Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 7 (559) z dnia 10.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Odroczenie obowiązku integracji terminala płatniczego z kasami on-line - komunikat MF
Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. (...)
str. 4
II.
Procedury celne przy transporcie towarów z pomocą humanitarną na Ukrainę
Towary wywożone na Ukrainę mogą mieć status towaru unijnego (dopuszczonego do obrotu na terenie Unii Europejskiej) lub status towaru nieunijnego (niedopuszczonego do obrotu w UE) (...)
str. 5
III.
Planowane zmiany w zakresie stosowania zwolnienia przy wynajmie nieruchomości mieszkalnej
Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, (...)
str. 6
IV.
Zwolnienie z VAT dla usług zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi - planowane zmiany
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi zarządzania: a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Najem lub bezpłatne udostępnienie lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy
Z uwagi na panującą sytuację związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie część przedsiębiorców lub osoby prywatne decydują się na wynajem lokali mieszkalnych lub na ich (...)
str. 9
1.
Zasady opodatkowania VAT najmu lokali mieszkalnych
Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz . (...)
str. 9
2.
Nieodpłatne udostępnianie lokali mieszkalnych
W świetle regulacji art. 710 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu (...)
str. 12
1.
Obowiązki deklaracyjne podatników VAT
Ogólną zasadą jest składanie przez podatników VAT deklaracji podatkowych za okresy miesięczne bądź kwartalne. W szczególnych przypadkach składa się je w określonym terminie od wystąpienia (...)
str. 15
2.
Podmioty uprawnione do rozliczania VAT za okresy kwartalne
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy (o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT) stosujący kasową metodę (...)
str. 16
3.
Wyłączenia z kwartalnego rozliczania VAT
Z kwartalnego rozliczenia VAT nie mogą korzystać podatnicy wymienieni w art. 99 ust. 3a ustawy, czyli: zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni (...)
str. 16
4.
Utrata prawa do rozliczeń kwartalnych
Z przepisu art. 99 ust. 5 ustawy o VAT wynika, że mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, (...)
str. 17
VII.
Odsetki za zwłokę od zaległości w VAT
Rozliczenie podatku należnego i naliczonego następuje w JPK_VAT z deklaracją. Plik ten w formie JPK_V7M składają czynni podatnicy rozliczający VAT miesięcznie, a JPK_V7K podatnicy rozliczający (...)
str. 18
1.
Podstawowa stawka odsetek za zwłokę
Odsetki za zwłokę są konsekwencją powstania zaległości podatkowej. Szczegółowe sposoby obliczania odsetek za zwłokę określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w (...)
str. 18
2.
Obniżone odsetki od zaległości podatkowych
Obniżone odsetki za zwłokę, naliczane według stawki stanowiącej 50% stawki podstawowej ( obecnie 5% ), stosuje się w przypadku spełnienia łącznie wszystkich wymogów określonych w (...)
str. 19
3.
Konieczność zapłaty podwyższonych odsetek
W przypadku zaległości w podatku VAT podatnicy mogą być również narażeni na konieczność zapłaty podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Zgodnie (...)
str. 20
1.
Prawo do odliczenia VAT od samochodów - zasada ogólna
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 22
2.
Wydatki związane z samochodami w interpretacjach indywidualnych
» Użytkowanie samochodów o napędzie elektrycznym - interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.777.2021.1.MC Przedmiotem rozstrzygnięcia przez Dyrektora (...)
str. 23
1.
Remont pomieszczenia biurowego
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w domu jednorodzinnym, w którym jedno pomieszczenie przeznaczone jest na biuro. Opłacam od tej powierzchni wyższy podatek od nieruchomości. Planuję remont (...)
str. 26
2.
Malowanie i tapetowanie ścian w sanatorium
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi remontowo-budowlane. Wykonuję usługę polegającą na malowaniu i tapetowaniu ścian w budynku sanatorium. Jaką stawkę (...)
str. 27
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Ewidencjonowanie usług mycia i czyszczenia samochodów w kasach wirtualnych
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 29
XI.
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień
Obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie z konieczności stosowania kasy fiskalnej (...)
str. 30
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Mobilny salon kosmetyczny a obowiązek stosowania kasy fiskalnej
Świadczę usługi kosmetyczne w zakresie stylizacji rzęs. Usługi te wykonuję w domu klientek (jest to działalność mobilna). Czy obowiązuje mnie ewidencjowanie tych usług w kasie, (...)
str. 32
2.
Moment odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej
W grudniu 2021 r. rozpoczęłam ewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej, z tytułu której przysługuje mi zwrot ulgi w wysokości 700 zł. Czy aby otrzymać zwrot (...)
str. 32
3.
Obowiązek posiadania terminala płatniczego
Czy od 1 lipca 2022 r. będziemy musieli posiadać terminal płatniczy, jeśli sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu drukarki fiskalnej on-line (nie kasy on-line)? Aby odpowiedzieć na (...)
str. 33
4.
Świadczenie usług parkingowych
Spółka z o.o. rozpoczęła świadczenie usług parkingowych. Czy taką sprzedaż musimy ewidencjonować w kasie fiskalnej? Generalnie sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 35
5.
Kasa fiskalna u podatnika zwolnionego z VAT
Prowadzę sklep, w którym będę użytkował kasę on-line. Jaką stawkę VAT należy wskazać na paragonie, jeśli jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT? Jeśli podatnik dokonuje (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup na terytorium kraju towarów wysyłanych do innego państwa UE
Nasza firma zakupiła materiały od polskiego producenta i zleciła ich transport na Węgry w celu wykonania testów. Dostawca wystawił nam fakturę ze stawką VAT 23%. (...)
str. 37
2.
Dostawa towarów transportowanych poza granice UE
Polska firma wyprodukowała i sprzedała swoje maszyny serbskiemu podatnikowi na warunkach EXW. Towar wywieziony został do Bośni przez ostatecznego nabywcę z tego państwa. Jaką stawką (...)
str. 39
3.
Faktura zaliczkowa dokumentująca wpłatę w euro i złotówkach
Wystawiliśmy kontrahentowi fakturę pro forma wykazując wartość netto w euro, natomiast kwotę podatku VAT w złotówkach. Nabywca uiścił należne kwoty w obu walutach. Chcemy teraz (...)
str. 41
4.
Fakturowanie usługi naprawy pojazdów wraz z częściami zamiennymi
Zajmujemy się m.in. naprawą samochodów ciężarowych dla kontrahentów unijnych i spoza terytorium UE. Czy części zużyte do naprawy pojazdów wykazuje się odrębnie jako WDT w (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Dostawa książek używanych wycofanych ze zbiorów bibliotecznych
Biblioteka publiczna (samorządowa instytucja kultury) zamierza wycofać część książek używanych posiadających numer ISBN (zniszczonych, zdezaktualizowanych treściowo) i sprzedać je nabywcom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Biblioteka (...)
str. 44
1.
Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) do (...)
str. 44
2.
Zwolnienie podmiotowe z VAT a obowiązek wystawiania faktur
Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w (...)
str. 45
3.
Właściwe wystawianie faktur przez podmioty zwolnione podmiotowo z VAT
Jeśli biblioteka zdecyduje się na wystawianie faktur (lub będzie zobowiązana do ich wystawienia na żądanie nabywcy), to faktury powinny zawierać dane właściwe dla faktur wystawionych (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Usługi drogowego transportu osób
Usługi transportowe pasażerów (transport osób) zaliczamy do świadczenia usług, które na gruncie ustawy o VAT, co do zasady, podlegają opodatkowaniu. W myśl art. 28f ust. (...)
str. 47
1.
Transport pasażerów na odcinku krajowym
» Zastosowanie 8% stawki VAT W załączniku nr 3 do ustawy o VAT będącym wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką VAT 8% pod pozycją 41 (...)
str. 47
2.
Rozliczanie okazjonalnych przewozów osób autobusami
Kraje członkowskie określają najczęściej w odrębny sposób, zasady opodatkowania usług polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami, które zarejestrowane są poza ich terytorium, a usługę wykonuje (...)
str. 49
3.
Usługi środkami transportu morskiego lub lotniczego
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób (...)
str. 51
4.
Transport osób wykonany poza granicami Polski - rozliczanie podatku należnego w ramach procedury unijnej
Ustawodawca w ramach tzw. procedury unijnej umożliwia rozliczanie VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Zdaniem redakcji dotyczy (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Błędna stawka VAT przy sprzedaży energii cieplnej - wzór faktury korygującej
W lutym 2022 r. podatnik dokonał sprzedaży energii cieplnej dla firmy i z tego tytułu w dniu 1 marca br. wystawił fakturę z 8% stawką (...)
str. 53
1.
Określenie właściwej stawki VAT dla dostawy energii cieplnej
Zgodnie z § 10e rozporządzenia w sprawie stawek w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. do energii cieplnej należało (...)
str. 53
2.
Korekta zawyżonej stawki VAT
Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na jej treść lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę (...)
str. 53
3.
Termin rozliczania faktur korygujących in minus przez sprzedawców i nabywców
Co do zasady podatnik (sprzedawca) może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego już za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą przy łącznym spełnieniu (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Obowiązek składania deklaracji kwartalnych przez prosumentów energii elektrycznej
Spółdzielnia mieszkaniowa na dachu biurowca założyła panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 1 MW. Energia wytworzona z paneli jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby biurowca spółdzielni (...)
str. 56
1.
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta
Jak wynika z pytania, spółdzielnia mieszkaniowa na dachu biurowca założyła panele fotowoltaiczne, do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy do 1 MW. Energia wytworzona z (...)
str. 57
2.
Obowiązek składania deklaracji kwartalnej AKC-KZ
Spółdzielnia nie dokonuje sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii na rzecz tzw. nabywców końcowych, zatem nie powstaje u niej obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w związku (...)
str. 57
3.
Ewidencja ilościowa energii elektrycznej
Jak wynika z art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Obowiązkowe dane na fakturze zaliczkowej
Jesteśmy miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji. Z naszymi kontrahentami podpisujemy umowy na wynajem powierzchni reklamowej na okres 1 roku. Generalnie wynajmujący płacą należność za cały (...)
str. 59
2.
Powypadkowa naprawa leasingowanego samochodu a prawo do odliczenia VAT
Na podstawie umowy leasingu użytkujemy samochód osobowy, od którego odliczamy 50% VAT. W wyniku wypadku samochód uległ uszkodzeniu (jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC). W związku (...)
str. 61
3.
Faktura zakupu bez prawa do odliczenia VAT w JPK_VAT
Czy transakcje dotyczące zakupów opodatkowanych 0% stawką VAT należy ujmować w JPK_VAT z deklaracją? Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z (...)
str. 63
4.
Ustalenie właściwej stawki VAT na dostawę wody mineralnej
Prowadzę cukiernię, w której sprzedaję m.in. wodę mineralną. Czy w związku z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej przy sprzedaży tego towaru mogę stosować stawkę 0% czy też (...)
str. 63
5.
Darowizna przedsiębiorstwa przez podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
Prowadziłam indywidualną działalność gospodarczą i rozliczałam podatek VAT metodą kasową. Firmę przekazałam nieodpłatnie ojcu. Na dzień nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa nie rozliczyłam faktur oznaczonych wyrazami "metoda (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 marca 2022 r., pod poz. 554, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie podatników używających kasy w postaci oprogramowania
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 marca 2022 r., pod poz. 619, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.