Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Egzekucja z kart przedpłaconych, z uwzględnieniem stanowisk MS i KRK udostępnionych naszemu Wydawnictwu
Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, które przewidują określone ograniczenia. Wskazują one wysokość potrącenia względem uzyskanej płacy oraz (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla niektórych branż także za luty 2021 r.
Z dniem 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)
str. 6
2.
Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, na który ustala się składkę wypadkową
Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się nowy rok składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki wypadkowej. Trwa on do 31 marca 2022 (...)
str. 8
3.
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców niektórych branż po zmianach
Na temat świadczenia postojowego dla niektórych płatników pisaliśmy w UiPP nr 4/2021, str. 14. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia (...)
str. 12
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Obowiązkowe ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego
1) Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą w wieku 24 lat, która jest zatrudniona na część etatu w innej firmie za wynagrodzeniem niższym od minimalnej płacy. (...)
str. 13
2.
Tytuł do ubezpieczeń w ZUS w razie wykonywania umowy zlecenia w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracownica w związku z urodzeniem dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, a następnie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Czy w tym okresie pracodawca może zawrzeć z (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnienie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop, choroba i praca w nadgodzinach
Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową. W jednym z miesięcy był nieobecny w pracy z powodu choroby, urlopu oraz wykonywania badań specjalistycznych, za które otrzymał wynagrodzenie. (...)
str. 18
2.
Przyjmowanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych różnych składników wynagrodzenia
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jest wynagradzany według stawki godzinowej. Ponadto otrzymuje stałą premię, dodatki stażowy i funkcyjny oraz prowizję za uzyskane efekty (...)
str. 19
3.
Ustalenie wysokości świadczenia za czas choroby dla menedżera uzyskującego wysokie wynagrodzenie
Prezes spółki z o.o. jest zatrudniony na kontrakcie menedżerskim i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł. Z tego tytułu został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w (...)
str. 21
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe dla pracownika, który uległ wypadkowi przy wykonywaniu umowy zlecenia
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo w innej firmie wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której został zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie (...)
str. 23
2.
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem
Pracownica zamieszkuje wspólnie z rodziną córki. Jej 4-letni wnuk chorował przez kilka dni marca 2021 r. Rodzice dziecka ze względów zawodowych nie mogli w czasie (...)
str. 25
3.
Zwiększenie jednorazowego odszkodowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia pracownika w następstwie wcześniej przebytego wypadku przy pracy
Pracownik na początku zeszłego roku uległ poważnemu wypadkowi przy pracy i przez długi czas przebywał na zwolnieniu lekarskim, po którym wrócił do pracy. Z tytułu (...)
str. 26
V.
Emerytury i renty
1.
Dodatkowe świadczenia pieniężne dla pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w 2021 r.
Dodatkowe świadczenie dla wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe Dodatkowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2021 r. mają prawo m.in. do: emerytur (...)
str. 28
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Przeniesienie pracownika do innej pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
Czy można przenieść pracownika do innej pracy na okres 6 miesięcy przypadających na przełomie 2 lat kalendarzowych? Czy przeniesienie do innej pracy może nastąpić równolegle (...)
str. 30
2.
Podejmowanie aktywności podczas zwolnienia lekarskiego jako podstawa rozwiązania umowy o pracę
Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim kilkakrotnie był widziany przez bezpośredniego przełożonego poza miejscem zamieszkania, w tym m.in. podczas robienia zakupów. Czy takie postępowanie może stanowić (...)
str. 31
3.
Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zawarcia umowy zlecenia z osobą niepełnoletnią
Zamierzamy zatrudnić osobę niepełnoletnią, która uczęszcza do szkoły. Czy powinniśmy zawrzeć z nią umowę o pracę, czy też umowę zlecenia? Powierzanie pracy osobom niepełnoletnim jest (...)
str. 33
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Limit godzin nadliczbowych wynikający z tygodniowej normy łączonej czasu pracy
Czy limit nadgodzin z art. 131 K.p. obejmuje nadgodziny wynikające z awarii i czy nalicza się go jedynie na pełne tygodnie? W Kodeksie pracy określona (...)
str. 34
2.
Wprowadzanie zmian do rozkładu czasu pracy, w tym z powodu lockdownu
1) Z powodów organizacyjnych zmieniliśmy harmonogram pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym i organizacji ruchomej, wprowadzając korekty do przedziału godzin oraz dni wolnych. Czy taka ingerencja (...)
str. 35
3.
Sposób rekompensaty pracy wykonywanej przez zatrudnionego w dniu wolnym od pracy
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy w wariancie do 12 godzin pracy na dobę, pracował dodatkowo po 12 godzin w dwóch dniach wolnych oraz (...)
str. 39
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Czy naliczać tzw. średnią urlopową za okresy badań profilaktycznych lub szkoleń bhp?
Pracownik obok płacy określonej w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje zmienne premie tzw. sprzedażowe. W jednym z miesięcy był nieobecny w pracy przez cały dzień z (...)
str. 41
2.
Zmniejszanie dodatku wyrównawczego za czas urlopu wypoczynkowego
Pracownik znajdujący się w okresie ochronnym został skierowany na niższe stanowisko, za obniżonym wynagrodzeniem, w związku z czym przysługuje mu dodatek wyrównawczy. Jakie nieobecności w (...)
str. 43
3.
Podstawa naliczenia odprawy emerytalnej w razie ustania ponownego zatrudnienia
Pracownica banku rozwiązała stosunek pracy z dniem 27 lipca 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę, co nastąpiło po tej dacie. Odprawa emerytalna została (...)
str. 45
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Obowiązek niezwłocznego aktualizowania niektórych danych w informacji o warunkach zatrudnienia
Zgodnie z wymaganiami kodeksowymi nowym pracownikom wręczamy informację o warunkach zatrudnienia. Podawane w niej dane dość szybko się dezaktualizują. Czy za każdym razem jesteśmy zobowiązani (...)
str. 46
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zakres zajęcia komorniczego oraz wynikające z niego obowiązki pracodawcy
1) Otrzymaliśmy zajęcie wynagrodzenia za pracę pracownika, który oprócz czynności z umowy o pracę wykonuje drobne prace konserwatorskie na podstawie stałej umowy zlecenia. Czy zajęcie (...)
str. 49
2.
Zwolnienie od pracy pracownika na czas szczepienia przeciw COVID-19 - obowiązek czy dobra wola pracodawcy?
Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas szczepienia przeciw COVID-19 oraz ewentualnie objawów poszczepiennych? Istotą stosunku pracy jest wykonywanie odpłatnej pracy podporządkowanej (...)
str. 50
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Wypadek w czasie podróży służbowej zrównany z wypadkiem przy pracy
Pracownik w trakcie delegacji złamał rękę. Czy takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy? Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe w celu stwierdzenia, (...)
str. 52
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Przedłużenie na mocy specustawy ważności orzeczeń o niepełnosprawności
Zatrudniamy niepełnosprawnych pracowników, którym wkrótce kończy się ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Z informacji jakie od nich otrzymujemy wiemy, że niektórzy będą składać wnioski o wydanie (...)
str. 53
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wpłata do PPK w razie zawyżenia lub zaniżenia wynagrodzenia stanowiącego podstawę jej naliczenia
1) Pracownikowi wynagradzanemu w stałej miesięcznej wysokości w lutym br. wypłaciliśmy pełne wynagrodzenie za ten miesiąc. Od niego zostały dokonane wpłaty do PPK. Już po (...)
str. 57
F.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Okoliczności przejęcia pracowników innego podmiotu
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 23 1 (...)
str. 60
2.
Obowiązki występujące po stronie pracodawcy przejmowanego i pracodawcy przejmującego
2.1. Poinformowanie pracowników o transferze Zmiana po stronie pracodawcy nie skutkuje rozwiązaniem się, a następnie nawiązaniem nowego stosunku pracy pracowników przejmowanych. Stosunek pracy nieprzerwanie trwa, (...)
str. 61
2.1.
Poinformowanie pracowników o transferze
Zmiana po stronie pracodawcy nie skutkuje rozwiązaniem się, a następnie nawiązaniem nowego stosunku pracy pracowników przejmowanych. Stosunek pracy nieprzerwanie trwa, ale o przejęciu przez nowego (...)
str. 61
2.2.
Zaproponowanie pracownikom nowych warunków pracy
Dotychczasowe warunki zatrudnienia pracowników przejmowanych pozostają bez zmian, a przejmujący staje się stroną z mocy samego prawa. Dotyczy to jednak tylko osób zatrudnionych na podstawie (...)
str. 62
2.3.
Postępowanie z dokumentacją pracowniczą
W przypadku przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę dotychczasowy pracodawca przekazuje dokumentację pracowniczą nowemu pracodawcy. Tak stanowi § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentacji (...)
str. 62
2.4.
Postępowanie ze środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Przepis art. 23 1 § 1 K.p. przewiduje dwie sytuacje - przejęcie wszystkich pracowników bądź tylko części z nich. Analogiczny podział zawiera ustawa z dnia (...)
str. 62
2.5.
Treść świadectwa pracy po ustaniu umowy z przejmującym
Jak już pisaliśmy wcześniej przejście zakładu lub jego części nie powoduje ustania stosunku pracy pracowników przejmowanych, dlatego w tym terminie nie wydaje się im świadectw (...)
str. 64
3.
Uprawnienia przejmowanego pracownika
3.1. Rezygnacja z pracy u pracodawcy przejmującego Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę nie musi w żaden sposób reagować na otrzymane zawiadomienie o przejęciu. (...)
str. 65
3.1.
Rezygnacja z pracy u pracodawcy przejmującego
Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę nie musi w żaden sposób reagować na otrzymane zawiadomienie o przejęciu. Ma ono bowiem jedynie charakter informacyjny. Może (...)
str. 65
3.2.
Odrzucenie nowych warunków pracy i płacy przez zatrudnionego
Pracownik zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę musi wyrazić swoją wolę co do przyjęcia lub odrzucenia zaproponowanych w trybie art. 23 1 § (...)
str. 65
4.
Odpowiedzialność za roszczenia ze stosunku pracy
Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (art. 23 1 § (...)
str. 65
5.
Obowiązki wobec ZUS i US po przejściu pracowników
W przypadku przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 23 1 K.p. istnieje obowiązek wyrejestrowania pracowników z ubezpieczeń u obecnego pracodawcy oraz dokonania ich (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.