatywny testu na koronawirusa. (...)
str. 17
2.
Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy niezdolnego do pracy z powodu choroby
Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne oblicza od wyższej podstawy niż najniższa (5.000 zł). W kwietniu br. (...)
str. 18
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Składnik zmienny wypłacany do określonego terminu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik jest wynagradzany w stawce godzinowej. Do końca kwietnia 2021 r. otrzymywał też zmienny składnik wynagrodzenia zmniejszany proporcjonalnie za okresy absencji chorobowych. Jak ustalić podstawę (...)
str. 20
2.
Zasady wliczania prowizji do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należy uzupełniać wypłacaną pracownikowi prowizję od sprzedaży? Z pytania nie wynika, czy wynagrodzenie pracownika zostało określone według (...)
str. 22
3.
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy, który w miesiącu wystąpienia choroby wykonał zlecenie w całości
Od 1 października 2020 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. W umowie wynagrodzenie określono (...)
str. 24
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Rodzaj świadczenia chorobowego w razie otwarcia nowego okresu zasiłkowego
Pracownik w wieku powyżej 50 lat był od 8 stycznia do 7 kwietnia 2021 r. nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Z tego tytułu (...)
str. 26
2.
Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przedsiębiorcy za czas izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jakie dokumenty powinien przekazać do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego, (...)
str. 27
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 31 maja br. należy powiadomić ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne
Obowiązujące przepisy nie zabraniają osobie pobierającej świadczenie przedemerytalne dodatkowo zarobkować. Jednak przychód uzyskiwany z tego tytułu może mieć wpływ na pobierane świadczenie (art. 5 i (...)
str. 29
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wypowiedzenie umowy z powodu braku zdolności do wykonywania niektórych czynności
1) Pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony. Ze względów zdrowotnych w wyniku przeprowadzonych badań został odsunięty od pracy na wysokości, która przeważa na jego dotychczasowym (...)
str. 31
2.
Wpływ likwidacji oddziału spółki na stosunek pracy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym
Spółka z o.o. ze względów ekonomicznych likwiduje swój oddział położony w innej miejscowości. Pracownikom zatrudnionym w oddziale wypowiada umowy o pracę. Czy likwidacja oddziału może (...)
str. 32
3.
Zatrudnienie obywatela Ukrainy będącego wspólnikiem spółki z o.o. jako prezesa zarządu tej spółki
W marcu 2021 r. dwóch obywateli Ukrainy założyło spółkę z o.o. Jeden z nich ma 45 udziałów (wspólnik większościowy), a drugi 5 udziałów. Czy wspólnik (...)
str. 34
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego
Zatrudniamy kilku pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Zdarza się, że wnioskują oni o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Czy odpracowanie tego zwolnienia w (...)
str. 37
2.
Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej
Przepisy kodeksowe pozbawiają kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny. Czy wobec tego za taką pracę przysługuje im czas wolny? Pracownicy zarządzający w (...)
str. 39
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia i świadczeń chorobowych
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet należności alimentacyjnych oraz zakupu ratalnego. Jak obliczyć kwoty potrącenia w miesiącu, przez którego większą część pracownik chorował, nabywając prawo (...)
str. 40
2.
Termin odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia
1) Czy możemy bez zgody pracownika odliczyć z wynagrodzenia za bieżący miesiąc wynagrodzenie nadpłacone przed kilkoma miesiącami? Nadmieniamy, że nadpłata wynika z wystąpienia absencji już (...)
str. 42
3.
Wliczenie dodatku wyrównawczego do podstawy ekwiwalentowej
Pracownik wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 9.000 zł, został przeniesiony na inne, mniej płatne stanowisko ze stawką miesięczną w kwocie 5.000 zł. Stawka ta była (...)
str. 45
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Przechowywanie w zakładzie pracy dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
1) Co w praktyce oznacza obowiązek prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy? Czy spełniamy tę powinność, jeśli co roku zakładamy segregator, (...)
str. 46
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy przez zatrudnionego na część etatu
Od 1 kwietnia 2021 r. zatrudniliśmy pracownika w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony. Przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku pracował on u innego pracodawcy, (...)
str. 48
2.
Urlop proporcjonalny nauczyciela placówki feryjnej w razie rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego
Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej rozwiązuje umowę o pracę na czas określony w trakcie roku szkolnego. Jak obliczyć liczbę dni urlopu wypoczynkowego, za którą ze (...)
str. 50
XI.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wybór rodzaju umowy cywilnoprawnej na wykonywanie prac spawalniczych
Prowadzimy przedsiębiorstwo wytwarzające energię cieplną. Podczas awarii sieci ciepłowniczej potrzebowaliśmy osoby do zrealizowania usługi spawania sieci. Zawarliśmy umowę zlecenia. Czy ten rodzaj umowy był właściwy, (...)
str. 51
2.
W okresie pandemii - dwa dni wolne od pracy w związku oddaniem przez pracownika krwi
Pracownikowi zgodnie z nowymi przepisami przysługują w stanie epidemii dwa dni wolne z tytułu oddania krwi lub jej składników (w dniu oddania krwi i w (...)
str. 53
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Potwierdzenie schorzenia szczególnego dla celów korzystania z wyższego dofinansowania do wynagrodzenia
Pracownik niepełnosprawny przedłożył pracodawcy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Z uzasadnienia tego dokumentu nie można jednoznacznie ustalić, czy legitymuje się on schorzeniem szczególnym. W jaki sposób (...)
str. 54
2.
Kolejne orzeczenie o niepełnosprawności pracownika, gdy poprzednie nadal pozostaje aktualne
W praktyce występują sytuacje, w których pracownik legitymujący się ważnym orzeczeniem przedkłada pracodawcy kolejne orzeczenie. Czy w takim przypadku pracodawca może nadal uwzględniać dane z (...)
str. 55
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Rozliczenie pierwszych wypłat wynagrodzeń po przystąpieniu pracowników do PPK
Pracodawca 7 kwietnia 2021 r. zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonuje 5. dnia następnego (...)
str. 56
2.
Przystąpienie do PPK wyłącznie osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK
1) Spółka z o.o. objęta jest ustawą o PPK. Czy obowiązana jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz członków zarządu, którzy (...)
str. 58
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Status urlopu wypoczynkowego w pierwszym kalendarzowym roku zatrudnienia
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 (...)
str. 61
2.
Ustalanie prawa i wymiaru urlopu w pierwszym roku zatrudnienia
2.1. Terminy nabywania uprawnień urlopowych Jak już wyżej wskazaliśmy pracownik w roku debiutu zawodowego uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. Okresy pracy (...)
str. 61
2.1.
Terminy nabywania uprawnień urlopowych
Jak już wyżej wskazaliśmy pracownik w roku debiutu zawodowego uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. Okresy pracy dla omawianych celów powinny być (...)
str. 61
2.2.
Wymiar urlopu cząstkowego
Podstawą do ustalenia urlopu cząstkowego jest wymiar roczny, wynoszący: 20 dni - przy stażu urlopowym krótszym niż 10 lat, 26 dni - przy stażu urlopowym (...)
str. 62
2.3.
Zaokrąglenie urlopu cząstkowego
Wobec braku odpowiedniej podstawy prawnej, wymiar urlopu cząstkowego nie podlega zaokrągleniu. Pracodawca może jednak wprowadzić do prawa wewnętrznego odmienną zasadę, która będąc korzystniejszą nie naruszy (...)
str. 64
2.4.
Urlop po zmianie pracodawcy w pierwszym roku zatrudnienia
Jak wspominaliśmy w pkt. 2.2., do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na (...)
str. 65
2.5.
Wymiar urlopu w przypadku zatrudnienia na część etatu
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni, w zależności (...)
str. 65
3.
Udzielanie urlopu w pierwszym roku zatrudnienia
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu (...)
str. 66
4.
Urlop na żądanie w pierwszym roku zatrudnienia
Problematykę urlopu na żądanie reguluje art. 167 2 K.p. Jest to urlop w wymiarze 4 dni, którego wykorzystanie następuje w szczególnym trybie, tj. na żądanie (...)
str. 67
5.
Informowanie o urlopie w treści świadectwa pracy
W myśl art. 155 1 § 2 K.p., pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynika (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.