Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (522) z dnia 20.09.2020
Poradnik VAT
nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7% zostanie odroczony
Zgodnie z art. 146aa ustawy o VAT podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały (...)
str. 4
II.
Nowy JPK_VAT już od rozliczenia za październik 2020 r.
Rozliczając podatek VAT za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT zobowiązani będą do składania w (...)
str. 5
III.
Od 1 września 2020 r. sprzedaż i nabycie paliw opałowych tylko przez podmioty zarejestrowane
Z końcem sierpnia 2020 r. upłynął okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe i podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Warto zatem pamiętać, że (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Darowizna towarów związanych z ochroną zdrowia nadal opodatkowana 0% stawką VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia br., pod poz. 1487 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
2.
Obniżenie do 8% stawki VAT na maszyny do pisania dla niewidomych oraz niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego
Do 30 czerwca 2020 r. opodatkowaniu 8% stawką VAT podlegały: urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) sklasyfikowane w PKWIU 2008 ex 26.20.30.0 (poz. 94 (...)
str. 8
V.
Problemy z oznaczaniem towarów i usług symbolami GTU w JPK_VAT z deklaracją
Od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT czynni będą składać wyłącznie w wersji (...)
str. 9
1.
Gdzie bezpłatnie można uzyskać informacje o statusie kontrahenta - podatnika VAT?
Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatników VAT: w odniesieniu do których naczelnik (...)
str. 12
2.
Sprawdzanie historii kontrahenta
» Zmiana nazwiska W myśl art. 96b ust. 2 ustawy o VAT podatnik może sprawdzić historię rejestracji kontrahenta dla celów VAT oraz jego dane zamieszczone (...)
str. 13
3.
Zmiany w wykazie podatników VAT już od stycznia 2021 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ( www.rcl.gov.pl ) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo (...)
str. 14
1.
Przeliczanie waluty obcej na złote z tytułu otrzymanej zaliczki uiszczonej w MPP
Według jakiego kursu należy przeliczyć kwotę zaliczki udokumentowanej fakturą wystawioną w walucie obcej w przypadku jej uregulowania w mechanizmie podzielonej płatności? Należność wykazana w fakturze (...)
str. 15
2.
Dostawa samochodu z dodatkowymi akcesoriami a MPP
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedajemy dla innych przedsiębiorców pojazdy samochodowe wraz z dodatkowym wyposażeniem, np. z kołami zapasowymi. Czy w takim przypadku wystawiona faktura (...)
str. 17
VIII.
Skany faktur jako dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
W praktyce nabywca towarów lub usługobiorca otrzymuje faktury zarówno w formie papierowej (pocztą lub osobiście), jak i elektronicznej. Faktury otrzymane w formie papierowej niekiedy podlegają (...)
str. 19
1.
Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktury
Zgodnie z art. 106m ust. 1 ustawy o VAT podatnik zobowiązany jest określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Za zapewnienie powyższych (...)
str. 19
2.
Przechowywanie zeskanowanych faktur
W myśl art. 112 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z (...)
str. 20
3.
Prawo do odliczenia VAT ze skanu faktury archiwizowanej i przechowywanej w formie elektronicznej
Kwestie związane z odliczaniem VAT zostały uregulowane w art. 86 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zasady sporządzania faktur na rzecz osób prywatnych
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 22
2.
Oznaczanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych ujmowanej w nowym JPK_VAT
W nowym JPK_V7M fakturę wystawioną do paragonu będzie należało oznaczyć symbolem FP. Czy ten obowiązek dotyczyć będzie również faktur wystawionych do paragonów na rzecz osób (...)
str. 23
1.
Sprzedaż dokumentowana fakturą uproszczoną w świetle przepisów ustawy o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 (...)
str. 25
2.
Paragon z NIP uznany za fakturę uproszczoną - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 26
3.
Wykazywanie paragonów z NIP w ewidencji VAT i JPK_VAT
Czy od 1 października br. paragony z NIP stanowiące faktury uproszczone zgodnie z przepisami ustawy o VAT będzie należało ujmować osobno w rejestrze VAT oraz (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Sankcje w VAT przy transakcjach niebędących elementem oszustwa podatkowego
W ustawie o VAT uregulowano przypadek tzw. transakcji łańcuchowych, kiedy towar jest sprzedawany kolejno przez kilka podmiotów, ale w rzeczywistości przemieszczany jest on tylko od (...)
str. 30
XII.
Wytworzenie biżuterii jako kompleksowe świadczenie usług - wyrok WSA
Zgodnie z opinią organów podatkowych i sądów, co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne (...)
str. 33
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Korygowanie WNT w przypadku zwrotu towarów
W sierpniu ubiegłego roku zakupiłem autobus z Niemiec w ramach WNT. Dokonałem rozliczenia tej transakcji w deklaracji za sierpień 2019 r. W październiku 2019 r. (...)
str. 35
2.
Fakturowanie usług noclegowych świadczonych na rzecz zagranicznych odbiorców
Czy w przypadku gdy nabywcami świadczonych przez nas usług hotelowych są firmy polskie, unijne i spoza terytorium UE, które twierdzą, że nie posiadają z różnych (...)
str. 38
3.
Opodatkowanie usług w zakresie BHP świadczonych dla podmiotu spoza UE
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie BHP (szkolenia pracowników, opracowywanie instrukcji i innych dokumentów związanych z BHP i PPOŻ). Świadczone usługi wykonuję na terenie kraju (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Proporcja VAT a czynności opodatkowane, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu
Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru (...)
str. 44
1.
Działalność fundacji w świetle przepisów ustawy o VAT
Zgodnie art. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) fundacja działa na podstawie (...)
str. 44
2.
Proporcjonalne odliczanie VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Jaki obowiązuje limit kwotowy zwolnienia podmiotowego z VAT?
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o (...)
str. 48
2.
W jaki sposób podatnik wylicza limit zwolnienia podmiotowego?
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl W myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej (...)
str. 49
3.
Którzy podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego?
Ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT nie mogą korzystać podatnicy wykonujący pewne czynności, tj.: 1) dokonujący dostaw: a) towarów (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Jak dokonać korekty ulgi na złe długi w nowym JPK _VAT z deklaracją?
Zasady rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone przez ustawodawcę w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Zgodnie z (...)
str. 52
1.
Prawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela
Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. (...)
str. 52
2.
Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika
Stosownie do art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Dostawa wewnątrzwspólnotowa i eksport napojów alkoholowych oznaczonych znakami akcyzy
Dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego (art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Dostawa nieruchomości po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej obiektu
Jestem właścicielem zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z prawa użytkowania wieczystego działki oraz własności budynku użytkowego. Budynek został wybudowany w latach 80. ubiegłego wieku. W (...)
str. 60
2.
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu
Na podstawie umowy leasingu operacyjnego w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywałem samochód osobowy. Po zakończeniu tego leasingu w marcu 2020 r. wykupiłem ten samochód na cele (...)
str. 61
3.
Zakończenie działalności gospodarczej a rozliczenie najmu
Wspólnik spółki cywilnej prowadzi jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą. Od kilku lat w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wynajmuje mieszkanie firmie "Alfa" i z tego tytułu wystawia (...)
str. 62
4.
Moment odliczenia podatku VAT z faktur korygujących in plus
Spółka dokonała zakupu towarów udokumentowanych fakturą, która wpłynęła do firmy w czerwcu 2020 r. Przy przyjęciu na magazyn okazało się, że towarów było więcej niż (...)
str. 63
5.
Obowiązek podatkowy z tytułu organizacji eventów
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi dla krajowych podmiotów gospodarczych w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi konferencji, imprez oraz wydarzeń specjalnych - tzw. eventów. (...)
str. 64
6.
Zakup prenumeraty a termin odliczenia VAT
Wykupiłem prenumeratę czasopism specjalistycznych w formie drukowanej na okres: wrzesień 2020 r. -grudzień 2020 r. Zapłaty za nią dokonałem 7 września i w tym samym (...)
str. 65
7.
Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi
Dnia 29 lipca 2020 r. otrzymaliśmy fakturę, na której jako datę wystawienia i sprzedaży wpisano 1 sierpnia br. Faktura dotyczy zakupu usług ochrony budynku za (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2020 r., pod. poz. 1487, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
2.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2020 r., pod poz. 36, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.